Пројекат“Корак даље”
Кратак опис проблемаРадници (васпитачи) из предшколских установа, учитељи и увеликој мери и наставници предметне наставе и...
Циљеви локалне акцијеОпшти циљ:Подизање нивоа сарадње између основних и средњих школа ипредставника локалних институција у...
Партнери и њихове улоге• Управа за образовање, културу, омладину и спорт• Управа за дечју примарну здравствену и социј...
Опис стратегије и активности• Идентификовање партнера са којима ћемо реализовати акцију, у просторијама школе, ...
Очекивани резултати • Повећани сензибилитет дела запослених у средњим школама за пружање адекватне подршке учени...
Очекивани резултати • Повећани сензибилитет дела запослених у средњим школама за пружање адекватне подршке учени...
of 7

Prezentacija projekta korak dalje 2013.

OŠ,,Desanka Maksimović"-Čokot-Niš-Srbija
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentacija projekta korak dalje 2013.

  • 1. Пројекат“Корак даље”
  • 2. Кратак опис проблемаРадници (васпитачи) из предшколских установа, учитељи и увеликој мери и наставници предметне наставе и сарадници уосновним школама имају, не само већи сензибилитет заученике са тешкоћама у развоју, већ и већи корпус знања упружању адекватне додатне образовне подршке за њих.Дисконтинуитет у овој сензибилизацији највише се осети припреласку у средњу школу, када врло често изостане билокаква подршка за ученике који имају одређене тешкоће.Комуникација између основних и средњих школа јеминимална или уопште не постоји.Сарадња са локалним институцијама постоји, али јеоптерећена спорошћу и гломазном администрацијом, а честоје проток информација неадекватан и неблаговремен. ОС КОЛ ЛА А Ш КО Њ НО ЛА НО А Ш РЕД ВН ВН С А
  • 3. Циљеви локалне акцијеОпшти циљ:Подизање нивоа сарадње између основних и средњих школа ипредставника локалних институција у циљу пружања подршкеученицима са тешкоћама, њихове социјализације иоспособљавања за самосталан, квалитетан живот и рад.Специфични циљеви:•Унапређење сарадње основних и средњих школа подизањемсензибилизације и компетенција запослених у средњим школама.•Упознавање запослених у основним и средњим школама саконкретним проблемима особа са потешкоћама.•Упознавање запослених у основним и средњим школама сапроцедурама и доступним локалним сервисима подршке.
  • 4. Партнери и њихове улоге• Управа за образовање, културу, омладину и спорт• Управа за дечју примарну здравствену и социјалну заштиту• Средње школе• Основне школе• Интерресорна комисија• Невладине организације и удружења особа са тешкоћама• Центар за социјални рад
  • 5. Опис стратегије и активности• Идентификовање партнера са којима ћемо реализовати акцију, у просторијама школе, крајем фебруара 2013.• Обука чланова СТИО из заинтересованих средњих школа о изради педагошког профила, изради ИОП-а, о постојећим процедурама, стварању нових за праћење ученика након завршене основне школе, сарадњи са родитељима. Просторије школе, март 2013.• Посета средњим школама за чије тимове је организована обука и разговор са СТИО тих школа са циљем пружања подршке у сагледавању конкретних проблема које имају ученици и наставно особље. Просторије средњих школа којима је потребна подршка, крај марта 2013.• Евалуациони састанак и перформанс у коме учествују сви партнери. Амфитеатар на кеју, април 2013.
  • 6. Очекивани резултати • Повећани сензибилитет дела запослених у средњим школама за пружање адекватне подршке ученицима са тешкоћама. • Унапређена комуникација између основних и средњих школа. • Учесници акције боље препознају проблеме ученика са потешкоћама. • Учесници акције познају све важеће законске процедуре и све локалне сервисе подршке.
  • 7. Очекивани резултати • Повећани сензибилитет дела запослених у средњим школама за пружање адекватне подршке ученицима са тешкоћама. • Унапређена комуникација између основних и средњих школа. • Учесници акције боље препознају проблеме ученика са потешкоћама. • Учесници акције познају све важеће законске процедуре и све локалне сервисе подршке.