அர ெகா வ ேலா பா மேசாதாைவ எதி சா வைர உ ணாவ ரத எ ...
அ ப ய ஊழ கா இ ைற இமய தி வள ைப எ ப தி ...
அேதசமய தி அவ ைடய இய க ெப ய எ சிைய ஏ ப தவ ைல...
ேர காக ம க ேபா ைனகைள திற தி கிறா க .எ ன காரண ? அவ ம ெகா...
வ ெப வ கிற . அைத எ ப ைகயா வ என ெத யாம ம ேமாக ...
ேசான யா கா தி இைத ப றி ெத ெகா ள யாத நிைலய இ பதா இ த ப ர சிைனையைகயாள ரா ...
பய மகரா தா அ னாவ இ வா க .ந ப ைகயான இ வ ...
ப ேபா வா தவ அவ . இவ எ திய 24 தக க நா ைடைம ஆ க ப ...
வ சி கி க ள காத கைதயா ெசா லி கி ேட இ க சாமி எ றப ...
அவ வா கி கைல. அ ைபய ஆ ேடா வ கான காைச ேக க... "...
ெப ேறா கைள ேந ச தி ேபசிேனா .அ ேபா தா மாணவ க ஃெபய ...
நா ... உடன யாக மாணவ கள எதி கால றி மாவ ட க ...
ந மிட ேபசிய இள ஆசி ய ஒ வ , "" த வ சம சீ பாட தி ட தி...
ஆய ர , ெர டாய ர , ஐயாய ர , ப தாய ர , இ பதாய ர என ஒ ெவா ஆ சியஉய ...
ேநர ஊழிய க மாத வாய ர ச பள க சி ல கட த இர ...
""பட தி வல க ந தா அன ம ெவ ஃேப ேபா ட இ "வ ல ...
க ெபன ஆ அ , ""சா 2009-ல வ ன ய ைடர ல "நாைள நமேத பட ...
Nakkeeran13082011srivideo.net
Nakkeeran13082011srivideo.net
Nakkeeran13082011srivideo.net
Nakkeeran13082011srivideo.net
Nakkeeran13082011srivideo.net
Nakkeeran13082011srivideo.net
Nakkeeran13082011srivideo.net
Nakkeeran13082011srivideo.net
Nakkeeran13082011srivideo.net
Nakkeeran13082011srivideo.net
Nakkeeran13082011srivideo.net
Nakkeeran13082011srivideo.net
Nakkeeran13082011srivideo.net
Nakkeeran13082011srivideo.net
Nakkeeran13082011srivideo.net
Nakkeeran13082011srivideo.net
Nakkeeran13082011srivideo.net
Nakkeeran13082011srivideo.net
Nakkeeran13082011srivideo.net
Nakkeeran13082011srivideo.net
Nakkeeran13082011srivideo.net
Nakkeeran13082011srivideo.net
Nakkeeran13082011srivideo.net
of 40

Nakkeeran13082011srivideo.net

Published on: Mar 3, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Nakkeeran13082011srivideo.net

 • 1. அர ெகா வ ேலா பா மேசாதாைவ எதி சா வைர உ ணாவ ரத எ அ னாஹசாேர அறிவ தா . அவ ைடய ேகா ைக அ த மேசாதா டா எ பத ல. அைர ைற ப ரசவமாககா சி த அ த மேசாதா ைம ெபற ேவ எ ப தா . அத காக அவ ஒ மேசாதா க டா .ேலா பா வ சாரைண வர ப ப ரதம இட ெபறேவ எ அவ ேகா கிறா .க ள ெச கிரா ெவ னா ேபாதா . அத ஆண ேவைரேய பறி க ேவ எ ப அவரஇய க தி இதயநாத .கா கிர க சி ச , ப .ேஜ.ப . ச , ெப ற தாைய அனாைத வ திய வ வ காசி ேபாகட ைள ேத கி றன. 2002-ஆ ஆ வா பா தைலைமய ப .ேஜ.ப . டண அர ெசய ப ட .அ ேபா ேலா பா ச ட , நதிம ற ேதைவ எ ேகா ைக எ த . அ ேபாநாடா ம ற தி நிைல தைலவராக இ தவ இ ைறய நிதி அைம ச ப ரணா க ஜி.அவ ைடய தைலைமய ெசய ப ட ஒ ேலா பா மேசாதாைவ தயா ெச த .அ தமேசாதாைவ வா பா அர ெரா ப ப திரமாக பர ம ைவ வ ட .அ ெதாட இர ஆ க ஆ சி பட தி இ தா அ த மேசாதாவ நிைன ேப அதவரவ ைல. அேதேபா அ இர ைற ம ேமாக சி தைலைமய ஆ சி பட ஏறியப ன -அதாவ ப ஆ களாக அ த மேசாதாைவ கா கிர க சி தமாக மற வ டப .ேஜ.ப . அத நிைன ேப வரவ ைல.வா பா ஆ சி கால தி சவ ெப க வா வதி ட ஊழ .ம ேமாக சி ஆ சி கால தி
 • 2. அ ப ய ஊழ கா இ ைற இமய தி வள ைப எ ப தி கிற . அதேனா க நாடகா,ஜா க மாநில கள ெச ேகா ெச ப .ேஜ.ப . க ைமயாக ேபா ேபா கிற .ெப லா ர க ஊழலி நாயக எ ர பா ம தா எ எ ண ெகா ேதா . இ ைலப .ேஜ.ப . ய மாெப (ெட லி) தைலவ க ப உ எ ப இ ேபாெவள ச தி வ தி கிற .இ த ழலி தா ஊழ எதிராக அ னா ஹசாேர ஓ இய க க டா . ேலா பா மேசாதாைவநாடா ம ற நிைறேவ ற ேவ எ றா . அதனா அ ச ெகா டம ேமாக சி அர அவைரஅைழ ஆ ைற ேபசிய . ஆனா அவ ஏமாற தயாராக இ ைல. றி பாக வ சாரைண வர ப ப ரதம வரேவ எ பதைன ம ேமாக சி அர ஏ க தயாராகஇ ைல. எனேவ தா கேள ஒ மேசாதா தயா க ேபாவதாக அறிவ த . ஆனா அ னா ஹசாேரஒ மேசாதா தயா ெச தா . இர மேசாதா கைள ப சீலி பதாக நாடக நட தின . கைடசியதா க தயா த மேசாதா தா ம ற ஏ எ ம ேமாக சி அர அறிவ த .ஊழைல ஒழி பதி உட பா தானா . ேவ மானா ைட சி கைள கர பா சி கைளஒழி கலா . ஆனா சி க , லி, கர கள த திர ைத பறி க டா எ கிற ம ேமாக சிஅர . சி க , லி, கர க சிைற எ கிறா அ னா ஹசாேர.இ த வாத தி ம ேமாக சி அர மிக பலவ னமாகஇ கிற .அ னா ஹசாேர ஊழெச தவ தா எ கிற . அவ ைடய அற க டைளய லி அதிகமாக இர ல ச பாைய எப ற தநா ெகா டா னா எ திவா கிற . அேதசமய தி ஊழ எதிராக இ ைறநா எ ளஎ சிைய காண தவ கிற .த க உண க யா உ வ ெகா ப எ ம க தவ ெகா தா க .ந டெந காலமாக கி ெகா த சி தைன வ வ ெகா க இேதா, ஒ மன த வ வ டாஎ சிலி ெத தன . அவ தா அ னா ஹசாேர. அவ அரசிய வாதி அ ல. கா தியவாதி.ெவள நா கள ப ள ெகா ப லாய ர ேகா க பண ைத ெகா வ கஎமாத க ன ரா ேத சாமியா உ ணாவ ரத இ தா . ஆய ர ஆய ரமாக ம கதிர டன . ந ள ரவ அவ க ம த ய .
 • 3. அேதசமய தி அவ ைடய இய க ெப ய எ சிைய ஏ ப தவ ைல. காரண , அவ இ வாச திகள ைக த எ ற ச ேதக பற த . அவ ஒ த ய ேயா தம இய க ைதநி தி ெகா டா .ஆனா அ னா ஹசாேரைய ம க ந கிறா க . ம ேமாக சி அர தயா த ேலா பா மேசாதா ம அவ க ந ப ைக இ ைல. றவாள நி த பட ேவ யவ க எ ப நதி இல கண வ க எ ேகாப ெகா கிறா க . அ னா ஹசாேர சம ப மேசாதா ஏேதா அறியாத, யாத சிலரா தயா க ப ட அ ல. சா தி ஷ ேபா ற ப ரபல வழ கறிஞ க ,ச க ேசவக களா தயா க ப டதா . ஆனாஅ த மேசா தாைவ ஆ சியாள க ெந பாக பா கிறா க .எ தஒ மேசாதா ைவ நிைறேவ அதிகார நாடா ம ற தி தா உ எ ம தியஅர வாதா கிற . அதைன ம கவ ைல. ஆனா அ னா ஹசாேர மேசாதாவ ந லஅ ச கெள லா நாடா ம ற தி சம ப க ப மேசாதாவ இட ெபற ேவ எ தாம க வ கிறா க .1947-ஆ ஆ நாடா ம ற தி ஊழ ஒழி ச ட நிைறேவ ற ப ட . அத ப ன 1988-ஆஆ இ ெனா ச ட அவத த .இ த ச ட கள கீ ஊழ ெச த எ தைன அரசிய வாதிகத க ப டன ? வ சாரைண கமிஷ ேபா அ வ ேபா கைதைய வ டா க .எ ர பா ைவ றவாள நி ண ச ஒேர ஒ நதிபதி ச ேதாெஹ ேட தா வ தி கிற .உ ணாவ ரத எ ப அைமதிவழி ேபாரா ட தி ச தி வா தஆ த .அ ண கா தி ய களஉ ணாவ ரத ைத க அ அ நிய ஆ சி அ ச ெகா ட .இ ைற அ னா ஹசா ேரயஉ ணாவ ரத ைத க ம ேமாக சி அர அல கிற . எனேவ உ ணா வ ரத வ வத னேர இவ ைக ெச ய ப டா . காரா கிரக தி அைட க ப டா . உ ணாவ ரத இ பதகாவ ைற ல நிப தைனக ேம நிப தைன வ தி கிறா க .அவ ைக ெச ய ப டைத எதி நாேட ெகா தள த . எனேவ அ மாைலய ேலேய அவைரவ தைல ெச வதாக அறிவ தன . அட ைற ெபா ெபா யான .அ னாஹசாேர, சா தி ஷ ,கிர ேப ேபா றவ கைள அைழ அைன க சி தைலவ கைள அைழ ச ெபா கஇ லாத ஊழ ஒழி மேசாதாைவ ம ேமாக சி அர தயா ெச தி க ேவ . உலகேம ெம சிய .அ னா ஹசாேர அ ன காவ அ ல, அவ உய தி ப தி ப இ ெனா த திரேஜாதி எ பதைன ஏ ப வ டஎ சி ெம ப வ ட .அ னா ஹசாேர ைக ெச ய ப டைத இ ைற உ சநதிம ற க தி கிற . பாராம ற தி இ அைவக ேபா களமாய ன. கா ம லி க ன யா ம வைர அ னா ஹசா
 • 4. ேர காக ம க ேபா ைனகைள திற தி கிறா க .எ ன காரண ? அவ ம ெகா ட ப தியா? பாசமா? இ ைல. ஊழ அதி ஊறி ேபான அரசியவாதிக எதிராக எ த அளவ ம க ெவறிெகா கிறா க எ பதைன உணர த .அட ைறக ெவ றிெப றதி ைல. அைமதி யான ைறய த க எதி ைப ெத வ கஎேலா உ ைம உ . அ த உ ைம ஜனநாயக வழ சாதாரண உ ைமதா .அ தஉ ைம இ ேக இடமி ைல எ பதைன எ கா ட தா அ னா ஹசாேரைய ைகெச தா க .எ ன ெச கிேறா -எ ன ெச ய ேவ எ ெத யாத வ ர திய தா அவசிைற கத கைள திற வ டா க .அ னா ஹசாேர ஆதரவாக நா வ வ திக வ ஆ பா ட க நட தியவ கஅரசிய க சிகைள சா தவ க அ ல. அரசிய வாதிக அ ல. அவ க ெபா ம க .இ தியாவ இ வைர அைம த ம திய அர கள ம ேமாக சி அர தா மிக ேமாசமான ஊழமலி த அர எ அவ க க கிறா க . அதனா தா ேதசிய ெகா க ட ம க சாைலகைமதான க வ ஆ ப கிறா க .ஏெனன இவ க ேபரன கஜானாேவ கிைட தா அதைன ேதச தி காக பய ப தமா டா க . அதைன கட தி ெகா ேபாக தா ஆைச ப வா க . மண ேமகைலயஅ சயபா திர கிைட தா அதைன ெபா வ ைவ கமா டா க . மா வா கைடய அடைவ க தா ெச வா க எ ம க அ கிறா க .எனேவ அ னா ஹசாேரவ உ ணாவ ரத ைத த க வ க ப கைடசி எ ச ைக எ பதைனம ேமாக சி உணரேவ . ஏெனன ஒ கா தியவாதிய ம ன எ மைலய சீ ற ைதவ டெகா ைமயானதாக இ . அ னா ஹசாேர லி ரா லா ைமதான தி நட ேபாரா ட நாெட தவ ரமாக
 • 5. வ ெப வ கிற . அைத எ ப ைகயா வ என ெத யாம ம ேமாக சி தைலைமய லானம திய அர எைத தி றா ப த த என கத ப ப த ேநாயாள ைய ேபாலதிணறி ெகா கிற .ேசான யாகா தி அெம காவ சிகி ைச ெப ெகா ழலி ம க வ ஊழ தமேசாதாைவ பாரா ம ற தி நிைறேவ ற ேவ எ ற ேகா ைகேயா ேபாரா ட தி தி கதி டமி டா அ னா. உடேன ம திய அர அவ ம அவ ற சா கைள வா ய ைறதா த நட த ண த . அ த அவ ப ர சார ைத ெதாட அவைர ைக ெச சிைறயஅைட தைத லாவகமாக ஒ ேத த வ ைளயா வ ரைன ேபா ைகயா ட ஹசாேரவம திய அர சா டா கமாக காலி வ ரா லா ைமதான தி உ ணாவ ரத ேபாரா ட ைதகாலவைரய றி ெதாடர அ மதி த .ஏ கனேவ தன ெசா த மாநிலமான மகாரா ராவ ெதாட பல ைற, பலநா க அ னஆகாரமி றி உ ணாவ ரதமி ப வ ப ட உட நிைல ெகா ட னா இ திய ரா வ வ ரரானஹசாேர, தன ஆ த கைள ஒ ெவா றாக ஏ கனேவ நிைல ைல நி ம திய அரசி மெதா தா த நட த ஆர ப தா .ெச அ ல பதவ ைய வ ஓ என ஹசாேர ம திய அரைச பா எ ப ய ேகாஷ நா வல ச கண கான இைளஞ கைள ஈ த . ெட லி ம ைப மாநகர க ல ச கண கான ஹசாேரஆதரவாள க எ தவ தமான ேபா அ மதி மி லாம தின நட ஊ வல களாவ ழிப கி நி கிற .ம திய அைம ச கள வ கைள ைகய க எ கிற ஹசாேரவ ேப ைச ெதாைல கா சியேக ட ம க , கா உ ள ம திய அைம ச ப ரகா ெஜ வா வ ைட வ செச வ டா க . உ.ப .ய உ ள அைம ச ச மா ஷி வ ைகய ட ப ட . ெட லியஉ ள அைம ச கப சிப வ தா க ப ட . அதிக பா கா நிைற த ப ரதம ம ேமாக சி வ ம ேமாக சி ேக ராஜினாமா ெச என ேம ப ேடா ைகய ட ேபாரா ட திதவ ர ைத ம திய அர மிக கவைலேயா கவன க ஆர ப த .அ னா ட ேபச தயாராகஇ கிேறா என ப ரதம அறிவ தா . அ ப யா, நா க ேபச தயா என அ னா அறிவ தா .
 • 6. ேசான யா கா தி இைத ப றி ெத ெகா ள யாத நிைலய இ பதா இ த ப ர சிைனையைகயாள ரா கா தி, ப ரதம , ப.சி., கப சிப ெகா டஒ கமி அைம க ப ட .அ த கமி தாஅ னாைவ ைக ெச ய தவறான ஒ எ த .அ த கமி ேயா ேபச அ னா தர தயாராகஇ ைல. இதனா ம திய அைம ச மகாரா ர மாநில னா த வ மான வ லா ராேத , ரா லிட ஒ ேயாசைன ெசா னா .அ னா ஹசாேரவ ெசா த மாநிலமான மரா ய தா இ த ேபாரா ட தி ெட லிஅ தப யாக அன க மாநிலமாக இ கிற .அ ள கிராம ம க பல அ னா உ ணா வ ரதஇ பதா பல நா களாக சா ப டாம உ ணாவ ரத இ வ கிறா க . மரா ய அரசியைலக ைமயாக பாதி இ த உ ணா வ ரத ேபாரா ட ைத நி த சார கி எ கிற ஐ.ஏ.எ .அதிகா ைய பய மகரா எ கிற சாமியாைர அ ப னா ேபா எ கிற ேத கிேயாசைனைய ஏ ெகா டா ரா .இ த சார கி பல ைற மரா ய தி அைம ச க ஊழ ெச தா க என அ னா உ ணா வ ரதேபாரா ட நட தியேபா அ னா ட ேப வா ைத நட தி அைத ெகா வ தவ .
 • 7. பய மகரா தா அ னாவ இ வா க .ந ப ைகயான இ வ அ னாவ ட இ ைறேபா ேபசிவ அைத கப சிபலிட எ ெசா னா க .அவ கள ட தன யாக தன உதவ யாள க யா மி லாம மிக ரகசியமாக அ னா ேபசினா . இ பமைற கமாக அ னா ேவ யவ கைள ைவ ஒ ற ம திய அர ேபசி ெகா தா ,ம ப அ னா ஹசாேரவ க ைமயான எதி பா ேலா பா ச ட வைர கான அைம சரைவ வ லி ராஜினாமா ெச த மரா ய தி னா த லைம சரான ம திய அைம சசர பவா உதவ ைய ரா நா ய கிறா .பவா , த வராக இ த ேபா அ னாவ பல ெதாட ேபாரா ட கைள ேநர யாக ச தி றிய தி கிறா எ பதா அவர ஆேலாசைனகைள ெபற அவைர தன ஆேலாசக லிேச தி கிறா ரா . இேத ஹசாேர, இ ேலா பா ச ட ைத ஆ ெச அப ேஷ சி வதைலைமய லான பாரா ம ற நிைல வ ஆஜராகி தன ஆேலாசைன கைள றி ளா . அைதஆ ெச ய ெகா ச கால ேவ எ கிற தகவைல தா சார கி ல ம திய அர ெசா லிஅ ப ள .அெத லா யா என ஹசாேர ம தேதா , 30- ேததி ம திய அர நா க ெசா வ மாதிேலா பா ச ட ெகா வரவ ைலெய றா ேபா ரா ட தி வ வ மா , ர சி ெவ எனஎ ச தி கிறா ஹசாேர.எ ன ெச வ என ெத யாம வ ழிப கி நி கி றா க ரா கா தி ம ேமாக சி . நி ப க ைட !ெந ைல மாவ ட அ ைபைய ேச த அ த இைல ந ப ‘இ ப ஒ ேகலி ைத எ ேகபா தி க மா க?’ எ றா ெபா கி வ த ப சி ேபா .எ ன வ வகார அ ணா சி? எ ேற .இைல ந பேரா ‘வன ைற அைம சரா ெபா ேப தி ப ைசமா , த தலா எ க பாபநாசமைல ப திய இ ட கா வன கா பக வ தா . அவைர வரேவ எ க ஒ.ெச.தாய ப ராஜா ம மா உ ள ட ெபா பாள க ெபய அைம சைர வரேவ ெப யெப ய ேபா டரா அ சி ஒ ய தா க. அைம ச அ கவ ற னா ஒ ேதாழேபா டைர கவன சி ,எ ன க யா அைம ச பட ைத மா தி அ சி கா க ஒ ைட கி ேபாட, அ பதா எ லா கவன சி கா க. ப ைசமா பட பதி தி. .க. ஆ சியவன ைற அைம சரா இ த ெச வரா பட ேபா ட க லஇ த . உடேன பதறி ேபான எ கஆ க பரபர ஊ க ஒட ப த ேபா ட கைள ேத ேபா , அதி இ த அைம சபட ைத ம சரசர கிழி க ஆர ப சா க.. இ ப ெயா எ கயாவ உ டா?’ எ றாஜாலி .-பரமசிவஎ ன ேதாழ . நலமா? உ க கி ட எ ஆத க ைத பகி கவ பேற ’எ றா வடெச ைனைய ேச த அ த சி.ப .ஐ. ேதாழ . வ பரமா ெசா க ேதாழ எ ேற . வட ெச ைனேதாழேரா ‘ெச ைன ைற க ெதாழி ச க ைத க டைம த ஜா பா கள ப ரதானமானவ மைற தேதாழ சீன வாச தா . மிக சிற த எ தாளராக ேத த ப தி ைகயாளராக ெகா ைக
 • 8. ப ேபா வா தவ அவ . இவ எ திய 24 தக க நா ைடைம ஆ க ப .இ ப ப டெபா ைடைம சி தைனயாளைர மற , அவ ெபயைரேய றி ப டாம ைற க ெதாழி ச கப தி எ க ஜனச தி ஏ ேலேய ஒ க ைர ெவள யாகிய . ேதா சீன வாச இ லாம ைற க ெதாழி ச கமா?’ எ றா தா மக ேகாப ட .-நிலாராமநாத ர தி ச தி த அ த ச க ஆ வல ட ‘எ ன சா , ந க வ ேவ ந க ெச யேவ யகா ய கைள அவ ெச சி கி கா . லய கிள , ேரா ட கிள கள உதவ ேயா அ க ேகமர க கைள ந கி காேர’ எ அவர வாைய கிளறிேன .அ தந பேரா ‘வ ேவெச வ கா ய ைத உ ள மா பாரா டேறா . அவ சின மா ள யா இ பதா அெச யற பள ெவள ல ெவள ச வ . ஆனா பலேப ெச றந ல கா ய க ெவள லேயவ றதி ைல. உதாரணமா ராமநாத ர தி இ டா ட பா அ லா, ஒ அற க டைளையெதாட கி த ைக காைச ெசலவ ,வ ட 5ல ச பா மர க கைள வா கி சிவக ைக,ராமநாத ர மாவ ட கள ெதாட ந கி இ கா . அ ம மி ைல. அதிகா க ெவ டஇ த பல மர கைள வழ ேபா நி திய கா இ த ப ைம டா ட . இவெர லா ெவள லெத யைலேய’ எ ஆ ச ய ப தினா . இன ெத சி எ ேற நா .-ேச ேவரா.கட மாவ ட தி சிவ ர ெச றேபா அர ேம நிைல ப ள மாணவ மாணவ கஏேதா ெச ெகா ப ெத ய, அவ கைள ெந கி எ னப ண கி இ கீ க? எ ேற .மாணவ மாணவ கேளா ’இ ப தா ேண எ க சம சீ க வ தக கைள ெகா தி கா க.அதி கைலஞைர ப தின பாட ைத தி ற ப தின ெச திகைள க ஒ மைற சிெகா றதா ெசா லி கி டா க. அதா எ த பாட ைதெய லா க ஒமைற சி கா க , அைத கிழி சி பா கி இ ேகா . மைற கிற அள அ த பட கேமாசமான பாட க இ ைலேய ேண’ எ றன , இதி உ ள அரசிய யாம ..-காசி ட நா ச தி த அ த கா கி ந ப ‘கால ெரா ப ெக கி இ ’ என ஆத க ப டா .எ ன வ வகார ? எ ேற . கா கி ந பேரா ‘ றி சிபா ப க தி இ க ன தமி நா எ றகிரம ைத ேச தஓ ெப ற ஆசி ய மக தனேசக எ பவ வட ப க தி தி காசடலமா கிட தா . எ னஏ வ சா ச ப, அவ ேவ எ பவ மைனவ வச திேயா க ளஉற வ சி தி த ெத யவ த .ஒ க ட தி இ தக ள காத வச திய ஷ காரரெத யவ சா . அவ வச திைய க சி கா . வச தி இன எ ைன பா க வராேதகறாரா ெசா ல, ேகாபமான தனேசக உ ைன ெச ேபா ல உைடய லாம பட எ வ சி ேக .எ ைன ஒ கினா உ ைன வ டமா ேட மிர னாரா . உடேன வச தி தன இர டாவ க ளகாதலனான பா யன ட வ பர ைத ெசா லி அ தி கிறா . ேகாபமான பா அ த தனேசகைரஅைழ சி கி ேபா ட சர வா கிெகா தி கா ெகாைலப ண ேபா வ தி கிறா .இ ெத சி கி கி ேபா ேடா . கிராம ப திய எ னக றாவ ெத லா நட பா க’ எ றா ஆத கமாக. இ ப ேய ம சைன ப
 • 9. வ சி கி க ள காத கைதயா ெசா லி கி ேட இ க சாமி எ றப அ கி ஜூ வ ேடா .-எ .ப .ேசகஇ ம க க சி மாநில அைம பாள க ணைன ச தி க ேந தேபா பரபர பாக காண ப டா .‘எ னபரபர இ கீ க?’எ ேற .க ணேனா ‘ த வரான ெஜ’ ஒ க த ெர ப ண கிஇ ேக ’எ றா . எத காக? என நா அவ வாைய கிளற ‘உட நிைல காரணமாக இலாகா இ லாதஅைம சராக ைவ க ப க பசாமி, சமப தி அர ம வமைனய அ மி ஆனா .இைத ேக வ ப ட ெஜ’ அவைர அ ப ேலாவ அ மி ப ண சிகி ைச எ க ெசா லிய கா .ஒ த வேர அர ம வமைனய ம ந ப ைகய லாம தன யா ம வமைனஅைம சைர அ கிறா எ றா , ெபா ம க எ ப அர ம வமைன ம ந ப ைக வ ?இைத ெஜ’ கா டேவ க த அ ப ேபாகிேற ’எ றா க ண . ச யான பா ைவ எ ேறநா .-இைளயெச வ’நிரபராதிக ஆதரவா இ கா கேளா இ ைலேயா, அநியாய கார க தா ேபா கார கஉதவ யா இ கா க’ எ றா வடபழன ய நா ச தி த அ த சின மா ெட ன ஷிய . எைத ெசா ற க?எ ேற . ேகாலி ந பேரா ‘ேவைல சி வ கிள ேபா மன அ ைப உடஅ ைப ேபா க எ ைன மாதி ஆ கஅ தக றாவ டா மா ேபாகேவ ய .ஆனா டா மா ஆ க மக கைள ர டறதிேலேய றியா இ கா க. றி பாவ க பா க தி ேவ லி அ ம ேகாய எ தி ஏ கைர ெத வ இ டா மாகைடய வ யவ யம பான ைத வ கிறா க. வா ட 25- இ 50 பா வைர அதிகவ ைலவ சி வ கிறா க. இ ல ேபாலி சர அதிகமா இ த கைடய ஓ .ஒ ேக எ .சி.யவ ைல 3 ஆய ர பா னா, பாதி பாதி வ ைல இ த ேபாலி சர ைக வா கி, மக க தைலயக டறா க. இ த எழெவ த சர ைக சி என ெத ேச 3 ேப ர த வா தி எெச தி கா க. இ கைட ப தி யா கா ெச ய டா கிற காக கைட எ 643-எ பதிந வ இ 4-ஐ அழி சிடறா க. இ ப தி பல ைற வ க பா க ேபா ேடஷ காம அ ப நடவ ைகதா இ ைல. காரண மா லா மா ெகா கா கிகைள அவ ககவன சிடறா க’ எ றா ேகாபமாக. அல சிய ேபா அபராத ! கா ெகா க வ தவ கைளேய மிர ேகவல ப திய .எ .ப . உ ள ட காவ ைறஅதிகா க அபராத வ தி தன க டன ைத ெத வ தி கிற மன த உ ைம ஆைணய .எ ன நட த என மன த உ ைம டைம ப மாவ ட ஒ கிைண பாள தமி ேவ ைகய டேமநா ேக க... நட த ச பவ ைத வ வ க ெதாட கினா .""வ ர ேம காவ நிைலய அ ேக நா எ மைனவ ம ைகய கரசி ேஷஆ ேடாவ ஏறிேனா . அ ப ெப ேரா ேகேனா ஏறிய ஒ த , ெப க அ ேக உ கார, ஆ ேடாவஇ த கிள ன சி வ , எதி ல இ ஆ க சீ ல உ கா க சா ெசா னா . இைத காதி
 • 10. அவ வா கி கைல. அ ைபய ஆ ேடா வ கான காைச ேக க... "ேபா காரனான எ கி டேயகா ேக கறியா? வாடா அவைன தி ைகைய ப சி ேபா ேடஷைன ேநா கி இ தா .நா , "வ க சா , சி ன ைபயைன மிர டா த க ெசா ேன . உடேன "ந யா றா? ெப ய நியாயேக க வ ேட எ ைன தி னா . நா மன த உ ைம டைம ப அைடயாளஅ ைடைய கா ேன . "மன த உ ைம ஆ னா ெப ய ெகா பா? எ க ேவ னா ேபா காெகா க எக தாள ேபசினா . க டப தி னா . உடேன கிழ காவ நிைலய அ தேபா கார ேகாவ தசாமி ப றிய காேரா ேபாேன .அ கி தஏ ச ராஜ , காைர ப சிபா அ பஎ .ஐ.யா இ த மா கி ட ெகா க ெசா னா . எ .ஐ. ேயா, "ேபா கார மேத கா ெகா கறியா? இ ப எ ன ெப சா மன த உ ைம மற நட ேபா . நா ல ெகாைல,ெகா ைள எ வளேவா நட . அைத உ னால த க மா? அ த ேபா கார கி ட ஒ காைர வா கி உ ைன உ ேள ைவ கிேற பா கறியா தி யேதா .எ .ப .ைய ேபாபா னா . .எ .ப .த சணா தி இேத பாண ய எ ைன தி வ "எவைன ேவ னாஎ னா உைத க ? உ திேயாகேம ேபானா மய ரா எவைன ேவ னா நாேபா த ேவ மிர னா . இ ேம ேபா ஸிட நதி கிைட கா ெத சி கி டநா , என காைர மன த உ ைம ஆைணய அ ப ேன .வழ ைக நதிபதி ஏ.ஆ .ெச வ மா வ சா சா . ேபா தர வ கீ ைல ைவ வாதா ய .எசா ப நாேன வாதா ேன .அ ப .எ .ப .த சணா தி, எ னட காேர ெகா க படைலசாதி சா . நா அ னா ல ெம க த ல அவ காைர அ பய ேத .அவரைல னா . நாேனா அவ ைகெய ேபா காைர வா கியத கான அ னால ெம ைடேகா கா ேன . உடேன கா வ த அச வழிய ஒ கி டா . இ ப ேபாரா உ யநதிைய ெப வ ேட ’எ றா உ சாக மாக. மன த உ ைம ஆைணய தி த தா எ ன? .எ .ப .த சணா தி 10 ஆய ர இ ெப டராக இ ேபா பதவ உய வ இ மா 20ஆய ர ஏ ேகாவ தசாமி 20 ஆய ர மாக ேபா தர ப ெமா த 50 ஆய ர பாஅபராத வ தி தி கிற . டேவ காவ ைறய நட ைத மன த உ ைம ஆைணய கக டன ைத ெத வ தி கிற ."ெபா ம க ேசைவ ெச ய தா பதவ . ப காதவ க ம ெபா வழ ேபாட அ ல எ பைதஉணர ேவ யவ க உண தா ச . ப ளய ஜாதிெவறி! ஃெபய லா க ப மாணவ க ! ""ெச ைன ஆவ ய ள அர நிதி உதவ ெப ப ளய பதிெனா றா வ ப ம ேம 35- ேம ப ட மாணவ கைள ஃெபய ப ண டா க சா . இதி கி ட த ட 30- ேம ப டவ கஎ .சி. மாணவ க . இதனா அதி சியான நா க, அ த ப ள ேபா "+1-ல ேவற எ த லேச கமா டா கேள மா, தய ெச எ க ளகைள பா ப ண ைவ க மா அ தப ளய இ சா தைலைம ஆசி ையயான எஃ சிபா பன ட கதறி அ ேதா க. .சிையவா கி ேபா க. இ ேமல இ க நி கீ னா ேபா ைஸ ப அ வர ேவ மிர றா க சா . எ கப ைள க த ெகாைல ப ண கிற அள மன உைள ச ேல இ கா க’-எ நம அ வலக ெதாைலேபசிய ேவதைனேயா க ண வ டஅ த மாணவ கள
 • 11. ெப ேறா கைள ேந ச தி ேபசிேனா .அ ேபா தா மாணவ க ஃெபய ஆ க ப டத ப னண க ெத ய ஆர ப தன. “""எ கப ைள கஎ தைன மா எ கா க ட கா ப க மா றா க. ஒ ெபா எ லா ச ெஜ ேலபா மா எ கண பாட லம ஒேர ஒ மதி ெப ைறவா எ ததால... ெபயேபா டா க. அ த ெபா எ .சி. ெபா தா க. ஒ மா க மியா இ றதால எெபா ேணாட வா ைகைய நாசமா ற கேள மா. எ ெபா த ெகாைல ப ண கிவாேபாலி மா அ தப ைளேயாட அ மா கதறி அ தா க. ஆனா , கிறி வ நாடாரானெஹ .எ . எஃ சிபா ெகா ச ட மன இளகைல க. ‘உ ெபா 69 மா எ தாக பா ஃெபய ேபா கமா ேடாேம சவா வ டப அ த மாணவ ேயாட மா ைட ெசப ண னா க. அ ேபா... பா மா 70- 69 மா எ தி ப ெத யவ த . த ெவள ய லெத ேபா ேச அதி சியான ெஹ .எ . "அெத லா இ லமா அ த ெபா எ த மா37தா . கிேர மா 34 ேபா ேடா . அ ப உ ெபா பா ஆகல. நா கஎ னப ண ? அல சியமா ெசா லி ேபாய டா க’எ ற சா ெப ேறா க ...""ப . . ஆசி யரா இ ற ேமகநாத , கண பாட ஆசி யரா இ ற ப ேர மா இவ க ெர ேபெசா றைத தா ெஹ .எ . ேக பா க. ஆவ கா திநக ஷ ெச ட ெவ றஇ தப ளய கண த ஆசி ய ப ேர மா கி ட ஷ ேபாகாத பலைர ஃெபய ஆ கி வா க’எ ெப ேறா க எ ப யாவ எ கப ைள க பா ப ண க -எ றா க ேவதைனேயா .அ ப ளய பண ஆசி ய க சிலேரா ந மிட ""“ஃெபய ஆன ப ைள கஎ ேளா மாஎ தா க ெப ேறா க நதா ெசா லி ட அ த ப ளய லஉ ள ேஹமலதா ற சைர மி ப ண டா க இ த ெஹ.எ . அ ம மி ைல கஎ .சி. ஆசி ய கைளபா தா ச ... மாணவ கைள பா தா ச ஒ மாதி ேகவலமா தா ேப வா க. ப கைல னாஉடேன மி ப ண வா க. 70 மா ஒ மா தா க மி கிற வ ஷய ைத அப ண னதாக ேஹமலதா கிற சைர மி ப ண டா க இ த ெஹ .எ . இ த எஃ சிபாெசா றைத தா இ த ப ளய ெசகெர ட யான ஞானேசகர ேக பா . தி வ மாவ ட லஎ த ப ளயல இ ப பதிெனா றா வ மாணவ கைள ஃெபய ப ணைல க. ஆனா, இ தப ளய லஇ ப ஃெபய ேபா கா க. அ .. .ஆர ப திலி ேத இ ேகேய ப வ தஇ வள மாணவ க ஃெபய ஆ றா க னா.. இ த ப ளய ேகா சி ச ய ைல தாேனஅ த ?’எ கிறா க ந மிட க கமாக.இ த ற சா க எ லா உ ைமதானா? மாணவ க ஃெபய ஆ க ப ட ஏ ?எ ப றி அறி ெகா ள ெஹ .வ .எஃ . வளாக தி ள அர நிதி உதவ ெப வ ஜய தா ேம நிைலப ளய ெபா தைலைம ஆசி ய எஃ சிபா பைன ச தி வள க ேக ேடா .“""அைதெய லா உ க கி ட ெசா ல ற அவசியமி ல. அ எ கவ ப ’எ எ தஎ ப ேலேய அல சியமாக ேபசியவ ட , நா ேம சில ேக வ கைள ேக டேபா ... ""இ ப ேக வேக கி ேட இ தா ேபா ல ெகா ேவ ’எ அ ெதா ைடய ேபசிமிர யேதா ெதாைலேபசிைய எ ேபா ஸு ஃேபா ேபா வ ேபால ந மிட சாகா னா .
 • 12. நா ... உடன யாக மாணவ கள எதி கால றி மாவ ட க வ அதிகா யான ெச வ மாஉ ள டக வ அதிகா க பலர கவன ெகா ெச றேபா , அதி சியான க வஅதிகா க உடன யாக அ த ப ள ைய ஆ ெச தா க . அத பற தா அ த மாணவ கபதிெனா றா வ ப லி பாஸாகி 12-ஆ வ ேபாய கிறா க .ச ேதாஷ தி உ ச ேக ேபான ெப ேறா கேளா ""ந கீ ர இ ைல னா... எ கப ைளகேளாடஎதி காலேம வ ணாகிய க எ ’ கிறா க ச ேதாஷ ேதா .மாணவ கேளா ""ெரா பநா எ க கண சேர இ லாம ெரா ப ேல டா தா ேணஅ பாய ெம ப ண னா க. அவ க ச யா ெசா லி ெகா க ெத யைல இ கேளேவலையவ கி டா க. இ ப ய தா நா கஎ ப ேண பா ப ண ?எ கைளபா ேதராத ேகஸு க கி டல ச தைலைம ஆசி ய னால ந லா ப +2வ லஅதிக மா எ கா ேறா ேண...ெரா ப ேத ேண’எ ந றி ெப ேகா ப ளெச கிறா க அ த மாணவ க .இ றி ேப மன த உ ைம ேபாராள ேபராசி ய அ.மா "" ச கா ப பத காக ெதாடதன யா ப ளக , தன யா நிதி உதவ ெப ப ளக இ ப வழிகைள நா கிறா க . றி பாக, ஒ பதா வ , 11-ஆ வ கள தா .சி.ைய ெகா ெவள ேய வ ஃெபயஆ வ ெதாட கிற .க வ உ ைம ச ட ப எ த ப ள .சிைய ெகா அ ப யா .இ ப மாராக ப மாணவ கைள ெவள ேய றிவ அ த சீ கைள ெடாேனஷ எ கிற ெபயஅதிக வ ைல வ வ கிறா க சில க வ வ யாபா க .இ ப ெசய ப ப ளகஅரசா க நிதி தவ ெகா பைதேய நி தேவ . ஜாதிெவறிேயா ெசய ப வ றி ஆெச நடவ ைக எ கேவ . றி பாக, அர ம அர உதவ ெப ப ள கள பணஆசி ய க தன யாக ஷ நட த டா எ ச ட ெகா வரேவ ’எ கிறாேகா ைகயாக.இ ேபா ற அடாவ தன ெச ெப ேறா கைள மிர பணநல ேநா க ேதா ஜாதி ெவறிகைளத ெகா ள தானா அரசா க இ ேபா றப ளக ம க ெகா வ பண திலிநிதி தவ அள கிற ? சம சீ க வ ! அர ஆைண ழ ப ! ெச ட ப 23-ஆ ேததி காலா ேத ெதாட என அறிவ ,ப ள ஆசி ய க ,மாணவ க , ெப ேறா க அதி சி ய கிற தமிழக அர .""பாட தக க இ ைமயாக வ நிேயாகி க படவ ைல. சன கிழைமகளப ள ட கைள ைவ தா டஇ ஒ மாத தி காலா ேத கான பாட கைளநட தி க மா? அ ேடாப காலா ேத ைவ நட வ தா ச யாக இ எஎ ேலா ெஜ. அரசி காலா ேத அறிவ எதி ர எ ப ெகா கி றன .இ த நிைலய தா 17.8.11 அ ழ ப மான, ைகெய தி லாத றி பாைண ஒ தமிழக தி ளஅ தைன ப ளக க வ ைற அதிகா களா அ ப ப ள .இ த றி பாைண ப றி
 • 13. ந மிட ேபசிய இள ஆசி ய ஒ வ , "" த வ சம சீ பாட தி ட தி ப தயா க ப டெசய வழி க ற அ ைடகைள பய ப தி ேபாதி க ேவ மா . இர , , நா காவ க ெபா வான க ற அ ைடகைள பய ப தி க ெகா க ேவ ெம அ த றி பாைணய றிய கிறா க . ெபா வான பைழய அ ைடகைள பய ப தி எ ப சம சீபாட தி ப ெசா லி ெகா க ? அ ப ெய றா , கட த ஆ ைட ேபாலேவ இ த ஆஇர , , நா கா வ க பைழய பாட தி ட தி ப ேபாதி க ெசா கிறா க எதாேன அ த ? பாட தக சம சீ பாட தக . ெசா லி ெகா ப பைழய பாட தி ட எ றாஎ ப நட த ? ெதள வான ைவ அதிகா க ெசா வைர பாட நட வதி ழ ப தா எ கிறா அ த இள ஆசி ய .இ த ழ பமான றி பாைண ப றி, தமி நா ஆர ப ப ள ஆசி ய டண ய , ேவ மாவ டெசயலாள சரவணன ட ேக ேடா .""அ த ஆைணய ழ ப இ ப உ ைமதா .இ காரண ெசய வழி க ற கானஅ ைடகைள தயா ெச வத காக, அரசா க ஆ ேதா நிதி ஒ .பாட தி ட தி ஏ றவா க ற அ ைடகைள உ வா கி பாட கைள நட வா க .இ தஆ ,க ற அ ைடக தயா பத காக அரசா க நிதி ஒ கவ ைல. இதனா இர டா , றா ,நா கா வ க கான சம சீ தி ட ப யான க ற அ ைடக இ ைல. பைழய அ ைடகைள "மாடலாக ெகா சம சீ பாட ைத நட த ெசா கிறா க .உ ைமய ழ ப தர ேவ எ றாசம சீ க வ தி ட தி ப , திய க ற அ ைடகைள உ வா கி தரேவ .அ பெச தா தா ழ ப மி லாம பாட நட த எ கிறா சரவண .இத கிைடேய பைழய பாட தி டேம ந எ றந ப ைகய , தன யா ம ெம ப ள கள ,பாட க காக 10 ஆய ர பா வைர மாணவ கள ட கெல ெச தி தன . சம சீ பாட கேளா அதிகப ச 350 பா தா அட கவ ைல. ஆகேவ தன யா ம ெம ப ள களஇ தக தி காக ெகா த பண ைத தி ப தர அர தா நடவ ைக எ க ேவ எெப ேறா க ேகா ைக வ ெகா கிறா க .
 • 14. ஆய ர , ெர டாய ர , ஐயாய ர , ப தாய ர , இ பதாய ர என ஒ ெவா ஆ சியஉய த ப ட ச பள ெச ற தி. .க. ஆ சிய தா ஐ பதாய ர என மாத ச பள ைத அ ளெகா தா கைலஞ .யா ?எ லா ம க காகேவ ேசைவ(?) ஒ ெவா ெதா தி ச டம றஉ பன க தா !ஆனா வா ச பள ைத அ ப ேய க சி ெகா வ க சி ெகா ெசா ப ெதாைகையவா கி அத ல ப ,ம க பண சி கனமா ெசல ெச எ .எ .ஏ. க இ கிறா கஎ றா ... அதிசய தா -ஆனா இ கிறா க . அவ க சி.ப .ஐ., சி.ப .எ . க சிகள எ .எ .ஏ. க .அதி - றி பாக சி.ப .ஐ. எ .எ .ஏ. க பல தாரணமாக திக கிறா எ கிறா கேதாழ க . கட த ப தா க ேமலாக க சிய ேநர ஊழியராக , ெச ற ஐ தா களாகமாவ ட ஊரா சி க சி உ ப னராக , பண யா றி நட த ச டம ற ேத தலி க சியாவா வழ க ப ஈேரா மாவ ட பவான சாக (தன ) ெதா தி எ .எ .ஏ.வானா ேதாழ தர .இவ வழ க ப மாத ஊதியமான ஐ பதாய ர ைத எ ப ெசலவழி கிறா ? சி.ப .ஐ.யச தியம கல ஒ றிய ெசயலாளரான டாலி சிவ மா ந மிட வவ கிறா . ""க னக சிகள அ பைட க டைம ேப ேநர ஊழிய க தா .ஒ ெவா வ அவ க பணப திகள ம க ப ர சிைன காக ேபாரா ட கைள ென ெச வேதா ப ர சிைனகைளத க பா ப வா க . அேத ேபால க சி, ைண அைம க திய உ ப ன ேச ப தியகிைளக அைம ப ேநர ஊழிய கள ெசய தி ட தா .எ க பவான சாக ெதா தியெமா த 20 ேநர ஊழிய க ெசயலா கிறா க . இவ க கான ஊதிய எ ப க சிநிக சிக காக ம கள ட ெபற ப ந ெகாைட கள ஏேதா ெகா ச மிக சிரம பெகா க ப வ த . இ ேபா அத வ ஏ ப ேநர ஊழிய கள ப கைளமகி சி யைடய ெச ள எ றவ ெதாட ""எ .எ . ஏ. வ ஐ பதாய ர ச பள தி 16
 • 15. ேநர ஊழிய க மாத வாய ர ச பள க சி ல கட த இர மாதமாக -அ 1-ேததிேய வழ க ப வ கிற . மதி நா ேப ேப பவ மான உ ள .ம ெறா வ எ .எ .ஏ. தர தா . அவ பவ வா ேபாதிய அள உ ள .16 ேப ெமா த ச பள நா ப தி எ ஆய ர . மதி ெர டாய ரஆச , கட எ .எ .ஏ. அ வலக வாடைக ெகா க ப கிற .க ன க சிகள ேநர ஊழிய களாக பண யா பவ கெப ெச வ த க கிைட யா . உைழ பாள க , வ வசாய க , லிெதாழிலாள ப திலி தா இய க தி வ கிறா க .அவ க க சி காக ேநர த கைளேய அ பண பா பகிறா க . அவ கள ப அைர ப ன கிட க டா எ பதகாக தா இ ப ெயா ஏ பா ைட இ நா க ெச ேளா .வ கிற இ த ஐ தா கள பா க இ ெதா திய எ கக சிதா தன வமான ம க இய கமாக மாறி இ எ றா டாலி சிவ மா .எ னதா க சி எ றா வா ச பள ைத அ ப ேய க சி ெகா வ டா அ தஎ .எ .ஏ.வ மைனவ , ப எ ப இைத ஏ ெகா ? எ .எ .ஏ. தர தி மைனவலதாைவ ச தி ேதா . ஒ பதா வ ப அவ ஒேர மக ேச ேவரா உடன தா .""பைனய ப ள கிராம தா எ க ெசா த ஊ . ெசா தமாக வ உ ள . என மாமனா , மாமியாெகா ச வ வசாய நில தி கிைட வ வாய தன யாக வசி கிறா க . நா இ கிராம ேபாமா டராக பண கிேற .ஆர ப தி என ச பள நா காய ர தா . அைத ைவ தா ப ைத சி கனமாக நட திவ ேத . ஆறாவ ஊதிய ேபா ேபா என எ ப ச பள ஒ பதாய ர வ என எதிபா ேத . அதி ஏழாய ர ப ெசல எ மகன ப ெசல ேபா எனெச மதி ெர டாய ர ைத க சி ேநர ஊழிய க ெகா கலா என நா எ மகேச ேவரா ெச ைவ தி ேதா .ஆனா என ஆறாவ ஊதிய வ ஏழா ய ர தா ச பள வ த . ப ேதைவேபாக பண ைத மி ச ப தி க சி ேநர ஊழிய க ெகா கலா என ய சி யவ ைல. இ ேபா இவ எ .எ .ஏ.வானதா க சி ேநர ஊழிய க ச பள கிைட கிற .அவ க ப இ ேபா மகி சியாக இ கிற .அைத க சி க சி காக பா ப ெதா ட க ெகா ப தா ச யான .ஒ ள யள டஇ தவறான எ ற சி தைனேய என வரா . காரண நா ஒ க ன டாக தாவா கிேற . ெபா வா ைக எ ப அ ப க றதாக இ க ேவ எ தா எ கவா ைகைய அைம ேளா - கமல சி ட ேப கிறா எ .எ .ஏ. மைனவ யான லதா.இவ கைள ேபா றவ கள யநலம ற ேசைவேய க ன இய க ைத தா கி நி களாகஉ ள .
 • 16. ""பட தி வல க ந தா அன ம ெவ ஃேப ேபா ட இ "வ ல க த படவ ைல எ பத கான "ேநா அ ெஜ ச ப ேக ைட வா கி சம ப க ேவ .அ ேபா தா பட தி ெச சா ச ப ேக கிைட வ கிற .அ ேபாலேவ த ம க , ழ ைதக , மா திறனா ள க ந கி றேபா மன த உ ைம ஆைணய திட இ "இவ க த படவ ைல எ ற சா றிதைழ வா கி ெகா தா தா இன ெச சா ச ப ேக வழ கேவ .ஒ ஜூன ய ஆ எ ற ைறய இ என ேகா ைக எ உண சிவச பேபசினா ந க ேக.எ .ரா ."ெரா ப வ தமாக ேப கிற கேள எத காக இ த தி ேகா ைக. அ ப எ ன பாதி ? எ றஅவ க க உடேன கல கின."" ப த வ ஷமா ந வ றா . த வ கள பட கள ந தி கிறா .நலி த நாடக கைலஞ க , கிராமிய கைலஞ க அர ெப ஷ ெகா . ஆனா ஜூன யஆ க ெகா கலிேய. அ த வ ர தியா ரா இ ப ேபசறா எ றா க உடன த ைண ந க க பா ர க ேஜ ஸு ."" "ஐ ல இ தியா பட ல திைரகேளாட ஓ ேபா திைர கஎ காைல பத பா .ப ரா ஸ ஆகி மாச ெம எ ேத . பா ச பள ல ழ ைதகைளவ கி நா எ தின நா ேவைல ேபாக யாம க ட ப ேட .இ ெக லா ஒ வ யவரேவணாமா சா எ ஆேவசமாக ந மிட ரா ேக டைத ெதாட ...
 • 17. க ெபன ஆ அ , ""சா 2009-ல வ ன ய ைடர ல "நாைள நமேத பட லந ேச . ைளமா ச ைட கா சிய ல ச ைட பய சிேய இ லாத ஒ ந க ைடமி ெத யாம, எக ைத தி கி டா . ஷா ச யா வரேல ேட எ தா க. ைற ைடமிமி ஸாகிேய எ க தி க ப ட . மாச ெம . ெசல ப தா ய ர ேமல.ஆ வலா அ த பட ேதாட ெசல கண லதா இ தம வ ெசல வர . ஆனா, ெரா ஸ ேகரளாைவ ேச தவ , அவ அ க ற ெச ைன ேக வரல. நா யா கி ட ேபாயபண ேக க ?ந க க த படேல ேநா அ ெஜ ஷ ச ப ேக வா கி கிவா க அ பதா ெச சா ச ப ேக ெகா ேபா ஒ வ தி இ தா என இ த நிைலைமஏ ப மா?""அ ெசா றத நா ஏ கிேற சா . ஒ பட ைக ழ ைத ேவேக டா க. ஒ நாைள எ அ ப பா ச பள . எ மைனவ கி ட ெசா ேன . அவச ெசா லி ழ ைதைய கி கி ஷூ பா ேபாேனா . ெர எெப சீ அ .மைழ த ண ய ெரா ப க பா ஊ தினா க. எ னப ட கல தா கேளா ெத யல, ஒ மாதி ெமவ த . ஷூ வ த ழ ைத உட ெப லா த த பா இ த . வலி தா க யாம ழ ைத ேபா ட ச த ல ெத ஜனேம .அ ற டா ட கி ட ேபாய ஆய ர பாெசல ப ண ழ ைதய ண ப திேனா . தைலவலி ேநா தன வ தாதா ெத . ழ ைத கந கிற பட இ த "ேநா அ ெஜ ஷ ச ப ேக அவசிய ேதைவ அரசா கச ட ேபாட எ கா டமாக ெசா னா ழ ைத தியாவ த ைத கி ணேவ .ெத ன திய ஜூன ய ஆ ச க தி ெபா ப இ ேக.எ .சா தி எ ற ந ைக "பாபாபட தி ந தேபா காலி அ ப ஊன மானவரா . அவைர ச தி க ச க தி ெச ற ேபா ,

Related Documents