Program działania spółki w latach 2008-2012
INFORMACJE OGÓLNE <ul><li>1 maja 1974r. ze struktur Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej wydzielono Zakład Komunikacji M...
Dlaczego komunikacja miejska? - mniejsze spalanie paliwa, nawet 13 -krotnie - mniejsze zapotrzebowanie na teren
Mniejsza emisja zanieczyszczeń – przesiadają się do autobusu z własnego samochodu spowodujemy 14-krotną mniejszą emisję...
 
MISJA <ul><li>DLA DOBRA MIESZKAŃCÓW – Z KORZYŚCIĄ DLA MIASTA </li></ul><ul><li>Podstawowym celem postawionym przez spółkę ...
NOWE WARUNKI PRAWNE WPROWADZONE UNIJNYM ROZPORZĄDZENIEM NR 1370/2007 <ul><li>Ogólne ramy prawne świadczenia usług publicz...
NOWE WARUNKI PRAWNE WPROWADZONE UNIJNYM ROZPORZĄDZENIEM NR 1370/2007 <ul><li>rekompensaty związane z świadczeniem usług tr...
TRANSPORT MIEJSKI W POLITYCE ROZWOJU MIASTA PUŁAWY <ul><li>Zintegrowany Plan Rozwoju Transportu Publicznego dla miasta Puł...
OBECNA SYTUACJA EKONOMICZNO- FINANSOWA SPÓŁKI <ul><li>sumy bilansowe w kolejnych latach miały dodatnią i ujemną dynamikę <...
OBECNA SYTUACJA EKONOMICZNO- FINANSOWA SPÓŁKI <ul><li>wynikiem osiąganych strat przez spółkę są wskaźniki finansowo-ekono...
CELE STRATEGICZNE <ul><li>głównym celem strategicznym jakie spółka wyznaczyła to zadanie o charakterze użyteczności public...
GŁÓWNE CELE OPERACYJNE <ul><li>Cele operacyjne jako model oczekiwań klientów </li></ul><ul><li>częstotliwość kursowania </...
MIERNIKI JAKOŚCIOWE, ILOŚCIOWE, WARTOŚCIOWE <ul><li>ilość linii komunikacyjnych </li></ul><ul><li>średnie dojście do przy...
SPOSOBY REALIZACJI GŁÓWNYCH CELÓW OPERACYJNYCH <ul><li>Poprawa standardu usług przewozowych </li></ul><ul><li>Prognoza p...
SPOSOBY REALIZACJI GŁÓWNYCH CELÓW OPERACYJNYCH <ul><li>Poprawa standardu usług przewozowych </li></ul><ul><li>Prognoza uk...
SPOSOBY REALIZACJI GŁÓWNYCH CELÓW OPERACYJNYCH <ul><li>Poprawa standardu usług przewozowych </li></ul><ul><li>przystanki ...
ODNOWA TABORU AUTOBUSOWEGO <ul><li>głównym elementem decydującym o sprawności komunikacji miejskiej jest liczba oraz nowoc...
ODNOWA TABORU AUTOBUSOWEGO <ul><li>dostosowanie taboru uwzględnia oczekiwania pasażerów tj. autobusy będą: </li></ul><ul><...
ODNOWA TABORU AUTOBUSOWEGO 2008 2009 2010 2011 2012 Likwidacja autobusów - 3 7 8 7 -standard - 2 5 6 4 -midi - - 2 2 3 -mi...
PROMOCJA KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ, MONITOROWANIE RYNKU <ul><li>nowoczesne systemy telematyczne </li></ul><ul><li>system nadzo...
PROMOCJA KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ, MONITOROWANIE RYNKU
PROMOCJA KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ, MONITOROWANIE RYNKU
PROMOCJA KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ, MONITOROWANIE RYNKU <ul><li>System do pobierania opłat za przejazdy komunikacją miejską </...
ANALIZA ISTNIEJĄCYCH ZASOBÓW SPÓŁKI <ul><li>Sieć komunikacji miejskiej </li></ul><ul><li>19 linii dziennych </li></ul><ul>...
ANALIZA ISTNIEJĄCYCH ZASOBÓW SPÓŁKI <ul><li>Zasoby materialne </li></ul><ul><li>posiadany tabor autobusowy </li></ul><ul><...
ANALIZA ISTNIEJĄCYCH ZASOBÓW SPÓŁKI <ul><li>Zasoby ludzkie </li></ul><ul><li>w spółce dominującą grupę stanowią kierowcy a...
ANALIZA ISTNIEJĄCYCH ZASOBÓW SPÓŁKI <ul><li>Zasoby niematerialne </li></ul><ul><li>licencja na wykonywanie krajowego trans...
ANALIZA ISTNIEJĄCYCH ZASOBÓW SPÓŁKI <ul><li>Pozostała działalność </li></ul><ul><li>badania techniczne pojazdów – przecięt...
DZIAŁANIA DOSTOSOWUJĄCE ISTNIEJĄCE ZASOBY DO ZADAŃ SPÓŁKI <ul><li>modernizacja zajezdni autobusowej </li></ul><ul><li>cen...
PROGNOZA EKONOMICZNO – FINANSOWA <ul><li>Założenia do konstrukcji prognozy </li></ul>Jednost. 2008 2009 2010 2011 2012 inf...
PROGNOZA EKONOMICZNO – FINANSOWA <ul><li>Prognoza – przychody ze sprzedaży </li></ul>2008 2009 2010 2011 2012 przychody ze...
PROGNOZA EKONOMICZNO – FINANSOWA <ul><li>Prognoza - koszty razem </li></ul>2008 2009 2010 2011 2012 Amortyzacja 607 590 69...
PROGNOZA EKONOMICZNO – FINANSOWA <ul><li>Prognoza – rachunek wyników </li></ul>2008 2009 2010 2011 2012 Przychody ogółem i...
DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA <ul><li>zmierza w kierunku zwiększenia atrakcyjności komunikacji miejskiej, jest spójna z RPOWL n...
DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA <ul><li>P rognoza </li></ul>razem 2009 2010 2011 2012 I. Autobusy komunikacji miejskiej 16 524 6...
DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA <ul><li>Źródła finansowania inwestycji </li></ul><ul><li>budżet RPOWL na lata 2007 – 2013 – 15 10...
RACJONALIZACJA KOSZTÓW DZIAŁALNOŚCI <ul><li>czynniki wpływające na poziom kosztów można podzielić na wewnętrzne- związane ...
SZANSE NA ROZSZERZENIE RYNKU ODBIORCÓW <ul><li>wprowadzenie ładu prawnego w sektorze publicznego transportu zbiorowego osó...
of 39

Prezentacja MZK Program Działania Spółki 2008-2012

Prezentacja przygotowana przez prezesa MZK Puławy Henryka Mizaka.
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Business      Technology      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentacja MZK Program Działania Spółki 2008-2012

 • 1. Program działania spółki w latach 2008-2012
 • 2. INFORMACJE OGÓLNE <ul><li>1 maja 1974r. ze struktur Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej wydzielono Zakład Komunikacji Miejskiej </li></ul><ul><li>1977 - wyjście komunikacji miejskiej poza granice miasta Puławy do gminy Puławy i Końskowola </li></ul><ul><li>01 lipiec 1991r. – utworzono zakład budżetowy p.n. Miejski Zakład Komunikacji, który przejął w całości zadanie własne gminy z zakresu lokalnego transportu zbiorowego </li></ul><ul><li>01 lipiec 1998r. – przekształcenie zakładu budżetowego w spółkę prawa handlowego z o.o., w której m. Puławy posiada całość udziałów </li></ul><ul><li>Kapitał zakładowy spółki na dzień 01.07.1998r. – 2 934 000 zł </li></ul><ul><li>w latach 1998-2009 trzykrotnie podwyższano kapitał zakładowy o kwoty: 1 mln zł – 2005r., 350 tys. zł – 2007r., 500 tys. zł – 2009r. </li></ul><ul><li>aktualny kapitał zakładowy – 4 784 tys. zł, 9 568 udziałów o wartości 500zł każdy </li></ul><ul><li>spółka zarejestrowana w KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Lublinie, XI Wydział Gospodarczy pod numerem - 0000023006 </li></ul>
 • 3. Dlaczego komunikacja miejska? - mniejsze spalanie paliwa, nawet 13 -krotnie - mniejsze zapotrzebowanie na teren
 • 4. Mniejsza emisja zanieczyszczeń – przesiadają się do autobusu z własnego samochodu spowodujemy 14-krotną mniejszą emisję CO
 • 6. MISJA <ul><li>DLA DOBRA MIESZKAŃCÓW – Z KORZYŚCIĄ DLA MIASTA </li></ul><ul><li>Podstawowym celem postawionym przez spółkę jest prowadzenie maksymalnego zaspakajania potrzeb społecznych w zakresie komunikacji miejskiej – tak charakterystycznej funkcji dla przedsiębiorstwa użyteczności publicznej przy zachowaniu bezpieczeństwa finansowego </li></ul><ul><li>Komunikacja miejska jest jednym z ważniejszych komponentów jakości życia mieszkańców miasta, a ocena jej funkcjonowania dokonywana jest w sposób ciągły przez co najmniej mieszkańców – pasażerów komunikacji miejskiej oraz Gminę </li></ul><ul><li>Komunikacja miejska jest szansą na rozwiązanie negatywnego procesu niszczenia środowiska przez indywidualny transport drogowy </li></ul>
 • 7. NOWE WARUNKI PRAWNE WPROWADZONE UNIJNYM ROZPORZĄDZENIEM NR 1370/2007 <ul><li>Ogólne ramy prawne świadczenia usług publicznych w transporcie pasażerskim </li></ul><ul><li>przyznawanie wyłącznego prawa do świadczenia usług lub rekompensaty wymaga formy umowy pisemnej przez organ uprawniony do ingerowania w transport na danym obszarze </li></ul><ul><li>umowy jednoznacznie definiują zobowiązania z tytułu świadczenia usług , obszar geograficzny, zasady kalkulacji kosztów – w tym zdefiniowane z góry parametry służące do obliczania ewentualnych rekompensat </li></ul><ul><li>umowy mają ograniczone okresy obowiązywania – w odniesieniu do usług autobusowych nie może przekroczyć 10 lat </li></ul><ul><li>wybór operatora następuje w procedurze przetargowej lub poprzez bezpośrednie udzielenie zamówienia przez organ lokalny podmiotowi „wewnętrznemu” </li></ul><ul><li>pomoc finansowa ze środków publicznych w sektorze transportu publicznego okazuje się niezbędną, aby przewoźnicy mogli zrealizować swoje zobowiązania z tytułu świadczenia usług </li></ul>
 • 8. NOWE WARUNKI PRAWNE WPROWADZONE UNIJNYM ROZPORZĄDZENIEM NR 1370/2007 <ul><li>rekompensaty związane z świadczeniem usług transportu publicznego nie stanowią pomocy państwa w rozumieniu art.78 Traktatu </li></ul>
 • 9. TRANSPORT MIEJSKI W POLITYCE ROZWOJU MIASTA PUŁAWY <ul><li>Zintegrowany Plan Rozwoju Transportu Publicznego dla miasta Puławy i obszaru z nim funkcjonalnie powiązanego wraz z optymalizacją oferty przewozowej na lata 2007-2015 – uchwalony przez RM Puławy w dniu 31 stycznia 2008r., uchwała nr XVIII/176/08 </li></ul><ul><li>preferowany model socjalny w zarządzaniu komunikacją miejską – gdzie na pierwszym planie działalności znajduje się realizowanie pro socjalnych działań osłonowych dla pasażerów, ułatwia się korzystanie z systemu jak najszerszemu kręgowi odbiorców, przy ponoszeniu przez nich najbardziej dogodnego poziomu kosztów </li></ul><ul><li>w modelu socjalnym kładzie się nacisk na społeczną użyteczność transportu miejskiego, powszechną dostępność oraz równego obłożenia kosztami jego funkcjonowania w formie dopłat z budżetu miasta </li></ul>
 • 10. OBECNA SYTUACJA EKONOMICZNO- FINANSOWA SPÓŁKI <ul><li>sumy bilansowe w kolejnych latach miały dodatnią i ujemną dynamikę </li></ul><ul><li>wartość kapitałów własnych ulegała zmniejszeniu w wyniku poniesionych strat w kolejnych latach obrotowych </li></ul><ul><li>wartość przychodów ze sprzedaży zmieniała się sinusoidalnie, po wzroście w 2006r. w stosunku do 2005 o 2,3%, nastąpiło duże zmniejszenie przychodów w roku 2007 – prawie 4%, natomiast rok 2008 przyniósł wzrost o 12 % w stosunku do roku poprzedniego </li></ul><ul><li>koszty działalności operacyjnej są stabilne, jednak z tendencją wzrostową w skali 2-4% w stosunku do roku poprzedniego </li></ul><ul><li>stała dynamika wzrostu ma miejsce w wynagrodzeniach, w latach 2006-2007 wynosiła ok.2,6%, natomiast w 2008r. – 8,8% </li></ul><ul><li>od 2005r. spółka osiągała ujemne wyniki w prowadzonej działalności, najtrudniejszym rokiem był rok 2007 – strata wyniosła 742 tys. zł </li></ul>
 • 11. OBECNA SYTUACJA EKONOMICZNO- FINANSOWA SPÓŁKI <ul><li>wynikiem osiąganych strat przez spółkę są wskaźniki finansowo-ekonomiczne poniżej wymaganych wielkości wzorcowych, ujemne wskaźniki rentowności </li></ul><ul><li>mimo osiąganych strat, dzięki odpisom amortyzacyjnym spółka zachowuje płynność i stabilność finansową dzięki kwotom nadwyżek finansowych tzw. wskaźnik EBITA, który wynosił w: </li></ul><ul><li>- 2005r. + 386,6 tys. zł </li></ul><ul><li>- 2006r. + 475,0 tys. zł </li></ul><ul><li>- 2007r. + 156,6 tys. zł </li></ul><ul><li>-2008r. + 338,2 tys. zł </li></ul>
 • 12. CELE STRATEGICZNE <ul><li>głównym celem strategicznym jakie spółka wyznaczyła to zadanie o charakterze użyteczności publicznej, którego celem jest bieżące i nieprzerwane zaspakajanie potrzeb lokalnej społeczności w zakresie lokalnego transportu zbiorowego – komunikacji miejskiej. Świadomi swej misji rozumiemy jako konieczny element poprawy życia lokalnej wspólnoty, oznacza to prowadzenie wszelkich działań w spółce w sposób najbardziej zbliżony do tego, czego oczekuje pasażer, stąd orientacja na pasażera jest składową misją spółki. </li></ul><ul><li>komunikacja miejska powinna spełniać cztery podstawowe warunki: </li></ul><ul><li>- być transportem funkcjonalnym </li></ul><ul><li>- być sprawną z punktu widzenia jakości usług </li></ul><ul><li>- być sprawną energetycznie </li></ul><ul><li>- być sprawną ekologicznie </li></ul>
 • 13. GŁÓWNE CELE OPERACYJNE <ul><li>Cele operacyjne jako model oczekiwań klientów </li></ul><ul><li>częstotliwość kursowania </li></ul><ul><li>punktualność </li></ul><ul><li>czystość i estetyka autobusu </li></ul><ul><li>komfort jazdy </li></ul><ul><li>bezpieczeństwo podróżowania </li></ul><ul><li>kontakt z prowadzącym autobus </li></ul><ul><li>dostęp do informacji </li></ul><ul><li>relatywnie niska cena usługi </li></ul><ul><li>dostępność biletów </li></ul><ul><li>ograniczenie negatywnego wpływu autobusu na stan środowiska </li></ul><ul><li>zapewnienie wysokiej efektywności przebiegów procesów sterowania kosztami </li></ul>
 • 14. MIERNIKI JAKOŚCIOWE, ILOŚCIOWE, WARTOŚCIOWE <ul><li>ilość linii komunikacyjnych </li></ul><ul><li>średnie dojście do przystanku </li></ul><ul><li>średni czas oczekiwania na przystanku </li></ul><ul><li>udział miejsc siedzących w autobusie w stosunku do miejsc ogółem </li></ul><ul><li>udział autobusów nisko wejsciowych w ogólnej liczbie autobusów </li></ul><ul><li>wykorzystanie autobusów </li></ul><ul><li>wskaźnik punktualności </li></ul><ul><li>średnie odległości międzyprzystankowe </li></ul><ul><li>minimalna częstotliwość kursowania </li></ul><ul><li>poziom przychodów ze sprzedaży biletów </li></ul><ul><li>cena biletu </li></ul><ul><li>wskaźniki finansowo – ekonomiczne </li></ul><ul><li>udział środków gminy w nakładach na komunikację miejską </li></ul>
 • 15. SPOSOBY REALIZACJI GŁÓWNYCH CELÓW OPERACYJNYCH <ul><li>Poprawa standardu usług przewozowych </li></ul><ul><li>Prognoza przebiegu autobusów na lata 2008 - 2012 </li></ul><ul><li>- generalnie popyt nie będzie wzrastać </li></ul>2008 2009 2010 2011 2012 komunikacja miejska 2 318 2 200 2 150 2 100 2 050 przewozy szkolne 108 100 100 100 100 wynajmy 26 25 28 28 28 ogółem 2 452 2 325 2 278 2 228 2 178
 • 16. SPOSOBY REALIZACJI GŁÓWNYCH CELÓW OPERACYJNYCH <ul><li>Poprawa standardu usług przewozowych </li></ul><ul><li>Prognoza układu komunikacyjnego </li></ul>2008 2009 2010 2011 2012 linie komunikacyjne 18 17 16 16 16 autobusy na liniach 25 25 24 24 24 a. dni robocze 25 25 24 24 24 b. sobota 14 14 14 14 14 c. niedziela i święto 13 13 13 13 13 przebieg na liniach 2 318 2 200 2 150 2 100 2 050
 • 17. SPOSOBY REALIZACJI GŁÓWNYCH CELÓW OPERACYJNYCH <ul><li>Poprawa standardu usług przewozowych </li></ul><ul><li>przystanki integrujące w centrum miasta dla linii obsługujących wspólnie kierunki wylotowe </li></ul><ul><li>uproszczenie układu linii </li></ul><ul><li>zmniejszenie liczby wariantów tras w ramach danej linii </li></ul><ul><li>uporządkowanie tras każdej linii </li></ul><ul><li>wspólna częstotliwość modułowa </li></ul><ul><li>synchronizacja rozkładów jazdy z wyjątkiem kursów ZA i szkolnych </li></ul><ul><li>nowa szata graficzna rozkładów jazdy </li></ul><ul><li>doprecyzowanie nazewnictwa przystanków </li></ul>
 • 18. ODNOWA TABORU AUTOBUSOWEGO <ul><li>głównym elementem decydującym o sprawności komunikacji miejskiej jest liczba oraz nowoczesność taboru autobusowego </li></ul><ul><li>najbardziej oczekiwany przez pasażerów byłby autobus o cechach: </li></ul><ul><li>duża liczba wygodnych miejsc do siedzenia </li></ul><ul><li>przynajmniej jedno szerokie wejście, umożliwiające wjazd wózka </li></ul><ul><li>niska podłoga przynajmniej w pierwszym i drugim wejściu </li></ul><ul><li>niski poziom hałasu wewnątrz autobusu </li></ul><ul><li>dobrze ogrzewane [zimą] i przewietrzane [latem] wnętrze autobusu </li></ul><ul><li>Potoki pasażerskie na liniach wskazują na potrzebę utrzymania trzech rodzajów autobusów – 12 [standard], 10[midi], 8[mini] metrowych, przy czym autobus standard będzie podstawą na większości linii, autobus midi jako uzupełnienie na liniach o mniejszym napełnieniu, autobus mini jako funkcjonujący poza godzinami szczuty przewozowego. </li></ul>
 • 19. ODNOWA TABORU AUTOBUSOWEGO <ul><li>dostosowanie taboru uwzględnia oczekiwania pasażerów tj. autobusy będą: </li></ul><ul><li>niskowejściowe </li></ul><ul><li>o niskiej emisji spalin docelowo z normą EURO 5 </li></ul><ul><li>wariant odnowy zrównoważonej, zakładający sukcesywną wymianę taboru, likwidację autobusów najstarszych, wysokopodłogowych </li></ul><ul><li>udział autobusów z niską podłoga na poziomie ok.70% tj. 25 autobusów </li></ul><ul><li>na koniec kolejnych lat wiek autobusów będzie wynosić: </li></ul><ul><li>2009 -11,2, 2010 – 9,2, 2011 – 6,7, 2012 – 4,7 lat </li></ul><ul><li>zakupy autobusów od 2009 obejmują wyłącznie autobusy niskowejściowe </li></ul>
 • 20. ODNOWA TABORU AUTOBUSOWEGO 2008 2009 2010 2011 2012 Likwidacja autobusów - 3 7 8 7 -standard - 2 5 6 4 -midi - - 2 2 3 -mini - 1 - - - Zakupy autobusów - 3 7 7 7 -standard - 3 5 4 3 -midi - - 2 3 3 -mini - - - - 1 Stan autobusów 37 37 37 36 36 -standard 25 25 26 24 23 -midi 9 9 9 10 10 -mini 3 2 2 2 3 Stan autobusów niskowejściowych 4 7 14 21 25
 • 21. PROMOCJA KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ, MONITOROWANIE RYNKU <ul><li>nowoczesne systemy telematyczne </li></ul><ul><li>system nadzoru ruchu wraz z informacją przystankową </li></ul><ul><li>monitorowanie i zarządzanie flota autobusów uwzględniając nawigację satelitarną – ocena punktualności </li></ul><ul><li>monitorowanie wnętrza autobusu – poprawa bezpieczeństwa </li></ul><ul><li>informacja przystankowa- tablice elektroniczne zlokalizowane na dziewięciu głównych węzłach przystankowych w tym dwie poza miastem, w Kazimierzu Dolnym i Janowcu </li></ul>
 • 22. PROMOCJA KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ, MONITOROWANIE RYNKU
 • 23. PROMOCJA KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ, MONITOROWANIE RYNKU
 • 24. PROMOCJA KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ, MONITOROWANIE RYNKU <ul><li>System do pobierania opłat za przejazdy komunikacją miejską </li></ul><ul><li>I etap - wprowadzenie elektronicznego biletu okresowego </li></ul><ul><li>II etap - wdrożenie Wielousługowej Karty Miejskiej przy współudziale m. Puławy, wycofanie biletów papierowych </li></ul><ul><li>system pozwala na szczegółowe rejestrowanie przejazdów z wyszczególnieniem wejść i wyjść na przystankach z podziałem na rodzaj biletu, rejestruje potoki pasażerskie, pozwala na wyliczenie poziomu wielkości refundacji dla zamówionej usługi </li></ul>
 • 25. ANALIZA ISTNIEJĄCYCH ZASOBÓW SPÓŁKI <ul><li>Sieć komunikacji miejskiej </li></ul><ul><li>19 linii dziennych </li></ul><ul><li>7 linii miejskich </li></ul><ul><li>12 linii miejsko – podmiejskich </li></ul><ul><li>linie puławskiej komunikacji miejskiej obsługują poza samym m. Puławy [50 179 mieszkańców] również 60 miejscowości [32 378 mieszkańców] położonych w otoczeniu miasta </li></ul><ul><li>sieć komunikacji miejskiej obejmuje m. Puławy oraz sześć sąsiednich gmin tj. Janowiec, Kazimierz Dolny, Końskowola, Kurów, Puławy, Żyrzyn </li></ul><ul><li>do dyspozycji pasażerów jest 378 przystanków komunikacji miejskiej w tym: </li></ul><ul><li>138 przystanków w granicach m. Puławy </li></ul><ul><li>228 przystanków poza miastem </li></ul><ul><li>12 przystanków na terenie ZA Puławy </li></ul>
 • 26. ANALIZA ISTNIEJĄCYCH ZASOBÓW SPÓŁKI <ul><li>Zasoby materialne </li></ul><ul><li>posiadany tabor autobusowy </li></ul><ul><li>budynki zaplecza technicznego </li></ul><ul><li>budynek dyspozytorni </li></ul><ul><li>wiata magazynowa </li></ul><ul><li>okręgowa stacja kontroli pojazdów </li></ul><ul><li>budynek stacji paliw </li></ul><ul><li>zajezdnia autobusowa z placem postojowym do garażowania autobusów </li></ul><ul><li>myjnia autobusowa z zamkniętym obiegiem wody </li></ul><ul><li>grunty o powierzchni 1,6962 ha w użytkowaniu wieczystym </li></ul>
 • 27. ANALIZA ISTNIEJĄCYCH ZASOBÓW SPÓŁKI <ul><li>Zasoby ludzkie </li></ul><ul><li>w spółce dominującą grupę stanowią kierowcy autobusowi </li></ul><ul><li>wykształcenie wyższe posiada 5,4 % zatrudnionych </li></ul><ul><li>mężczyźni stanowią ponad 90% [117 osób] zatrudnionych </li></ul><ul><li>zdecydowana większość pracowników ma staż pracy powyżej 30 lat </li></ul><ul><li>zatrudnienie w latach 2008 - 2012 </li></ul>2008 2009 2010 2011 2012 Ogółem zatrudnienie 124 123 121 119 114 - kierowca autobusowy 70,3 70,3 69 69 68 <ul><li>mechanik </li></ul>25 24 21 18 16 <ul><li>administracja </li></ul>21,7 20,7 20 20 19 -pozostali 7 8 11 12 11
 • 28. ANALIZA ISTNIEJĄCYCH ZASOBÓW SPÓŁKI <ul><li>Zasoby niematerialne </li></ul><ul><li>licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób </li></ul><ul><li>zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych na obsługiwane linie komunikacyjne </li></ul><ul><li>zaświadczenie potwierdzające wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów </li></ul><ul><li>uprawnienia dla dwu diagnostów do wykonywania badań technicznych pojazdów </li></ul><ul><li>licencjonowane programy komputerowe niezbędne do funkcjonowania spółki - w tym oprogramowanie wspomagające proces projektowania i synchronizacji rozkładów jazdy wraz z automatyczną publikacja rozkładu i mapy w Internecie </li></ul>
 • 29. ANALIZA ISTNIEJĄCYCH ZASOBÓW SPÓŁKI <ul><li>Pozostała działalność </li></ul><ul><li>badania techniczne pojazdów – przeciętnie 1100 pojazdów w roku </li></ul><ul><li>reklama na autobusach </li></ul><ul><li>zamknięte przewozy szkolne </li></ul><ul><li>wynajem autobusów </li></ul><ul><li>wynajem nieruchomości [wiata, pomieszczenia warsztatowe] </li></ul><ul><li>parking, naprawy pojazdów </li></ul><ul><li>po II kw. 2010r. sprzedaż paliw na garażowej stacji paliw </li></ul>
 • 30. DZIAŁANIA DOSTOSOWUJĄCE ISTNIEJĄCE ZASOBY DO ZADAŃ SPÓŁKI <ul><li>modernizacja zajezdni autobusowej </li></ul><ul><li>centrum nadzoru ruchu </li></ul><ul><li>biuro obsługi klienta </li></ul><ul><li>zaplecze techniczne pod kątem zapewnienia sprawności technicznej taboru autobusowego, poprawy warunków pracy </li></ul><ul><li>automatyczny system tankowania autobusów na stacji paliw </li></ul><ul><li>promowanie komunikacji miejskiej – uczestnictwo w projektach wizerunkowych związanych z transportem osób </li></ul><ul><li>przeprowadzanie badan jakości usług w transporcie miejskim </li></ul><ul><li>poprawa regularności i punktualności – poprzez ciągły nadzór pracy autobusu </li></ul><ul><li>przekazywanie informacji o funkcjonowaniu komunikacji w czasie rzeczywistym </li></ul><ul><li>szkolenia pracowników w celu realizacji oczekiwań pasażerów </li></ul>
 • 31. PROGNOZA EKONOMICZNO – FINANSOWA <ul><li>Założenia do konstrukcji prognozy </li></ul>Jednost. 2008 2009 2010 2011 2012 inflacja % 4,2 2,9 3,0 3,0 3,0 cena zakupu oleju napędowego zł/litr 3,15 2,80 3,00 3,20 3,35 wskaźnik wzrostu wynagrodzeń % 11,1 6,4 4,0 4,0 4,4 przeciętne miesięczne wynagrodzenie zł 3 003 3 196 3 325 3 460 3 600 amortyzacja dla autobusów % - - 6,7 6,7 6,7 cena biletu jednorazowego normaln. zł 1,70 1,80 1,90 2,00 2,10
 • 32. PROGNOZA EKONOMICZNO – FINANSOWA <ul><li>Prognoza – przychody ze sprzedaży </li></ul>2008 2009 2010 2011 2012 przychody ze sprzedaży biletów 4 650 4 750 4 800 4 870 4 930 przychody z działalności dodatkowej 718 740 780 810 850 przychody z działalności stacji paliw - - 1 700 4 560 4 800 dofinansowanie w tym: 4 149 4 599 4 525 4 856 5 179 budżet m. Puławy 3 580 3 925 3 805 4 076 4 359 budżet sąsiednich gmin 569 674 720 780 820 przychody ogółem 9 517 10 089 11 805 15 096 15 759
 • 33. PROGNOZA EKONOMICZNO – FINANSOWA <ul><li>Prognoza - koszty razem </li></ul>2008 2009 2010 2011 2012 Amortyzacja 607 590 690 1 220 1 530 Materiały ogółem 2 977 2 762 4 469 7 113 7 420 Energia 159 187 195 195 200 Usługi obce 278 316 320 300 270 Wynagrodzenie 4 572 4 806 4 828 4 940 5 020 Świadczenia na rzecz pracownika 976 1 061 1 073 1 098 1 094 Podatki i opłaty 153 177 190 190 195 Pozostałe 105 126 100 100 100 Koszty działalności operacyjnej razem 9 827 10 025 11 865 15 156 15 829
 • 34. PROGNOZA EKONOMICZNO – FINANSOWA <ul><li>Prognoza – rachunek wyników </li></ul>2008 2009 2010 2011 2012 Przychody ogółem i zrównane z nimi 9 513 10 089 11 805 15 096 15 759 Koszty działalności operacyjnej 9 832 10 025 11 865 15 156 15 829 Wynik na sprzedaży -319 +64 -60 -60 -70 Pozostałe przychody operacyjne 74 72 80 80 90 Koszty operacyjne pozostałe 7 7 5 5 5 Wynik na działalności operacyjnej -251 +129 +15 +15 +15 Przychody finansowe 3 5 10 10 10 Koszty finansowe 21 15 15 15 15 Wynik na działalności gospodarczej -269 +119 +10 +10 +10 Wynik brutto -269 +119 +10 +10 +10 Podatek dochodowy - - - - - Wynik finansowy netto -269 +119 +10 +10 +10
 • 35. DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA <ul><li>zmierza w kierunku zwiększenia atrakcyjności komunikacji miejskiej, jest spójna z RPOWL na lata 2007-2013, ma przyczynić się do wyhamowania spadku przewozów pasażerskich </li></ul><ul><li>projektowane zadania obejmują: </li></ul><ul><li>przebudowę istniejącej sieci komunikacyjnej </li></ul><ul><li>zakup i wprowadzenie na linie komunikacyjne nowoczesnego taboru autobusowego </li></ul><ul><li>wysoką jakość transportu miejskiego, jego bezpieczeństwo </li></ul><ul><li>minimalizację uciążliwości komunikacji miejskiej dla środowiska </li></ul><ul><li>Program działalności inwestycyjnej w założeniach zakłada dofinansowanie w wymiarze ok.75% ze środków budżetu RPOWL z działania p.n. Miejski transport publiczny, oś priorytetowa Transport </li></ul>
 • 36. DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA <ul><li>P rognoza </li></ul>razem 2009 2010 2011 2012 I. Autobusy komunikacji miejskiej 16 524 684 5 500 5 380 4 960 II. Systemy z zakresu telematyki 1 660 50 280 740 590 -zarządzanie flotą autobusów 300 - 160 70 70 -system monitorowania wnętrza autobusu 360 - 120 120 120 -system informacji przystankowej 550 - - 550 - -system obsługi biletu elektronicznego 400 - - - 400 -system obsługi rozkładu jazdy 50 50 - - - III. Modernizacja zajezdni autobusowej 2 060 210 850 1 000 - -centrum nadzoru ruchu 560 - 60 500 - -biuro obsługi klienta 560 - 60 500 - -zaplecze techniczne 890 160 730 - - -automatyczny system tankowania 50 50 - - - Razem 20 244 944 6 630 7 120 5 550
 • 37. DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA <ul><li>Źródła finansowania inwestycji </li></ul><ul><li>budżet RPOWL na lata 2007 – 2013 – 15 100 tys. zł – 74,6% </li></ul><ul><li>budżet m. Puławy – 3 416 tys. zł – 16,9% </li></ul><ul><li>budżet spółki – 1 998 tys. zł – 9,9% </li></ul>
 • 38. RACJONALIZACJA KOSZTÓW DZIAŁALNOŚCI <ul><li>czynniki wpływające na poziom kosztów można podzielić na wewnętrzne- związane z przewoźnikiem i gospodarowaniem jego zasobami, czynniki zewnętrzne – można opisać jako oddziaływanie otoczenia rynkowego oraz makro otoczenia gospodarczego </li></ul><ul><li>poziom kosztów w transporcie miejskim jest uzależniony od materiałochłonności i energochłonności oraz to, że występuje ograniczenie możliwości poprawy wydajności w obszarze kierowców autobusowych </li></ul><ul><li>czynniki wewnętrzne- wiek pojazdów, stan techniczny taboru, prowadzona polityka w sferze wynagrodzeń, liczbę zatrudnionych </li></ul><ul><li>czynniki zewnętrzne – ceny zasobów wykorzystywanych podczas usługi [paliwo, praca ludzka], spadek na usługi przewozowe [konkurencję tworzą inne podmioty funkcjonujące poza systemem] </li></ul>
 • 39. SZANSE NA ROZSZERZENIE RYNKU ODBIORCÓW <ul><li>wprowadzenie ładu prawnego w sektorze publicznego transportu zbiorowego osób – projekt ustawy o publicznym transporcie </li></ul><ul><li>integracja transportu miejskiego z punktu widzenia podmiotów realizujących usługę komunikacji miejskiej </li></ul><ul><li>kampania reklamowa „Z MZK MOŻESZ TANIEJ” </li></ul><ul><li>dostarczenia nowych produktów poprawiających jakość usługi </li></ul><ul><li>ograniczenia wjazdu samochodów osobowych oraz dostosowanie reguł dotyczących parkowania i zaradzania parkingami </li></ul>

Related Documents