II FFUURRTTII IINN CCAASSAA
SSTTRRAATTEEGGIIEE EE PPRREEVVEENNZZIIOONNEE
LLEE SSTTAATTIISSTTIICCHHEE
DDaattii IISSTTAATT ddiiccoonnoo cchhee iinn VVeenneettoo ddaall 22001100 aall
22001122 ii f...
LLEE SSTTAATTIISSTTIICCHHEE
MMaa iill ffeennoommeennoo cchhee ppiiùù ddeessttaa aallllaarrmmee
ssoocciiaallee,, ssttaann...
LLEE SSTTAATTIISSTTIICCHHEE
DDaa ccoonnssiiddeerraarree iinn oollttrree ttuuttttii ii ccaassii nnoonn
ddeennuunncciiaatt...
CCOOSSAA FFAARREE
EE’’ ooppppoorrttuunnoo rreennddeerree ssiiccuurree
ppoorrttee ee ffiinneessttrree..
IIddeeaallee èè ...
CCOOSSAA FFAARREE
AAssssiiccuurraarrssii,, uusscceennddoo ee rriieennttrraannddoo,, cchhee llaa
ppoorrttaa ddii ccaassaa...
CCOOSSAA FFAARREE
SSee ssii hhaa llaa ppoossssiibbiilliittàà,, èè ooppppoorrttuunnoo ddoottaarree llaa
ccaassaa ddii uun...
CCOOSSAA FFAARREE
SSee ssii aabbiittaa aall ppiiaannoo tteerrrraa oo iinn uunnaa ccaassaa
ssiinnggoollaa,, llaa ssiiccuu...
CCOOSSAA FFAARREE
SSee ll’’iinntteerrrruuttttoorree ddeellllaa lluuccee èè aallll’’eesstteerrnnoo,,
bbiissooggnnaa pprro...
CCOOSSAA FFAARREE
SSee ssii ddiissppoonnee ddii aappeerrttuurraa aa ddiissttaannzzaa ee
qquuaallccuunnoo ssuuoonnaa,, èè...
CCOOSSAA FFAARREE
NNoonn èè ooppppoorrttuunnoo ffaarr ssaappeerree,, aall ddii ffuuoorrii
ddeellll’’aammbbiieennttee ffa...
CCOOSSAA FFAARREE
SSii ccoonnssiiddeerrii cchhee ii pprriimmii ppoossttii eessaammiinnaattii ddaaii
llaaddrrii ssoonnoo:...
CCOOSSAA FFAARREE
EE’’ uuttiillee ffoottooggrraaffaarree ttuuttttee llee ccoossee ddii vvaalloorree
cchhee ssii rriittee...
BBRREEVVEE AASSSSEENNZZAA DDAA CCAASSAA
LLaasscciiaarree qquuaallcchhee lluuccee aacccceessaa,, llaa rraaddiioo oo iill
...
BBRREEVVEE AASSSSEENNZZAA DDAA CCAASSAA
CChhiiuuddeerree sseemmpprree llaa ppoorrttaa aa cchhiiaavvee,, nnoonn
llaasscci...
BBRREEVVEE AASSSSEENNZZAA DDAA CCAASSAA
II mmeessssaaggggii ssuullllaa ppoorrttaa ddiimmoossttrraannoo cchhee iinn
ccaas...
LLUUNNGGAA AASSSSEENNZZAA DDAA CCAASSAA
NNoonn vvaa rreessoo nnoottoo aadd eessttrraanneeii ii pprrooggrraammmmii ddii
v...
LLUUNNGGAA AASSSSEENNZZAA DDAA CCAASSAA
NNoonn vvaa ddiivvuullggaattaa llaa ddaattaa ddeell rriieennttrroo.. LLee
sseegg...
LLUUNNGGAA AASSSSEENNZZAA DDAA CCAASSAA
II vviicciinnii ppoossssoonnoo eesssseerree sseennssiibbiilliizzzzaattii
aaffffi...
LLUUNNGGAA AASSSSEENNZZAA DDAA CCAASSAA
SSii eevviittii ll’’aaccccuummuullaarrssii ddii ppoossttaa nneellllaa ccaasssseet...
LLUUNNGGAA AASSSSEENNZZAA DDAA CCAASSAA
EE’’ ooppppoorrttuunnoo aavvvveerrttiirree ddeellll’’ aasssseennzzaa uunnaa
ppee...
LLUUNNGGAA AASSSSEENNZZAA DDAA CCAASSAA
SSee ttoorrnnaannddoo aa ccaassaa ssii ttrroovvaa llaa ppoorrttaa aappeerrttaa
o...
SE SIETE IINN CCAASSAA EE SSEENNTTIITTEE IILL
LLAADDRROO
II bbeennii mmaatteerriiaallii vvaallggoonnoo
llaa mmiiaa iinn...
SE SIETE IINN CCAASSAA EE SSEENNTTIITTEE IILL
LLAADDRROO
DDeevvoo ccoonnoosscceerree llaa LLeeggggee IIttaalliiaannaa,, ...
SE SIETE IINN CCAASSAA EE SSEENNTTIITTEE IILL
LLAADDRROO
AAssccoollttaa ccoonn aatttteennzziioonnee..
SSeennttii iill r...
SE SIETE IINN CCAASSAA EE SSEENNTTIITTEE IILL
LLAADDRROO
RRiimmaannii ddoovvee sseeii..
SSee ttii ttrroovvii iinn uunna...
SE SIETE IINN CCAASSAA EE SSEENNTTIITTEE IILL
LLAADDRROO
SSee hhaaii ddeeii ffiiggllii rraaggggiiuunnggii llaa ssttaannz...
SE SIETE IINN CCAASSAA EE SSEENNTTIITTEE IILL
LLAADDRROO
NNoonn uurrllaarree ""HHoo uunnaa ppiissttoollaa"",, ppeerrcchh...
SE SIETE IINN CCAASSAA EE SSEENNTTIITTEE IILL
LLAADDRROO
SSee rriieessccii aa ssccaappppaarree iinn mmooddoo ssiiccuurro...
SE SIETE IINN CCAASSAA EE SSEENNTTIITTEE IILL
LLAADDRROO
RRiiccoorrddaa iinnoollttrree cchhee ppoottrreebbbbee eesssseer...
SE SIETE IINN CCAASSAA EE SSEENNTTIITTEE IILL
LLAADDRROO
SSee hhaaii uunnaa ppiissttoollaa aa ppaalllliinnii oo ffiinntt...
AATTTTEENNZZIIOONNEE
AAccccaaddee ssppeessssoo cchhee ii llaaddrrii ssii
aappppoossttiinnoo ee ssffrruuttttiinnoo iill m...
CCOOSSAA FFAARREE DDOOPPOO
AAvvvviissaarree iimmmmeeddiiaattaammeennttee llee
ffoorrzzee ddeellll’’oorrddiinnee
ddeelll...
of 33

I Furti in Casa: Strategia e Prevenzione By Diego Pappacena

Cosa fare per limitare i danni dei furti nelle abitazioni con diapsitive preparata da Diego Papacena, Istruttore di Polizia
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Law      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - I Furti in Casa: Strategia e Prevenzione By Diego Pappacena

 • 1. II FFUURRTTII IINN CCAASSAA SSTTRRAATTEEGGIIEE EE PPRREEVVEENNZZIIOONNEE
 • 2. LLEE SSTTAATTIISSTTIICCHHEE DDaattii IISSTTAATT ddiiccoonnoo cchhee iinn VVeenneettoo ddaall 22001100 aall 22001122 ii ffuurrttii iinn aabbiittaazziioonnee ssoonnoo ccrreesscciiuuttii ddeell 5522%%
 • 3. LLEE SSTTAATTIISSTTIICCHHEE MMaa iill ffeennoommeennoo cchhee ppiiùù ddeessttaa aallllaarrmmee ssoocciiaallee,, ssttaannddoo aallllee ssttaattiissttiicchhee ssuuii ddeelliittttii ccoommmmeessssii ccoonnttrroo llaa ppeerrssoonnaa,, èè qquueelllloo ddeellllee rraappiinnee iinn aabbiittaazziioonnee,, iill ccuuii nnuummeerroo èè ccrreesscciiuuttoo iinn vveenneettoo ddeell 6677%%
 • 4. LLEE SSTTAATTIISSTTIICCHHEE DDaa ccoonnssiiddeerraarree iinn oollttrree ttuuttttii ii ccaassii nnoonn ddeennuunncciiaattii ppeerrcchhèè ““TTaannttoo nnoonn sseerrvvee aa NNiieennttee”” EEdd èè ppeerr qquueessttaa ccoonnssiiddeerraazziioonnee cchhee llee ssttaattiissttiicchhee ssuuii rreeaattii ccoonnttrroo llaa ppeerrssoonnaa vvaannnnoo ccoonnssiiddeerraattii ssoottttoossttiimmaattii..
 • 5. CCOOSSAA FFAARREE EE’’ ooppppoorrttuunnoo rreennddeerree ssiiccuurree ppoorrttee ee ffiinneessttrree.. IIddeeaallee èè uunnaa ppoorrttaa bblliinnddaattaa ccoonn sseerrrraattuurraa aannttiiffuurrttoo ee ssppiioonncciinnoo..
 • 6. CCOOSSAA FFAARREE AAssssiiccuurraarrssii,, uusscceennddoo ee rriieennttrraannddoo,, cchhee llaa ppoorrttaa ddii ccaassaa eedd iill ppoorrttoonnee ddeell ppaallaazzzzoo rreessttiinnoo bbeenn cchhiiuussii..
 • 7. CCOOSSAA FFAARREE SSee ssii hhaa llaa ppoossssiibbiilliittàà,, èè ooppppoorrttuunnoo ddoottaarree llaa ccaassaa ddii uunn iiddoonneeoo ssiisstteemmaa ddii aannttiiffuurrttoo eelleettttrroonniiccoo..
 • 8. CCOOSSAA FFAARREE SSee ssii aabbiittaa aall ppiiaannoo tteerrrraa oo iinn uunnaa ccaassaa ssiinnggoollaa,, llaa ssiiccuurreezzzzaa ooggggii èè ppoossssiibbiillee aanncchhee ppeerr llee ffiinneessttrree,, aaddoottttaannddoo vveettrrii aannttiissffoonnddaammeennttoo.. IInn aalltteerrnnaattiivvaa èè sseemmpprree vvaalliiddoo iill rriiccoorrssoo aallllee ggrraattee,, ppuurrcchhéé aabbbbiiaannoo uunnaa rroobbuusstteezzzzaa cchhee ssccoorraaggggii ii mmaallvviivveennttii.. LLoo ssppaazziioo ttrraa llee ssbbaarrrree nnoonn ddeevvee ssuuppeerraarree ii 1122 cceennttiimmeettrrii..
 • 9. CCOOSSAA FFAARREE SSee ll’’iinntteerrrruuttttoorree ddeellllaa lluuccee èè aallll’’eesstteerrnnoo,, bbiissooggnnaa pprrootteeggggeerrlloo ccoonn uunnaa ccaasssseettttaa mmeettaalllliiccaa ppeerr iimmppeeddiirree cchhee qquuaallccuunnoo ppoossssaa ssttaaccccaarree llaa ccoorrrreennttee..
 • 10. CCOOSSAA FFAARREE SSee ssii ddiissppoonnee ddii aappeerrttuurraa aa ddiissttaannzzaa ee qquuaallccuunnoo ssuuoonnaa,, èè mmeegglliioo nnoonn aapprriirree sseennzzaa eesssseerree cceerrttii ddeellll’’iiddeennttiittàà ddii cchhii vvuuoollee eennttrraarree..
 • 11. CCOOSSAA FFAARREE NNoonn èè ooppppoorrttuunnoo ffaarr ssaappeerree,, aall ddii ffuuoorrii ddeellll’’aammbbiieennttee ffaammiilliiaarree ee ddeeggllii ssttrreettttiissssiimmii aammiiccii,, ssee iinn ccaassaa ccii ssiiaannoo ooggggeettttii ddii vvaalloorree oo ccaasssseeffoorrttii oo llaa cceennttrraalliinnaa ddeellll’’aallllaarrmmee..
 • 12. CCOOSSAA FFAARREE SSii ccoonnssiiddeerrii cchhee ii pprriimmii ppoossttii eessaammiinnaattii ddaaii llaaddrrii ssoonnoo:: ggllii aarrmmaaddii,, ii ccaasssseettttii,, ii vveessttiittii,, ll’’iinntteerrnnoo ddeeii vvaassii,, ii qquuaaddrrii,, ii lleettttii,, ii ttaappppeettii..
 • 13. CCOOSSAA FFAARREE EE’’ uuttiillee ffoottooggrraaffaarree ttuuttttee llee ccoossee ddii vvaalloorree cchhee ssii rriitteennggaa ppoossssaannoo eesssseerree ooggggeettttoo ddii ffuurrttoo..
 • 14. BBRREEVVEE AASSSSEENNZZAA DDAA CCAASSAA LLaasscciiaarree qquuaallcchhee lluuccee aacccceessaa,, llaa rraaddiioo oo iill tteelleevviissoorree iinn ffuunnzziioonnee:: ssccoorraaggggiiaa ii llaaddrrii..
 • 15. BBRREEVVEE AASSSSEENNZZAA DDAA CCAASSAA CChhiiuuddeerree sseemmpprree llaa ppoorrttaa aa cchhiiaavvee,, nnoonn llaasscciiaarree llee cchhiiaavvii ssoottttoo lloo zzeerrbbiinnoo,, nnéé iinn aallttrrii lluuoogghhii cchhee ssiiaannoo aa ppoorrttaattaa ddii cchhiiuunnqquuee..
 • 16. BBRREEVVEE AASSSSEENNZZAA DDAA CCAASSAA II mmeessssaaggggii ssuullllaa ppoorrttaa ddiimmoossttrraannoo cchhee iinn ccaassaa nnoonn cc’’èè nneessssuunnoo..
 • 17. LLUUNNGGAA AASSSSEENNZZAA DDAA CCAASSAA NNoonn vvaa rreessoo nnoottoo aadd eessttrraanneeii ii pprrooggrraammmmii ddii vviiaaggggii ee ddii vvaaccaannzzee,, nnoonn ssccrriivveerrlloo ssuuii SSoocciiaall NNeettwwoorrkkss.. AAnncchhee ii llaaddrrii hhaannnnoo ii ppcc!!!!!!
 • 18. LLUUNNGGAA AASSSSEENNZZAA DDAA CCAASSAA NNoonn vvaa ddiivvuullggaattaa llaa ddaattaa ddeell rriieennttrroo.. LLee sseeggrreetteerriiee tteelleeffoonniicchhee ppoossssoonnoo eesssseerree uunn aaiiuuttoo nneellllaa pprreevveennzziioonnee,, mmaa nnoonn vvaannnnoo llaasscciiaattii mmeessssaaggggii cchhee iinnffoorrmmiinnoo ssuullllee aasssseennzzee ddaa ccaassaa..
 • 19. LLUUNNGGAA AASSSSEENNZZAA DDAA CCAASSAA II vviicciinnii ppoossssoonnoo eesssseerree sseennssiibbiilliizzzzaattii aaffffiinncchhéé ssiiaa rreecciipprrooccaa ll’’aatttteennzziioonnee aaii rruummoorrii ssoossppeettttii ssuull ppiiaanneerroottttoolloo oo nneellll’’aappppaarrttaammeennttoo cchhee ssii ssaa eesssseerree vvuuoottoo
 • 20. LLUUNNGGAA AASSSSEENNZZAA DDAA CCAASSAA SSii eevviittii ll’’aaccccuummuullaarrssii ddii ppoossttaa nneellllaa ccaasssseettttaa ddeellllee lleetttteerree.. AAuuttoorriizzzzaattee iill vviicciinnoo aa rraaccccoogglliieerrllaa
 • 21. LLUUNNGGAA AASSSSEENNZZAA DDAA CCAASSAA EE’’ ooppppoorrttuunnoo aavvvveerrttiirree ddeellll’’ aasssseennzzaa uunnaa ppeerrssoonnaa ddii ffiidduucciiaa ee llaasscciiaarree iill rreeccaappiittoo ddoovvee,, iinn ccaassoo ddii bbiissooggnnoo,, èè ppoossssiibbiillee eesssseerree rriinnttrraacccciiaattii..
 • 22. LLUUNNGGAA AASSSSEENNZZAA DDAA CCAASSAA SSee ttoorrnnaannddoo aa ccaassaa ssii ttrroovvaa llaa ppoorrttaa aappeerrttaa oo cchhiiuussaa ddaallll’’iinntteerrnnoo,, nnoonn bbiissooggnnaa eennttrraarree.. DDeennttrroo ll’’aappppaarrttaammeennttoo ppoottrreebbbbee eesssseerrccii iill llaaddrroo...... èè ooppppoorrttuunnoo cchhiiaammaarree llee ffoorrzzee ddeellll’’oorrddiinnee..
 • 23. SE SIETE IINN CCAASSAA EE SSEENNTTIITTEE IILL LLAADDRROO II bbeennii mmaatteerriiaallii vvaallggoonnoo llaa mmiiaa iinnccoolluummiittàà ee qquueellllaa ddeellllaa mmiiaa ffaammiigglliiaa??
 • 24. SE SIETE IINN CCAASSAA EE SSEENNTTIITTEE IILL LLAADDRROO DDeevvoo ccoonnoosscceerree llaa LLeeggggee IIttaalliiaannaa,, eedd eesssseerree ccoonnssaappeevvoollee ddeellllee ccoonnsseegguueennzzee lleeggaallii aallllee qquuaallii vvaaddoo iinn ccoonnttrroo iinn ccaassoo ddii rreeaazziioonnee sspprrooppoorrzziioonnaattaa.. AArrtt.. 5555 CC..PP ““EEcccceessssoo CCoollppoossoo””
 • 25. SE SIETE IINN CCAASSAA EE SSEENNTTIITTEE IILL LLAADDRROO AAssccoollttaa ccoonn aatttteennzziioonnee.. SSeennttii iill rruummoorree ddii ppaassssii iinn ccaassaa?? SSeennttii ppaarrllaarree oo aallttrrii ssuuoonnii ddaa ppaarrttee ddeell llaaddrroo?? SSii ssttaa ddiirriiggeennddoo vveerrssoo ddii ttee?? SSeemmbbrraa uunnaa ppeerrssoonnaa ssoollaa oo ppiiùù ddii uunnaa?? AApprrii bbeennee llee oorreecccchhiiee ee aassccoollttaa ccoonn mmoollttaa aatttteennzziioonnee cceerrccaannddoo ddii ccaappiirree ccoossaa ssttaa ffaacceennddoo iill llaaddrroo..
 • 26. SE SIETE IINN CCAASSAA EE SSEENNTTIITTEE IILL LLAADDRROO RRiimmaannii ddoovvee sseeii.. SSee ttii ttrroovvii iinn uunnaa ssttaannzzaa,, cchhiiuuddii aa cchhiiaavvee ee nnaassccoonnddiittii iill mmeegglliioo ppoossssiibbiillee sseennzzaa ffaarree rruummoorree.. DDoovvrraaii ssaappeerree ccoommee cchhiiuuddeerree ee aapprriirree llaa ppoorrttaa.. AApprriillaa ssoolloo qquuaannddoo ppeennssii ddii eesssseerree aall ssiiccuurroo ppeerrcchhéé iill llaaddrroo ssee nn''èè aannddaattoo..
 • 27. SE SIETE IINN CCAASSAA EE SSEENNTTIITTEE IILL LLAADDRROO SSee hhaaii ddeeii ffiiggllii rraaggggiiuunnggii llaa ssttaannzzaa ee cchhiiuuddiittii ddeennttrroo ccoonn lloorroo.. NNeessssuunnoo ddeevvee rriimmaanneerree iissoollaattoo!!
 • 28. SE SIETE IINN CCAASSAA EE SSEENNTTIITTEE IILL LLAADDRROO NNoonn uurrllaarree ""HHoo uunnaa ppiissttoollaa"",, ppeerrcchhéé ssee iill llaaddrroo ssii sseennttiirràà mmiinnaacccciiaattoo,, ppoottrreebbbbee ffaarrssii pprreennddeerree ddaall ppaanniiccoo ee ffeerriirrttii oo uucccciiddeerrttii.. LLaa mmaaggggiioorr ppaarrttee ddeeggllii oommiicciiddii nneellllee iinnttrruussiioonnii aavvvveennggoonnoo nneeii pprriimmii 3300 sseeccoonnddii,, ppeerrcciiòò llee ttuuee rreeaazziioonnii nneellllee pprriimmee ffaassii ppoossssoonnoo ffaarree llaa ddiiffffeerreennzzaa..
 • 29. SE SIETE IINN CCAASSAA EE SSEENNTTIITTEE IILL LLAADDRROO SSee rriieessccii aa ssccaappppaarree iinn mmooddoo ssiiccuurroo ddaallllaa ffiinneessttrraa oo ddaa uunn''aallttrraa uusscciittaa vviicciinnaa ffaalllloo ssuubbiittoo ee ccoorrrrii ddaa uunn vviicciinnoo.. NNoonn cceerrccaarree ddii pprreennddeerree ooggggeettttii pprreezziioossii,, eessccii ee bbaassttaa!!
 • 30. SE SIETE IINN CCAASSAA EE SSEENNTTIITTEE IILL LLAADDRROO RRiiccoorrddaa iinnoollttrree cchhee ppoottrreebbbbee eesssseerrccii uunn ccoommppaarree ddeell llaaddrroo ffuuoorrii ddii ccaassaa aa ffaarree ddaa ppaalloo..
 • 31. SE SIETE IINN CCAASSAA EE SSEENNTTIITTEE IILL LLAADDRROO SSee hhaaii uunnaa ppiissttoollaa aa ppaalllliinnii oo ffiinnttaa,, nnoonn ppeennssaarree nneeppppuurree ddii uussaarrllaa,, ppeerrcchhéé uunn mmaallvviivveennttee ppoottrreebbbbee rreeaaggiirree ccoonn eessttrreemmaa aaggggrreessssiivviittàà aa uunnaa ssiittuuaazziioonnee cchhee lloo vveeddee mmiinnaacccciiaattoo..
 • 32. AATTTTEENNZZIIOONNEE AAccccaaddee ssppeessssoo cchhee ii llaaddrrii ssii aappppoossttiinnoo ee ssffrruuttttiinnoo iill mmoommeennttoo iinn ccuuii ssii aapprree iill ccaanncceelllloo//ppoorrttoonnee ddii ccaassaa oo ssii eessccee ddaallll’’aauuttoovveettttuurraa ppeerr eennttrraarree iinn ccaassaa ccoonn llee vviittttiimmee..
 • 33. CCOOSSAA FFAARREE DDOOPPOO AAvvvviissaarree iimmmmeeddiiaattaammeennttee llee ffoorrzzee ddeellll’’oorrddiinnee ddeellll’’aaccccaadduuttoo ffoorrnneennddoo ppiiùù ddeettttaaggllii ppoossssiibbiillii ddeellll’’eevveennttoo,, qquueessttoo ppuuòò ffaavvoorriirree llaa rriicceerrccaa ddeellll’’aaggggrreessssoorree,, iinnoollttrree ccii ppoottrreebbbbeerroo eesssseerree ddeeggllii eelleemmeennttii dd’’iinnddaaggiinnee cchhee uunn pprriivvaattoo cciittttaaddiinnoo nnoonn ccoonnssiiddeerraa..

Related Documents