Dan Tuhanmu berfirman: "Berdoalah kepada-Ku, niscaya akan
Kuperkenankan bagimu. (QS. Al-Mu'min: 60)
‫(المؤمن‬ ‫.األية‬ْ‫م‬...
of 1

Nadlom asmau l husna word

Published on: Mar 3, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Nadlom asmau l husna word

  • 1. Dan Tuhanmu berfirman: "Berdoalah kepada-Ku, niscaya akan Kuperkenankan bagimu. (QS. Al-Mu'min: 60) ‫(المؤمن‬ ‫.األية‬ْ‫م‬ُ‫ك‬َ‫ل‬ ْ‫ب‬ ِ‫ج‬َ‫ت‬ْ‫س‬َ‫أ‬ ‫ي‬ِ‫ن‬‫و‬ُ‫ع‬ْ‫د‬‫ا‬ ُ‫م‬ُ‫ك‬ُّ‫ب‬ َ‫ر‬ َ‫ال‬َ‫ق‬ َ‫و‬60) Hanya milik Allah asmaa-ul husna, Maka bermohonlah kepada-Nya dengan menyebut asmaa-ul husna itu. (QS. Al A'raf: 180) ‫(األعراف‬ ‫ا.األية‬َ‫ه‬ِ‫ب‬ ُ‫ه‬‫و‬ُ‫ع‬ْ‫د‬‫ا‬َ‫ف‬ ‫َى‬‫ن‬ْ‫س‬ُ‫ح‬ْ‫ال‬ ُ‫ء‬‫ا‬َ‫م‬ْ‫س‬‫األ‬ ِ ‫ه‬ ِ‫ّلِل‬ َ‫و‬180) Sesungguhnya Allah memiliki 99 Nama, yaitu 100 kurang satu, barang siapa memelihara-Nya(membaca setiap hari) maka ia pasti masuk surga (HR. At Tirmidzi Shohifah 411 Juz 11 Hadits ke 3428 Maktabah Syaamilah) َ‫ل‬َ‫خ‬َ‫د‬ ‫َا‬‫ه‬‫ا‬َ‫ص‬ْ‫ح‬َ‫أ‬ ْ‫ن‬َ‫م‬ ٍ‫د‬ ِ‫اح‬ َ‫و‬ َ‫ر‬ْ‫ي‬َ‫غ‬ ً‫ة‬َ‫ئ‬‫ا‬ِ‫م‬ ‫ا‬ً‫م‬ْ‫س‬‫ا‬ َ‫ين‬ِ‫ع‬ْ‫س‬ِ‫ت‬ َ‫و‬ ً‫ة‬َ‫ع‬ْ‫س‬ِ‫ت‬ ِ ‫ه‬ ِ‫ّلِل‬ ‫ه‬‫ن‬ِ‫إ‬ َ‫ة‬‫ه‬‫ن‬َ‫ج‬ْ‫ال‬ ُ‫ن‬ِ‫اط‬َ‫ب‬ ‫ا‬َ‫ي‬ ُ‫ر‬ِ‫ه‬‫ا‬َ‫ظ‬ ‫ا‬َ‫ي‬ ُ‫ر‬ ِ‫اخ‬ ‫ا‬َ‫ي‬ ُ‫ل‬ ‫ه‬‫و‬َ‫ا‬ ‫ا‬َ‫ي‬ ِ‫ْم‬‫ي‬ ِ‫ح‬‫ه‬‫الر‬ ِ‫من‬ْ‫ح‬‫ه‬‫الر‬ ِ‫هللا‬ ِ‫م‬ْ‫س‬ِ‫ب‬ ‫ا‬َ‫ي‬ ُّ‫ر‬َ‫ب‬ ‫ا‬َ‫ي‬ُ‫اب‬‫ه‬‫َو‬‫ت‬ ْ‫ي‬ِ‫ل‬‫ا‬َ‫ع‬َ‫ت‬ُ‫م‬ ْ‫ي‬ِ‫ل‬‫ا‬َ‫و‬ ‫ا‬َ‫ي‬ ‫َا‬‫ن‬ِ‫ب‬َ‫ر‬ِ‫ل‬ ُ‫د‬ْ‫م‬َ‫ح‬ْ‫ل‬‫ا‬َ‫و‬ ‫َا‬‫ن‬ْ‫أ‬َ‫د‬َ‫ب‬ ِ‫هللا‬ ِ‫م‬ْ‫س‬ِ‫ب‬ ُ‫ك‬ِ‫ل‬‫ا‬َ‫م‬ ‫ا‬َ‫ي‬ ُ‫ف‬ ْ‫و‬ُ‫ء‬ َ‫ر‬ ‫ا‬َ‫ي‬ ُّ‫و‬ُ‫ف‬َ‫ع‬ ‫ا‬َ‫ي‬ ُ‫م‬ِ‫ق‬َ‫ت‬ْ‫ن‬ُ‫م‬ ‫ا‬َ‫ي‬ ‫َا‬‫ن‬ِ‫ب‬ْ‫ي‬ِ‫ب‬َ‫ح‬ ِ‫ى‬ِ‫ب‬‫ه‬‫ن‬‫ل‬ِ‫ل‬ ُ‫م‬َ‫ال‬‫ه‬‫س‬‫ال‬َ‫و‬ ُ‫ة‬َ‫ال‬‫ه‬‫ص‬‫ال‬َ‫و‬ ِ‫ام‬َ‫ر‬ْ‫ك‬ِ‫ال‬ْ‫ا‬َ‫و‬ ِ‫ل‬َ‫ال‬َ‫ج‬ْ‫ل‬‫ا‬ ‫ا‬َ‫ذ‬ ِ‫ك‬ْ‫ل‬ُ‫م‬ْ‫ل‬‫ا‬ َ‫ك‬ِ‫ل‬‫ا‬َ‫م‬ َ‫ت‬ْ‫ن‬َ‫أ‬‫َا‬‫ن‬ُ‫د‬ ْ‫و‬ُ‫ص‬ْ‫ق‬َ‫م‬ ‫َا‬‫ن‬‫ه‬‫ب‬َ‫ار‬َ‫ي‬ ُ‫هلل‬َ‫ا‬ ‫ا‬َ‫ي‬ ْ‫ي‬ِ‫ن‬ْ‫غ‬ُ‫م‬ ‫ا‬َ‫ي‬ ُّ‫ي‬ِ‫ن‬َ‫غ‬ ‫ا‬َ‫ي‬ ُ‫ع‬ِ‫ام‬َ‫ج‬ ‫ا‬َ‫ي‬ ُ‫ط‬ِ‫س‬ْ‫ق‬ُ‫م‬ ‫ا‬َ‫ي‬ ‫َا‬‫ن‬‫ا‬َ‫ر‬ْ‫خ‬ُ‫أ‬َ‫و‬ ‫َا‬‫ن‬‫ا‬َ‫ي‬ْ‫ن‬ُ‫د‬ ‫َا‬‫ن‬ُ‫ب‬ ْ‫و‬ُ‫ل‬ْ‫ط‬َ‫م‬ َ‫ك‬‫ا‬َ‫ض‬ ِ‫ر‬ ُ‫ر‬ ْ‫و‬ُ‫ن‬ ‫ا‬َ‫ي‬ ُ‫ع‬ِ‫ف‬‫َا‬‫ن‬ ‫ا‬َ‫ي‬ ُّ‫آر‬َ‫ض‬ ‫ا‬َ‫ي‬ ْ‫ع‬ِ‫ن‬‫ا‬َ‫م‬ ‫ا‬َ‫ي‬ ُ‫س‬ ْ‫ُّو‬‫د‬ُ‫ق‬ ‫ا‬َ‫ي‬ ُ‫ك‬ِ‫ل‬‫ا‬َ‫م‬ ‫ا‬َ‫ي‬ ُ‫م‬ْ‫ي‬ ِ‫ح‬َ‫ر‬ ‫ا‬َ‫ي‬ ُ‫ن‬‫م‬ْ‫ح‬َ‫ر‬ ‫ا‬َ‫ي‬ ْ‫ي‬ِ‫ق‬‫ا‬َ‫ب‬ ‫ا‬َ‫ي‬ُ‫ث‬ ِ‫ار‬َ‫و‬ ‫ا‬َ‫ي‬ ُ‫ع‬ْ‫ي‬ِ‫د‬َ‫ب‬ ‫ا‬َ‫ي‬ ْ‫ي‬ِ‫د‬‫ا‬َ‫ه‬ ‫ا‬َ‫ي‬ ُ‫ْز‬‫ي‬ ِ‫ز‬َ‫ع‬ ‫ا‬َ‫ي‬ ُ‫ن‬ِ‫ْم‬‫ي‬َ‫ه‬ُ‫م‬ ‫ا‬َ‫ي‬ ُ‫ن‬ِ‫م‬ْ‫ؤ‬ُ‫م‬ ‫ا‬َ‫ي‬ ُ‫م‬َ‫ال‬َ‫س‬ ‫ا‬َ‫ي‬ ُ‫ه‬ُ‫ر‬ْ‫ك‬ِ‫ذ‬ ‫ه‬‫ل‬َ‫ج‬ َ‫و‬ ‫ه‬‫ز‬َ‫ع‬ ُ‫ر‬ ْ‫ُو‬‫ب‬َ‫ص‬ ‫ا‬َ‫ي‬ ُ‫د‬ْ‫ي‬ِ‫ش‬َ‫ر‬ ‫ا‬َ‫ي‬ ُ‫ئ‬ ِ‫ار‬َ‫ب‬ ‫ا‬َ‫ي‬ ُ‫ق‬ِ‫ل‬‫َا‬‫خ‬ ‫ا‬َ‫ي‬ ُ‫ر‬ِ‫َب‬‫ك‬َ‫ت‬ُ‫م‬ ُ‫هار‬‫ب‬َ‫ج‬ ‫ا‬َ‫ي‬ ُ‫ء‬‫آ‬َ‫ع‬ُّ‫د‬‫ال‬ ُ‫اب‬‫ه‬‫ه‬َ‫و‬ ‫ا‬َ‫ي‬ ُ‫ار‬‫ه‬‫ه‬َ‫ق‬ ‫ا‬َ‫ي‬ ُ‫ر‬ِ‫و‬َ‫ص‬ُ‫م‬ ‫ا‬َ‫ي‬ُ‫ار‬‫ه‬‫ف‬َ‫غ‬ ‫ا‬َ‫ي‬ ‫َا‬‫ن‬َ‫ب‬ ْ‫و‬ُ‫ن‬ُ‫ذ‬ ‫َا‬‫ن‬َ‫ل‬ ْ‫ر‬ِ‫ف‬ْ‫غ‬ِ‫ا‬ ‫َى‬‫ن‬ْ‫س‬ُ‫ح‬ْ‫ل‬‫ا‬ َ‫ك‬ِ‫ئ‬‫آ‬َ‫م‬ْ‫س‬َ‫ا‬ِ‫ب‬ ُ‫ض‬ِ‫ب‬‫ا‬َ‫ق‬ ‫ا‬َ‫ي‬ ُ‫م‬ْ‫ي‬ِ‫ل‬َ‫ع‬ ‫ا‬َ‫ي‬ ُ‫ح‬‫ا‬‫ه‬‫ت‬َ‫ف‬ ‫ا‬َ‫ي‬ ُ‫ق‬‫ا‬‫ه‬‫ز‬َ‫ر‬ ‫ا‬َ‫ي‬ ‫َا‬‫ن‬ِ‫ت‬‫ها‬‫ي‬ ِ‫ر‬ُ‫ذ‬َ‫و‬ ‫َا‬‫ن‬ْ‫ي‬ِ‫د‬ِ‫ل‬‫ا‬َ‫و‬ِ‫ل‬َ‫و‬ ُّ‫ز‬ِ‫ع‬ُ‫م‬ ‫ا‬َ‫ي‬ ُ‫ع‬ِ‫ف‬‫ا‬َ‫ر‬ ‫ا‬َ‫ي‬ ُ‫ض‬ِ‫ف‬‫َا‬‫خ‬ ‫ا‬َ‫ي‬ ُ‫ط‬ِ‫س‬‫ا‬َ‫ب‬ ‫ا‬َ‫ي‬ ‫َا‬‫ن‬ِ‫ب‬ ْ‫ُو‬‫ي‬ُ‫ع‬ ‫ى‬َ‫ل‬َ‫ع‬ ْ‫ر‬ُ‫ت‬ْ‫س‬‫ا‬َ‫و‬ ْ‫ن‬َ‫ع‬ ْ‫ر‬ِ‫َف‬‫ك‬‫َا‬‫ن‬ِ‫ت‬‫َا‬‫ئ‬ِ‫ي‬َ‫س‬ ُ‫م‬َ‫ك‬َ‫ح‬ ‫ا‬َ‫ي‬ ُ‫ْر‬‫ي‬ ِ‫ص‬َ‫ب‬ ‫ا‬َ‫ي‬ ُ‫ع‬ْ‫ي‬ِ‫م‬َ‫س‬ ‫ا‬َ‫ي‬ ُّ‫ل‬ِ‫ذ‬ُ‫م‬ ‫ا‬َ‫ي‬ ‫َا‬‫ن‬ِ‫ت‬‫ا‬َ‫ج‬َ‫ر‬َ‫د‬ ْ‫ع‬َ‫ف‬ ْ‫ار‬َ‫و‬ ‫َا‬‫ن‬ِ‫ن‬‫ا‬َ‫ص‬ْ‫ق‬ُ‫ن‬ ‫ى‬َ‫ل‬َ‫ع‬ ْ‫ُر‬‫ب‬ْ‫ج‬‫ا‬َ‫و‬ ُ‫م‬ْ‫ي‬ِ‫ل‬َ‫ح‬ ‫ا‬َ‫ي‬ ُ‫ْر‬‫ي‬ِ‫ب‬َ‫خ‬ ‫ا‬َ‫ي‬ ُ‫ْف‬‫ي‬ِ‫ط‬َ‫ل‬ ‫ا‬َ‫ي‬ ُ‫ل‬ْ‫د‬َ‫ع‬ ‫ا‬َ‫ي‬ ‫ا‬ً‫ع‬ِ‫س‬‫ا‬َ‫و‬ ‫ا‬ً‫ق‬ ْ‫ز‬ ِ‫ر‬َ‫و‬ ‫ا‬ً‫ع‬ِ‫ف‬‫َا‬‫ن‬ ‫ا‬ً‫م‬ْ‫ل‬ِ‫ع‬ ‫َا‬‫ن‬ْ‫د‬ ِ‫ز‬َ‫و‬ ُّ‫ى‬ِ‫ل‬َ‫ع‬ ‫ا‬َ‫ي‬ ُ‫ر‬ ْ‫و‬ُ‫ك‬َ‫ش‬ ‫ا‬َ‫ي‬ ‫ا‬َ‫ي‬ُ‫ر‬ ْ‫و‬ُ‫ف‬َ‫غ‬ ‫ا‬َ‫ي‬ ُ‫م‬ْ‫ي‬ِ‫ظ‬َ‫ع‬ ‫ا‬ً‫ح‬ِ‫ل‬‫ا‬َ‫ص‬ ً‫ال‬َ‫م‬َ‫ع‬َ‫و‬ ‫ًا‬‫ب‬ِ‫ي‬َ‫ط‬ ً‫ال‬َ‫ال‬َ‫ح‬ ُ‫ْب‬‫ي‬ِ‫س‬َ‫ح‬ ‫ا‬َ‫ي‬ ُ‫ْت‬‫ي‬ِ‫ق‬ُ‫م‬ ‫ا‬َ‫ي‬ ُ‫ظ‬ْ‫ي‬ِ‫ف‬َ‫ح‬ ‫ا‬َ‫ي‬ ُ‫ْر‬‫ي‬ِ‫ب‬َ‫ك‬ ‫ا‬َ‫ي‬ ‫َا‬‫ن‬َ‫ر‬ ْ‫و‬ُ‫م‬ُ‫ا‬ ْ‫ِر‬‫س‬َ‫ي‬َ‫و‬ ‫َا‬‫ن‬َ‫ب‬ ْ‫و‬ُ‫ل‬ُ‫ق‬ ْ‫ر‬ِ‫َو‬‫ن‬َ‫و‬ ُ‫ْب‬‫ي‬ ِ‫ج‬ُ‫م‬ ‫ا‬َ‫ي‬ ُ‫ْب‬‫ي‬ِ‫ق‬ َ‫ر‬ ‫ا‬َ‫ي‬ ُ‫م‬ْ‫ي‬ ِ‫َر‬‫ك‬ ‫ا‬َ‫ي‬ ُ‫ل‬ْ‫ي‬ِ‫ل‬َ‫ج‬ ‫ا‬َ‫ي‬ ‫َا‬‫ن‬ِ‫ت‬ ‫ا‬َ‫ي‬َ‫ح‬ َ‫م‬ِ‫ئ‬‫آ‬َ‫د‬ ْ‫ح‬ ِ‫ح‬َ‫ص‬ َ‫و‬‫َا‬‫ن‬َ‫د‬‫ا‬َ‫س‬ْ‫ج‬َ‫ا‬ ُ‫د‬ْ‫ي‬ ِ‫ج‬َ‫م‬ ‫ا‬َ‫ي‬ ُ‫د‬ ْ‫ُو‬‫د‬َ‫و‬ ‫ا‬َ‫ي‬ ُ‫م‬ْ‫ي‬ِ‫ك‬َ‫ح‬ ‫ا‬َ‫ي‬ ُ‫ع‬ِ‫س‬‫ا‬َ‫و‬ ‫ا‬َ‫ي‬ ‫َا‬‫ن‬ْ‫د‬ِ‫ع‬‫ا‬َ‫ب‬ ِ‫ر‬‫ه‬‫ش‬‫ال‬ ِ‫ن‬َ‫ع‬ ‫َا‬‫ن‬ْ‫ب‬ ِ‫ر‬َ‫ق‬ ِ‫ْر‬‫ي‬َ‫خ‬ْ‫ل‬‫ا‬ ‫ى‬َ‫ل‬ِ‫ا‬ ُ‫ل‬ْ‫ي‬ِ‫ك‬َ‫و‬ ‫ا‬َ‫ي‬ ُّ‫ق‬َ‫ح‬ ‫ا‬َ‫ي‬ ُ‫د‬ْ‫ي‬ِ‫ه‬َ‫ش‬ ‫ا‬َ‫ي‬ ُ‫ث‬ِ‫ع‬‫ا‬َ‫ب‬ ‫ا‬َ‫ي‬ ‫نى‬ُ‫م‬ْ‫ل‬‫ا‬ ‫َا‬‫ن‬ْ‫ل‬ِ‫ن‬ ‫ا‬ً‫ْر‬‫ي‬ ِ‫خ‬َ‫ا‬ ‫َا‬‫ن‬ُ‫ؤ‬‫آ‬َ‫ج‬َ‫ر‬ ‫بى‬ ْ‫ر‬ُ‫ق‬ْ‫ل‬‫ا‬َ‫و‬ ُ‫د‬ْ‫ي‬ِ‫م‬َ‫ح‬ ‫ا‬َ‫ي‬ ُّ‫ى‬ِ‫ل‬َ‫و‬ ‫ا‬َ‫ي‬ ُ‫ن‬ْ‫ي‬ِ‫ت‬َ‫م‬ ‫ا‬َ‫ي‬ ُّ‫ى‬ِ‫و‬َ‫ق‬ ‫ا‬َ‫ي‬ ‫َا‬‫ن‬َ‫ج‬ِ‫ئ‬‫آ‬َ‫و‬َ‫ح‬ ِ‫ض‬ْ‫ق‬‫ا‬َ‫و‬ ‫َا‬‫ن‬َ‫د‬ ِ‫اص‬َ‫ق‬َ‫م‬ ْ‫غ‬ِ‫ل‬َ‫ب‬ ْ‫ى‬ِ‫ي‬ْ‫ح‬ُ‫م‬ ‫ا‬َ‫ي‬ ُ‫د‬ْ‫ي‬ِ‫ع‬ُ‫م‬ ‫ا‬َ‫ي‬ ُ‫ء‬ِ‫د‬ْ‫ب‬ُ‫م‬ ‫ا‬َ‫ي‬ ْ‫ى‬ ِ‫ص‬ْ‫ح‬ُ‫م‬ ‫ا‬َ‫ي‬ ‫َا‬‫ن‬‫ا‬َ‫د‬َ‫ه‬ ْ‫ي‬ِ‫ذ‬‫ه‬‫ل‬َ‫ا‬ ‫َا‬‫ن‬ِ‫ه‬‫لـ‬ِ ِ‫ِل‬ ُ‫د‬ْ‫م‬َ‫ح‬ْ‫ل‬‫ا‬َ‫و‬ ُ‫د‬ ِ‫اج‬َ‫و‬ ‫ا‬َ‫ي‬ ُ‫م‬ ْ‫ُّو‬‫ي‬َ‫ق‬ ‫ا‬َ‫ي‬ ُّ‫ي‬َ‫ح‬ ‫ا‬َ‫ي‬ ُ‫ْت‬‫ي‬ِ‫م‬ُ‫م‬ ‫ا‬َ‫ي‬ ِ‫من‬ْ‫ح‬‫ه‬‫الر‬ ِ‫ل‬ْ‫ي‬ِ‫ل‬َ‫خ‬ ‫طه‬ ِ‫ل‬َ‫ص‬‫لى‬َ‫ع‬ ْ‫م‬ِ‫ل‬َ‫س‬َ‫و‬ ُ‫د‬َ‫م‬َ‫ص‬ ‫ا‬َ‫ي‬ ُ‫د‬َ‫ح‬َ‫ا‬ ‫ا‬َ‫ي‬ ُ‫د‬ ِ‫اح‬َ‫و‬ ‫ا‬َ‫ي‬ ُ‫د‬ ِ‫اج‬َ‫م‬ ‫ا‬َ‫ي‬ ِ‫ان‬َ‫م‬‫ه‬‫الز‬ ِ‫ر‬ ِ‫اخ‬ ‫ِلى‬‫ا‬ ‫ه‬ِ‫ب‬ْ‫ح‬َ‫ص‬ َ‫و‬ ‫ه‬ِ‫ل‬‫ا‬َ‫و‬ ُ‫ر‬ ِ‫خ‬َ‫ؤ‬ُ‫م‬ ‫ا‬َ‫ي‬ ُ‫م‬ِ‫د‬َ‫ق‬ُ‫م‬ ‫ا‬َ‫ي‬ ُ‫ِر‬‫د‬َ‫ت‬ْ‫ق‬ُ‫م‬ ‫ا‬َ‫ي‬ ُ‫ْر‬‫ي‬ِ‫د‬َ‫ق‬ ‫ا‬َ‫ي‬

Related Documents