МНЭММН-ИЙН БҮХ
ГИШҮҮДИЙН YI ХУРАЛ
2015-01-30
2012-2014 оны үйл
ажиллагааны тайлан
Б.Машбадрах, Гүйцэтгэх захирал
Стратегийн зорилт 1: Нийгмийн эрүүл мэндийн нотолгоонд тулгуурласан
бодлого хөтөлбөрийг боловсруулах, хэрэгжүүлэх, үнэлэхэ...
“Эмзэг бүлгийн иргэдэд үзүүлэх эрүүл мэндийн хоёрдогч шатлалын тусламж
үйлчилгээний хүртээмжийг сайжруулах” туршилтын загв...
“Агаарын бохирдол сурагчдын эрүүл мэндэд нөлөөлөх нь,
Улаанбаатар хот, 2012 он” ММСС-гийн Цэвэр агаар төсөл
•Зорилго: Агаа...
Стратегийн зорилт 1: Нийгмийн эрүүл мэндийн нотолгоонд
тулгуурласан бодлого хөтөлбөрийг боловсруулах, хэрэгжүүлэх, үнэлэхэ...
Стратегийн зорилт 1: Нийгмийн эрүүл мэндийн нотолгоонд
тулгуурласан бодлого хөтөлбөрийг боловсруулах, хэрэгжүүлэх, үнэлэхэ...
Стратегийн зорилт 1: Нийгмийн эрүүл мэндийн нотолгоонд
тулгуурласан бодлого хөтөлбөрийг боловсруулах, хэрэгжүүлэх, үнэлэхэ...
Стратегийн зорилт 1: Нийгмийн эрүүл мэндийн нотолгоонд
тулгуурласан бодлого хөтөлбөрийг боловсруулах, хэрэгжүүлэх, үнэлэхэ...
“Орчны эрүүл мэнд” үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн үнэлгээ, III
хөтөлбөрийн үйл ажиллагааны чиглэл боловсруулах, ДЭМБ, 2...
“Усны аюулгүй байдлын үндэсний эмхэтгэл 2011-2014”
ДЭМБ
•Зорилго: “Усны аюулгүй байдлын төлөвлөгөөний үндэсний хэмжээний
э...
Стратегийн зорилт 1: Нийгмийн эрүүл мэндийн нотолгоонд тулгуурласан
бодлого хөтөлбөрийг боловсруулах, хэрэгжүүлэх, үнэлэхэ...
Стратегийн зорилт 2: Хүн амын эрүүл мэндийг дэмжихэд хувь нэмрээ
оруулах
 
• “Нийгмийн эрүүл мэнд ба шударга ёс” онол прак...
Стратегийн зорилт 2: Хүн амын эрүүл мэндээ дэмжихэд хувь нэмрээ
оруулах
“Халдварт бус өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх” төсөл, ...
Стратегийн зорилт 2: Хүн амын эрүүл мэндээ дэмжихэд хувь нэмрээ
оруулах
“Халдварт бус өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх” төсөл (...
Стратегийн зорилт 2: Хүн амын эрүүл мэндээ дэмжихэд хувь нэмрээ
оруулах
“Халдварт бус өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх” төсөл (...
Стратегийн зорилт 2: Хүн амын эрүүл мэндээ дэмжихэд хувь нэмрээ оруулах
“Халдварт бус өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх”
төсөл, ...
Стратегийн зорилт 2: Хүн амын эрүүл мэндийг дэмжихэд хувь нэмрээ
оруулах
 
“2015 оноос хойших хөгжлийн зорилтыг тодорхойло...
“ХБӨ-өөс сэргийлэх, зөвлөгөө өгөх загвар үйлчилгээг эрүүл мэндийн
анхан шатны түвшинд бий болгох” төсөл, 2013 он, ММСС
•Ха...
Архины урьдчилан сэргийлэлт, хяналтыг сайжруулах төсөл, 2012-
2013 он, IOGT
•Ажлын байранд архи, тамхины хор хөнөөл, түүнэ...
“Эрүүл аюулгүй байдлын индексийг сайжруулах” төсөл,
Нийслэлийн ЗДТГ, 2014
1.Хорооны ЗДТГ-т ажиллагсдын чадавхыг бэхжүүлэх ...
“Эрүүл аюулгүй байдлын индексийг
сайжруулах” төсөл: (үргэлжлэл)
1.Хорооны ЗДТГ-т ажиллагсдын чадавхыг
бэхжүүлэх сургалт
• ...
• Хороодын ажилтнуудын чадавх нэмэгдсэн.
• Хотын захиргаатай цаашид ажиллах эхлэл болсон.
• Иргэдэд өгөх мэдээллийн эх үүс...
Стратегийн зорилт 3: Монгол улсын эрүүл мэндийн салбарын
мэргэжилтнүүдийн мэдлэг, чадварыг тасралтгүй дээшлүүлэх
• ХБӨ-өөс...
Стратегийн зорилт 3: Монгол улсын эрүүл мэндийн салбарын
мэргэжилтнүүдийн мэдлэг, чадварыг тасралтгүй дээшлүүлэх
Эмнэлгийн...
Стратегийн зорилт 3: Монгол улсын эрүүл мэндийн салбарын
мэргэжилтнүүдийн мэдлэг, чадварыг тасралтгүй дээшлүүлэх
Эмнэлгийн...
Стратегийн зорилт 3: Монгол улсын эрүүл мэндийн салбарын
мэргэжилтнүүдийн мэдлэг, чадварыг тасралтгүй дээшлүүлэх
Мэргэшлий...
Стратегийн зорилт 4: Монгол улсын хүн амыг эрүүл мэндийг хамгаалах,
дэмжих үйлсэд олон улсын түвшинд харилцаа холбоогоо өр...
АНУ-ын нийгмийн эрүүл мэндийн нийгэмлэгийн 141 дэхь удаагийн
хурал, 2013 он, Бостон хот
• Нийгэмлэгийн гишүүн Ж.Наранчимэг...
ТАЛАРХАЛ
• Нийгэмлэгийн захиргааны ажлыг баг
• Нийгэмлэгийн удирдах зөвлөл,
хяналтын зөвлөл
• Үйл ажиллагаанд идэвхитэй ор...
Анхаарал тавьсанд баярлалаа
of 31

Narrative report final 2012 2014

Published on: Mar 3, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Narrative report final 2012 2014

 • 1. МНЭММН-ИЙН БҮХ ГИШҮҮДИЙН YI ХУРАЛ 2015-01-30
 • 2. 2012-2014 оны үйл ажиллагааны тайлан Б.Машбадрах, Гүйцэтгэх захирал
 • 3. Стратегийн зорилт 1: Нийгмийн эрүүл мэндийн нотолгоонд тулгуурласан бодлого хөтөлбөрийг боловсруулах, хэрэгжүүлэх, үнэлэхэд идэвхтэй оролцож олон нийтийн оролцоог дэмжих  • Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний хууль боловсруулахад ажилласан, хууль өргөн баригдсан. • Нийгмийн эрүүл мэндийн хууль боловсруулах ажлын хэсэгт ажиллаж байна. • Нийгмийн эрүүл мэндийн төвийн стандарт боловсруулах ажлын хэсэгт ажиллаж байна • Бодлогын судалгаа
 • 4. “Эмзэг бүлгийн иргэдэд үзүүлэх эрүүл мэндийн хоёрдогч шатлалын тусламж үйлчилгээний хүртээмжийг сайжруулах” туршилтын загвар төсөл, 2012 он, АХБ •Зорилго: Эмзэг бүлгийн иргэдэд үзүүлэх эрүүл мэндийн хоёрдогч шатлалын тусламж үйлчилгээний хүртээмжийг сайжруулах бодлого боловсруулах. •Үр дүн: Эмзэг бүлгийн иргэдэд үзүүлэх эрүүл мэндийн 2 дахь шатлалын тусламж үйлчилгээний өнөөгийн байдлыг үнэлж, тайлан гаргасан. – Тусламж үйлчилгээний хүртээмж, чанарт сөргөөр нөлөөлж буй саад бэрхшээлийн тодорхойлсон. – Эмзэг бүлгийн иргэдэд үзүүлэх эрүүл мэндийн хоёрдогч шатлалын тусламж үйлчилгээ үзүүлж буй Энэрэл эмнэлгийг хөгжүүлэх стратегийн төлөвлөгөөг боловсрууллаа. – Үнэлгээний үр дүнг баримтын цомог хэлбэрээр хэвлэн нийтийн хүртээл болголоо. Стратегийн зорилт 1: Нийгмийн эрүүл мэндийн нотолгоонд тулгуурласан бодлого хөтөлбөрийг боловсруулах, хэрэгжүүлэх, үнэлэхэд идэвхтэй оролцож олон нийтийн оролцоог дэмжих
 • 5. “Агаарын бохирдол сурагчдын эрүүл мэндэд нөлөөлөх нь, Улаанбаатар хот, 2012 он” ММСС-гийн Цэвэр агаар төсөл •Зорилго: Агаарын чанарын үзүүлэлтээрээ ялгаатай дүүрэгт амьдарч буй сургуулийн сурагчдын амьсгалын замын өвчлөлд өртсөн байдлыг тогтоох •Судалгааны үр дүн: 16, 75-р сургуулиудын гадаад орчны агаарын бохирдлыг тогтоож, бохирдол илүүтэй 75-р сургуулийн сурагчдын эрүүл мэндэд ноцтой нөлөөлж байгааг тогтоосон. Стратегийн зорилт 1: Нийгмийн эрүүл мэндийн нотолгоонд тулгуурласан бодлого хөтөлбөрийг боловсруулах, хэрэгжүүлэх, үнэлэхэд идэвхтэй оролцож олон нийтийн оролцоог дэмжих
 • 6. Стратегийн зорилт 1: Нийгмийн эрүүл мэндийн нотолгоонд тулгуурласан бодлого хөтөлбөрийг боловсруулах, хэрэгжүүлэх, үнэлэхэд идэвхтэй оролцож олон нийтийн оролцоог дэмжих “Эрүүл мэндийн салбар дахь гадаад, дотоодын байгууллагуудын тусламж, дэмжлэгийн түргэвчилсэн үнэлгээ, ДЭМБ, 2013 •Зорилго: Өмнөговь аймаг, Сонгинохайрхан дүүргийн эрүүл мэндийн салбар дахь гадаад, дотоодын дэмжлэг, тусламжийг сүүлийн дөрвөн жилийн хугацаанд бүртгэх, үнэлж дүгнэх, зөвлөмж гаргах •Үр дүн: ДЭМБ-ын эрүүл мэндийн системийн бүтцийн зургаан элементийн (эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ, хүний нөөц, мэдээлэл, тоног төхөөрөмж технологи, санхүүжилт, манлайлал/засаглал) хүрээнд матриц боловсруулан зөвлөмжийн хамт тайлан гаргасан. •Сонгинохайрхан дүүргийн ЭМ-ийн салбарыг 2014-2016 онд бэхжүүлэх стратеги боловсруулахад чухал баримт бичиг болсон.
 • 7. Стратегийн зорилт 1: Нийгмийн эрүүл мэндийн нотолгоонд тулгуурласан бодлого хөтөлбөрийг боловсруулах, хэрэгжүүлэх, үнэлэхэд идэвхтэй оролцож олон нийтийн оролцоог дэмжих “Эрүүл мэндийн даатгалын талаарх иргэдийн мэдлэг, хандлага, хүлээлт” судалгаа, Германы олон улсын хамтын ажиллагааны нийгэмлэг, 2013 он •Зорилго: Эрүүл мэндийн даатгалын талаарх иргэдийн мэдлэг, эмнэлэгт хийлгэсэн эмчилгээ, үзлэг, шинжилгээндээ хэр сэтгэл ханамжтай байгаа, эрүүл мэндийн даатгалын чиглэлээр авч хэрэгжүүлж буй үйл ажиллагааны хэрэгжилт, өнөөгийн эрүүл мэндийн тогтолцоог хэрхэн сайжруулах талаарх иргэдийн хүлээлт, санаа бодлыг судлах. •Үр дүн: Судалгааны ажлын тайлан боловсруулсан. АХБ-ны ЭМД-ын төслийн үйл ажиллагаанд чиглэл болсон.
 • 8. Стратегийн зорилт 1: Нийгмийн эрүүл мэндийн нотолгоонд тулгуурласан бодлого хөтөлбөрийг боловсруулах, хэрэгжүүлэх, үнэлэхэд идэвхтэй оролцож олон нийтийн оролцоог дэмжих “Хорт хавдрын хөнгөвчлөх тусламж үйлчилгээний хэрэгцээ, нөөц, хүртээмжийн үнэлгээ”, ЭМЯ, 2013 он • Зорилго: Хорт хавдрын хөнгөвчлөх тусламж үйлчилгээний хэрэгцээг үнэлэх • Үр дүн: Хөнгөвчлөх тусламж үйлчилгээний хэрэгцээ, үзүүлж буй үйлчилгээний тоо, төрөл, өнөөгийн байдлыг тодорхойлсон тайлан, зөвлөмж гаргасан.
 • 9. Стратегийн зорилт 1: Нийгмийн эрүүл мэндийн нотолгоонд тулгуурласан бодлого хөтөлбөрийг боловсруулах, хэрэгжүүлэх, үнэлэхэд идэвхтэй оролцож олон нийтийн оролцоог дэмжих “Дорноговь аймгийн хүн амын эрүүл мэндийн байдалд хийсэн баримт бичгийн судалгаа”, AREVA ХХК, 2014 он •Зорилго: Дорноговь аймгийн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний өнөөгийн байдал, хүн амын эрүүл мэндийн төлөв байдлын талаар сүүлийн 5 жилд хийгдсэн судалгаа шинжилгээ, статистик үзүүлэлтийг баримт бичгийн тойм судалгаа хийж үнэлэх •Үр дүн: Судалгааны тайланг ДЭМБ-ын зөвлөмжийн дагуу халдварт болон халдварт бус өвчин, хүн амын тодорхой бүлгүүдийн эрүүл мэнд, хоол тэжээл, усны аюулгүй байдал, эрүүл мэндэд нөлөөлөх физикийн суурь үзүүлэлт (цаг уур, орчин, цацраг)-үүдийн дагуу бичсэн. •Судалгааны ажлын үр дүнгийн танилцуулах уулзалт зохион байгуулсан. •AREVA компанийн олборлолт эхлэхээс өмнөх нутгийн иргэдийн эрүүл мэндийн талаарх суурь мэдээллийг бий болсон.
 • 10. “Орчны эрүүл мэнд” үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн үнэлгээ, III хөтөлбөрийн үйл ажиллагааны чиглэл боловсруулах, ДЭМБ, 2014 •Зорилго: “Орчны эрүүл мэнд” (ОЭМ) үндэсний II хөтөлбөрийн үйл ажиллагааны хэрэгжилтийг үнэлж, ололт амжилт, хүрсэн үр дүнг тайлагнах, цаашид авах арга хэмжээний чиглэлийг тодорхойлор, УАБТ-г 3 дахь хөтөлбөрт оруулах боломжийг судлах. •Үр дүн: – ОЭМ үндэсний II хөтөлбөрийн үйл ажиллагааны хэрэгжилт, үр дүн, ололт, амжилт, сургамж, хүрсэн үр дүнг гаргаж, цаашид авах арга хэмжээний чиглэлийг тодорхойлов. – Хөтөлбөрийн шалгуур үзүүлэлтийн биелэлтийг боловсруулан, дүгнэлт хийлээ. – Үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд гарсан холбогдох тушаал, журам, стандартын хэрэгжилтэнд үнэлгээ хийв. – ОЭМ үндэсний III хөтөлбөрт усны аюулгүй байдлын төлөвлөгөөг тусган, хөтөлбөрийн эх хувилбарыг боловсруулан холбогдох шийдвэр гаргагчдад хүргүүлсэн. Стратегийн зорилт 1: Нийгмийн эрүүл мэндийн нотолгоонд тулгуурласан бодлого хөтөлбөрийг боловсруулах, хэрэгжүүлэх, үнэлэхэд идэвхтэй оролцож олон нийтийн оролцоог дэмжих
 • 11. “Усны аюулгүй байдлын үндэсний эмхэтгэл 2011-2014” ДЭМБ •Зорилго: “Усны аюулгүй байдлын төлөвлөгөөний үндэсний хэмжээний эмхэтгэл - 2011-2014” боловсруулан, салбар дундын оролцоог нэмэгдүүлж, оролцогч талуудын хамтын ажиллагааг бэхжүүлэх •Үр дүн: – Улсын хэмжээний усны аюулгүй байдал, хяналтын дүн шинжилгээ зэргийг агуулсан судалгаа, үйл ажиллагааны тайлан, илтгэл, ном товхимол зэрэг 80 гаруй мэдээ мэдээллийг цуглуулан эмхэтгэл боловсруулав. Стратегийн зорилт 1: Нийгмийн эрүүл мэндийн нотолгоонд тулгуурласан бодлого хөтөлбөрийг боловсруулах, хэрэгжүүлэх, үнэлэхэд идэвхтэй оролцож олон нийтийн оролцоог дэмжих
 • 12. Стратегийн зорилт 1: Нийгмийн эрүүл мэндийн нотолгоонд тулгуурласан бодлого хөтөлбөрийг боловсруулах, хэрэгжүүлэх, үнэлэхэд идэвхтэй оролцож олон нийтийн оролцоог дэмжих   Гудамжинд амьдарч, хөдөлмөр эрхэлж байгаа хүүхдүүдийн дундах явуулын клиник төслийн эцсийн үнэлгээ -2014 он, Дэлхийн Зөн ОУБ •Зорилго: Төслийн хэрэгжилтийн үр дүн, үр нөлөө, өртөг зардлын үр ашигтай байдал, төслийн тогтвортой байдлыг хангаж ажилласан эсэхийг үнэлэх •Үр дүн: Төслийн үнэлгээний тайланг зөвлөмжийн хамт боловсруулсан.
 • 13. Стратегийн зорилт 2: Хүн амын эрүүл мэндийг дэмжихэд хувь нэмрээ оруулах   • “Нийгмийн эрүүл мэнд ба шударга ёс” онол практикийн хурал, 2012 он, ДЭМБ • Салбар хуралдаан  Эрүүл мэндийн үйлчилгээний чанар, хүртээмж, тэгш байдал  Архи тамхины хяналт ба бусад ХБӨ-ний эрсдэлт хүчин зүйлс  Орчны эрүүл мэнд  Нийгмийн эрүүл мэндийн бусад асуудлууд • 42 илтгэл хэлэлцүүлсэн. • 120 гаруй мэргэжилтнүүд оролцсон • Хурлын эрдмийн бүтээлийн товчоон ном
 • 14. Стратегийн зорилт 2: Хүн амын эрүүл мэндээ дэмжихэд хувь нэмрээ оруулах “Халдварт бус өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх” төсөл, 2012-2013 он, ММСС Кампанит ажлууд •“Архи тамхины хор хөнөөлөөс сэргийлэх” •“Эрүүл хооллолт-идэвхтэй хөдөлгөөн” •“Зам тээврийн осол гэмтлээс сэргийлэх” Үйл ажиллагааны чиглэл •Судалгаа, үнэлгээ-3 •Нөлөөллийн уулзалт-69 •Туршлага солилцох уулзалт-10 •Спортын өдөрлөг-3 •Нийтлэл-16 •Баримтын хуудас-3
 • 15. Стратегийн зорилт 2: Хүн амын эрүүл мэндээ дэмжихэд хувь нэмрээ оруулах “Халдварт бус өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх” төсөл (үргэлжлэл) •“Сургуулийн замын орчинд хийгдсэн үнэлгээ”-г зохион байгуулснаар зам тээврийн осолд өндөр эрсдэлтэй 70 сургуулийг тодорхойлсон нь цаашид үүн дээр тулгуурлан үйл ажиллагаа явуулах боломжийг бүрдүүлсэн. • Сурагчдыг осол гэмтлээс сэргийлэх нөлөөллийн уулзалт • Монгол даатгал ХХК 12 сургуулийн 1-р ангийн нийт 2200 гаруй сурагчдад “Цацруулагчтай цүнхний уут“ төслийг хэрэгжүүлж тараасан. ТХХТ-ээр 70 сургуулийн багш, сурагч нарт зориулсан ном, DVD хийж, түгээсэн
 • 16. Стратегийн зорилт 2: Хүн амын эрүүл мэндээ дэмжихэд хувь нэмрээ оруулах “Халдварт бус өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх” төсөл (үргэлжлэл) •“Талх чихэр” компани нийт 9 төрлийн талхны давсны хэмжээг 12% бууруулж, сав баглааны шошгыг сайжруулж, бүхэл үрийн гурилан бүтээгдэхүүнийхээ нэр төрлийг олшруулсан. Давсны хэрэглээ жилд дунджаар 22 тонн, сахарын хэрэглээ 10,2 тонноор буурсан •“Атар өргөө” компани мөн талхныхаа давсны хэмжээг 10% хувиар бууруулсан. •Монсүү компани 5 төрлийн бүтээгдэхүүнд агуулагдах сахарын хэмжээг 3-5%, тослогийг 2-2.5% бууруулж, шинээр 3 төрлийн сахаргүй бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэдэг болсон.
 • 17. Стратегийн зорилт 2: Хүн амын эрүүл мэндээ дэмжихэд хувь нэмрээ оруулах “Халдварт бус өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх” төсөл, ММСС (үргэлжлэл) •“Архигүй монголын төлөө хамтдаа” •“Тамхины татварыг нэмэгдүүлснээр хэрэглээг бууруулах нь” нэртэй баримтын хуудсууд шийдвэр гаргагчдад зориулан гаргаж хууль шинэчлэхэд нөлөөллийн ажлыг хийсэн. •Нөлөөллийн уулзалтыг Орхон аймагт зохион байгуулснаар орон нутгийн иргэдийн хурал, засаг даргын тамгын газраас 5,95 сая төгрөгийн санхүүжилтээр орон нутагтаа замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын 2 сарын хугацаатай аян зохион байгуулсан.
 • 18. Стратегийн зорилт 2: Хүн амын эрүүл мэндийг дэмжихэд хувь нэмрээ оруулах   “2015 оноос хойших хөгжлийн зорилтыг тодорхойлох зөвлөлдөх уулзалт”, 2013 он, ДЭМБ •2015 оноос хойших Мянганы хөгжлийн зорилтуудын үзүүлэлт эрүүл мэнд нийгмийн хамгаалал боловсрол эдийн засаг байгаль орчин чиглэлээр орон нутаг, нийслэлийн түвшинд зохион байгуулан хэлэлцүүлэг өрнүүлж, санал зөвлөмжийг авсны үндсэн дээр тайлан, зөвлөмж гаргаж холбогдох байгууллагад хүргүүлсэн.
 • 19. “ХБӨ-өөс сэргийлэх, зөвлөгөө өгөх загвар үйлчилгээг эрүүл мэндийн анхан шатны түвшинд бий болгох” төсөл, 2013 он, ММСС •Хамрагдсан ӨЭМТ: •Чингэлтэй дүүргийн 17-р хорооны “Шэжид дүг” •Баянгол дүүргийн 2-р хорооны “Илаарших” ӨЭМТ •“ХБӨ-өөс урьдчилан сэргийлэх зөвлөгөө өгөх удирдамж, ширээний номыг боловсруулан, өрхийн эрүүл мэндийн төвийн эмч нарт сургалт зохион байгуулж, сургалтанд ашиглах бодит үзүүлэнг (муляж) байршуулсан. •ХБӨ-өөс урьдчилан сэргийлэх, зөвлөгөө өгөх кредиттэй сургалтын эрх авсан. Стратегийн зорилт 2: Хүн амын эрүүл мэндийг дэмжихэд хувь нэмрээ оруулах
 • 20. Архины урьдчилан сэргийлэлт, хяналтыг сайжруулах төсөл, 2012- 2013 он, IOGT •Ажлын байранд архи, тамхины хор хөнөөл, түүнээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр дүүргүүдийн ЗДТГ, цэргийн ангиуд, сэтгүүлчдэд нөлөөллийн уулзалтуудыг хийж, Ерөнхийлөгчийн тамгын газартай хамтран Архидан согтууралтыг хянах тухай хуулин дээр ажилласан. •Хуулийн төсөл үргэлжлэн явагдаж байгаа бөгөөд тус хуулийн төсөл дээр саналаа өгөөд байна. •Шриланкын уулзалт •Тайландын уулзалт Стратегийн зорилт 2: Хүн амын эрүүл мэндийг дэмжихэд хувь нэмрээ оруулах
 • 21. “Эрүүл аюулгүй байдлын индексийг сайжруулах” төсөл, Нийслэлийн ЗДТГ, 2014 1.Хорооны ЗДТГ-т ажиллагсдын чадавхыг бэхжүүлэх сургалт 2.Иргэд олон нийтэд “Хотод амьдрах ухаан” сэдвээр сургалт сурталчилгааны материал боловсруулах, нийгмийн сүлжээгээр дамжуулах олон нийтэд хүргэх 3.ЭАБИ 2013 оны үр дүнг үнэлэх, дүгнэх, үр дүнгийн үзүүлэлтийн матриц гаргаж, цаашид сайжруулах зөвлөмж боловсруулах Стратегийн зорилт 2: Хүн амын эрүүл мэндийг дэмжихэд хувь нэмрээ оруулах
 • 22. “Эрүүл аюулгүй байдлын индексийг сайжруулах” төсөл: (үргэлжлэл) 1.Хорооны ЗДТГ-т ажиллагсдын чадавхыг бэхжүүлэх сургалт • 9 дүүргийн 152 хороо • Засаг дарга, нийгмийн ажилтан, зохион байгуулагч • 3 төрлийн сургалтын хөтөлбөр, гарын авлага 1.олон нийтийг идэвхжүүлэх, олон нийтийн арга хэмжээг зохион байгуулах арга зүй 2.олон нийттэй харилцах арга зүй 3.хөрс, ус, агаарын бохирдлоос сэргийлэх, уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох) Стратегийн зорилт 2: Хүн амын эрүүл мэндийг дэмжихэд хувь нэмрээ оруулах
 • 23. • Хороодын ажилтнуудын чадавх нэмэгдсэн. • Хотын захиргаатай цаашид ажиллах эхлэл болсон. • Иргэдэд өгөх мэдээллийн эх үүсвэр бий болсон. • Цаашид ЭАБИ-д мэргэжил арга зүйн дэмжлэг үзүүлэх боломж бүрдсэн. • ЭАБИ-ийн индексийн 2013 оны тайлан гарсан Стратегийн зорилт 2: Хүн амын эрүүл мэндийг дэмжихэд хувь нэмрээ оруулах
 • 24. Стратегийн зорилт 3: Монгол улсын эрүүл мэндийн салбарын мэргэжилтнүүдийн мэдлэг, чадварыг тасралтгүй дээшлүүлэх • ХБӨ-өөс урьдчилан сэргийлэх, зөвлөгөө өгөх сургалт:  2 кредит 2 өдрийн сургалт  Сургалтын хөтөлбөр  Удирдамж, ширээний ном Актавис компаниар ивээн тэтгүүлж хэвлүүлсэн. (ММСС-гийн төслийн хүрээнд боловсруулсан)  Сүхбаатар, Өмнөговь аймагт төлбөртэй сургалт зохион байгуулсан.  Нийт 81 эмч, мэргэжилтнүүд гэрчилгээ авсан
 • 25. Стратегийн зорилт 3: Монгол улсын эрүүл мэндийн салбарын мэргэжилтнүүдийн мэдлэг, чадварыг тасралтгүй дээшлүүлэх Эмнэлгийн мэргэжилтнүүдийн мэргэжил дээшлүүлэх хөтөлбөр, жил бүр, Америк Австрийн сан •Залцбургийн нарийн мэргэжлийн семинарт 77 эмч •21 хоногийн клиникийн дадлага 15 эмч •Халдварт өвчнүүд сэдвээр Австриас хоёр профессор урьж 2 өдрийн сургалт-50 гаруй мэргэжлийн эмч •“Эх барихын өндөр эрсдэлтэй жирэмсний оношилгоо, эмчилгээ” сэдэвтэй зайн сургалтыг Залцбургийн семинарын оролцогч, ЭХЭМҮТ- ийн зөвлөх эмч нартай хамтран зохион байгууллаа ( http://elearning.obgyn-telemedicine.mn/ ). Энэ зайн сургалтанд нийт 1152 эмч хандсан ба 221 эх барих, эмэгтэйчүүдийн эмч амжилттай суралцан 2 кредитийн болзлыг биелүүлээд байна. Уг сургалтын модульд тухайн семинарын лекцийн материалыг ашигласан.
 • 26. Стратегийн зорилт 3: Монгол улсын эрүүл мэндийн салбарын мэргэжилтнүүдийн мэдлэг, чадварыг тасралтгүй дээшлүүлэх Эмнэлгийн менежер бэлтгэх сургалт, 2013 он, АХБ •Хамтрагч байгууллагууд: НЭМС Удирдлагын академи МНЭММН •Сургагч багш бэлтгэх сургалт- 5 гишүүн хамрагдаж, 4 нь сургалтын модуль, гарын авлага боловсруулав. •Сургалтын хугацаа: 3 сар •Сургалтын оролцогчид: 2 удаагийн сургалтад 50 орчим удирдах ажилтан хамрагдсан
 • 27. Стратегийн зорилт 3: Монгол улсын эрүүл мэндийн салбарын мэргэжилтнүүдийн мэдлэг, чадварыг тасралтгүй дээшлүүлэх Мэргэшлийн зэргийн шалгалт: •2012, 2013, 2014 онд нийт 135 хүн хүсэлт гаргасан •Мэргэшлийн чиглэлүүд: •Эрүүл мэндийн удирдлага-тэргүүлэх 1, ахлах 10 •Нийгмийн эрүүл мэнд-ахлах 2 •Статистик их эмч-тэргүүлэх 3, ахлах 7 •Статистикч бага эмч-ахлах 33 •Зэрэг горилох мэргэжилтнүүдийг 2014 оноос цахим бүртгэлээр бүртгэдэг болсон.
 • 28. Стратегийн зорилт 4: Монгол улсын хүн амыг эрүүл мэндийг хамгаалах, дэмжих үйлсэд олон улсын түвшинд харилцаа холбоогоо өргөжүүлэн хөгжүүлэх Нийгмийн эрүүл мэндийн нийгэмлэгүүдийн дэлхийн холбооны /НЭМНДХ/ 13 дахь хурал, 2012 оны 4 сарын 22-27, Этиопын Аддис Абеба •Удирдах зөвлөлийн гишүүн Б.Машбадрах оролцсон. Хурлаар эх хүүхдийн эрүүл мэнд ба ХДХВ/ДОХ, Эрүүл мэндийн тогтолцоо, эрүүл мэндийн бодлого, Орчны эрүүл мэнд ба цаг уурын өөрчлөлт, Халдварт болон халдварт бус өвчний хяналт гэсэн нийт 4 чиглэлээр 6 нэгдсэн хуралдаан, 76 дэд хуралдаанаар 335 илтгэл, 500 гаруй ханын илтгэлийг хэлэлцүүлсэн. НЭМНДХ-ны дэд ерөнхийлөгчөөр Этиопийн НЭМН-ийн дэд ерөнхийлөгч Др.Менгисту АСнаке сонгогдсон. •Ази номхон далайн бүсийн орнуудын НЭМН-үүдийн сүлжээний хуралд оролцон өөрийн нийгэмлэгийн талаар товч танилцуулга хийсэн бөгөөд уг сүлжээнд гишүүнээр элссэн.
 • 29. АНУ-ын нийгмийн эрүүл мэндийн нийгэмлэгийн 141 дэхь удаагийн хурал, 2013 он, Бостон хот • Нийгэмлэгийн гишүүн Ж.Наранчимэг манай улсын мянганы хөгжлийн зорилтын хэрэгжилтийн талаар илтгэл тавьж оролцсон. Ази-Номхон далайн бүсийн Нийгмийн эрүүл мэндийн V хурал, 2014 он, Солонгос улс •“Ази дахь Эрүүл мэнд: Тулгамдаж буй асуудалд хандах салбар дундын хандлага” сэдэвтэйгээр 500 гаруй илтгэлийг 8 дэд хуралдаанаар хэлэлцүүлсэн ба нийт 34 орны 900 гаруй төлөөлөгчид оролцсоны дотор МНЭММ-ээс 2 хүн оролцов. Сайн дурын ажилтан авч ажиллуулах, Austraining International байгууллага •2015 оны 3 сард ирж ажиллахаар болсон. Стратегийн зорилт 4: Монгол улсын хүн амыг эрүүл мэндийг хамгаалах, дэмжих үйлсэд олон улсын түвшинд харилцаа холбоогоо өргөжүүлэн хөгжүүлэх
 • 30. ТАЛАРХАЛ • Нийгэмлэгийн захиргааны ажлыг баг • Нийгэмлэгийн удирдах зөвлөл, хяналтын зөвлөл • Үйл ажиллагаанд идэвхитэй оролцдог гишүүд • Татвараа төлдөг гишүүд • Хуралд ирсэн гишүүд
 • 31. Анхаарал тавьсанд баярлалаа

Related Documents