„ЦЕЛИЯТ СВЯТ Е СЦЕНА“ ДВУСТРАНЕН ПРОЕКТ ПО ПРОГРАМА „КОМЕНСКИ“ 2012-14 Ученици и учители от СОУ „Пейо Яворов”в гр. В...
of 1

Press bilateral-12.10.2012

Published on: Mar 4, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Press bilateral-12.10.2012

  • 1. „ЦЕЛИЯТ СВЯТ Е СЦЕНА“ ДВУСТРАНЕН ПРОЕКТ ПО ПРОГРАМА „КОМЕНСКИ“ 2012-14 Ученици и учители от СОУ „Пейо Яворов”в гр. Варна и Училище №21вгр. Крайова, Румъния ще работят по съвместен двустранен проект попрограма Коменски – „Учене през целия живот”. Заглавието на проекта е„Целият свят е сцена” като фокусът е върху различните роли, които всичкиние играем в живота. Избраните области са базирани на проучване наинтересите на учениците и очертават основните им предпочитания: музика,мода, филми, обичаи, живота на тийнейджърите. През двегодишния периодпод ръководството на координатора Даниела Лазарова подрастващите щеподготвят презентации и портфолия за училищния живот, обичаите итрадициите и ще работят върху двуезичен речник. В двете училища ще бъдатсформирани тийнейджърски творчески екипи с цел да се проектира мода затийнейджъри. Учениците ще проведат проучвания за създаване насъвместнаТоп десет музикална класация. Двете училища ще обединятусилия за написване на пиеса върху училищния живот, която ще се представина финалната среща. Учениците ще разменят впечатления посредствомвидео-конферентни връзки. За постигане на по-добра комуникациябългарски и румънски ученици ще изучават съответно румънски и българскиезик. Проектът ще бъде пряко интегриран в учебната програма и ще включиактивното участие на цялата училищна общност, родителите и другипартньори. Финансирането от 11 000 евро ще подпомогне реализирането насъвместните дейности както и размяната на визити през май 2013 и 2014 г.Даринка БожиноваДиректор на СОУ“Пейо Яворов“

Related Documents