Natura i medi
ambient
Contaminació i degradació
Patricia Pérez Luna
Ana Pla Raga
Julián García Cebrián
2º Bachiller
Índex


Mapa mental
La contaminació atmosfèrica





La contaminació de les aigües









Introd...
Natura, entitat de medi
ambient
Un dels reptes més importants als que s'enfronten les
societats modernes és impulsar el d...
MAPA MENTAL
Contaminació i degradació
LA
CONTAMINACIÓ
ATMOSFÈRICA
•
•
•
Contaminació a les
ciutats
Gasos contaminants
Contaminació
acústica
Contaminació i deg...
AIRE
Element bàsic
per a la vida
Afecten a
GASOS
CONTAMINANTS
(SO2, CO, CO2…)
Diòxid de sofre
Acidificació del sol
•
...
La contaminació a les ciutats
CALEFACCIONS
• Substitució del carbó per gasoil.
•
Substitució del gasoil per gas
natural
...
GASOS CONTAMINANTS
Diòxid de sofre
Acidificació del SO²
Derivats del clor
Ozó estratosfèric
L'emissió a la atmosfera de
H...
Contaminació amb
monòxid de carboni
Principal emissor:Vehicles
a motor
Disminueix la qualitat de
vida
Diòxid de carboni
...
Principals empreses emissores
de CO2 en 2005
10000000
9000000
8000000
7000000
6000000
5000000
4000000
3000000
2000000
100...
Contaminació acústica
•Origen del so  acció
combinada
d'automòbils, veus i
crits, tràfic aeri, televisió i
obres en el ca...
La
contaminació
de les aigües
•Aigües
continentals
•Aigües subterrànies
•Aigües marines
Contaminació i degradació
Contaminació de les aigües continentals
Contaminació de les aigües
AIGUA  recurs fonamental
continentals
Rius i aqüífers...
Diverses causes
1.
Fertilitzants nitrogenats
per l'agricultura de regadiu
2. Aportacions de purines de
les instal·lacions...
Els nivells de contaminació del mar
són molt alts.
Fonts contaminants:
•Aigües residuals
•Complexes
industrials
Contamina...
Degradació de
la vegetació:
INCENDIS
Humanes:
• Causes intencionades
• Causes no intencionades
Naturals
Contaminació i de...
Causes
intencionades
Interessos econòmics
Obtenir beneficis per la
venda de fusta cremada
Incendis dels boscos
Política...
CAUSES NO INTENCIONADES
DELS INCENDIS
• Desídia i falta de civisme de la població
• Despoblació i abandonament del camp
•...
CAUSES NATURALS DELS INCENDIS
• Climes extremadament secs i
càlids
• Vents terrals o tipus ‘’foehn’’
Contaminació i degr...
Glossari
Contaminació : alteració de les propietats d'un medi per incorporació, generalment
deguda a l'acció directa o ind...
Preguntes P.A.U
1. A la taula que apareix en el Document 1 es presenta la
proporció de superfície cremada en el major ince...
Pregunta 1
Pregunta 2
Combinació pèssima de factors meteorològics. Les situacions de
tipus ‘’foehn’’
La combinació d’any de sèquia ac...
FIN
Vídeo
of 24

Natura i medi ambient. Contaminació i degradació.

Published on: Mar 3, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Natura i medi ambient. Contaminació i degradació.

 • 1. Natura i medi ambient Contaminació i degradació Patricia Pérez Luna Ana Pla Raga Julián García Cebrián 2º Bachiller
 • 2. Índex   Mapa mental La contaminació atmosfèrica      La contaminació de les aigües          Introducció Contaminació de les aigües continentals Contaminació de les aigües subterrànies Contaminació marina La degradació de la vegetació: Incendis.   Introducció Contaminació a les ciutats Gasos contaminants Contaminació acústica Introducció Causes intencionades Causes no intencionades Causes naturals Glossari Preguntes P.A.U
 • 3. Natura, entitat de medi ambient Un dels reptes més importants als que s'enfronten les societats modernes és impulsar el desenvolupament sense alterar el delicat equilibri natural. Ací es concentren les informacions relatives a conceptes com el medi ambient, el paisatge, la gestió de recursos com l'aigua i l'energia, la contaminació atmosfèrica i la degradació de la vegetació enfocada als incendis forestals. Contaminació i degradació
 • 4. MAPA MENTAL Contaminació i degradació
 • 5. LA CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA • • • Contaminació a les ciutats Gasos contaminants Contaminació acústica Contaminació i degradació
 • 6. AIRE Element bàsic per a la vida Afecten a GASOS CONTAMINANTS (SO2, CO, CO2…) Diòxid de sofre Acidificació del sol • Derivats del clor • Ozó estratosfèric Monòxid de carboni • Contaminació amb CO Diòxid de carboni • Efecte hivernacle Contaminació i degradació
 • 7. La contaminació a les ciutats CALEFACCIONS • Substitució del carbó per gasoil. • Substitució del gasoil per gas natural TRANSPORT URBÀ • Principal causant del augment d´emissions de CO, CO2, plom i partícules INDUSTRIES • Refineries, papereres, cimenteres, siderúrgiques i químiques. Contaminació i degradació
 • 8. GASOS CONTAMINANTS Diòxid de sofre Acidificació del SO² Derivats del clor Ozó estratosfèric L'emissió a la atmosfera de HALURS  principal causa de la disminució de la capa d'ozó Centrals tèrmiques utilitzen el carbó com a combustible. Es transforma en àcid sulfúric  Pluja àcida Contaminació i degradació
 • 9. Contaminació amb monòxid de carboni Principal emissor:Vehicles a motor Disminueix la qualitat de vida Diòxid de carboni Efecte hivernacle Major problema que afecta al planeta. Causes naturals CAUSA Causes humanes EFECTE emissions de CO2 Augment de la temperatura mitjana de la terra CONSEQÜÈNCIES Pujada del nivell del mar, increment del nombre de fenòmens extrems Contaminació i degradació
 • 10. Principals empreses emissores de CO2 en 2005 10000000 9000000 8000000 7000000 6000000 5000000 4000000 3000000 2000000 1000000 0
 • 11. Contaminació acústica •Origen del so  acció combinada d'automòbils, veus i crits, tràfic aeri, televisió i obres en el carrer. •Afecta al 57 % de les vivendes •Són escasses les intervencions per disminuir aquest problema. Contaminació i degradació
 • 12. La contaminació de les aigües •Aigües continentals •Aigües subterrànies •Aigües marines Contaminació i degradació
 • 13. Contaminació de les aigües continentals Contaminació de les aigües AIGUA  recurs fonamental continentals Rius i aqüífers  CONTAMINATS Riscs de contaminació majors en l'àrea mediterrània Principals fonts de contaminació : Aigües residuals urbanes Procés d'eutrofització a les aigües continentals Contaminació i degradació
 • 14. Diverses causes 1. Fertilitzants nitrogenats per l'agricultura de regadiu 2. Aportacions de purines de les instal·lacions de ganadería 3. Salinització de les aigües subterrànies (el continu maneig de l'aigua salada acaba per afectar al sol que es converteix en estèril) Contaminació i degradació
 • 15. Els nivells de contaminació del mar són molt alts. Fonts contaminants: •Aigües residuals •Complexes industrials Contaminació i degradació
 • 16. Degradació de la vegetació: INCENDIS Humanes: • Causes intencionades • Causes no intencionades Naturals Contaminació i degradació
 • 17. Causes intencionades Interessos econòmics Obtenir beneficis per la venda de fusta cremada Incendis dels boscos Política forestal Crema il·legal de rostolls • Repoblació amb coníferes inapropiada • Subvencionar àrees devastades Contaminació i degradació
 • 18. CAUSES NO INTENCIONADES DELS INCENDIS • Desídia i falta de civisme de la població • Despoblació i abandonament del camp • Conducta irresponsable de la població Contaminació i degradació
 • 19. CAUSES NATURALS DELS INCENDIS • Climes extremadament secs i càlids • Vents terrals o tipus ‘’foehn’’ Contaminació i degradació
 • 20. Glossari Contaminació : alteració de les propietats d'un medi per incorporació, generalment deguda a l'acció directa o indirecta de l'home, de pertorbació, materials, ones oradiacions que introdueixen modificacions de l'estructura i la funció dels ecosistemes afectats. Incendis: ocurrència de foc no controlada que pot abrasar alguna cosa que no està destinat a cremar-se. Pot afectar estructura sia éssers vius. L'exposició dels éssers vius a un incendi pot produir danys molt greus fins a la mort, generalment per inhalació de fum o per esvaïment produït per la intoxicació i posteriorment cremades greus Desforestació: procés de desaparició dels boscos i masses forestals, fonamentalment causada per l'activitat humana. Està directament causada per l'acció de l'home sobre la natura, principalment com a conseqüència de les tales realitzades per la indústria fustera, així com per a l'obtenció de sòl per a cultius agrícoles amb pràctiques com l'artigatge. Intervenció: Acció o efecte de intervenir. Prevenció: Preparació i disposició que es realitza anticipadament per evitar un risc. Contaminació i degradació
 • 21. Preguntes P.A.U 1. A la taula que apareix en el Document 1 es presenta la proporció de superfície cremada en el major incendi forestal entre 1991 i 2004 respecte al total de superfície forestal en cada comunitat autònoma. Representeu correctament en el mapa adjunt aquesta informació. 2. Expliqueu quins factors climàtics i mediambientals poden explicar que en determinades regions espanyoles els incendis forestals adquirisquen major dimensió que en altres. Per a contestar a aquesta pregunta podeu basar-vos en el comentari que apareix en el document 2.
 • 22. Pregunta 1
 • 23. Pregunta 2 Combinació pèssima de factors meteorològics. Les situacions de tipus ‘’foehn’’ La combinació d’any de sèquia acusada (hi ha poc combustible herbaci però les plantes superiors davant l’estrès hídric emmagatzemen gran quantitat de rames seques) seguit de primaveres plujoses a les que succeeixen estius secs (gran quantitat de combustible herbaci sec) originen que les formacions vegetals es troben en situació molt favorable per a que el foc les recorrega amb gran facilitat. Si en estes situacions de combustible es produeixen situacions meteorològiques puntuals, com els vents terrals o tipus ‘’foehn’’ que afavoreixen la propagació dels incendis, el comportament del foc pot ser explosiu i els incendis imparables . Els vents ‘’foehn’’ son vents molt càlids, secs i de gran intensitat que bufen des de les regions altes a les baixes. Son molt dessecants sobre la vegetació, però no duren normalment més de tres dies i es presenta un nombre reduït de dies al any. Afecten especialment a les zones costeres i, baix seues condicions, el reduït nombre d’incendis que ocorren solen ser responsables de la major part de la superfície recorreguda pel foc en l regió.
 • 24. FIN Vídeo