MMaannaaggeemmeenntt ooff
PPrreetteerrmm LLaabboorr
AAnnggeessoomm kk
FFeebb//22001100
OObbjjeeccttiivveess
 eeaarrllyy iiddeennttiiffiiccaattiioonn ooff rriisskk ffaaccttoorrss aassssoocciiaatteedd
wwiitth...
 providing prophylactic pphhaarrmmaaccoollooggiicc tthheerraappyy ttoo
pprroolloonngg ggeessttaattiioonn aanndd rreedduu...
PPrreetteerrmm LLaabboorr
 DDeeffiinneedd aass llaabboorr ooccccuurrrriinngg bbeeffoorree 3377 wweeeekkss ggeessttaattii...
 All low birth weight iinnffaannttss aaddmmiitttteedd ttoo tthhee
nneeoonnaattaall uunniitt ooff tthhee EEtthhiioo--SSww...
 PTL complicates 1100 ttoo1155%% ooff aallll pprreeggnnaanncciieess
bbuutt iitt iiss nnuummbbeerr oonnee ccaauussee ooff...
MMeecchhaanniissmm
 EEttiioollooggyy llaarrggeellyy uunnkknnoowwnn,, aapppprrooxxiimmaatteellyy 7700--8800%% ooff
pprre...
 The presence ooff ppllaacceennttaall ssuullffaattaassee iinn tthhee ppllaacceennttaa iiss
rreeqquuiirreedd ssoo tthhaat...
RRiisskk FFaaccttoorrss
 HHiissttoorryy ooff pprreevviioouuss pprreetteerrmm ddeelliivveerryy
 MMuullttiippllee ggeess...
IINNFFEECCTTIIOONN AANNDD
PPRREEMMAATTUURRIITTYY
 EEppiiddeemmiioollooggiicc,, mmiiccrroobbiioollooggiicc,, hhiissttool...
 A study of ppllaacceennttaall hhiissttoollooggyy rreevveeaalleedd tthhaatt
mmeemmbbrraannee iinnffllaammmmaattiioonn ww...
 Labor that aarriisseess aass aa rreessuulltt ooff IIUU iinnffeeccttiioonn
sshhoouulldd bbee vviieewweedd aass aa pprroo...
 Infections outside tthhee ggeenniittaall ttrraacctt hhaavvee aallssoo
bbeeeenn rreellaatteedd ttoo PPTTBB.. (( PPNN,, a...
 Lower genital ttrraacctt iinnffeeccttiioonnss aarree vveerryy ccoommmmoonn
aammoonngg aappppaarreennttllyy hheeaalltthh...
 AAsssseessssiinngg RRiisskk
 SSeevveerraall mmeetthhooddss aaddvvooccaatteedd
 CCeerrvviiccaall lleennggtthh ssttuud...
 No screening tteesstt oorr ““ssccoorree”” ssuucccceessssffuull iinn
pprreeddiiccttiinngg PPTTLL wwiitthh aannyy ssiiggn...
EEvvaalluuaattiioonn
 DDeetteerrmmiinnee pprreesseennccee aanndd ffrreeqquueennccyy ooff uutteerriinnee
ccoonnttrraacct...
EEvvaalluuaattiioonn
 PPhhyyssiiccaall EExxaamm
 VViittaall SSiiggnnss –– ffeevveerr
 AAbbddoommiinnaall eexxaamm ––...
EEvvaalluuaattiioonn
 LLaabboorraattoorryy TTeessttss
 FFFFNN –– ccoolllleecctteedd ffrroomm ppoosstteerriioorr ffoorr...
EEvvaalluuaattiioonn
 LLaabboorraattoorryy TTeessttss
 WWeett MMoouunntt –– llooookk ffoorr BBVV
SSttuuddiieess hhaa...
EEvvaalluuaattiioonn
 LLaabboorraattoorryy TTeessttss
 GGCC aanndd CChhllaammyyddiiaa ccuullttuurreess
MMaayy bbee o...
MMaannaaggeemmeenntt
 BBeedd RReesstt
 OOnnee ooff tthhee mmoosstt ccoommmmoonn iinntteerrvveennttiioonnss uusseedd.. ...
 TTooccoollyyssiiss
 GGooaallss
 TTrraannssppoorrtt ttoo tteerrttiiaarryy ccaarree cceenntteerr
 AAddmmiinniissttee...
 IInnddiiccaattiioonnss
 LLeessss tthhaann 3344 wweeeekkss ggeessttaattiioonn ((mmoorrbbiiddiittyy aanndd
mmoorrttaall...
 CCoonnttrraaiinnddiiccaattiioonnss
 AAccuuttee ffeettaall ddiissttrreessss
 CChhoorriiooaammnniioonniittiiss
 SSee...
 TTooccoollyyttiiccss –– sseevveerraall ttyyppeess
 NNiiffeeddiippiinnee
 BBeettaa--ssyymmppaatthhoommiimmeettiicc aa...
 TTooccoollyyttiiccss
 SSttuuddiieess ddeemmoonnssttrraattee lliimmiitteedd bbeenneeffiitt.. RRaarreellyy pprreevveennt...
 TTooccoollyyttiiccss –– wwhhiicchh ttoo uussee
 CChhooiiccee ddeeppeennddss oonn iinnddiivviidduuaall ccaassee..
 SS...
 ran A multicenter randdoommiizzeedd ttrriiaall wwaass ppeerrffoorrmmeedd,,
PPaattiieennttss wwhhoo rreecceeiivveedd mma...
 TTooccoollyyttiiccss
 CCoocchhrraannee rreevviieeww ooff nniiffeeddiippiinnee sshhoowweedd rreedduuccttiioonn iinn
nn...
 TTooccoollyyttiiccss –– MMaajjoorr ssiiddee eeffffeeccttss
 NNiiffeeddiippiinnee –– MMaatteerrnnaall hhyyppootteennssi...
 CCoorrttiiccoosstteerrooiiddss
 AAllll wwoommeenn bbeettwweeeenn 2244--3344 wweeeekkss ggeessttaattiioonn aarree
ppoo...
 HHooww??
 EEnnhhaannccee mmaattuurraattiioonn ooff lluunngg aarrcchhiitteeccttuurree
 IInndduuccee lluunngg eennzzyy...
 AAnnttiibbiioottiiccss
 MMuullttiippllee ssttuuddiieess ccoommppaarriinngg AABBXX ttoo ppllaacceebboo iinn
aassyymmpp...
IInnppaattiieenntt
 OOnnccee tthhee eeppiissooddee ooff pprreetteerrmm llaabboorr hhaass bbeeeenn
aarrrreesstteedd,, TT...
IIff iinnppaattiieenntt ttooccoollyyssiiss wwaass
uunnssuucccceessssffuull aanndd tthhee ppaattiieenntt
ddeelliivveerree...
PPrreevveennttiioonn
WWoommeenn aatt iinnccrreeaasseedd rriisskk ooff pprreetteerrmm ddeelliivveerryy
mmaayy bbee iidde...
SSiiggnnss aanndd ssyymmppttoommss,, iinncclluuddiinngg
-- UUtteerriinnee ccoonnttrraaccttiioonnss
-- PPeellvviicc pprre...
 17 Hydroxy --PPrrooggeesstteerroonnee CCaapprrooaattee
 1177 aallpphhaa hhyyddrrooxxyypprrooggeesstteerroonnee ccaappr...
 TTrreeaattmmeenntt OOff VVaaggiinnoossiiss
-- TTrreeaattmmeenntt ooff aassyymmppttoommaattiicc aabbnnoorrmmaall vvaaggi...
SSuummmmaarryy
 EEttiioollooggyy ooff pprreetteerrmm llaabboorr uussuuaallllyy uunnkknnoowwnn..
 MMoosstt eeffffoorrtt...
RReeffeerreenncceess ssiitteedd
 AACCOOGG PPrraaccttiiccee BBuulllleettiinn,, MMaannaaggeemmeenntt ooff PPrreetteerrmm L...
TTHHAANNKK YYOOUU
of 43

Preterm labor[1]

ghjfgvhng
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Health & Medicine      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Preterm labor[1]

 • 1. MMaannaaggeemmeenntt ooff PPrreetteerrmm LLaabboorr AAnnggeessoomm kk FFeebb//22001100
 • 2. OObbjjeeccttiivveess  eeaarrllyy iiddeennttiiffiiccaattiioonn ooff rriisskk ffaaccttoorrss aassssoocciiaatteedd wwiitthh pprreetteerrmm bbiirrtthh,,  ttiimmeellyy ddiiaaggnnoossiiss ooff pprreetteerrmm llaabboorr,,  iiddeennttiiffyyiinngg tthhee eettiioollooggyy ooff pprreetteerrmm llaabboorr,,  eevvaalluuaattiinngg ffeettaall wweellll--bbeeiinngg,,
 • 3.  providing prophylactic pphhaarrmmaaccoollooggiicc tthheerraappyy ttoo pprroolloonngg ggeessttaattiioonn aanndd rreedduuccee tthhee iinncciiddeennccee ooff rreessppiirraattoorryy ddiissttrreessss ssyynnddrroommee ((RRDDSS)) aanndd iinnttrraa-- aammnniioottiicc iinnffeeccttiioonn ((IIAAII)),,  iinniittiiaattiinngg ttooccoollyyttiicc tthheerraappyy wwhheenn iinnddiiccaatteedd,, aanndd  eessttaabblliisshhiinngg aa ppllaann ooff mmaatteerrnnaall aanndd ffeettaall ssuurrvveeiillllaannccee wwiitthh ppaattiieenntt//pprroovviiddeerr eedduuccaattiioonn ttoo iimmpprroovvee nneeoonnaattaall oouuttccoommee..
 • 4. PPrreetteerrmm LLaabboorr  DDeeffiinneedd aass llaabboorr ooccccuurrrriinngg bbeeffoorree 3377 wweeeekkss ggeessttaattiioonn..  UUtteerriinnee ccoonnttrraaccttiioonnss aanndd ddooccuummeenntteedd cceerrvviiccaall cchhaannggee aanndd//oorr cceerrvviiccaall ddiillaattaattiioonn >>22ccmm oorr >>8800%% eeffffaacceemmeenntt..  PPTTLL iiss tthhee lleeaaddiinngg ccaauussee ooff ppeerriinnaattaall mmoorrbbiiddiittyy aanndd mmoorrttaalliittyy iinn tthhee UUSS..  11 iinn 88 bbiirrtthhss iinn tthhee UUSS ((~~1122%%)) aarree pprreetteerrmm..  TThhee rraattee iinn nnoorrtthhwweesstteerrnn EEtthhiiooppiiaa hhaass bbeeeenn rreeppoorrtteedd ttoo vvaarryy ffrroomm 1111--2222%%,, ddeeppeennddiinngg oonn tthhee aaggee ggrroouupp ooff mmootthheerrss ssttuuddiieedd,, aanndd iiss hhiigghheesstt iinn tteeeennaaggee mmootthheerrss..  PPrreetteerrmm llaabboorr pprreecceeddeess aallmmoosstt 5500%% ooff pprreetteerrmm bbiirrtthhss..
 • 5.  All low birth weight iinnffaannttss aaddmmiitttteedd ttoo tthhee nneeoonnaattaall uunniitt ooff tthhee EEtthhiioo--SSwweeddiisshh CChhiillddrreenn''ss HHoossppiittaall ((EESSCCHH)),, AAddddiiss AAbbaabbaa ffrroomm SSeepptteemmbbeerr 11999955 ttoo AAuugguusstt 11999966 wweerree ffoolllloowweedd uunnttiill ddiisscchhaarrggee,, mmaakkiinngg tthhee llooww bbiirrtthh wweeiigghhtt mmoorrttaalliittyy rraattee ooff 3322..88%%
 • 6.  PTL complicates 1100 ttoo1155%% ooff aallll pprreeggnnaanncciieess bbuutt iitt iiss nnuummbbeerr oonnee ccaauussee ooff nneeoonnaattaall mmoorrbbiiddiittyy aanndd mmoorrttaalliittyy aanndd ccaauusseess 7755%% ooff nneeoonnaattaall ddeeaatthhss tthhaatt aarree nnoott dduuee ttoo ccoonnggeenniittaall aannoommaalliieess..  TThhee aabbiilliittyy ooff pphhyyssiicciiaannss ttoo iiddeennttiiffyy wwoommeenn aatt rriisskk ooff PPTTDD hhaass iimmpprroovveedd bbuutt tthhee oovveerr aallll iinncciiddeennccee ooff PPTTBB rreemmaaiinneedd uunncchhaannggeedd..
 • 7. MMeecchhaanniissmm  EEttiioollooggyy llaarrggeellyy uunnkknnoowwnn,, aapppprrooxxiimmaatteellyy 7700--8800%% ooff pprreetteerrmm ddeelliivveerriieess ooccccuurr ssppoonnttaanneeoouussllyy..  PPaarrttuurriittiioonn iiss aa ccoommpplleexx pprroocceessss tthhaatt iinnvvoollvveess eevveennttss wwiitthhiinn tthhee ffeettaall bbrraaiinn,, aaddrreennaallss,, ppllaacceennttaa,, aammnniioonn,, aanndd cchhoorriioonn..  aa ssttiimmuulluuss iinn tthhee ffeettaall bbrraaiinn,, rreessuullttiinngg iinn aaccttiivvaattiioonn ooff tthhee ffeettaall hhyyppootthhaallaammiicc--ppiittuuiittaarryy aaxxiiss..  AACCTTHH pprroodduuccttiioonn rreessuullttss iinn ssttiimmuullaattiioonn ooff tthhee ffeettaall aaddrreennaall..  TThhee ffeettaall aaddrreennaall iinnccrreeaasseess pprroodduuccttiioonn ooff ddeehhyyddrrooeeppiiaannddrroosstteerroonnee ssuullffaattee ((DDHHEEAASS)) aanndd ccoorrttiissooll..
 • 8.  The presence ooff ppllaacceennttaall ssuullffaattaassee iinn tthhee ppllaacceennttaa iiss rreeqquuiirreedd ssoo tthhaatt tthhee ppllaacceennttaa ccaann ccoonnvveerrtt tthhee DDHHEEAASS ttoo eessttrraaddiiooll..  ccoorrttiissooll iiss tthhoouugghhtt ttoo bbee iimmppoorrttaanntt iinn ssttiimmuullaattiinngg pprroossttaaggllaannddiinn oouuttppuutt iinn tthhee ppllaacceennttaall ttiissssuueess  SSuuggggeesstteedd mmeecchhaanniissmmss  DDeecciidduuaall hheemmoorrrrhhaaggee  UUtteerriinnee ddiisstteennttiioonn  CCeerrvviiccaall iinnccoommppeetteennccee  UUtteerriinnee ddiissttoorrttiioonn  CCeerrvviiccaall iinnffllaammmmaattiioonn  MMaatteerrnnaall iinnffllaammmmaattiioonn  UUtteerrooppllaacceennttaall iinnssuuffffiicciieennccyy  HHoorrmmoonnaall cchhaannggeess ((mmeeddiiccaatteedd bbyy mmaatteerrnnaall oorr ffeettaall ssttrreessss))
 • 9. RRiisskk FFaaccttoorrss  HHiissttoorryy ooff pprreevviioouuss pprreetteerrmm ddeelliivveerryy  MMuullttiippllee ggeessttaattiioonn  UUtteerriinnee aabbnnoorrmmaalliittyy ((aannaattoommiicc aannoommaallyy,, ffiibbrrooiidd))  CCeerrvviiccaall aabbnnoorrmmaalliittyy ((hhxx ooff cceerrvviiccaall ssuurrggeerryy,, ccoonnee bbiiooppssyy,, hhxx ooff 22nndd ttrriimmeesstteerr aabboorrttiioonn))  PPoollyyhhyyddrraammnniiooss  IInnffeeccttiioonn ((BBVV,, GGCC,, CChhllaammyyddiiaa,, ppyyeelloonneepphhrriittiiss))  EExxttrreemmeess ooff aaggee ((<<1177 oorr >>3355))  DDeemmooggrraapphhiicc ffaaccttoorrss ((llooww ssoocciiooeeccoonnoommiicc ssttaattuuss,, nnoonn-- wwhhiittee rraaccee,, iinnaaddeeqquuaattee pprreennaattaall ccaarree))  NNuuttrriittiioonnaall ssttaattuuss (( llooww pprreeggnnaannccyy wweeiigghhtt,, aanneemmiiaa-- hhggbb <<1100))  SSuubbssttaannccee aabbuussee,, ssmmookkiinngg
 • 10. IINNFFEECCTTIIOONN AANNDD PPRREEMMAATTUURRIITTYY  EEppiiddeemmiioollooggiicc,, mmiiccrroobbiioollooggiicc,, hhiissttoollooggiiccaall,, aanndd cclliinniiccaall eevviiddeenncceess..  MMaatteerrnnaall aanndd nneeoonnaattaall iinnffeeccttiioonnss ooccccuurr mmoorree ffrreeqquueennttllyy aafftteerr pprreetteerrmm tthhaann tteerrmm bbiirrtthh..  NNuummeerroouuss MM//OOss aarree rreeccoovveerreedd ffrroomm tthhee lloowweerr aanndd uuppppeerr ggeenniittaall ttrraacctt aanndd AAFF ooff wwoommeenn wwiitthh PPTTLL aanndd PPPPRROOMM..
 • 11.  A study of ppllaacceennttaall hhiissttoollooggyy rreevveeaalleedd tthhaatt mmeemmbbrraannee iinnffllaammmmaattiioonn wwaass nneeaarrllyy uunniivveerrssaall aatt 2211 ttoo 2244wwkkss aanndd ddeecclliinneedd aass GGAA aaddvvaanncceedd ttoo aa rraattee ooff 1100%% aatt tteerrmm..  PPoossiittiivvee ccuullttuurreess ooff ffeettaall mmeemmbbrraanneess wweerree ffoouunndd iinn >>7700%% ooff bbiirrtthhss bbeeffoorree 3300wwkkss ccoommppaarreedd wwiitthh aa 2200%% aatt tteerrmm.. TThhee ssaammee iinnvveerrssee rr//nn sshhiipp bb//nn GGAA aanndd ppoossiittiivvee AAFF ccuullttuurreess..
 • 12.  Labor that aarriisseess aass aa rreessuulltt ooff IIUU iinnffeeccttiioonn sshhoouulldd bbee vviieewweedd aass aa pprrootteeccttiivvee mmeecchhaanniissmm..  IInn aa ssiimmpplliissttiicc sseennssee,, tthhee ffeettuuss rreeccooggnniizzeess aa hhoossttiillee iinnttrraauutteerriinnee eennvviirroonnmmeenntt aanndd pprreecciippiittaatteess llaabboorr bbyy pprreemmaattuurree aaccttiivvaattiioonn ooff aa ffeettaall--ppllaacceennttaall ppaarrttuurriittiioonn ppaatthhwwaayy..
 • 13.  Infections outside tthhee ggeenniittaall ttrraacctt hhaavvee aallssoo bbeeeenn rreellaatteedd ttoo PPTTBB.. (( PPNN,, aappppeennddiicciittiiss,, PPeerriiooddoonnttaall iinnffeeccttiioonnss,, UUTTII ))  OOff aallll tthhee lloowweerr ggeenniittaall ttrraacctt iinnffeeccttiioonnss BBVV iiss tthhee mmoosstt ccoommmmoonn aanndd mmoosstt ssttrroonnggllyy aassssoocciiaatteedd wwiitthh PPTTBB.. BBVV iiss nnoott aann iinnffeeccttiioonn ppeerrssee bbuutt rraatthheerr aann aalltteerraattiioonn iinn eennddooggeennoouuss vvaaggiinnaall mmiiccrroofflloorraa..
 • 14.  Lower genital ttrraacctt iinnffeeccttiioonnss aarree vveerryy ccoommmmoonn aammoonngg aappppaarreennttllyy hheeaalltthhyy llooookkiinngg pprreeggnnaanntt wwoommeenn wwiitthh aann oovveerraallll pprreevvaalleennccee ooff 4400--5544%%.. SSppeecciiffiicc ppaatthhooggeennss tthhaatt wweerree iissoollaatteedd ffrroomm tthhee vvaaggiinnaa aanndd//oorr cceerrvviixx ooff aassyymmppttoommaattiicc pprreeggnnaanntt wwoommeenn iinncclluuddee:: CC.. aallbbiiccaannss ((1144--4422%%)),, TT.. vvaaggiinnaalliiss ((1111--2200%%)),, CC.. ttrraacchhoommaattiiss ((77--311%%)),, NN.. ggoonnoorrrrhhooeeaa ((00..55--1144%%)) aanndd ggrroouupp BB ssttrreeppttooccooccccuuss ((44--2255%%)).. SSttuuddyy ddoonnee IInn jjiimmmmaa uunniivveerrssiittyy 22000011
 • 15.  AAsssseessssiinngg RRiisskk  SSeevveerraall mmeetthhooddss aaddvvooccaatteedd  CCeerrvviiccaall lleennggtthh ssttuuddiieess  DDiiggiittaall eexxaammss 22 ccmm ddiillaattiioonn aatt 2288 wweeeekkss sshhoowweedd iinnccrreeaasseedd rriisskk iinn oonnee ssttuuddyy 11 ccmm ddiillaattiioonn iinn eeaarrllyy tthhiirrdd ttrriimmeesstteerr aassssoocciiaatteedd wwiitthh iinnccrreeaasseedd rriisskk LLaarrggee ssttuuddyy ffoouunndd 77%% aatt 2288 wweeeekkss aanndd 322%% aatt 322 wweeeekkss wwiitthh ddiillaattiioonn aanndd nnoo iinnccrreeaasseedd PPTTLL oorr PPTTDD
 • 16.  No screening tteesstt oorr ““ssccoorree”” ssuucccceessssffuull iinn pprreeddiiccttiinngg PPTTLL wwiitthh aannyy ssiiggnniiffiiccaanntt ppoossiittiivvee pprreeddiiccttiivvee vvaalluuee..  FFFFNN hhaass aa ““uusseeffuull”” nneeggaattiivvee pprreeddiiccttiivvee vvaalluuee,, bbuutt iiss NNOOTT rreeccoommmmeennddeedd bbyy AACCOOGG aass aa ssccrreeeenniinngg ttooooll  TThhee pprreeddiiccttiioonn ooff pprreetteerrmm ddeelliivveerryy mmaayy ppootteennttiiaallllyy bbee iimmpprroovveedd bbyy ccoommbbiinniinngg FFFFNN tteessttiinngg wwiitthh mmeeaassuurreemmeennttss ooff cceerrvviiccaall lleennggtthh..
 • 17. EEvvaalluuaattiioonn  DDeetteerrmmiinnee pprreesseennccee aanndd ffrreeqquueennccyy ooff uutteerriinnee ccoonnttrraaccttiioonnss  ttooccooddyynnaammoommeettrryy  AAsssseessss ffeettaall wweellll--bbeeiinngg  EExxtteerrnnaall ffeettaall mmoonniittoorriinngg
 • 18. EEvvaalluuaattiioonn  PPhhyyssiiccaall EExxaamm  VViittaall SSiiggnnss –– ffeevveerr  AAbbddoommiinnaall eexxaamm –– tteennddeerrnneessss,, ffeettaall ppoossiittiioonn  SStteerriillee SSppeeccuulluumm EExxaamm  DDeetteerrmmiinnee iiff tthheerree iiss uutteerriinnee bblleeeeddiinngg  DDeetteerrmmiinnee iiff mmeemmbbrraanneess aarree rruuppttuurreedd ((ppoooolliinngg,, ffeerrnniinngg))  OObbttaaiinn ssppeecciimmeennss ffoorr llaabb tteessttiinngg  SStteerriillee vvaaggiinnaall eexxaamm  UUllttrraassoouunndd  AAFFII,, pprreesseennttaattiioonn,, ppllaacceennttaall llooccaattiioonn
 • 19. EEvvaalluuaattiioonn  LLaabboorraattoorryy TTeessttss  FFFFNN –– ccoolllleecctteedd ffrroomm ppoosstteerriioorr ffoorrnniixx dduurriinngg SSSSEE  TTeesstt uusseeffuull oonnllyy iiff::  IInnttaacctt mmeemmbbrraanneess  CCeerrvviiccaall ddiillaattaattiioonn << 3ccmm  GGeessttaattiioonnaall aaggee bbeettwweeeenn 2244--355 wweeeekkss  NNoo mmaanniippuullaattiioonn ooff cceerrvviixx iinn llaasstt 2244hhrrss ((ddiiggiittaall eexxaamm,, uullttrraassoouunndd eexxaamm,, ccooiittuuss))  UUttiilliittyy ooff tteesstt lliieess iinn iittss hhiigghh nneeggaattiivvee pprreeddiiccttiivvee vvaalluuee  9999..55%% ooff ppttss pprreesseennttiinngg wwiitthh ssiiggnnss//ssyymmppttoommss ooff PPTTLL aanndd nneeggaattiivvee tteesstt ffaaiilleedd ttoo ddeelliivveerr iinn 77 ddaayyss..  9999..22%% rreemmaaiinneedd uunnddeelliivveerreedd iinn 1144 ddaayyss..
 • 20. EEvvaalluuaattiioonn  LLaabboorraattoorryy TTeessttss  WWeett MMoouunntt –– llooookk ffoorr BBVV SSttuuddiieess hhaavvee sshhoowwnn iinnccrreeaasseedd rriisskk ooff pprreetteerrmm bbiirrtthh lliinnkkeedd wwiitthh BBVV.. MMuusstt hhaavvee 3 ooff 44 ssyymmppttoommss ffoorr ddiiaaggnnoossiiss TThhiinn ggrraayy--wwhhiittee ddiisscchhaarrggee,, ppHH >>44..55,, ppoossiittiivvee wwhhiiffff--aammiinnee tteesstt,, cclluuee cceellllss oonn wweett mmoouunntt.. MMoosstt ssttuuddiieess hhaavvee NNOOTT ffoouunndd tthhaatt ttxx ooff aassyymmppttoommaattiicc iinnffeeccttiioonn rreedduucceedd tthhee iinncciiddeennccee ooff PPTTLL oorr ddeelliivveerryy..  TTrriicchhoommoonnaass mmaayy bbee aassssoocciiaatteedd wwiitthh pprreetteerrmm ddeelliivveerryy bbuutt ttrreeaattmmeenntt ddooeess nnoott ddeeccrreeaassee tthhee rriisskk..
 • 21. EEvvaalluuaattiioonn  LLaabboorraattoorryy TTeessttss  GGCC aanndd CChhllaammyyddiiaa ccuullttuurreess MMaayy bbee oommiitttteedd iiff pprreevviioouuss rreessuullttss nneeggaattiivvee aanndd ppaattiieenntt nnoott hhiigghh rriisskk..  UUrriinnaallyyssiiss && CCuullttuurree BBaacctteerriiuurriiaa aanndd ppyyeelloonneepphhrriittiiss aassssoocciiaatteedd wwiitthh pprreetteerrmm ddeelliivveerryy..  GGBBSS ccuullttuurree –– ccoolllleecctteedd bbyy rreeccttoovvaaggiinnaall sswwaabb TToo aasssseessss nneeeedd ffoorr aannttiibbiioottiicc pprroopphhyyllaaxxiiss.. EElleeccttrroollyytteess aanndd bblloooodd ssuuggaarr lleevveell ffoorr ppaattiieennttss rreeqquuiirriinngg ttooccoollyyssiiss..
 • 22. MMaannaaggeemmeenntt  BBeedd RReesstt  OOnnee ooff tthhee mmoosstt ccoommmmoonn iinntteerrvveennttiioonnss uusseedd..  NNoo eevviiddeennccee tthhaatt tthhiiss iinntteerrvveennttiioonn rreessuullttss iinn aa rreedduuccttiioonn iinn pprreetteerrmm bbiirrtthh..  HHyyddrraattiioonn –– oorraall oorr IIVV  FFeeww ssttuuddiieess.. SSeevveerraall ssmmaallll ssttuuddiieess ffoouunndd nnoo bbeenneeffiitt ffrroomm hhyyddrraattiioonn..  WWoommeenn wwiitthh eevviiddeennccee ooff ddeehhyyddrraattiioonn mmaayy,, hhoowweevveerr,, bbeenneeffiitt ffrroomm tthhee iinntteerrvveennttiioonn..
 • 23.  TTooccoollyyssiiss  GGooaallss  TTrraannssppoorrtt ttoo tteerrttiiaarryy ccaarree cceenntteerr  AAddmmiinniisstteerr ccoorrttiiccoosstteerrooiiddss  PPrroolloonngg pprreeggnnaannccyy  MMoorree eeffffeeccttiivvee wwhheenn ssttaarrtteedd pprriioorr ttoo 33 ccmm ddiillaattiioonn  NNoo ddaattaa ssuuggggeesstt tthhaatt ttooccoollyyssiiss iimmpprroovveess aannyy iinnddeexx ooff lloonngg--tteerrmm pprreennaattaall oorr ppeerriinnaattaall mmoorrbbiiddiittyy oorr mmoorrttaalliittyy bbeeyyoonndd sstteerrooiidd aaddmmiinniissttrraattiioonn..  ?? PPllaacceemmeenntt ooff cceerrvviiccaall cceerrccllaaggee
 • 24.  IInnddiiccaattiioonnss  LLeessss tthhaann 3344 wweeeekkss ggeessttaattiioonn ((mmoorrbbiiddiittyy aanndd mmoorrttaalliittyy iiss wwiitthhiinn 11%% ooff tteerrmm iinnffaannttss aafftteerr 3344 wweeeekkss ggeessttaattiioonn))  NNoo eevviiddeennccee ooff iinnffeeccttiioonn  VViiaabbllee  NNoo lliiffee--tthhrreeaatteenniinngg mmaatteerrnnaall ccoommpplliiccaattiioonnss
 • 25.  CCoonnttrraaiinnddiiccaattiioonnss  AAccuuttee ffeettaall ddiissttrreessss  CChhoorriiooaammnniioonniittiiss  SSeevveerree PPrreeeeccllaammppssiiaa  FFeettaall ddeemmiissee  MMaattuurriittyy  MMaatteerrnnaall hheemmooddyynnaammiicc iinnssttaabbiilliittyy  AAbbrruuppttiioonn,,  AAddvvaanncceedd cceerrvviiccaall ddiillaattaattiioonn
 • 26.  TTooccoollyyttiiccss –– sseevveerraall ttyyppeess  NNiiffeeddiippiinnee  BBeettaa--ssyymmppaatthhoommiimmeettiicc aaggeennttss ((tteerrbbuuttaalliinnee,, rriittooddrriinnee))  IInnddoommeetthhaacciinn  MMaaggnneessiiuumm ssuullffaattee –– nnoo lloonnggeerr uusseedd  UUssuuaallllyy iinniittiiaatteedd wwhheenn uutteerriinnee aaccttiivviittyy ddooeessnn’’tt ddiimmiinniisshh wwiitthh bbeedd rreesstt oorr hhyyddrraattiioonn..  IInnhhiibbiittiioonn ooff PPTTLL lleessss lliikkeellyy ttoo bbee ssuucccceessssffuull iiff cceerrvviiccaall ddiillaattaattiioonn >> 33ccmm..
 • 27.  TTooccoollyyttiiccss  SSttuuddiieess ddeemmoonnssttrraattee lliimmiitteedd bbeenneeffiitt.. RRaarreellyy pprreevveenntt pprreetteerrmm bbiirrtthh..  MMaayy oonnllyy pprroolloonngg ggeessttaattiioonn ffoorr 22--7 ddaayyss..  PPrroolloonnggeedd uussee ooff aannyy ttooccoollyyttiicc mmaayy iinnccrreeaassee mmaatteerrnnaall--ffeettaall rriisskk wwiitthhoouutt ooffffeerriinngg aa cclleeaarr bbeenneeffiitt..  MMaaiinn bbeenneeffiitt iiss ttoo pprroovviiddee ttiimmee ffoorr aaddmmiinniissttrraattiioonn ooff ccoorrttiiccoosstteerrooiiddss..
 • 28.  TTooccoollyyttiiccss –– wwhhiicchh ttoo uussee  CChhooiiccee ddeeppeennddss oonn iinnddiivviidduuaall ccaassee..  SSttuuddyy ccoommppaarriinngg nniiffeeddiippiinnee wwiitthh mmaaggnneessiiuumm ssuullffaattee sshhoowweedd mmoorree mmaatteerrnnaall aaddvveerrssee eevveennttss wwiitthh mmaaggnneessiiuumm bbuutt nnoo ddiiffffeerreennccee iinn ddeellaayy ooff ddeelliivveerryy aanndd nneeoonnaattaall oouuttccoommeess..  CCoocchhrraannee rreevviieeww ccoonncclluuddeedd tthhaatt mmaaggnneessiiuumm ssuullffaattee iiss iinneeffffeeccttiivvee aanndd tthhee rriisskk ooff ttoottaall ppeeddiiaattrriicc mmoorrttaalliittyy wwaass ssiiggnniiffiiccaannttllyy hhiigghheerr ffoorr iinnffaannttss eexxppoosseedd ttoo mmaaggnneessiiuumm..
 • 29.  ran A multicenter randdoommiizzeedd ttrriiaall wwaass ppeerrffoorrmmeedd,, PPaattiieennttss wwhhoo rreecceeiivveedd mmaaggnneessiiuumm ssuullffaattee aacchhiieevveedd tthhee pprriimmaarryy oouuttccoommee mmoorree ffrreeqquueennttllyy.. HHoowweevveerr,, ddeellaayy ooff ddeelliivveerryy,, ggeessttaattiioonnaall aaggee aatt ddeelliivveerryy,, aanndd nneeoonnaattaall oouuttccoommeess wweerree ssiimmiillaarr bbeettwweeeenn ggrroouuppss.. NNiiffeeddiippiinnee wwaass aassssoocciiaatteedd wwiitthh ffeewweerr mmaatteerrnnaall aaddvveerrssee eeffffeeccttss.. (( oobbsstteett ggyynneeccooll 2200007 jjuull;;111100((11))::6611--7
 • 30.  TTooccoollyyttiiccss  CCoocchhrraannee rreevviieeww ooff nniiffeeddiippiinnee sshhoowweedd rreedduuccttiioonn iinn nnuummbbeerr ooff wwoommeenn ggiivviinngg bbiirrtthh wwiitthhiinn 7 ddaayyss.. FFeewweerr wwoommeenn ddiissccoonnttiinnuueedd tthhee ddrruugg bbeeccaauussee ooff aaddvveerrssee rreeaaccttiioonnss ccoommppaarreedd ttoo ootthheerr aaggeennttss..  RReevviieeww ooff tteerrbbuuttaalliinnee sshhoowweedd lliittttllee bbeenneeffiitt.. DDeeccrreeaasseedd nnuummbbeerr ooff wwoommeenn ggiivviinngg bbiirrtthh wwiitthhiinn 4488 hhoouurrss bbuutt nnoo rreedduuccttiioonn iinn bbiirrtthhss wwiitthhiinn 7 ddaayyss..  IInnssuuffffiicciieenntt ddaattaa ttoo aasssseessss rroollee ooff iinnddoommeetthhaacciinn..
 • 31.  TTooccoollyyttiiccss –– MMaajjoorr ssiiddee eeffffeeccttss  NNiiffeeddiippiinnee –– MMaatteerrnnaall hhyyppootteennssiioonn  TTeerrbbuuttaalliinnee –– CCaarrddiiaacc aarrrrhhyytthhmmiiaass,, ppuullmmoonnaarryy eeddeemmaa,, mmyyooccaarrddiiaall iisscchheemmiiaa  IInnddoommeetthhaacciinn –– MMaatteerrnnaall GGII ddiissttuurrbbaannccee,, oolliiggoohhyyddrraammnniiooss,, dduuccttaall ccoonnssttrriiccttiioonn  MMaaggnneessiiuumm ssuullffaattee –– RReessppiirraattoorryy aarrrreesstt,, ccaarrddiiaacc aarrrreesstt
 • 32.  CCoorrttiiccoosstteerrooiiddss  AAllll wwoommeenn bbeettwweeeenn 2244--3344 wweeeekkss ggeessttaattiioonn aarree ppootteennttiiaall ccaannddiiddaatteess ffoorr ccoorrttiiccoosstteerrooiidd tthheerraappyy..  UUsseedd ffoorr ffeettaall lluunngg mmaattuurraattiioonn aanndd ttoo pprreevveenntt nneeoonnaattaall rreessppiirraattoorryy ddiissttrreessss ssyynnddrroommee..  TThhee iinncciiddeennccee ooff IIVVHH aanndd NNEECC aallssoo rreedduucceedd..  DDoossiinngg:: BBeettaammeetthhaassoonnee 1122mmgg IIMM qq2244 hhoouurrss xx 22 ddoosseess DDeexxaammeetthhaassoonnee 66mmgg IIMM qq1122 hhoouurrss xx 44 ddoosseess
 • 33.  HHooww??  EEnnhhaannccee mmaattuurraattiioonn ooff lluunngg aarrcchhiitteeccttuurree  IInndduuccee lluunngg eennzzyymmeess rreessuullttiinngg iinn bbiioocchheemmiiccaall mmaattuurraattiioonn
 • 34.  AAnnttiibbiioottiiccss  MMuullttiippllee ssttuuddiieess ccoommppaarriinngg AABBXX ttoo ppllaacceebboo iinn aassyymmppttoommaattiicc wwoommeenn ddoo NNOOTT sshhooww aannyy ddiiffffeerreennccee iinn pprreeggnnaannccyy pprroolloonnggaattiioonn,, pprreetteerrmm ddeelliivveerryy,, RRDDSS,, oorr sseeppssiiss..  IImmppoorrttaanntt ttoo ffoollllooww pprroottooccoollss ffoorr aannttiibbiioottiicc pprroopphhyyllaaxxiiss aaggaaiinnsstt ggrroouupp BB sseeppssiiss.. IIff GGBBSS uunnkknnoowwnn,, aannttiibbiioottiiccss sshhoouulldd bbee iinniittiiaatteedd iiff:: IInnttrraappaarrttuumm ffeevveerr >> 110000..44 ((3388)) LLaabboorr bbeeffoorree 3377 wweeeekkss RRuuppttuurree ooff mmeemmbbrraanneess >>1188 hhoouurrss PPrreevviioouuss ddeelliivveerryy ooff aaffffeecctteedd iinnffaanntt GGBBSS bbaacctteerriiuurriiaa
 • 35. IInnppaattiieenntt  OOnnccee tthhee eeppiissooddee ooff pprreetteerrmm llaabboorr hhaass bbeeeenn aarrrreesstteedd,, TThhee ffoolllloowwiinngg ffaaccttoorrss mmaayy iinnfflluueennccee tthhee ddeecciissiioonn ttoo ddiisscchhaarrggee tthhee ppaattiieenntt:: -- CCeerrvviiccaall ddiillaattiioonn -- FFeettaall pprreesseennttaattiioonn -- NNuummbbeerr ooff ffeettuusseess -- GGeessttaattiioonnaall aaggee -- AAcccceessss ttoo tthhee hhoossppiittaall -- GGoooodd ppaattiieenntt ccoommpplliiaannccee
 • 36. IIff iinnppaattiieenntt ttooccoollyyssiiss wwaass uunnssuucccceessssffuull aanndd tthhee ppaattiieenntt ddeelliivveerreedd pprreetteerrmm  llaabboorr iinn pprreetteerrmm ggeessttaattiioonn mmaayy bbee sshhoorrtteerr  EEppiissiittoommyy  pprroopphhyyllaaccttiicc ffoorrcceeppss  CCeessaarreeaann DDeelliivveerryy
 • 37. PPrreevveennttiioonn WWoommeenn aatt iinnccrreeaasseedd rriisskk ooff pprreetteerrmm ddeelliivveerryy mmaayy bbee iiddeennttiiffiieedd bbyy vvaarriioouuss rriisskk ffaaccttoorrss iinn tthhee oobbsstteettrriicc hhiissttoorryy aanndd ttrreeaatteedd.. IIDDEENNTTIIFFIICCAATTIIOONN::  PPrriioorr pprree tteerrmm bbiirrtthh  CCeerrvviiccaall ddiillaattaattiioonn  SSiiggnnss aanndd ssyymmppttoommss,, iinncclluuddiinngg
 • 38. SSiiggnnss aanndd ssyymmppttoommss,, iinncclluuddiinngg -- UUtteerriinnee ccoonnttrraaccttiioonnss -- PPeellvviicc pprreessssuurree -- lliikkee ccrraammppss -- WWaatteerryy oorr bbllooooddyy vvaaggiinnaall ddiisscchhaarrggee -- PPaaiinn iinn tthhee lloowweerr bbaacckk
 • 39.  17 Hydroxy --PPrrooggeesstteerroonnee CCaapprrooaattee  1177 aallpphhaa hhyyddrrooxxyypprrooggeesstteerroonnee ccaapprrooaattee  SShhoowwss 3377%% rreedduuccttiioonn iinn PPTTLL // PPTTDD iinn ppaattiieennttss wwiitthh pprreevviioouuss PPTTLL // PPTTDD iinn ttwwoo llaarrggee,, rraannddoommiizzeedd,, ppllaacceebboo--ccoonnttrroolllleedd ttrriiaallss  SSttaarrtt wweeeekkllyy iinnjjeeccttiioonnss aatt 1166 wweeeekkss aanndd ccoonnttiinnuuee uunnttiill 3366 wweeeekkss
 • 40.  TTrreeaattmmeenntt OOff VVaaggiinnoossiiss -- TTrreeaattmmeenntt ooff aassyymmppttoommaattiicc aabbnnoorrmmaall vvaaggiinnaall fflloorraa aanndd bbaacctteerriiaall vvaaggiinnoossiiss wwiitthh oorraall cclliinnddaammyycciinn eeaarrllyy iinn tthhee 22nndd ttrriimmeesstteerr ssiiggnniiffiiccaannttllyy rreedduucceess tthhee rraattee ooff llaattee mmiissccaarrrriiaaggee aanndd ssppoonnttaanneeoouuss pprreetteerrmm bbiirrtthh..
 • 41. SSuummmmaarryy  EEttiioollooggyy ooff pprreetteerrmm llaabboorr uussuuaallllyy uunnkknnoowwnn..  MMoosstt eeffffoorrttss ttoo pprreevveenntt pprreetteerrmm llaabboorr nnoott pprroovveenn ttoo bbee eeffffeeccttiivvee iinn ssttuuddiieess..  MMoosstt iimmppoorrttaanntt ccoommppoonneennttss ooff mmaannaaggeemmeenntt aarree aaiimmeedd aatt pprreevveennttiinngg nneeoonnaattaall ccoommpplliiccaattiioonnss tthhrroouugghh tthhee uussee ooff ccoorrttiiccoosstteerrooiiddss aanndd aannttiibbiioottiiccss ttoo pprreevveenntt ggrroouupp BB ssttrreepp nneeoonnaattaall sseeppssiiss..
 • 42. RReeffeerreenncceess ssiitteedd  AACCOOGG PPrraaccttiiccee BBuulllleettiinn,, MMaannaaggeemmeenntt ooff PPrreetteerrmm LLaabboorr.. OObbsstteettrriiccss && GGyynneeccoollooggyy.. 22000055;; 4433::11003399--11004477..  EEmmeeddiicciinnee>>ggyynneeccoollooggyy aanndd oobbsstteettrriiccss>>oobbsstteettrriicc ccoommpplliiccaattiioonn  WWiilllliiaammss oobbsstt..2222 eedd..  SStteevveenn GG.. GGaabbee 55 eedd..  LLiitteerraattuurree rreevviieeww  GGoollddeennbbeerrgg RR..LL.. TThhee MMaannaaggeemmeenntt ooff PPrreetteerrmm LLaabboorr.. OObbsstteettrriiccss && GGyynneeccoollooggyy.. 22000022;; vvooll 110000:: 11002200--11003377..  LLoocckkwwoooodd CC..JJ.. eett aall.. OOvveerrvviieeww ooff PPrreetteerrmm LLaabboorr aanndd DDeelliivveerryy.. UUppTTooDDaattee.. AApprr 22000088..  LLyyeellll DD..JJ.. eett aall.. MMaaggnneessiiuumm SSuullffaattee CCoommppaarreedd WWiitthh NNiiffeeddiippiinnee ffoorr AAccuuttee TTooccoollyyssiiss ooff PPrreetteerrmm LLaabboorr,, AA rraannddoommiizzeedd ccoonnttrroolllleedd ttrriiaall.. OObbsstteettrriiccss && GGyynneeccoollooggyy.. 22000077;; vvooll 111100:: 6611--6677  UUppttooddaattee 1166..33
 • 43. TTHHAANNKK YYOOUU

Related Documents