ŚREDNIA WAŻONA W WEWNĄTRZSZKOLNYM SYSTEMIE OCENIANIA ZESPOŁU SZKÓŁ W ŁĄCZANACH opracowała: Anna Węgrzyn
 
Obliczanie oceny semestralnej odbywa się według następującego algorytmu:   5 a + 3 b + 2 c + 1 d Ocena = 5 n 5 + 3...
 
 
 
2. Każda ocena cząstkowa, którą otrzymuje uczeń ma ustaloną wagę. Formy aktywności Waga oceny Kolor zapisu w dzienniku ...
Formy aktywności Waga oceny Kolor zapisu w dzienniku 9 . Odpowiedź ustna 2 czarny 10. Dyktando 2 czarny 11. Wypracowanie...
Formy aktywności Waga oceny Kolor zapisu w dzienniku 18. Prac a klasow a 5 czerwony 19. Test z całego działu 5 czerwony...
3. Na ocenę semestralną i końcoworoczną uczeń pracuje systematycznie; nie ma możliwości zmiany oceny w wyniku jednorazoweg...
6. Stopień uzyskany podczas poprawy prac pisemnych wpisuje się do dziennika lekcyjnego obok pierwszego stopnia np. 2/4. Je...
10.   Nauczyciel ma prawo przerwać sprawdzian uczniowi (lub całej klasie), jeżeli stwierdzi na podstawie zachowania uczn...
  14. Warunkiem uzyskania oceny celującej na koniec semestru lub roku szkolnego jest spełnienie co najmniej jednego z p...
15 . Dla uczniów naszej szkoły oraz ich rodziców na stronie internetowej szkoły zostanie udostępniony algorytm (oraz pr...
1 7 . Ocena roczna wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej średnich ważonych z obu semestrów zgodnie z tabelą:...
of 15

Prezentacja średnia ważona

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentacja średnia ważona

 • 1. ŚREDNIA WAŻONA W WEWNĄTRZSZKOLNYM SYSTEMIE OCENIANIA ZESPOŁU SZKÓŁ W ŁĄCZANACH opracowała: Anna Węgrzyn
 • 3. Obliczanie oceny semestralnej odbywa się według następującego algorytmu:   5 a + 3 b + 2 c + 1 d Ocena = 5 n 5 + 3 n 3 +2 n 2 + 1 n 1 gdzie: a –suma ocen wagi 5, b – suma ocen wagi 3, c – suma ocen wagi 2, d – suma ocen wagi 1, n 5 – ilość ocen możliwych do uzyskania wagi 5, n 3 – ilość ocen możliwych do uzyskania wagi 3, n 2 – ilość ocen możliwych do uzyskania wagi 2, n 1 – ilość ocen możliwych do uzyskania wagi 1.
 • 7. 2. Każda ocena cząstkowa, którą otrzymuje uczeń ma ustaloną wagę. Formy aktywności Waga oceny Kolor zapisu w dzienniku 1 . Kartkówka ( z ostatniego tematu , ze znajomości lektury ) 1 niebieski 2 . Recytacja 1 niebieski 3 . Czytanie 1 niebieski 4 . Zadanie domowe 1 niebieski 5 . Aktywność na lekcji ( oraz jej brak ) 1 niebieski 6 . Zeszyt przedmiotowy, zeszyt ćwiczeń 1 niebieski 7 . Osiągnięcia w konkursach ( etap szkolny ) 1 niebieski 8 . Wykonanie pomocy dydaktycznych, pracy na rzecz szkoły w ramach przedmiotu 1 niebieski
 • 8. Formy aktywności Waga oceny Kolor zapisu w dzienniku 9 . Odpowiedź ustna 2 czarny 10. Dyktando 2 czarny 11. Wypracowanie 2 czarny 12. Prezentacja referatu 2 czarny 13. Praca na lekcji, praca w grupach 2 czarny 14. Sprawdzian ( z 2-3 ostatnich tematów ) 3 zielony 15. Osiągnięcia w konkursach ( etap rejonowy ) 3 zielony 16. Rozwiązanie zadania problemowego 3 zielony 17. Realizacja i prezentacja projektu 3 zielony
 • 9. Formy aktywności Waga oceny Kolor zapisu w dzienniku 18. Prac a klasow a 5 czerwony 19. Test z całego działu 5 czerwony 20. Test kompetencji, test semestralny 5 czerwony 21. Osiągnięcia w konkursach ( etap wojewódzki ) 5 czerwony W przypadku oceniania innej formy aktywności lub potrzeby wyróżnienia któregoś z działań nauczyciel ustala z klasą sposób oceny oraz jej wagę.
 • 10. 3. Na ocenę semestralną i końcoworoczną uczeń pracuje systematycznie; nie ma możliwości zmiany oceny w wyniku jednorazowego przygotowania się z określonej części materiału. 4. Prace klasowe, testy wagi 5 są obowiązkowe. 5. Uczeń, który otrzyma z zapowiedzianej pracy pisemnej wagi 5 ocenę dostateczną lub niższą może ją poprawić jeden raz w c iągu 2 tygodni od otrzymania tej oceny. Jeśli nie był obecny na pracy pisemnej, musi ją napisać w terminie 2 tygodni od przyjścia do szkoły. W przypadku nieobecności ucznia na sprawdzianie w miejscu oceny stawia się myślnik, obok po ukośniku wpisuje się datę dodatkowego terminu i ocenę. [np. --/ 12.11 4 ]
 • 11. 6. Stopień uzyskany podczas poprawy prac pisemnych wpisuje się do dziennika lekcyjnego obok pierwszego stopnia np. 2/4. Jeśli uczeń otrzymuje drugą ocenę „1”, to wpisuję się ją obok pierwszej np.: 1/1, ale przy klasyfikacji traktuje się ją jako jedną ocenę niedostateczną.   7. Podstawą obliczenia średniej ważonej są wszystkie otrzymane oceny (w przypadku prac poprawianych – obie oceny) 8. Przyjmuje się, że w przypadku poprawiania oceny, ocena z poprawy ma taką samą wagę jak ocena poprawiana.   9. Jeśli uczeń nie przystępuje do pracy pisemnej w uzgodnionym terminie otrzymuje z tej pracy ocenę niedostateczną.
 • 12. 10.   Nauczyciel ma prawo przerwać sprawdzian uczniowi (lub całej klasie), jeżeli stwierdzi na podstawie zachowania ucznia (klasy) niesamodzielność pracy lub zakłócanie przebiegu sprawdzianu (np. sygnałem telefonu komórkowego). Stwierdzenie niesamodzielnej pracy lub zakłócanie przebiegu sprawdzianu może być podstawą do wystawienia oceny niedostatecznej.   11 . Oceny cząstkowe, klasyfikacyjne śródroczne i końcoworoczne są pełne.   12. Każdy uczeń powinien z każdego przedmiotu w semestrze otrzymać co najmniej 4 oceny cząstkowe i nie mniej niż podwojona ilość lekcji tego przedmiotu w tygodniu.   13 . Oceny cząstkowe muszą być zróżnicowane pod względem wagi.
 • 13.   14. Warunkiem uzyskania oceny celującej na koniec semestru lub roku szkolnego jest spełnienie co najmniej jednego z poniższych warunków: - uczeń otrzym uje oceny bardzo dobre i celujące w ciągu semestru uzyskując średnią ważoną co najmniej 5,51, - uczeń osiąga sukcesy w przedmiotowych konkursach i kuratoryjnych na szczeblu przynajmniej rejonowym.
 • 14. 15 . Dla uczniów naszej szkoły oraz ich rodziców na stronie internetowej szkoły zostanie udostępniony algorytm (oraz przykład) służący do obliczania średniej ważonej z w/w przedmiotów.   16 . Zależność oceny okresowej od średniej ważonej: nazwa oceny ocena średnia ważona celujący 6 5,51 do 6,00 bardzo dobry 5 4,51 do 5,50 dobry 4 3,51 do 4,50 dostateczny 3 2 ,51 do 3,50 dopuszczający 2 1,80 do 2,50 niedostateczny 1 1 do 1,79
 • 15. 1 7 . Ocena roczna wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej średnich ważonych z obu semestrów zgodnie z tabelą: nazwa oceny ocena średnia ważona celujący 6 5,51 do 6,00 bardzo dobry 5 4,51 do 5,50 dobry 4 3,51 do 4,50 dostateczny 3 2 ,51 do 3,50 dopuszczający 2 1,80 do 2,50 niedostateczny 1 1 do 1,79