WSB
Kroczyce – wieś w Polsce położona w województwie śląskim,
w powiecie zawierciańskim, w gminie Kroczyce.
W miejscowości zna...
WSB
Źródło : http://pl.wikipedia.org/wiki/Kroczyce#mediaviewer/Plik:Kroczyce,_pomnik_B.Ch._12.08.08_p.jpg
WSB
 - Pomnik batalionów chłopskich
 - Kapliczka
 - Rynek „ Krupówki ”
 - Basen kąpielowy
 - Hotele : Jura, Hetman, Fajki...
WSB
1 . W j e d ź n a R a t a j c z a k a ,
K o ś c i u s z k i i K r ó l o w e j
J a d w i g i d o : B o l e s ł a w a
K r z ...
J e d n o z d w ó c h w z g ó r z l e ż ą c y c h n a t e r e n i e p o w s t a ł e g o
w w y n i k u w y w ł a s z c z e ...
W i e ś w w o j e w ó d z t w i e ś l ą s k i m ,
p o w i e c i e z a w i e r c i a ń s k i m , w
g m i n i e K r o c z y ...
WSB
W jakim powiecie leżą Kroczyce ?
A ) M y s z k o w s k i m
B ) Z a w i e r c i a ń s k i m
C ) C z ę s t o c h o w s k i m...
 www.wikipedia.pl
 www.kroczyce.pl
 www.maps.google.pl
 www.dk-kroczyce.pl
WSB
of 12

Prezentacja z e learningu

Prezentacja
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Internet      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentacja z e learningu

 • 1. WSB
 • 2. Kroczyce – wieś w Polsce położona w województwie śląskim, w powiecie zawierciańskim, w gminie Kroczyce. W miejscowości znajduje się zbudowany w latach 1893-1895 kościół św. św. Jacka i Marii Magdaleny. Wcześniej, bo w XV w. istniała tu drewniana świątynia, którą ufundował rycerz maltański Petrasius Firlej. Koło kościoła rosną pomniki przyrody - lipy (najstarsza ma około 500 lat). We wsi znajduje się również obelisk ku czci żołnierzy Batalionów Chłopskich, zamordowanych przez hitlerowców. W 1972 Kroczyce zostały odznaczone Krzyżem Partyzanckim. Niedaleko wsi (w Podlesicach) znajduje się rezerwat przyrody Góra Zborów. W jaskini w okolicach Kroczyc odkryto również ślady bytności człowieka z początku naszej ery - była to prawdopodobnie grota grzebalna WSB
 • 3. WSB Źródło : http://pl.wikipedia.org/wiki/Kroczyce#mediaviewer/Plik:Kroczyce,_pomnik_B.Ch._12.08.08_p.jpg
 • 4. WSB
 • 5.  - Pomnik batalionów chłopskich  - Kapliczka  - Rynek „ Krupówki ”  - Basen kąpielowy  - Hotele : Jura, Hetman, Fajkier  - Stadniny konne  - Niedaleko góra zborów  - Dom kultury  - Jurajski Rowerowy Szlak Orlich Gniazd WSB
 • 6. WSB
 • 7. 1 . W j e d ź n a R a t a j c z a k a , K o ś c i u s z k i i K r ó l o w e j J a d w i g i d o : B o l e s ł a w a K r z y w o u s t e g o 2 . 2 , 0 k m , 4 m i n 3 . W j e d ź n a A 2 d o : D W 7 9 1 w : ś l ą s k i e 4 . 3 3 5 k m , 3 g o d z . 2 9 m i n 5 . J e d ź d a l e j D W 7 9 1 d o c e l u 6 . 4 1 , 9 k m , 4 2 m i n 7 . S k r ę ć w l e w o w D W 7 9 1 8 . 1 , 6 k m 9 . 2 s k r ę t w p r a w o , b y p o z o s t a ć n a : D W 7 9 1 1 0 . 4 5 0 m 1 1 . S k r ę ć w l e w o w C z ę s t o c h o w s k a / D W 7 9 1 1 2 . J e d ź d a l e j d r o g ą D W 7 9 1 WSB 1 3 . P r z e j e d ź p r z e z 1 r o n d o 1 4 . 1 4 , 1 k m 1 5 . S k r ę ć w l e w o w K o z i e g ł o w s k a 1 6 . 6 , 9 k m 1 7 . S k r ę ć l e k k o w p r a w o w M y s z k o w s k a 1 8 . 1 8 0 m 1 9 . 2 s k r ę t w l e w o w : S t r a ż a c k a 2 0 . 5 5 0 m 2 1 . S k r ę ć l e k k o w p r a w o w K o ś c i u s z k i 2 2 . 2 , 0 k m 2 3 . K o n t y n u u j w z d ł u ż D W 7 9 2 2 4 . 1 4 , 4 k m 2 5 . S k r ę ć w p r a w o , p o z o s t a j ą c n a D W 7 9 2 2 6 . 3 7 m 2 7 . S k r ę ć w l e w o w D K 7 8 2 8 . 9 0 0 m 2 9 . S k r ę ć w p r a w o 3 0 . 8 5 0 m 3 1 . K r o c z y c e
 • 8. J e d n o z d w ó c h w z g ó r z l e ż ą c y c h n a t e r e n i e p o w s t a ł e g o w w y n i k u w y w ł a s z c z e n i a r o d z i n y W e l o n ó w r e z e r w a t u p r z y r o d y n i e o ż y w i o n e j G ó r a Z b o r ó w n a t e r e n a c h w s i P o d l e s i c e w r e j o n i e J u r y K r a k o w s k o - C z ę s t o c h o w s k i e j n a p o d s t a w i e Z a r z ą d z e n i a M i n i s t r a L e ś n i c t w a i P r z e m y s ł u D r z e w n e g o z d n i a 3 0 s i e r p n i a 1 9 5 7 r . w s p r a w i e u z n a n i a z a r e z e r w a t p r z y r o d y ( M . P . 1 9 5 7 n r 7 5 p o z . 4 6 1 ) . D r u g i m j e s t p o ł o ż o n e b a r d z i e j n a p ó ł n o c Wz g ó r z e K o ł o c z e k . J e j b e z l e ś n y w i e r z c h o ł e k , z a k o ń c z o n y z b u d o w a n ą p o d c z a s o k u p a c j i h i t l e r o w s k i e j w i e ż y c z k ą t r i a n g u l a c y j n ą , j e s t z n a k o m i t y m p u n k t e m w i d o k o w y m - n a j w y ż s z y m w z n i e s i e n i e m w b y ł y m w o j e w ó d z t w i e c z ę s t o c h o w s k i m – 4 6 2 m n . p . m . P r o c e s y k r a s o w e u k s z t a ł t o w a ł y l i c z n e w a p i e n n e o s t a ń c e , j a s k i n i e i l e j e k r a s o w e . N a t e r e n i e r e z e r w a t u z n a j d u j e s i ę t a k ż e z a m k n i ę t y o b e c n i e k a m i e n i o ł o m , w k t ó r y m p r a c o w a l i p r z y m u s o w i r o b o t n i c y I I I R z e s z y . T e r e n r e z e r w a t u b y ł m i e j s c e m p o t y c z e k p o m i ę d z y n i e m i e c k ą ż a n d a r m e r i ą a o d d z i a ł a m i A r m i i L u d o w e j o r a z B a t a l i o n ó w C h ł o p s k i c h WSB
 • 9. W i e ś w w o j e w ó d z t w i e ś l ą s k i m , p o w i e c i e z a w i e r c i a ń s k i m , w g m i n i e K r o c z y c e n a t e r e n i e w y ż y n y K r a k o w s k o - C z ę s t o c h o w s k i e j . R o z b u d o w a n a b a z a t u r y s t y c z n a : h o t e l e , p e n s j o n a t y , a g r o t u r y s t y k a , p l a c ó w k i g a s t r o n o m i c z n e . W l a t a c h 1 9 7 5 - 1 9 9 8 m i e j s c o w o ś ć p o ł o ż o n a b y ł a w w o j e w ó d z t w i e c z ę s t o c h o w s k i m . P o d l e s i c e l e ż ą n a t e r e n i e P a r k u K r a j o b r a z o w e g o O r l i c h G n i a z d o r a z n a J u r a j s k i m R o w e r o w y m S z l a k u O r l i c h G n i a z d . WSB
 • 10. WSB
 • 11. W jakim powiecie leżą Kroczyce ? A ) M y s z k o w s k i m B ) Z a w i e r c i a ń s k i m C ) C z ę s t o c h o w s k i m WSB
 • 12.  www.wikipedia.pl  www.kroczyce.pl  www.maps.google.pl  www.dk-kroczyce.pl WSB

Related Documents