การเมือง อำนาจและความแตกต่างทางชนชั้น ดร . ณรงค์ บุญสวยขวัญ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
เกณฑ์การแบ่งชนชั้น การเมือง อำนาจและความแตกต่างทางชนชั้น Middle Classe Low Classe
การเมือง อำนาจและความแตกต่างทางชนชั้น <ul><li>กระบวนการทางสังคมและกระบวนการทางการเมืองที่แสดงออกโดยกลุ่ม </li></ul><ul><li...
การเมือง อำนาจและความแตกต่างทางชนชั้น เกณฑ์การแบ่งชนชั้น <ul><li>ความสัมพันธ์ของการเศรษฐกิจ (relation of production) </li...
การเมือง อำนาจและความแตกต่างทางชนชั้น <ul><li>ชนชั้นล่าง </li></ul><ul><li>ชาวนาชาวไร่ เกษตรกรรายย่อยของสังคมไทย </li></ul...
<ul><li>คนชั้นกลาง </li></ul><ul><li>เป็นพัฒนาของชนชั้นล่าง </li></ul><ul><li>สนใจในกิจกรรมทางสังคมการเมือง </li></ul><ul>...
การเมือง อำนาจและความแตกต่างทางชนชั้น Middle Classe คนชั้นกลาง : การก่อเกิด <ul><li>หลัง พ . ศ .2398 ถือว่าเป็นจุดเปลี่...
การเมือง อำนาจและความแตกต่างทางชนชั้น เทียนวรรณ ข้าราชการหรือแรงงานคอปกขาว สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ที่ซึมซับเอาค่านิยม...
การเมือง อำนาจและความแตกต่างทางชนชั้น “ คนคอปกขาวหรือเชิตปกขาว ” <ul><li>ไม่มีคำอธิบายเชิงทฤษฎีที่ชัดเจนเกี่ยวกับลักษณะของ...
การเมือง อำนาจและความแตกต่างทางชนชั้น “ คนคอปกขาวหรือเชิตปกขาว ” <ul><li>Bain คนคอปกขาว หมายถึง หัวหน้าคนงาน นักวิทยาศาสต...
การเมือง อำนาจและความแตกต่างทางชนชั้น “ คนคอปกขาวหรือเชิตปกขาว ” ของไทย <ul><li>ช่วงทศวรรษ 2430 - 2440 ที่เป็นช่วงเวลาก...
การเมือง อำนาจและความแตกต่างทางชนชั้น “ คนคอปกขาวหรือเชิตปกขาว ” ของไทย <ul><li>หลังสงครามรัฐไทยมีการเน้นโยบายชาตินิยม จ...
การเมือง อำนาจและความแตกต่างทางชนชั้น อำนาจทางการเมืองของชนชั้นกลาง อำนาจของชนชั้นแรงงาน การรวมกลุ่มของแรงงาน (labor Gro...
การเมือง อำนาจและความแตกต่างทางชนชั้น ความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจ ค่าตอบแทน สวัสดิการของคนงาน <ul><li>พ . ศ .2466 คนงานบริษัท...
การเมือง อำนาจและความแตกต่างทางชนชั้น กระบวนการต่อสู้ของ “ กลุ่มคนค่อนข้างที่ไร้อำนาจ ” <ul><li>กรณีตัวอย่างของกลุ่มข้ารา...
การเมือง อำนาจและความแตกต่างทางชนชั้น ความเติบโตของชนชั้นกลาง ความเติบโตของประชาธิปไตย สร้าง ประชาธิปไตย ตัวแทนพฤติกรรม ทุ...
การเมือง อำนาจและความแตกต่างทางชนชั้น ความเติบโตของชนชั้นกลาง ความเติบโตของประชาธิปไตย เปลี่ยน วัตถุประสงค์หรือ เป้าหมายขอ...
การเมือง อำนาจและความแตกต่างทางชนชั้น “ ความรู้ ” การสมัคร รับเลือกตั้ง ใช้อำนาจนอก แบบแผนหรือ ธรรมเนียมนิยม การเมือง กลไก...
การเมือง อำนาจและความแตกต่างทางชนชั้น ขับเคลื่อน สังคม ความรู้ อำนาจ การเมือง
การเมือง อำนาจและความแตกต่างทางชนชั้น Low Classe วาทกรรมทางสังคมเกี่ยวกับชนชั้น <ul><ul><ul><ul><ul><li>กลุ่มคนรากแก้ว </l...
การเมือง อำนาจและความแตกต่างทางชนชั้น Low Classe พลังชนชั้นล่างกับกระบวนการทางสังคมเพื่อการเมืองภาคพลเมือง <ul><ul><ul><ul...
การเมือง อำนาจและความแตกต่างทางชนชั้น Low Classe รูปแบบการเมืองโดยตรงของชาวบ้าน การเมืองแบบมีส่วนร่วม การเมืองแบบปรึกษาหาร...
การเมือง อำนาจและความแตกต่างทางชนชั้น Low Classe กลไก กระบวนการทางอำนาจของชนชั้นล่าง <ul><ul><ul><ul><ul><li>การรวมตัว สร้...
ดร . ณรงค์ บุญสวยขวัญ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ Thank You!
of 24

Politics Of Social Classe

Published on: Mar 4, 2016
Published in: News & Politics      Technology      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Politics Of Social Classe

 • 1. การเมือง อำนาจและความแตกต่างทางชนชั้น ดร . ณรงค์ บุญสวยขวัญ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 • 2. เกณฑ์การแบ่งชนชั้น การเมือง อำนาจและความแตกต่างทางชนชั้น Middle Classe Low Classe
 • 3. การเมือง อำนาจและความแตกต่างทางชนชั้น <ul><li>กระบวนการทางสังคมและกระบวนการทางการเมืองที่แสดงออกโดยกลุ่ม </li></ul><ul><li>บุคคลในชนชั้นนั้นๆ </li></ul>ประการแรก คือ ผลประโยชน์ของกลุ่มชนชั้น นั้น ๆ ดำรงอยู่หรือสร้างหรือ ผดุงรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ ของชนชั้น ประการที่สอง เพื่อแสวงหาเกียรติภูมิ ศักดิ์ศรีหรือแสวงหาพื้นที่ทางสังคม การยอมรับชองชนชั้น กระบวนการหรือกลไก <ul><li>เป็นการสร้างความหมายการแสดงออกเชิงอัตลักษณ์แห่งชนชั้น </li></ul><ul><li>การแสดงออกหรือการเคลื่อนไหว หรือการกระทำหรือการปฏิบัติการ หรือการแสดงออกอย่างอื่นๆ </li></ul>1 2
 • 4. การเมือง อำนาจและความแตกต่างทางชนชั้น เกณฑ์การแบ่งชนชั้น <ul><li>ความสัมพันธ์ของการเศรษฐกิจ (relation of production) </li></ul><ul><li>ไทย ( จุฬา ) ประกอบด้วย </li></ul><ul><ul><ul><li>ชนชั้นกลางใหม่ </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>กลุ่มชั้นกลางดั้งเดิม </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>กลุ่มคนชั้นกลางระดับล่าง </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>กลุ่มคนทำงาน </li></ul></ul></ul>ชนชั้นสูง ชนชั้นกลาง ชนชั้นล่าง คนชนบท คนเมือง
 • 5. การเมือง อำนาจและความแตกต่างทางชนชั้น <ul><li>ชนชั้นล่าง </li></ul><ul><li>ชาวนาชาวไร่ เกษตรกรรายย่อยของสังคมไทย </li></ul><ul><ul><li>เป็นเป้าหมายการพัฒนา “ คนดี ” ตามความประสงค์รัฐไทยและ </li></ul></ul><ul><ul><li>เป้าหมายทางการตลาด </li></ul></ul><ul><ul><li>มีการเคลื่อนไหวทางสังคมเพื่อคุณภาพชีวิต การแสวงหาแนวทาง </li></ul></ul><ul><ul><li>พัฒนาเพื่อเป็นทางเลือกของชาวนาชาวไร่เอง </li></ul></ul><ul><ul><li>เป็นฐานของสังคมไทย เป็นฐานการผลิต เป็นฐานทางวัฒนธรรม </li></ul></ul><ul><ul><li>พื้นบ้าน ปัจจุบันเป็นกลุ่มคนที่มีปริมาณมากที่สุด </li></ul></ul>
 • 6. <ul><li>คนชั้นกลาง </li></ul><ul><li>เป็นพัฒนาของชนชั้นล่าง </li></ul><ul><li>สนใจในกิจกรรมทางสังคมการเมือง </li></ul><ul><li>มีความซับซ้อนในการที่จะต้องทำความเข้าใจ เพราะคนชั้นกลางเองมีหลาย </li></ul><ul><li>ระดับ หลายประเภท </li></ul><ul><li>เป็นพลังการผลิตในระบบทุนด้วย </li></ul><ul><li>เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าและสำคัญต่อการพัฒนาการเมือง </li></ul><ul><ul><li>“ หากไม่มีกระฏุมพีก็ไม่มีประชาธิปไตย ” </li></ul></ul>การเมือง อำนาจและความแตกต่างทางชนชั้น
 • 7. การเมือง อำนาจและความแตกต่างทางชนชั้น Middle Classe คนชั้นกลาง : การก่อเกิด <ul><li>หลัง พ . ศ .2398 ถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนของสังคมการเมืองไทย ระบบการค้า </li></ul><ul><li>ข้าวเสรี เกิดพ่อค้าที่เปลี่ยนแปลงจากชาวจีนและขุนนาง </li></ul><ul><li>พ่อค้า คือ ชนชั้นกลางที่ขับเคลื่อนการค้า เกิดโรงสีไฟเพื่อสีข้าวออกขาย </li></ul><ul><li>ในลุ่มน้ำต่าง ๆ อย่างรวดเร็ว การขยายตัวของโรงสีด้วยการใช้เทคโนโลยี </li></ul><ul><li>ใหม่ เพิ่ม กุลี </li></ul><ul><li>บทบาทของชนชั้นกลางชาวจีนภายใต้การอุปถัมป์ของขุนนางและ </li></ul><ul><li>ราชสำนัก </li></ul><ul><li>พ . ศ .2435 มีการปรับการบริหารราชการแผ่นดินใหม่ เกิดชนชั้นกลางเพิ่ม </li></ul><ul><li>“ คนหรือแรงงานหรือเชิตคอปกขาว ” (white collar) นั้นคือ ข้าราชการ </li></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>“ ชาติ คือ กษัตริย์ ” </li></ul></ul></ul></ul></ul>
 • 8. การเมือง อำนาจและความแตกต่างทางชนชั้น เทียนวรรณ ข้าราชการหรือแรงงานคอปกขาว สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ที่ซึมซับเอาค่านิยมและแบบแผนจากต่างประเทศ ต้องการพัฒนาการเมืองให้เป็น ประชาธิปไตย จึงรวมกลุ่มคนเพื่อเคลื่อนไหว กับปัญญาชน นักเรียน นักหนังสือพิมพ์
 • 9. การเมือง อำนาจและความแตกต่างทางชนชั้น “ คนคอปกขาวหรือเชิตปกขาว ” <ul><li>ไม่มีคำอธิบายเชิงทฤษฎีที่ชัดเจนเกี่ยวกับลักษณะของเชิตปกขาว </li></ul><ul><li>คนที่ทำงานที่ไม่ได้ใช้กำลังกาย </li></ul><ul><li>ลูกจ้างที่ทำงานออกแบบ วิเคราะห์ บริหาร ควบคุมดูแล แนะนำ จัดการ </li></ul><ul><li>และวางแผน </li></ul><ul><li>Karl Mark เรียกว่า “ แรงงานการค้า ” (commercial worker) </li></ul><ul><li>J. Mill สัมพันธ์กับการถือครองปัจจัยการผลิต โดยที่คนคอปกขาวไม่มีปัจจัย </li></ul><ul><li>การผลิต ไม่มีกรรมสิทธิ์ในผลผลิต แต่สถานภาพ เกียรติและศักดิ์ศรีสูงกว่า </li></ul><ul><li>คนงานโดยทั่งไปในโรงงาน เนื่องจากรายได้ การศึกษาดีกว่าสูงกว่า </li></ul>
 • 10. การเมือง อำนาจและความแตกต่างทางชนชั้น “ คนคอปกขาวหรือเชิตปกขาว ” <ul><li>Bain คนคอปกขาว หมายถึง หัวหน้าคนงาน นักวิทยาศาสตร์ ช่างเทคนิค </li></ul><ul><li>เสมียน พนักงานบริหาร พนักงานรักษาความปลอดภัย นักวิชาชีพ </li></ul><ul><li>พนักงานขาย พนักงานบริหารท่องเที่ยว พนักงานขายของหน้าร้าน </li></ul><ul><li>เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐ เจ้าหน้าที่ทางการศึกษา ศิลปิน นักดนตรี </li></ul><ul><li>นักแสดง </li></ul>
 • 11. การเมือง อำนาจและความแตกต่างทางชนชั้น “ คนคอปกขาวหรือเชิตปกขาว ” ของไทย <ul><li>ช่วงทศวรรษ 2430 - 2440 ที่เป็นช่วงเวลาการสร้างประเทศให้ทันสมัย </li></ul><ul><li>(Modernization) คนทำงานภาคราชการ นี้คือ คนคอปกขาว </li></ul><ul><li>หลังการปกครอง พ . ศ .2475 ซึ่งเป็นช่วงเวลาการสร้างประชาธิปไตยพบ </li></ul><ul><li>บทบาทชนชั้นกลาง คือ กลุ่มทางการเมืองที่เรียกตนเองว่า “ คณะราษฎร ” </li></ul><ul><li>ระบบรัฐ รวมศูนย์อำนาจไว้ที่ส่วนกลาง กลุ่มข้าราชการเป็นใหญ่หรือ </li></ul><ul><li>“ อำมาตยาธิปไตย ” หรือ “ bureaucratic Polity” </li></ul>
 • 12. การเมือง อำนาจและความแตกต่างทางชนชั้น “ คนคอปกขาวหรือเชิตปกขาว ” ของไทย <ul><li>หลังสงครามรัฐไทยมีการเน้นโยบายชาตินิยม จึงทำให้ธุรกิจขยายตัวโดย </li></ul><ul><li>รัฐบาลและคนไทย มีการจัดตั้งรัฐวิสาหกิจต่างๆ ขึ้นมากมาย มีภาคธุรกิจ </li></ul><ul><li>ของเอกชนที่เป็นบริษัทคนไทยและต่างประเทศ มีจำนวนถึง 141 แห่ง </li></ul><ul><li>ธนาคาร 16 แห่งผ </li></ul>แรงงานหรือคนชั้นกลาง นโยบายการพัฒนาทุนนิยม แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
 • 13. การเมือง อำนาจและความแตกต่างทางชนชั้น อำนาจทางการเมืองของชนชั้นกลาง อำนาจของชนชั้นแรงงาน การรวมกลุ่มของแรงงาน (labor Group) ชนชั้นกลางเป็นพลังสำคัญในการผลิตของสังคมไทย คือกลยุทธ์ของการตอบโต้กับเจ้าของโรงงานและรัฐไทย
 • 14. การเมือง อำนาจและความแตกต่างทางชนชั้น ความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจ ค่าตอบแทน สวัสดิการของคนงาน <ul><li>พ . ศ .2466 คนงานบริษัท </li></ul><ul><li>ไฟฟ้าสยาม “สมาคม </li></ul><ul><li>รถรางสยาม” </li></ul><ul><li>รูปแบบการนัดหยุดงาน </li></ul><ul><li>พัฒนากลุ่มองค์กรด้านแรงงาน </li></ul><ul><li>ทั้งในรูปสมาคมแรงงาน </li></ul><ul><li>เครือข่ายทางสังคมระหว่าง </li></ul><ul><li>สมาคมแรงงานด้วยกัน </li></ul><ul><li>สหภาพแรงงาน </li></ul>พ . ศ .2466 กลุ่มคน หลัง 2516 เครือข่าย ทางสังคม
 • 15. การเมือง อำนาจและความแตกต่างทางชนชั้น กระบวนการต่อสู้ของ “ กลุ่มคนค่อนข้างที่ไร้อำนาจ ” <ul><li>กรณีตัวอย่างของกลุ่มข้าราชการครูในทศวรรษ 2520 </li></ul><ul><li>เคลื่อนไหวทางสังคมเพื่อให้ระบบการเมืองตอบสนอง </li></ul><ul><li>เป็น “ การเมืองในระบบราชการ ” </li></ul><ul><li>มีใช้อำนาจโดยการ </li></ul><ul><ul><ul><li>รวมกลุ่ม </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>ชุมนุมประท้วง </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>ยืนหนังสือ </li></ul></ul></ul><ul><li>ประสานสัมพันธ์หรือเชื่อมโยงเครือข่ายกลุ่มองค์กรครูในจังหวัดต่างๆ </li></ul>
 • 16. การเมือง อำนาจและความแตกต่างทางชนชั้น ความเติบโตของชนชั้นกลาง ความเติบโตของประชาธิปไตย สร้าง ประชาธิปไตย ตัวแทนพฤติกรรม ทุจริตคอรับชั่น <ul><li>หลังทศวรรษ 2530 </li></ul><ul><li>สมัครเข้าไป “ แข่งขันตำแหน่ง </li></ul><ul><li>ทางการเมือง ” </li></ul><ul><li>ชนชั้นสูงในธุรกิจกับชนชั้นกลาง </li></ul><ul><li>นักธุรกิจท้องถิ่น นายทุนท้องถิ่น </li></ul><ul><li>ผู้มีอิทธิพลท้องถิ่น นักวิชาการ </li></ul><ul><li>ข้าราชการ ผู้นำจากชุมชนท้องถิ่น </li></ul><ul><li>ต่างๆ </li></ul>ม็อบมือถือ “ ม็อบชนชั้นกลางการ” เข้าไปแสดงอำนาจหรือเป็นตัวกระทำทางการเมืองใหม่ด้วยการกระทำร่วมกัน การเมืองที่มีคลื่นมวลชน
 • 17. การเมือง อำนาจและความแตกต่างทางชนชั้น ความเติบโตของชนชั้นกลาง ความเติบโตของประชาธิปไตย เปลี่ยน วัตถุประสงค์หรือ เป้าหมายของแผนพัฒนา เกิดรัฐธรรมนูญ ฉบับระชาชน <ul><li>หลังทศวรรษ 2530 </li></ul><ul><li>เสนอบทความทางวิชาการ </li></ul><ul><li>การนำเสนองานวิจัย </li></ul><ul><li>เสนอความคิดความเห็น </li></ul><ul><li>การประชุมสัมมนา </li></ul><ul><li>การประชุมปฏิบัติการ </li></ul><ul><li>เป็น สส . ร . </li></ul>พลังอำนาจหรือบทบาทเชิงบวก
 • 18. การเมือง อำนาจและความแตกต่างทางชนชั้น “ ความรู้ ” การสมัคร รับเลือกตั้ง ใช้อำนาจนอก แบบแผนหรือ ธรรมเนียมนิยม การเมือง กลไก กระบวนการ ของชนชั้นกลาง พยายาม อิงแอบกับสถาบัน อื่นมาใช้ ประโยชน์ รวมกลุ่ม “ ชุมนุมประท้วง ”
 • 19. การเมือง อำนาจและความแตกต่างทางชนชั้น ขับเคลื่อน สังคม ความรู้ อำนาจ การเมือง
 • 20. การเมือง อำนาจและความแตกต่างทางชนชั้น Low Classe วาทกรรมทางสังคมเกี่ยวกับชนชั้น <ul><ul><ul><ul><ul><li>กลุ่มคนรากแก้ว </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>กลุ่มคนรากหญ้า (grassroots) </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>คนชายขอบ (marginal man) </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>กลุ่มคนชุมชนท้องถิ่น </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>คนบ้านนอก </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>พวกบ้านนอก </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>พวกนอกหรือคนนอ </li></ul></ul></ul></ul></ul>
 • 21. การเมือง อำนาจและความแตกต่างทางชนชั้น Low Classe พลังชนชั้นล่างกับกระบวนการทางสังคมเพื่อการเมืองภาคพลเมือง <ul><ul><ul><ul><ul><li>หลังทศวรรษ 2530 </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>เกิดกระบวนการทางสังคมในหมู่ชาวไร่ชาวนา </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>เพื่อพึ่งตนเอง </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>เพื่อรื้อฟื้นพลังภายในชุมชน </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>เพื่อเพิ่มพลังอำนาจและบทบาทในสังคมการเมือง </li></ul></ul></ul></ul></ul>กระบวนการ กระทำร่วมของกลุ่มคนในชุมชน (Collective action) จึงเป็น การเคลื่อนไหวทางสังคม (Social movement) เป็นตัวกระทำทางการเมือง ใหม่ท่ามกลางกระแสทุนหรืออำนาจตลาดและการเมืองแบบตัวแทน
 • 22. การเมือง อำนาจและความแตกต่างทางชนชั้น Low Classe รูปแบบการเมืองโดยตรงของชาวบ้าน การเมืองแบบมีส่วนร่วม การเมืองแบบปรึกษาหารือ <ul><ul><ul><ul><ul><li>หลังทศวรรษ 2530 </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>องค์กรการเงินชุมชน </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>- กลุ่มออมทรัพย์ </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>- ธนาคารหมู่บ้าน </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>สมัชชาคนจน </li></ul></ul></ul></ul></ul>
 • 23. การเมือง อำนาจและความแตกต่างทางชนชั้น Low Classe กลไก กระบวนการทางอำนาจของชนชั้นล่าง <ul><ul><ul><ul><ul><li>การรวมตัว สร้างกลุ่ม องค์กร </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>เครือข่ายทางสังคมหรือขบวนการทางสังคม </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>ปฏิสัมพันธ์แบบบวกหรือประสานกับรัฐ </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>- ประชาพิจารณ์ </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>- ประชามติ </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>- ปฏิบัติตามหน้าที่พลเมืองที่ดี Good people </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>ปฏิสัมพันธ์แบบลบหรือปะทะกับรัฐ </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>- อารยะขัดขืน </li></ul></ul></ul></ul></ul>เพิ่มพลังอำนาจในกระบวนการของชนชั้นล่าง (people empowerment)
 • 24. ดร . ณรงค์ บุญสวยขวัญ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ Thank You!

Related Documents