BUDŻET MIASTA GDAŃSKAWYKONANIE 2012 ROKU
800 082 438 zł975 386 565 zł1 008 797 338 zł1 147 937 003 zł1 419 044 121 zł1 804 777 161 zł2 164 624 709 zł2 970 739 641 ...
WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA GDAŃSKAW LATACH 2007 - 2012406611630zł434460728zł447901926zł559864346zł900731032zł1180101747zł020...
SPÓŁKI KOMUNALNE – INWESTYCJE W INFRASTRUKTURĘW ROKU 2012255,8 mln złEfekty inwestycyjne:• modernizacja zajezdni tramwajow...
Dochody 2012r.Dochody wg grup2012rokPlan Wykonanie %wykon.Wpływy z podatków i opłat lokalnych 347 526 243 368 018 287 105,...
Dochody 2012r.Dochody wg źródeł2012 rokPlan Wykonanie %wykon.Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) 563 258...
Wydatki 2011r. – 2012r.Dział Nazwa Wykonanie 2011r. Wykonanie 2012r. Tendencje w wykonaniu010 Rolnictwo i łowiectwo 65 294...
Wydatki bieżące i majątkoweNazwaPlan 2012 Wykonanie 2012 r. % wykonBieżące Majątkowe Bieżące Majątkowe BieżąceMajątkoweRol...
Największe inwestycje w 2012 r.Nazwa zadania Plan Wykonanie%wykon.OGÓŁEM (w zł) 1 305 570 603 1 180 101 747 95,0Wydatki in...
Zakończone projekty inwestycyjneGdański Projekt Komunikacji Miejskiej Etap III A 59,0 mln złTrasa Słowackiego 404 ,9 mln z...
Budżet – wykonanie 2012 r.DOCHODY 2 934 mln złWYDATKI 2 971 mln złDEFICYT - 36 mln złBudżet - wykonanie 2012 r.DOCHODYWYDA...
Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółemw latach 2008-2012Rok 2008 Rok 2009 Rok 2010 Rok 2011 Rok 2012Wydatki ogółem...
Wskaźniki zadłużenia Miasta   MAKSYMALNY USTAWOWY POZIOMROK 20121. DOCHODY BUDŻETOWE 2 933 912 0932. RELACJE DO DOCHODÓW O...
Dziękuję za uwagę 
of 14

Wykonanie budżetu Miasta Gdańska za rok 2012

Prezentacja dla Rady Miasta - absolutorium za rok 2012
Published on: Mar 4, 2016
Published in: News & Politics      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Wykonanie budżetu Miasta Gdańska za rok 2012

 • 1. BUDŻET MIASTA GDAŃSKAWYKONANIE 2012 ROKU
 • 2. 800 082 438 zł975 386 565 zł1 008 797 338 zł1 147 937 003 zł1 419 044 121 zł1 804 777 161 zł2 164 624 709 zł2 970 739 641 zł1 790 637 894 zł1 604 760 363 zł1 370 316 433 zł1 167 274 367 zł1 006 391 836 zł855 970 811 zł754 555 331 zł557 214 533 zł1 180 101 747 zł559 864 346 zł434 460 728 zł251 769 754 zł141 545 167 zł152 826 527 zł220 831 234 zł242 867 905 zł0500 000 0001 000 000 0001 500 000 0002 000 000 0002 500 000 0003 000 000 0003 500 000 0001998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012WYDATKI OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE WYDATKI MAJĄTKOWEWYDATKI BUDŻETU MIASTA GDAŃSKAW LATACH 1998 - 2012
 • 3. WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA GDAŃSKAW LATACH 2007 - 2012406611630zł434460728zł447901926zł559864346zł900731032zł1180101747zł0200 000 000400 000 000600 000 000800 000 0001 000 000 0001 200 000 0002007 2008 2009 2010 2011 2012WYDATKI MAJĄTKOWE
 • 4. SPÓŁKI KOMUNALNE – INWESTYCJE W INFRASTRUKTURĘW ROKU 2012255,8 mln złEfekty inwestycyjne:• modernizacja zajezdni tramwajowej w Gdańsku Wrzeszczui modernizacja 11 szt. składów tramwajowych (ZKM Sp. z o.o.)• oddano do zasiedlenia 14 budynków, tj. 305 mieszkań (TBS Sp. z o.o.)• oddano do użytkowania nowo wybudowane CentrumWystawienniczo – Kongresowe Amber Expo (MTG SA)• modernizacja i rozwój infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej wszczególności Instalacja Termiczna Przekształcania Odpadów(GIWK Sp. z o.o. )
 • 5. Dochody 2012r.Dochody wg grup2012rokPlan Wykonanie %wykon.Wpływy z podatków i opłat lokalnych 347 526 243 368 018 287 105,9Udziały w podatkach 661 369 694 605 561 984 91,6Dochody z mienia komunalnego 205 541 073 206 503 179 100,5Subwencje 418 399 556 418 399 556 100,0Dochody realizowane przez jednostki budżetowe 168 605 118 172 144 754 102,1Pozostałe dochody 91 621 100 107 049 447 116,8Dotacje na zadania własne 931 606 677 929 465 984 99,8Dotacje na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień z organamiadministracji rządowej127 705 953 126 768 902 99,3Ogółem 2 952 375 414 2 933 912 093 99,4
 • 6. Dochody 2012r.Dochody wg źródeł2012 rokPlan Wykonanie %wykon.Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) 563 258 688 525 718 302 93,34Wpływy z podatku od nieruchomości 324 018 743 343 758 477 106,09Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) 59 673 676 44 995 872 75,40Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych (PCC) 30 870 656 28 917 777 93,67Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego 121 715 061 106 913 151 87,84Wpływy z usług 152 690 467 154 494 079 101,18w tym: wpływy za bilety komunikacji miejskiej i tramwaju wodnego, prowizja odsprzedanych biletów oraz za przewozy niepełnosprawnych114 006 490 119 551 061 104,86Ogółem 1 252 227 291 1 204 797 658 96,21
 • 7. Wydatki 2011r. – 2012r.Dział Nazwa Wykonanie 2011r. Wykonanie 2012r. Tendencje w wykonaniu010 Rolnictwo i łowiectwo 65 294 176 108 722 543 166,51600 Transport i łączność 898 824 702 1 162 287 780 129,31700 Gospodarka mieszkaniowa 101 913 026 122 837 403 120,53750 Administracja publiczna 124 832 117 131 337 850 105,21754 Bezpieczeństwo publiczne i ochronaprzeciwpożarowa44 733 369 46 687 685 104,37801 Oświata i wychowanie653 999 253 687 284 179 105,09854 Edukacyjna opieka wychowawcza852 Pomoc społeczna218 985 479 228 146 685 104,18853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 84 585 330 88 172 746 104,24921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 110 858 359 107 512 296 96,,98926 Kultura fizyczna i sport 56 086 622 90 253 405 160,92Pozostałe 183 175 294 197 497 069 107,82Ogółem 2 543 287 727 2 970 739 641 116,81
 • 8. Wydatki bieżące i majątkoweNazwaPlan 2012 Wykonanie 2012 r. % wykonBieżące Majątkowe Bieżące Majątkowe BieżąceMajątkoweRolnictwo i łowiectwo 6 836 243 103 392 320 6 827 279 101 895 26599,9 98,6Transport i łączność 346 690 517 907 443 861 344 767 925 817 519 855 99,4 90,1Gospodarka mieszkaniowa 43 203 239 88 490 937 41 785 495 81 051 908 96,7 91,6Administracja publiczna 132 306 579 9 158 619 125 439 347 5 898 503 94,8 64,4Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa41 436 082 5 598 645 41 090 544 5 597 142 99,2 100,0Oświata i wychowanie660 667 560 29 190 202 658 542 371 28 741 807 99,7 98,5Edukacyjna opieka wychowawczaPomoc społeczna231 246 144 1 089 347 227 147 866 998 819 98,2 91,7Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznejGospodarka komunalna i ochrona środowiska75 168 308 15 977 889 74 756 084 13 416 66299,5 84,0Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego68 323 700 44 225 092 67 004 960 40 507 33698,1 91,6Kultura fizyczna i sport 34 868 525 58 706 550 33 649 968 56 603 436 96,5 96,4Pozostałe 182 419 920 42 297 141 169 626 056 27 871 014 93,0 65,9  1 823 166 817 1 305 570 603 1 790 637 894 1 180 101 747 98,2 90,4Dział010600700750754801854852853900921926
 • 9. Największe inwestycje w 2012 r.Nazwa zadania Plan Wykonanie%wykon.OGÓŁEM (w zł) 1 305 570 603 1 180 101 747 95,0Wydatki inwestycyjne 1 260 841 603 1 135 399 075 90,0Pozostałe wydatki majątkowe (udziały w spółkach) 44 729 000 44 702 672 99,9w tym: NAJWIĘKSZE INWESTYCJE      Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim - Trasa Słowackiego 412 626 447 404 931 869 98,1Połączenie dróg krajowych - Trasa Sucharskiego 270 500 000 247 623 130 91,5Kompleksowe zabezpieczenie pzreciwpowodziowe Żuław – etap _ 99 191 478 98 023 403 98,8Zakup mieszkań do zasobu 66 789 550 61 442 292 92,0Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej Etap III A 61 990 186 59 055 042 95,3Budowa Trasy W-Z w Gdańsku - odcinek Kartuska - Otomińska 27 328 911 20 981 883 76,8Budowa Europejskiego Centrum Solidarności 27 391 584 26 929 596 98,3Program ożywienia dróg wodnych w Gdańsku 21 665 021 18 653 883 86,1Projekty rewitalizacyjne 21 127 243 19 501 666 92,3Budowa ul. Nowej Łódzkiej w Gdańsku 16 066 663 13 247 985 82,5Modernizacje w obiektach oświatowych 13 781 000 13 744 389 99,7Przygotowanie i budowa Stadionu Piłkarskiego PGE Arena w dzielnicy Letnica 9 785 563 8 381 132 85,6Ochrona wód Zatoki Gdańskiej 7 417 532 7 088 554 95,6
 • 10. Zakończone projekty inwestycyjneGdański Projekt Komunikacji Miejskiej Etap III A 59,0 mln złTrasa Słowackiego 404 ,9 mln złTrasa Sucharskiego 247 ,6 mn złDroga Zielona 4,6 mln złPrzebudowa Traktu Św. Wojciecha 4,4 mln złRozwój Komunikacji Rowerowej 7,4 mln złOchrona wód Zatoki Gdańskiej 7 ,1 mln złRewitalizacja Letnicy 9,1 mln złPętla Żuławska – Rozwój Turystyki Wodnej 6,7 mln złProgram ożywienia dróg wodnych w Gdańsku 18 ,6 mln zl
 • 11. Budżet – wykonanie 2012 r.DOCHODY 2 934 mln złWYDATKI 2 971 mln złDEFICYT - 36 mln złBudżet - wykonanie 2012 r.DOCHODYWYDATKIDEFICYT
 • 12. Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółemw latach 2008-2012Rok 2008 Rok 2009 Rok 2010 Rok 2011 Rok 2012Wydatki ogółem 1 804 777 161 1 977 884 695 2 164 624 709 2 543 287 727 2 970 739 641Wydatki majątkowe 434 460 728 447 901 926 559 864 346 900 731 032 1 180 101 747udział wydatków majątkowychw wydatkach ogółem 24,1 22,6 25,9 35,4 39,7
 • 13. Wskaźniki zadłużenia Miasta   MAKSYMALNY USTAWOWY POZIOMROK 20121. DOCHODY BUDŻETOWE 2 933 912 0932. RELACJE DO DOCHODÓW OGÓŁEM (W %)    2.1. DŁUG NOMINALNY NA KONIEC ROKU 60,00% 41,84%2.2. KOSZTY OBSŁUGI ZADŁUŻENIA 15,00% 4,27%
 • 14. Dziękuję za uwagę

Related Documents