SOCIALA
 MEDIER,
 JOURNALISTIK
 OCH
 SAMHÄLLE
 
 
KINA
 I
 JÄMFÖRELSE
 MED
 SVERIGE
 
 
...
 
SAMMANFATTNING
 
 
Facebook,
 Twitter
 och
 Youtube
 är
 några
 av
 de
 sociala
 medier
 som
...
息都要经过审查,审查员里包括中国官方人员,社交网络系统设置,在该公司上班的工作人
员以及警察,他们都在监视着社交网络中发布的各 信息。人们因为害怕自己发布的信息不
符合要求而被其他用户举报,一般都会自我检查自己的发布信息。尽管这样,每天还是有很...
INNEHÅLL
 
1.
 INLEDNING
 
1
 
1.1
 BAKGRUND
 
1.2
 SYFTE
 OCH
 PROBLEMFORMULERING
 
1.3
 MATERIAL...
1.
 INLEDNING
 
1.1
 Bakgrund
 
Sociala
 nätverk
 på
 internet
 har
 kommit
 att
 bli
 ett
 värl...
Samhällsdebatt
 och
 nyhetsdelning
 på
 sociala
 medier
 är
 dock
 ingenting
 som
 enbart
 förekomme...
påverkar
 det
 kinesiska
 samhället.
 Efter
 det
 följer
 ett
 avsnitt
 om
 sociala
 medier
 som
...
sida,
 favoritmarkera
 och
 vidarebefordra
 inlägg
 via
 sin
 e-­‐post.
 På
 Twitter
 kan
 användare...
vidare
 till
 sidan
 Tudou.
 Det
 finns
 både
 kinesiskt
 och
 västerländskt
 material
 att
 tillg...
Sina
 Weibo
 och
 andra
 mikrobloggar
 är
 uppbyggda
 på
 ett
 sätt
 som
 gör
 att
 man
 inte	...
poängsystem
 som
 uppmuntrar
 mikrobloggare
 att
 anmäla
 varandra
 för
 spridning
 av
 osann
 
info...
kommunikationen
 mellan
 folket
 och
 staten
 på
 ett
 sätt
 som
 man
 inte
 tidigare
 kunnat
 s...
det
 bara
 en
 grupp
 av
 människor
 som
 finns
 representerade
 och
 de
 utgörs
 till
 stor
 ...
belysa
 deras
 situation.
 Han
 berättar
 att
 det
 varit
 många
 journalister
 där
 redan,
 men
...
mobiltelefoner
 ett
 viktigt
 redskap
 inom
 bildjournalistiken.
 Detta
 trots
 att
 bildkvalitén
 på	...
diplomati,
 gör
 samma
 reflektion
 i
 boken
 Real
 time
 diplomacy.
 Politics
 and
 power
 in
 ...
modernisera
 den
 kinesiska
 ekonomin,
 skriver
 hon.
 I
 början
 av
 1990
 talet
 finansierade
 
...
en
 essä
 skriven
 av
 journalisterna
 och
 kinesiska
 medieexperterna
 Qian
 Gang
 och
 David
 Ba...
changing
 China”
 från
 2011.54
 I
 kinesiska
 medier
 hävdar
 man
 däremot
 att
 trovärdigheten
 ...
Kinasocialamedialundupp
Kinasocialamedialundupp
Kinasocialamedialundupp
Kinasocialamedialundupp
Kinasocialamedialundupp
Kinasocialamedialundupp
Kinasocialamedialundupp
Kinasocialamedialundupp
Kinasocialamedialundupp
Kinasocialamedialundupp
of 29

Kinasocialamedialundupp

Published on: Mar 3, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Kinasocialamedialundupp

 • 1.     SOCIALA  MEDIER,  JOURNALISTIK  OCH  SAMHÄLLE     KINA  I  JÄMFÖRELSE  MED  SVERIGE         Kandidatuppsats  skriven  av     Karin  Albons   karin.albons@hotmail.com         Lunds  Universitet,  Språk  och  litteraturcentrum,  våren  2013   Handledare:  Michael  Schoenhals
 • 2.   SAMMANFATTNING     Facebook,  Twitter  och  Youtube  är  några  av  de  sociala  medier  som  idag  är  populära  bland  användare   i  Sverige,  i  Kina  är  Renren,  Sina  Weibo  och  Youku  sidor  som  fått  stort  genomslag.  Mikrobloggar  och   andra  sociala  medier  i  Kina  censureras  och  hålls  under  uppsikt  av  kinesiska  myndigheter,  inbyggda   system,  personer  anställa  av  de  sociala  medieföretagen  och  polis.  Även  självcensur  förekommer  till   följd  av  angivarsystem  och  oro  för  de  följder  som  kan  komma  av  att  bryta  mot  censuren.  Trots  detta   publiceras  känsligt  material  på  sociala  medier  i  Kina  i  form  av  bland  annat  nyhetsrapportering.  Så   kallade  medborgarjournalister  granskar  och  publicerar  nyheter  på  sociala  mediesidor  som  de  tycker   saknas  i  traditionella  medier.  Samtidigt  hävdar  man  i  kinesiska  traditionella  medier  att  man  inte  ska   lita  på  allt  som  skrivs  på  sociala  medier.  Under  slutet  på  1900  talet  har  det  kinesiska   medielandskapet  öppnats  upp  jämfört  med  tidigare,  och  många  spekulerar  i  vad  det  ökade   informationsflödet  ska  ha  för  konsekvenser  för  den  kinesiska  politiken/samhället.  I  Sverige  används   sociala  medier  för  opinionsbildning  och  nyhetsspridning.  De  används  av  svenska  medborgare  för  att   organisera  bland  annat  demonstrationer  och  för  att  utöva  påtryckningar  på  exempelvis  företag.  I   Sverige  diskuterar  man  vart  gränsen  för  den  svenska  ”yttrandefriheten”  går  och  om  sociala  medier   ökar  demokratin  i  Sverige.       Facebook,  Twitter  and  Youtube  are  some  of  the  social  media  sites  that  are  currently  popular  among   users  in  Sweden.  Renren,  Sina  Weibo  and  Youku  are  sites  having  major  breakthrough  in  China.   Micro  blogs  and  other  social  media  in  China  are  censored  and  kept  under  surveillance  by  Chinese   authorities,  embedded  systems,  people  employed  by  the  social  media  companies  and  the  police.   Self-­‐censorship  occurs  due  to  fear  of  being  reported  by  other  social  media  users  and  the   consequences  that  may  come  of  violating  the  censorship.  Despite  this,  sensitive  material  is  being   published  on  social  media  in  China  everyday,  for  example  in  the  form  of  news  reporting.  So-­‐called   citizen  journalists  examine  and  publish  news  on  social  media  sites  that  they  believe  traditional   media  fail  to  cover.  Meanwhile  traditional  Chinese  media  argue  that  citizens  should  not  trust   everything  written  on  social  media.  In  late  20th  century  the  Chinese  media  landscape  opened  up   compared  to  before,  and  today  many  speculate  what  consequences  the  increased  flow  of   information  might  have  on  the  Chinese  politics/society.  Swedish  citizens  use  social  media  e.g.  to   arrange  public  demonstrations,  publish  news,  express  opinions  and  to  exert  pressure  on   companies.  In  Sweden  people  discuss  where  the  boundary  goes  for  Swedish  "freedom  of  speech"   and  whether  or  not  social  media  increases  democracy  in  Sweden.       在瑞典,Facebook, Twitter 和 YouTube 这些社交媒体现在十分流行。 而在中国人人,优 酷,新浪以及微博也有着突破性的进展。在中国,微博和其他的社交媒体里被发布的所以信
 • 3. 息都要经过审查,审查员里包括中国官方人员,社交网络系统设置,在该公司上班的工作人 员以及警察,他们都在监视着社交网络中发布的各 信息。人们因为害怕自己发布的信息不 符合要求而被其他用户举报,一般都会自我检查自己的发布信息。尽管这样,每天还是有很 多敏感信息发布出来,例如以新闻报导的形式。所谓的公民记者们会研究出他们认为不会在 传统媒体中出现的新闻并发布在社会媒体的网站。与此同时,传统中国媒体声称任何公民记 者在社会媒体上发布的新闻都不能相信。二十世纪末,和以前相比中国媒体的眼界更加的 阔,有许多人推测大量信息的流动会对中国的政治或者社会带来怎样的后果。瑞典人会使用 社交媒体表达对事情的意见,安排公众示威,发布新闻,也可以给一些公司施加压力。在瑞 典,人们讨论着言论自由的界限在 里以及社会媒体是否应该更民主。
 • 4. INNEHÅLL   1.  INLEDNING   1   1.1  BAKGRUND   1.2  SYFTE  OCH  PROBLEMFORMULERING   1.3  MATERIAL   1.4  AVGRÄNSNING   1.5  DISPOSITION   1   2   2   2   2   2.  DEFINITION  AV  SOCIALA  MEDIER,  SOCIALA  MEDIER  I  SVERIGE  OCH  KINA   3   2.1  DEFINITION  AV  SOCIALA  MEDIER   2.2  POPULÄRA  SOCIALA  MEDIESIDOR  -­‐  SVERIGE   2.2.1  FACEBOOK   2.2.2  TWITTER   2.2.3  YOUTUBE   2.3  POPULÄRA  SOCIALA  MEDIESIDOR  -­‐  KINA   2.3.1  RENREN   2.3.2  SINA  WEIBO   2.3.3  YOUKU/TUDOU   3   3   3   3   4   4   4   4   4   3.  SOCIALA  MEDIER  I  KINA   5   3.1  MIKROBLOGGAR  I  KINA   3.1.1  CENSUR   3.1.2  NY  TREND  PÅ  KINESISKA  SOCIALA  MEDIER   3.2  MEDBORGARJOURNALISTIK   3.2.1  ZOLA  OCH  TIGER  TEMPLE   3.2.2  ”BILDJOURNALISTIK”   3.2.3  NYHETSKVALITÉT  OCH  TILLFÖRLITLIGHET   3.2.4  SOCIALA  MEDIER  OCH  SAMHÄLLSPÅVERKAN   3.3  KINAS  MEDIALANDSKAP  UR  ETT  HISTORISKT  PERSPEKTIV   5   5   7   9   9   10   11   11   12   4.  SOCIALA  MEDIER  I  SVERIGE   15   4.1  SOCIALA  MEDIER  I  SVERIGE  JÄMFÖRT  MED  KINA   4.1.1  OPINION  MED  HJÄLP  AV  SOCIALA  MEDIER   4.1.2  NYHETER  PÅ  SOCIALA  MEDIER  –  SVERIGE   4.1.3  SOCIALA  MEDIER  OCH  DEMOKRATI  I  SVERIGE   4.1.4  PÅTRYCKNINGAR  MED  HJÄLP  AV  SOCIALA  MEDIER  –  SVERIGE   4.1.5  YTTRANDEFRIHET?   15   15   17   17   18   18   5.  DISKUSSION   18   5.1  DISKUSSION   18   6.  REFERENSER   22
 • 5. 1.  INLEDNING   1.1  Bakgrund   Sociala  nätverk  på  internet  har  kommit  att  bli  ett  världomspännande  fenomen  där  miljontals   människor  organiserar  sig,  håller  kontakt  och  söker  information  varje  dag.  De  blir  en  allt  större  del   av  vår  tillvaro.  Februari  2013  uppgick  antalet  internetanvändare  i  världen  till  33%,  2,33  miljarder   människor,  antalet  användare  av  sociala  medier  i  världen  uppgick  samma  år  till  24%,  1,72  miljarder   människor.1   Antalet  internetanvändare  i  Sverige  uppgick  i  juni  2012  till  92,3%  av  befolkningen.  Varav  drygt   hälften,  54%,  var  aktiva  på  sociala  medier.  I  Kina  samma  år  var  40,1%  av  befolkningen  uppkopplade   på  internet.  Hälften  av  de  kinesiska  internetanvändarna  var  aktiva  på  sociala  medier.2     Att  ständigt  vara  uppkopplad  är  något  som  idag  ingår  i  många  människors  vardag,  nu  med  nya   ”smarta”  telefoner  som  gör  att  det  har  blivit  ännu  lättare  att  hålla  sig  uppdaterad  om  vad  som   händer  på  nätet.  Det  har  aldrig  varit  lättare  att  hålla  kontakt  med  människor  runt  omkring  sig,  söka   information,  dela  med  sig  av  händelser  och  utbyta  åsikter.  Ingenting  och  ingen  känns  längre  särskilt   långt  bort.  Idag  kan  man  göra  allt  från  hålla  kontakt  med  vänner  till  att  söka  jobb  genom  sociala   medier.     Att  det  blivit  så  lätt  att  söka  och  dela  information  påverkar  det  politiska  klimatet  i  samhället,  inte   minst  i  Kina.  I  Kina  såväl  som  Sverige  hjälper  sociala  medier  till  att  i  allt  högre  grad  sätta  press  på   öppenhet,  inte  bara  inom  staten,  partier  utan  även  företag  och  organisationer.  Något  som  jag   kommer  att  gå  närmare  in  på  i  uppsatsen.     Med  ett  nytt  kommunikationssätt  där  informationen  inte  bara  förmedlas  från  en  part  till  många   mottagare  (TV,  radio),  utan  där  det  pågår  en  ständig  konversation  oberoende  av  tid  och  plats,  ställs   större  krav  på  myndigheter,  partier,  organisationer,  företag.  De  som  valt  att  finnas  representerade   på  sociala  medier  deltar  aktivt  i  samtalen  online.  Det  går  inte  att  ignorera  det  som  händer  på  sociala   medier  då  de  kommit  att  bli  en  förlängd  del  av  samhället.     Den  kanske  mest  omdiskuterade  sociala  mediesidan  i  Kina  just  nu  är  Sina  Weibo,  en  plats  för   mikrobloggar  som  ofta  jämförs  med  Twitter.  På  Sina  Weibo  publiceras  hela  tiden  politiskt  känsligt   material.  Detta  har  flera  gånger  lett  till  att  det  kinesiska  kommunistpartiet  valt  att  stänga  ner   konton,  kommentarsfunktioner  eller  bannlysa  användandet  av  vissa  ord.  Trots  det  blir  det  allt  fler   som  publicerar  nyheter  på  Kinesiska  nya  medier,  medborgare  som  trotsar  censuren  och  rapporterar   händelser  som  inte  annars  syns  i  pressen.                                                                                                                             1  We  are  social,     http://wearesocial.net/blog/2013/02/social-­‐digital-­‐mobile-­‐worldwide-­‐2/  [hämtad  2013-­‐03-­‐18]   2  “Markets  by  country  –  Sweden”,  New  media  trend  watch,  http://www.newmediatrendwatch.com/markets-­‐by-­‐ country/10-­‐europe/85-­‐sweden  [hämtad  2013-­‐03-­‐18];  “Markets  by  country  –  China”,  New  media  trend  watch,   http://www.newmediatrendwatch.com/markets-­‐by-­‐country/11-­‐long-­‐haul/49-­‐china,  [hämtad  2013-­‐03-­‐18]     1
 • 6. Samhällsdebatt  och  nyhetsdelning  på  sociala  medier  är  dock  ingenting  som  enbart  förekommer  i   Kina.  Även  i  Sverige  diskuterar  människor  både  stora  och  små  händelser  på  sociala  medier,  med   färska  exempel  som  REVA  och  Sveriges  migrationsminister  Tobias  Billströms  uttalande  om   papperslösas  tillvaro  i  Sverige.  3    Att  använda  sig  av  sociala  medier  är  ett  enkelt  sätt  att  följa   samhällsdebatten  och  uppdatera  sig  om  ”heta”  ämnen.  Sociala  medier  har  kommit  att  bli  ett  sätt   att  följa  med  i  vad  som  händer  i  samhället.  I  en  undersökning  gjord  av   marknadsundersökningsföretaget  Aalund  Nordics  där  270  svenska  journalister  tillfrågats  hur  de   använder  sociala  medier  svarade  år  2009  49%  att  de  använder  sociala  medier  som  källa  till  artiklar,   år  2012  var  den  siffran  uppe  i  90%.4   Sociala  medier  används  även  för  övervakning,  en  fråga  som  varit  väldigt  aktuell  det  senaste  året.     1.2  Syfte  och  problemformulering   Mitt  syfte  med  uppsatsen  är  att  ta  reda  på  hur  sociala  medier  fungerar  som  nyhetskanal  i  Kina  samt   hur  det  i  sin  tur  påverkar  samhället  och  vad  det  kan  tänkas  leda  till  för  utveckling  i  framtiden.  För   att  bättre  förstå  fakta  har  jag  valt  att  jämföra  med  hur  det  ser  ut  i  Sverige.     1.3  Material   Texten  är  baserad  på  både  svenska,  engelska  och  kinesiska  källor.  Källorna  utgörs  till  störst  del  av   texter  hämtade  ur  böcker  och  tidningar  men  även  på  debatter  och  dokumentärfilmer.  Det   källmaterial  som  är  författat  på  kinesiska  har  hämtats  på  internet  då  det  varit  väldigt  svårt  att  hitta   några  bra  böcker  på  kinesiska  i  ämnet.  Ämnet  är  dessutom  så  färskt  att  det  inte  alltid  funnits   relevant  material  att  tillgå,  vilket  å  andra  sidan  öppnat  upp  för  egna  observationer  på  basis  av  mina   vistelser  in  Kina  mellan  åren  2006-­‐2013.   1.4  Avgränsning   Min  avsikt  är  att  jämföra  sociala  medier  i  Sverige  och  Kina.  Hur  använder  vi  dem  i  respektive  land   och  på  vilka  sätt  skiljer  det  sig?  Jag  valde  avgränsa  ämnet  till  en  analys  av  hur  sociala  medier  som   nyhetskanal  påverkar  samhället,  med  störst  fokus  på  Kina.  Uppsatsen  sträcker  sig  från  slutet  på   1900talet  fram  till  idag.  Sociala  medier  har  kommit  för  att  stanna  och  dess  påverkan  på  oss  och  vårt   samhälle  blir  bara  större.    Situationen  förändras  hela  tiden  därför  har  utmaningen  blivit  att  hålla   uppsatsen  så  aktuell  som  möjligt  för  att  den  ska  kännas  relevant.  Det  har  varit  svårt  att  hitta   information  på  kinesiska  som  behandlar  politiskt  känsliga  delar  av  ämnet.   1.5  Disposition   I  första  delen  av  uppsatsen  finns  en  inledande  bakgrund.  Sedan  följer  en  definition  av  sociala   medier  och  en  beskrivning  av  några  av  de  sociala  mediesidor  jag  valt  att  ha  med  i  uppsatsen.   Därefter  följer  en  längre  del  om  sociala  medier  i  Kina,  hur  de  fungerar  som  nyhetskanal  och  hur  de                                                                                                                           3  ”Projektet  REVA  (Rättssäkert  och  effektivt  verkställighetsarbete)  påbörjades  2009  och  syftar  till  att  öka  rättssäkerhet   och  effektivisera  handläggningen  av  ärenden.”  –  Polisens  hemsida.  REVA  är  ett  projekt  för  att  effektivisera  utvisningen   av  papperslösa  immigranter  från  Sverige.  Fått  mycket  kritik  efter  kontroller  i  Stockholms  tunnelbana  där  personer  med   utländskt  utseende  stoppats  för  kontroll  av  id-­‐handlingar.     4  ”Ökat  användande  av  sociala  medier”,  Journalisten,  http://www.journalisten.se/nyheter/okat-­‐anvandande-­‐av-­‐sociala-­‐ medier  [hämtad  2013-­‐05-­‐24]     2
 • 7. påverkar  det  kinesiska  samhället.  Efter  det  följer  ett  avsnitt  om  sociala  medier  som   nyhetsförmedlare  i  Sverige.  I  den  sista  delen  av  uppsatsen  kommer  en  diskussions  del  med   slutsatser.     2.  DEFINITION  AV  SOCIALA  MEDIER,  SOCIALA  MEDIER  I  SVERIGE   OCH  KINA   2.1  Definition  av  sociala  medier       Sociala  medier,  samlingsnamn  på  kommunikationskanaler  som  tillåter  användare  att   kommunicera  direkt  med  varandra  genom  exempelvis  text,  bild  eller  ljud.  Sociala  medier   kan  skiljas  från  massmedier  i  den  bemärkelsen  att  de  senare  i  traditionell  mening  utgörs   av  envägskommunikation:  en  sändare  förmedlar  ett  budskap  till  många  mottagare,  vilka   inte  kan  svara  genom  samma  kanal.  Detta  gäller  exempelvis  TV  och  radio.  Genom  sociala   medier  kommunicerar  i  stället  många  till  många.  Varje  enskild  mottagare  av  ett   meddelande  kan  också  sända  på  samma  villkor  och  genom  samma  kanaler  (…)  Sociala   medier  är  en  kombination  av  teknologi,  social  interaktion  och  användargenererat   innehåll  och  kan  används  för  socialt  umgänge,  nyhetsförmedling,  marknadsföring,   organisering,  kulturutbyte  och  underhållning.5   2.2  Populära  sociala  mediesidor  -­‐  Sverige   2.2.1  Facebook   Facebook  är  en  hemsida  för  interaktion  och  socialt  umgänge  på  nätet.  Det  skapades  2006  på   initiativ  av  amerikanen  Mark  Zuckerberg  och  har  idag  vuxit  till  att  bli  en  av  de  absolut  största   platserna  för  socialt  nätverkande  på  webben.  6  Facebook  är  i  dagsläget  den  andra  största   webbsidan  i  världen  efter  Google.7  Att  skaffa  ett  konto  på  Facebook  är  gratis,  användaren   registrerar  sig  med  sitt  riktiga  namn  för  att  sedan  söka  upp  och  lägga  till  andra  användare  i  sitt   personliga  kontaktnät.  På  Facebook  kan  du  skriva  mail,  kommentera  andra  användares  inlägg,   skriva  till  dina  kontakter  så  att  andra  också  kan  se  vad  som  skrivs,  dela  bilder,  videofilmer,  lägga  till   platser  du  besökt,  berätta  vad  du  har  för  utbildning,  arbetserfarenheter  och  social  status.     2.2.2  Twitter   Twitter  än  en  webbaserad  tjänst  för  socialt  nätverkande  och  grundades  2006  av  amerikanen  Jack   Dorsey.8    På  Twitter  registrerar  användaren  en  personlig  mikroblogg,  användaren  väljer  om   han/hon  vill  använda  sig  av  ett  alias  eller  sitt  riktiga  namn.  9  På  Twitter  har  man  en  egen  sida,  som   en  blogg,  där  man  publicerar  inlägg  i  form  av  ”Tweets”,  korta  texter  på  maximalt  140  tecken.   Användare  kan  följa  varandra,  kommentera  på  varandras  inlägg,  publicera  andras  inlägg  på  sin  egen                                                                                                                           5  ”Sociala  medier”,  Nationalencyklopedin,  http://www.ne.se/lang/sociala-­‐medier,  [hämtad  2013-­‐03-­‐15]    ”Facebook”,  Nationalencyklopedin,  http://www.ne.se/lang/facebook,  Nationalencyklopedin,  [hämtad  2013-­‐03-­‐15]   7  Alexa,  http://www.alexa.com/topsites,  [hämtad  2013-­‐03-­‐15]   8  ”Twitter”,  Nationalencyklopedin,  http://www.ne.se/lang/twitter,  [hämtad  2013-­‐03-­‐15]   9  En  typ  av  sida  där  blogginlägg  publiceras  i  form  av  kortare  meddelanden  som  bara  får  uppgå  till  ett  visst  antal  tecken.     6   3
 • 8. sida,  favoritmarkera  och  vidarebefordra  inlägg  via  sin  e-­‐post.  På  Twitter  kan  användare  även  söka   på  hashtags  för  att  hitta  inlägg  som  gjort  om  ett  specifikt  ämne  eller  händelser.  10  Twitter  har  fått   uppmärksamhet  för  att  vara  en  sida  för  snabb  spridning  av  globala  nyheter.     2.2.3  YouTube   YouTube  är  en  webbsida  där  användare  själva  kan  skapa  konton  för  att  ladda  upp  och  titta  på   videoklipp  på  nätet.  Det  grundades  2005  i  USA.11  På  YouTube  kan  man  hitta  allt  från   privatpersoners  filmer  till  officiella  musikvideor,  filmer,  reklamfilmer  och  TV-­‐program.  Användare   kan  följa  varandra,  kommentera  klipp  och  dela  vidare  till  andra  användare.       2.3  Populära  sociala  mediesidor  -­‐  Kina   2.3.1  Renren   Renren  (人人网, Renrenwang,  på  svenska  ung.  ”Allas  webplats”)  är  det  som  brukar  kallas  Kinas   Facebook  och  grundades  2005  med  namnet  Xiaonei  (校内, xiaonei,  ”inom  skolan”)  av  Joseph  Chen.   Det  var  ursprungligen  tänkt  som  en  webbplats  där  studenter  skulle  kunna  samlas  och  hålla  kontakt   med  varandra,  men  i  augusti  2009  bytte  Xiaonei  officiellt  namn  till  Renren  och  målet  blev  att  nå  ut   till  alla  och  inte  bara  fokusera  på  studenter.12  På  Renren  kan  användare  registrera  sin  profil  utan  att   behöva  ange  den  kinesiska  motsvarigheten  till  vårt  svenska  personnummer.  Användare  lägger  upp   bilder,  filmer  skriver  inlägg  till  varandra  i  form  av  privata  eller  offentlige  meddelanden.  Man  kan   söka  efter  bekanta,  lägga  till  kontakter,  spela  spel  och  mycket  mer.     2.3.2  Sina  Weibo     Sina  Weibo  (新浪微博, Xinlang  weibo,  på  svenska  ung.  ”Nya  vågens  mikroblogg”)  är  en  sida  för   socialt  nätverkande  i  Kina  och  har  ofta  kallats  för  Kinas  Twitter.  Sidan  startades  2009  av  Sina   Corporation.13  Sina  Weibo  är  en  form  av  mikroblog,  där  användaren  publicerar  kortare  inlägg  på  sin   egen  sida,  publicerar  andras  inlägg  på  sin  egen  sida,  följer  andra  användare,  kommenterar  inlägg,   lägger  upp  videoklipp,  pdf  filer,  bilder  med  mera,  något  som  än  så  länge  inte  är  möjligt  på  Twitter.   För  att  gå  med  på  Sina  Weibo  måste  användaren  registrera  sig  med  sitt  riktiga  namn  och   motsvarigheten  till  vårt  svenska  personnummer,  för  att  sedan  välja  om  de  vill  använda  sitt  riktiga   namn  eller  ett  alias  utåt.     2.3.3  Youku/Tudou   Youku  (优酷,  Youku,  på  svenska  ung.  ”excellent  och  cool”)  grundades  2005  av  Victor  Wing  Cheung   Koo  och  är  en  sida  för  att  ladda  upp  och  titta  på  videoklipp.  14    Användaren  kan  (precis  som  på   YouTube)  ladda  upp  egna  videos,  kommentera  videor  som  andra  lagt  upp,  följa  andra  användare   etc.  Via  Youku  kan  användare  även  titta  på  TV-­‐program  och  filmer,  då  kopplas  användaren  ofta                                                                                                                           10  Hashtag  (#)  en  typ  av  länk  som  gör  det  lättare  att  navigera  på  sidor  som  ex.  Twitter.      ”YouTube”,  Nationalencyklopedin,  http://www.ne.se/lang/youtube,  [hämtad  2013-­‐03-­‐18]   12  ”Renren”,  Wikipedia,  http://en.wikipedia.org/wiki/Renren,  [hämtad  2013-­‐03-­‐18]   13  ”Sina  Weibo”,  Wikipedia,  http://sv.wikipedia.org/wiki/Sina_Weibo,  [hämtad  2013-­‐03-­‐18]   14  ”2011  Annual  report”,  Youku     http://ir.youku.com/phoenix.zhtml?c=241246&p=irol-­‐irhome,  [hämtad  2013-­‐03-­‐20]   11   4
 • 9. vidare  till  sidan  Tudou.  Det  finns  både  kinesiskt  och  västerländskt  material  att  tillgå,  ofta  med  både   engelsk  och  kinesisk  undertext.       Tudou  (土豆网,  Tudou  wang,  på  svenska  ung  ”Potatisnätet”)  är  en  sida  på  internet  för  att  ladda   upp  och  titta  på  videoklipp.  Sidan  startades  2005  av  Gary  Wang  och  bara  två  år  senare  visades  över   tre  miljoner  videoklipp  om  dagen.15     I  mars  2012  blev  Tudou  uppköpt  av  Youku  och  i  och  med  det  döpte  bolaget  om  sig  till  Youku  Tudou   Inc.16   3.  SOCIALA  MEDIER  I  KINA   3.1  Mikrobloggar  i  Kina   3.1.1  Censur   Enligt  CNNIC  (China  Internet  Network  Information  Center)  använde  i  januari  år  2013  över  300   miljoner  av  kinas  564  miljoner  internetanvändare  mikrobloggar  som  Sina  Weibo.  Det  är  alltså  över   hälften.17  På  Sina  Weibo  syns  en  ny  trend  att  människor  i  större  utsträckning  skriver  om  saker  som   händer  i  deras  närhet  och  som  myndigheterna  inte  rapporterar  om.  Michael  Anti,  eller  Zhao  Jing,  är   en  kinesisk  journalist  och  bloggare  som  arbetar  och  föreläser  om  sociala  medier  och  nyheter  i  Kina.   I  en  debatt  på  UR  år  2012  berättar  han  att  mobiliseringar  och  grupperingar,  debatt,  inte   förekommer  i  samma  utsträckning  i  Kina  på  sociala  medier  som  de  gör  i  väst.  Enligt  honom  var  det   som  öppnade  upp  intresset  för  mikrobloggar  i  Kina  Twitter  som  kom  och  sedan  blockerades  samma   år,  2009.18  Enligt  Jerker  Hellström,  säkerhetspolitisk  analytiker  på  Totalförsvarets  forskningsinstitut   (FOI),  kan  man  i  en  ”tweet”  som  utgörs  av  max  140  tecken,  på  kinesiska  få  in  mer  information  än   om  man  skriver  på  exempelvis  engelska.  140  tecken  på  kinesiska  blir  mer  innehållsrika  än  140   tecken  på  svenska  då  ett  tecken  på  kinesiska  kan  utgöra  ett  ord  medan  ett  tecken  på  svenska   endast  är  en  bokstav  menar  han.19     Efter  att  Twitter  och  andra  sociala  medier  som  Facebook  och  Wordpress  blivit  blockerade  i  Kina  har   det  kommit  kinesiska  motsvarigheter.  Skillnaden  är  att  dessa  kinesiska  ”kopior”  använder  sig  av   servrar  som  ligger  i  Peking.  Det  innebär  att  statliga  myndigheter  kan  stänga  ner  konton,  radera   inlägg  och  blockera  ord  säger  Michael  Anti.  Han  tillägger  att  amerikanska  sociala  medier  som   Twitter  har  sina  servrar  i  USA  och  därför  inte  omfattas  av  kinesisk  lag.  Vilket  innebär  att  kinesiska   myndigheter  inte  kan  påverka  vilket  material  som  publiceras  där.  Michael  Anti  berättar  vidare  att                                                                                                                           15  Patrik  Lockne,  Ola  Spännar,  Göran  Thorstenson,  Johan  Björkstén,  Catching  up  fast,  PR  and  marketing  in  a  web  2.0   China,  Springtime  2007,  s.5-­‐7   16  “2011  Annual  report”,  Youku,      http://ir.youku.com/phoenix.zhtml?c=241246&p=irol-­‐irhome,  [hämtad  2013-­‐03-­‐20]   17  Tech  in  asia,  http://www.techinasia.com/cnnic-­‐report-­‐2012-­‐china-­‐internet-­‐users-­‐weibo-­‐stats/,  [hämtad  2013-­‐04-­‐18]   18  ”Kina  och  mikrobloggarnas  makt”,  UR,   http://www.ur.se/Produkter/169497-­‐UR-­‐Samtiden-­‐Kina-­‐och-­‐mikrobloggarnas-­‐makt-­‐Kina-­‐och-­‐mikrobloggarnas-­‐makt,   [hämtad  2013-­‐04-­‐18]   19  FOI,  http://foi.se/Documents/AsienBriefing1.pdf,  [hämtad  2013-­‐05-­‐26]     5
 • 10. Sina  Weibo  och  andra  mikrobloggar  är  uppbyggda  på  ett  sätt  som  gör  att  man  inte  kan  organisera   sig.  Det  finns  en  redan  inbyggd  censur  som  gör  att  inlägg  med  vissa  ord  inte  kan  publiceras.20   Jerker  Hellström  menar  att  enligt  en  studie  från  Harvard  gjord  2012  ska  omkring  13%  av  allt  som   publiceras  på  kinesiska  sociala  medier  censureras.  21  I  studien  framgår  även  att  störst  sannolikhet   att  tas  bort  av  moderatorer  har  inlägg  som  syftar  till  någon  form  av  mobilisering,  oavsett  vad  det   handlar  om,  även  om  det  handlar  om  stöd  för  det  kinesiska  kommunistpartiet.  Jerker  Hellström   skriver  att  censuren  inte  endast  sträcker  sig  till  att  blockera  inlägg  och  ta  bort  användares  konton.   En  del  användare  som  följer  känsligt  material  på  nätet  tystas  på  andra  sätt,  kinesiska  myndigheter   låter  inläggen  ligga  kvar  men  gör  dem  osynliga  för  allmänheten  menar  han  –  som  en  slags  osynlig   munkavel.  På  detta  sätt  isolerar  myndigheter  användare  men  låter  dem  tro  att  de  når  ut  med  sina   inlägg,  i  själva  verket  kan  ingen  annan  än  författaren  själv  se  det  som  lagts  upp.  22   Jerker  Hellström  hävdar  att  det  finns  censur  på  sociala  medier  som  hindrar  användare  från  att  lägga   upp  inlägg  med  vissa  förbjudna  sökord  men  att  det  mesta  censureras  manuellt.  Det  behöver  inte   alltid  vara  så  att  ett  inlägg  per  automatik  censureras  på  grund  av  användandet  av  ett  visst  ord,   hävdar  han,  utan  det  är  inlägget  i  sin  helhet  som  avgör  om  det  ska  censureras  eller  inte.  När  ett   inlägg  raderas  sker  det  oftast  ungefär  ett  dygn  efter  att  det  publicerats  vilket  skapar  en  lucka  i   systemet  som  gör  att  även  det  som  i  Kina  klassas  som  olämpligt  material  hinner  få  viss  spridning.   Olämpligt  material  kan  exempelvis  vara  sådant  som  i  Kina  anses  vara  politiskt  känsligt.       Internetföretagen  bär  enligt  Jerker  Hellström  själva  ansvar  för  innehållet  i  webbportalerna.  Det   bidrar  till  en  decentralisering  av  censureringsprocessen  och  att  censureringen  till  störst  del   genomförs  av  företagens  egna  censorer.  Han  menar  att  inofficiella  siffror  pekar  på  att  Sina  Weibo   år  2012  hade  ca  1000  anställda  vars  uppgift  var  att  granska  innehållet  på  mikrobloggarna.  Han   hävdar  att  det  utöver  det  finns  tiotusentals  internetpoliser  (uppskattningar  har  gjorts  till  mellan   20.000  och  50.000)  som  också  har  till  uppgift  att  granska  informationen  på  nätet.  Jerker  Hellström   menar  dock  att  det  kanske  mest  effektiva  sättet  att  hindra  otillåtet  material  på  sociala  medier  är  att   skapa  en  miljö  som  leder  till  självcensur.  Det  vill  säga  att  användare  helt  enkelt  väljer  att  inte   publicera  vissa  saker  av  rädsla  för  de  konsekvenser  det  kan  komma  att  få.  Vad  som  är  otillåtet   material  varierar  ständigt  beroende  på  det  politiska  klimatet  och  det  bidrar  till  en  större  försiktighet   både  hos  aktiva  mikrobloggare  och  internetföretagen  menar  han.  Är  man  som  mikrobloggare  inte   tillräckligt  försiktig  riskerar  man  att  till  exempel  bli  av  med  sitt  konto,  få  en  varning  eller  i  extrema   fall  fängelsestraff.  Sina  Weibo  har  sedan  2011  infört  en  regel  som  säger  att  alla  användare  måste   ange  identitetsuppgifter  för  att  kunna  registrera  sig.  Utöver  detta  har  Sina  Weibo  inrättat  ett                                                                                                                           20  ”Kina  och  mikrobloggarnas  makt”,  UR,   http://www.ur.se/Produkter/169497-­‐UR-­‐Samtiden-­‐Kina-­‐och-­‐mikrobloggarnas-­‐makt-­‐Kina-­‐och-­‐mikrobloggarnas-­‐makt,   [hämtad  2013-­‐04-­‐18]   21  ”How  censorship  in  China  allows  government  criticism  but  silences  collective  expression”,  Harvard,   http://gking.harvard.edu/publications/how-­‐censorship-­‐china-­‐allows-­‐government-­‐criticism-­‐silences-­‐collective-­‐ expression  [hämtad  2013-­‐06-­‐02]   22  FOI,  http://foi.se/Documents/AsienBriefing1.pdf,  [hämtad  2013-­‐05-­‐26]     6
 • 11. poängsystem  som  uppmuntrar  mikrobloggare  att  anmäla  varandra  för  spridning  av  osann   information  skriver  han.23     3.1.2  Ny  trend  på  kinesiska  sociala  medier   I  debatten  på  UR  år  2012  berättar  Michael  Anti  att  censuren  i  Kina  är  något  som  tillhör  vardagen,   varje  dag  raderas  inlägg,  konton  och  skickas  varningar  ut  till  människor  som  är  aktiva  på  sociala   nätverk  hävdar  han.  Det  man  nu  kan  se  är  dock  att  kritiska  nyheter  som  rapporteras  på  Sina  Weibo   och  andra  mikrobloggar  i  vissa  fall  får  stå  kvar  och  kanske  till  och  med  belyses  av  regeringen  säger   han.  När  ett  snabbtåg  spårade  ur  år  2011  i  Wenzhou  spreds  nyheten  som  en  löpeld  på  mikrobloggar   i  Kina.  Det  spektakulära  var  att  flera  miljoner  känsliga  och  kritiska  inlägg  fick  stå  kvar  utan  att   censureras  fortsätter  han.  24  Det  visade  sig  att  urspårningen  berodde  på  ett  signalfel  som  i  sin  tur   kom  sig  av  ett  dåligt  designat  spårsignalsystem.  Det  uppdagades  att  signalsystemet,  som  installerats   på  över  50  andra  platser  i  landet,  var  dåligt  testat  och  frågor  väcktes  kring  varför  och  hur   inköpskontrakten  hade  skrivits  från  första  början.  Det  visade  sig  att  besluten  kommit  från  högre   instanser  inom  ledningen  för  Kinas  nationella  tågbolag.  Det  hade  slarvats  med  säkerhetskontroller   och  systemet  hade  installerats  för  fort.  Detta  resulterade  i  att  54  högt  uppsatta  tjänstemän  ställdes   inför  rätta.  Kritik  riktades  även  mot  att  man  försökt  begrava  urspårade  vagnar,  misstankar  väcktes   om  att  det  var  för  att  undangömma  bevismaterial.25     Att  nyheter  som  denna  får  stå  kvar  på  sociala  medier  är  något  som  man  börjat  se  efter  år  2011   enligt  Michael  Anti.  Det  liknar  nästan  avsaknad  av  censur  och  upplevs  av  vissa  som  nära  nog   yttrandefrihet  säger  han.  Han  menar  dock  att  utvecklingen  endast  blivit  möjlig  för  att  den  hjälper   regeringen  att  stärka  sin  egen  position.  Det  skulle  vara  ytterligare  ett  sätt  att  utöva  makt.  Genom   att  kritiken  som  riktas  mot  makthavare  på  lokal  nivå  får  stå  kvar,  kan  människor  få  utlopp  för  ilska   och  missnöje  utan  att  kritiken  träffar  regeringen  direkt,  menar  han.  När  regeringen  sedan  agerar  för   att  ta  hänsyn  till  människors  missnöje  och  göra  förändringar,  påverkar  det  bilden  av  regeringen   positivt  och  förtroendet  för  den  ökar  bland  folket,  säger  Michael  Anti.26     I  boken  Changning  media,  changing  China  som  publicerades  2011  skriver  kinaexperten  och   författaren,  Susan  L.Shirk,  att  det  nya  informationsflödet  som  kommit  med  internet  får  den   kinesiska  staten  att  fasa  för  att  förlora  makt.  Enligt  henne  har  sociala  medier  ökat  pressen  på  att   staten  uppmärksammar  människors  missnöje,  de  måste  åtgärda  problem  innan  de  leder  till   okontrollerbar  ilska  och  eventuell  organisering.  Nya  medier  har  på  det  sättet  börjat  möblera  om  i                                                                                                                           23  FOI,  http://foi.se/Documents/AsienBriefing1.pdf,  [hämtad  2013-­‐05-­‐26]    ”Kina  och  mikrobloggarnas  makt”,  UR,   http://www.ur.se/Produkter/169497-­‐UR-­‐Samtiden-­‐Kina-­‐och-­‐mikrobloggarnas-­‐makt-­‐Kina-­‐och-­‐mikrobloggarnas-­‐makt,   [hämtad  2013-­‐04-­‐18]   25  ”China  Blasts  High-­‐Speed  Rail  System”,  Wallstreet  journal,   http://online.wsj.com/article/SB10001424052970204632204577126121683353312.html,  [hämtad  2013-­‐05-­‐11]   26  ”Kina  och  mikrobloggarnas  makt”,  UR,   http://www.ur.se/Produkter/169497-­‐UR-­‐Samtiden-­‐Kina-­‐och-­‐mikrobloggarnas-­‐makt-­‐Kina-­‐och-­‐mikrobloggarnas-­‐makt,   [hämtad  2013-­‐04-­‐18]   24   7
 • 12. kommunikationen  mellan  folket  och  staten  på  ett  sätt  som  man  inte  tidigare  kunnat  se  i  Kina  menar   hon.27   Sina  Weibo  och  andra  sociala  medier  utgör  samtidigt  en  viktig  informationskälla  för  Kinas   kommunistiska  parti  när  det  kommer  till  att  övervaka  och  påverka  den  allmänna  opinionen  i  landet,   hävdar  Jerker  Hellström.28Enligt  AFP  började  kinesiska  myndigheter  så  tidigt  som  2010  med  att   utbilda  statstjänstemän  i  Peking  i  sociala  medier  för  att  bättre  kunna  styra  opinionsbildningen.  De   uppger  också  att  det  finns  personer  som  utger  sig  för  att  vara  helt  vanliga  internetanvändare,  men   betalas  för  att  skriva  partivänliga  kommentarer  på  nätet.  De  är  anställda  för  att  lägga  ut   propaganda  och  sprida  information  som  stärker  partiets  ställning  –  så  kallade  ”50  cent  armén”.   Namnet  kommer  sig  av  att  betalningen  ligger  på  motsvarande  50  cent  per  inlägg.29Kinesiska   statstjänstemän  och  myndigheter  uppmanas  att  skaffa  egna  bloggar/mikrobloggar  för  att  följa  med   i  vad  som  skrivs  på  sociala  medier.  Genom  att  själva  delta  kan  de  också  påverka  det  som  syns  på   sociala  medier  och  medborgare  kan  kommunicera  direkt  med  makthavare  och  myndigheter.30   Författaren  och  professorn  Evgeny  Morozov  forskar  om  internet,  han  hävdar  att  sociala  medier  i   själva  verket  kan  bidra  till  att  stärka  auktoritära  stater.  Han  menar  att  i  Kina,  till  exempel,  anställer   myndigheterna  människor  som  ska  blogga  positivt  om  Kinas  kommunistiska  parti.  Genom  att   studera  den  allmänna  opinionen  på  internet  och  sociala  medier  kan  myndigheterna  styra  bilden  av   den  egna  regeringen.  Han  säger  att  genom  att  låta  medborgare  påverka  politiska  beslut  kan   auktoritära  stater  hävda  att  de  är  demokratiska  och  att  de  agerar  i  linje  med  den  allmänna   opinionen.31   Att  mikrobloggar  har  stor  betydelse  i  Kina  råder  det  ingen  tvekan  om.  Bevakningen  av  vad  som  sker   på  bland  annat  Sina  Weibo  är  stor  både  internationellt  och  i  Kina.  Kinesiska  medier  rapporterar   flitigt  vad  som  händer  i  sociala  medier.  Framför  allt  när  det  som  skrivits  hjälper  till  att  påverka   samhället/politiken  eller  enskilda  händelseförlopp.  På  hemsidan  för  kinesiska  kommunistpartiets   centralkommitté  står  det  att  sociala  medier  inte  längre  bör  ses  som  en  mediekanal,  utan  snarare   som  en  förlängning  av  samhället.  Därför  måste  man  både  idag  och  framöver  vara  medveten  att  det   som  skrivs  i  sociala  medier  kan  komma  att  påverka  politiken.  Där  uppmanas  befolkningen  att   använda  mikrobloggar  för  att  förbättra  insynen  i  parti,  myndigheter  och  stat  för  att  öka  demokratin   och  förbättra  landet  som  helhet  genom  att  stärka  regeringens  position.32   I  kinesiska  medier  framförs  kritik  mot  mikrobloggar  och  missnöjet  som  folk  uttrycker  där.  På  den   statliga  nyhetsbyrån 新华  (Xinhua,  på  svenska  ung.  ”Nya  Kina”)s  hemsida  kan  man  läsa  att  de   nyhetsrapporter  och  samhällskritik  som  framförs  på  mikrobloggarna  inte  alltid  är  att  lita  på.  Där  är                                                                                                                           27  Susan  L.Shirk  “Changing  media,  Changing  China”,  edited  by  Susan  L.Shirk,  Changing  media,  changing  China,  Oxford   university  press  2011,  s.16-­‐17   28  FOI,  http://www.foi.se/en/Top-­‐menu/Pressroom/News/2012/FOI-­‐studies-­‐Chinas-­‐microblogs/,  [hämtad  2023-­‐05-­‐26]   29  Google  news,  AFP,  http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5gxzY-­‐-­‐ VPHgJSvSwQiZjO4njGTVpg?docId=CNG.76902a82be91436529cd6c2c1ccbb7f5.101,  [hämtad  2015-­‐05-­‐26]   30  Johan  Lagerkvist,  After  the  internet,  before  democracy  –  competing  norms  in  chinese  media  and  society,  2010,  s.86   31  TED,  http://www.ted.com/talks/evgeny_morozov_is_the_internet_what_orwell_feared.html,  [hämtad  2015-­‐05-­‐26]   32 求是理论网  Qiushi  lilunwang  (KKPs  organ  för  centralkommittén),   http://www.qstheory.cn/zz/xsyj/201207/t20120730_173159.htm,  [hämtad  2013-­‐05-­‐20]     8
 • 13. det  bara  en  grupp  av  människor  som  finns  representerade  och  de  utgörs  till  stor  del  av  unga  och   arbetslösa  män  hävdar  nyhetsbyrån.  I  själva  verket  kan  man  inte  utläsa  den  allmänna  opinionen   genom  att  titta  på  vad  som  sägs  på  mikrobloggar  skriver  de.  Det  som  man  måste  bli  bättre  på,  enligt   Xinhua,  är  att  ge  utryck  för  den  stora  massans  positiva  inställning  till  Kina  och  det  kinesiska   samhället  för  att  undvika  missförstånd  och  att  människor  uppmanar  andra  att  vara  missnöjda  utan   orsak.  De  allra  flesta  kineser  är  nöjda  med  politiken  och  sin  tillvaro,  man  ska  inte  tro  allting  som   skrivs  på  sidor  som  Sina  Weibo,  det  mesta  är  bara  elak  ryktesspridning  rapporterar  nyhetsbyrån.   Mikrobloggar  används  som  en  ventil  och  trots  att  rapporteringen  där  i  allt  större  utsträckning  hjälpt   till  att  avslöja  fall  av  exempelvis  korruption  så  bör  man  inte  lägga  allt  för  stor  vikt  vid  vad  som  skrivs   där  säger  de  och  uppmanar  kineser  att  vända  sig  till  traditionella  medier  för  verkligt  sanningsenlig   rapportering.  På  mikrobloggar  kan  vem  som  helst  skriva  vad  som  helst,  där  finns  inte  den  kritiska   granskning  som  man  kan  se  i  mer  traditionella  kinesiska  medier  menar  Xinhua.33     3.2  Medborgarjournalistik   3.2.1  Zola  och  Tiger  Temple   Sociala  medier  i  Kina  och  framförallt  mikrobloggar  har  gjort  det  möjligt  för  enskilda  människor  att   själva  rapportera  händelser  och  publicera  kritikska  åsikter  på  nätet.  I  den  svenska  dokumentären   Nätrebeller  i  Kina  som  sändes  på  SVT  i  år  berättas  det  om  ”medborgarreportrar”  som  tagit   nyhetsrapporteringen  i  egna  händer  och  som  själva  åker  runt  och  skriver  om  saker  som  de  ser  eller   hört  talas  om  för  att  sedan  rapportera  dessa  på  sociala  medier.  Dessa  medborgarreportar  kan   kontaktas  och  få  tips  av  vanliga  medborgare  som  vill  att  de  ska  skriva  om  just  deras  situation,   medborgare  donerar  pengar  för  att  reportrarna  ska  kunna  fortsätta  sin  verksamhet  enligt   dokumentären.34   Två  medborgarjournalister  som  medverkar  i  dokumentären  är  Zhou  Shuguang  och  Zhang  Shihe  som   kallar  sig  Zola  och  Tiger  Temple.  Zhou  shuguang  är  en  av  de  som  tar  emot  donerade  pengar  från   läsare  för  att  kunna  bedriva  sin  verksamhet.  Zhang  Shihe  (Tiger  Temple)  menar  att  det  finns  bönder   som  är  villiga  att  säga  vad  de  tycker,  de  vet  bara  inte  hur  de  ska  göra  sina  röster  hörda  säger  han  i   dokumentären.  Han  berättar  att  bönderna  stod  i  centrum  under  Mao  Zedongs  jordbruksreformer   efter  han  tagit  makten  1949,  och  nu  känner  de  sig  istället  bortglömda  när  regeringen  börjat  satsa   mer  på  städerna  och  den  ekonomiska  tillväxten.  35  En  bonde  som  medverkar  i  dokumentären  säger   att  kinesiska  journalister  som  rapporterar  för  de  statliga  medierna  inte  alltid  kan  hjälpa  till,  de  har   för  mycket  restriktioner  om  vad  de  får  rapportera  och  inte.  Bonden  bor  i  en  by  där  vattnet  blivit   helt  förstört  av  föroreningar  och  säger  att  han  hoppas  att  Zhang  Shihe  ska  kunna  hjälpa  till  att                                                                                                                           33 新华网  Xinhuawang  (Statliga  nyhetsbyrån  Nya  Kinas  hemsida),  http://news.xinhuanet.com/politics/2011-­‐ 11/28/c_122347008.htm,  [hämtad  2013-­‐05-­‐17]   34  ”Nätrebeller  i  Kina”,  UR,   http://www.ur.se/Produkter/175006-­‐Varlden-­‐Natrebeller-­‐i-­‐Kina?q=sociala+medier+kina,  [hämtad  2013-­‐04-­‐20]   35  ”Mao  Zedong”,  Wikipedia,  http://sv.wikipedia.org/wiki/Mao_Zedong,  [hämtad  2013-­‐06-­‐02]     9
 • 14. belysa  deras  situation.  Han  berättar  att  det  varit  många  journalister  där  redan,  men  att  de  inte   kunnat  rapportera  om  händelsen  i  medier  på  grund  av  restriktioner  från  myndigheterna.36   Medborgarjournalister  och  andra  som  publicerar  känsligt  material  på  internet  löper  i  värsta  fall   risken  att  drabbas  av  hårda  konsekvenser.  Ett  känt  exempel  är  domen  mot  Cao  Haibo.  År  2011   arresterades  Cao  för  ”omstörtande  verksamhet”  och  dömdes  till  ett  åttaårigt  fängelsestraff.  Han   hade,  enligt  kinesisk  domstol,  skickat  meddelanden  online  som  kritiserade  Kinas  kommunistiska   parti  och  ska  ha  haft  avsikt  att  bilda  ett  oppositionsparti.  Domen  kom  bara  en  vecka  innan   partikongressen  där  nya  ledare  inom  Kinas  Kommunistiska  parti  skulle  utses.37Den  kinesiska   medieexperten  och  bloggaren  Wen  Yunchao  twittrade  efter  domen:   Domen  mot  Cao  Haibo,  när  den  kommer  just  vid  den  här  tidpunkten,  kan  omöjligt   vara  ett  beslut  fattat  av  en  lokal  domstol.  Istället  kan  det  ses  som  en  signal,  en  gest   38 från  toppen.   I  den  svenskproducerade  dokumentären  på  SVT  får  vi  se  vilka  följder  det  kan  få  att  trotsa  cesuren.   Till  exempel  så  förföljs  både  Zhou  Shuguang  och  Zhang  Shihe  av  anställda  vid  kinesiska   myndigheter,  på  nätet  såväl  som  utanför  nätet.  Det  förekommer  att  medborgarjournalister  inte   tillåts  att  lämna  landet  eftersom  de  anses  utgöra  ett  hot  mot  den  Kinesiska  nationens  säkerhet   (Zhou)  eller  arresteras  och  eskorteras  till  sina  hem  (Zhang).  Värt  att  nämna  är  att  det  som  ses  som   ett  hot  mot  en  nations  säkerhet  är  olika  i  respektive  land.  Inskränkningar  på  en  individs  frihet  görs   även  i  andra  länder  när  en  medborgare  misstänks  för  den  här  typen  av  brott.  Under   partikongressen  i  Peking  2012  släpptes  vissa  av  dessa  journalister  inte  in  i  staden,  däribland  Zhang   Shihe  som  därmed  heller  inte  kunde  rapportera  händelser  kring  kongressen.39Under   partikongressen  ökade  övervakningen  av  internet  i  Kina.  Så  kallade  VPN  servrar  blockerades  i  stor   utsträckning  för  att  förhindra  spridning  av  det  som  uppfattas  som  känsligt  material  i  Kina,  också  en   del  utländska  tidningar  blockerades  online.40   3.2.2  ”Bildjournalistik”   På 人民网  (Renminwang,  hemsidan  för  tidningen  ”Folkets  Dagdblad”)  skrivs  det  att  något  som  man  ser  i   allt  större  utsträckning  är  ”bildjournalistik”,  både  i  Kina  och  internationellt.  Det  vill  säga   medborgare  publicerar  bilder  med  nyhetsvärde  på  exempelvis  Sina  Weibo  med  även  på  andra   sociala  medier  som  Instagram.  I  en  artikel  på  Renminwang  från  mars  i  år  skrivs  att  såväl  journalister   anställda  vid  officiella  medier  som  medborgarjournalister  använder  sig  av  bildjournalistik  för  att   rapportera  nyheter  i  realtid.  Bilderna  markeras  sedan  med  hashtags  för  att  människor  enkelt  ska   kunna  söka  fram  bilder  som  tagits  i  samband  med  en  viss  händelse.  Enligt  Renminwang  är                                                                                                                           36  ”Nätrebeller  i  Kina”,  UR,   http://www.ur.se/Produkter/175006-­‐Varlden-­‐Natrebeller-­‐i-­‐Kina?q=sociala+medier+kina,  [hämtad  2013-­‐04-­‐20]   37  ”Chinese  café  owner  given  a  eight  year  sentence  over  online  messages”,  New  York  Times,   http://www.nytimes.com/2012/11/02/world/asia/chinese-­‐cafe-­‐owner-­‐given-­‐8-­‐year-­‐sentence-­‐over-­‐online-­‐ messages.html?_r=0,  [hämtad  2013-­‐05-­‐26];  Sina  Weibo,  Cao  Haibos  fru  Zhang  Nians  konto   http://www.weibo.com/2488526814/xxCGAwERp,  [hämtad  2013-­‐05-­‐26]   38  Twitter,  Wen  Yunchaos  konto,  https://twitter.com/wenyunchao/status/263849034089889792,  [hämtad  2013-­‐05-­‐26]   39  ”Nätrebeller  i  Kina”,  UR,   http://www.ur.se/Produkter/175006-­‐Varlden-­‐Natrebeller-­‐i-­‐Kina?q=sociala+medier+kina,  [hämtad  2013-­‐04-­‐20]   40  ”VPN”  http://sv.wikipedia.org/wiki/Virtual_private_network,  [hämtad  2013-­‐05-­‐18];  ”Hårdare  nätcensur  när  nya   ledare  väljs”,  DN   http://www.dn.se/nyheter/varlden/hardare-­‐natcensur-­‐nar-­‐nya-­‐ledare-­‐valjs-­‐i-­‐kina?rm=print,  [hämtad  2013-­‐05-­‐26]     10
 • 15. mobiltelefoner  ett  viktigt  redskap  inom  bildjournalistiken.  Detta  trots  att  bildkvalitén  på  en  bild   tagen  med  mobiltelefon  inte  är  lika  bra  som  om  den  togs  med  en  kamera.  Enligt  hemsidan  bryr  sig   journalister  vid  större  medier  till  större  utsträckning  om  bilkvalitén  än  medborgarjournalister,  de   skriver  att  det  viktigaste  för  medborgarjournalister  är  bildens  nyhetsvärde.41     3.2.3  Nyhetskvalitét  och  tillförlitlighet   Bland  en  del  kineser  ses  medborgarjournalistiken  som  ett  komplement  till  de  mer  traditionella   nyhetskanalerna  enligt  en  artikel  hämtad  från 百度文库(baidu  wenku,  Baidu’s  Bibliotek).   Medborgarjournalister  rapporterar  till  viss  del  nyheter  som  det  inte  skrivs  om  i  traditionella  medier   men  de  saknar  yrkesvanan  och  professionalismen  hos  yrkesjournalister,  står  det  i  artikeln.  Det  är   större  risk  att  medborgarjournalister  involverar  sig  känslomässigt  i  en  händelse  som  de  rapporterar   om.  Rapporteringen  blir  kanske  subjektiv  och  därmed  inte  heller  helt  tillförlitlig,  därför  kan  det  vara   bra  att  leta  efter  flera  källor  och  inte  endast  förlita  sig  på  det  som  skrivs  av  medborgarjournalister,   fortsätter  artikeln.  Det  betyder  inte  att  för  den  skull  förringa  värdet  av  deras  rapportering,  står   det.42  Ett  exempel  på  hur  viktig  medborgarjournalistik  kan  bli,  är  hemsidan  för   medborgarjournalistik,  Ohmynews,  som  skapats  i  Sydkorea,  enligt  en  artikel  på  Xinhuawang,  Kinas   statliga  nyhetsbyrås  hemsida.  Sidan  är  idag  en  av  Sydkoreas  största  nyhetssajter  enligt  artikeln.43   Liknande  sidor  finns  även  i  Kina.     3.2.4  Sociala  medier  och  samhällspåverkan   I  sammanhang  där  man  talar  om  censur  och  samhällsförändring  i  Kina  kommer  ofta  ”den  arabiska   våren”  upp  som  samtalsämne.  Det  finns  de  som  tror  att  sociala  medier  i  Kina  ska  kunna  bidra  till   ökad  yttrandefrihet  och  så  småningom  kanske  också  demokrati.  Att  människor  ska  gå  ihop  och   mobilisera  sig  likt  det  som  hände  i  arabvärlden.  44  Michael  Anti,  bloggare  och  journalist,  säger  att   han  inte  tror  att  det  skulle  vara  möjligt  i  Kina  eftersom  det  är  svårt  att  mobilisera  sig  och  kritiska   individer  lätt  tystas  ner  av  staten.  Professorn  i  journalistik,  media  och  kommunikation  vis   Stockholms  Universitet,  Christian  Cristensen  säger  att  det  som  var  förutsättningen  för   rapporteringen  på  Twitter  under  den  arabiska  våren,  var  att  de  servrar  Twitter  använder  sig  av   ligger  i  USA  och  att  exempelvis  den  egyptiska  regeringen  inte  har  tillgång  till  dem  och  därför  inte   heller  möjlighet  att  stänga  ner  konton  och  radera  inlägg.  Professor  Christian  Christensen  menar  att   man  bör  vara  försiktig  med  att  höja  sociala  medier  till  skyarna  när  det  handlar  om  att  förändra  ett   samhälle.  Förr  eller  senare  måste  folket  ut  på  gatorna,  det  är  inte  på  sociala  medier  som   förändringen  sker  i  slutänden  säger  han.45  Philip  Seib,  professor  i  journalistik  och  offentlig                                                                                                                           41 人民网  Renminwang  (Folkets  Dagblad),  http://media.people.com.cn/n/2013/0313/c358821-­‐20778623.html,  [hämtad   2013-­‐05-­‐20]   42 百度文库 Baidu  wenku,  (Baidu  bibliotek),  http://doc.baidu.com/view/617a68f9fab069dc50220112.html,  [hämtad   2013-­‐05-­‐17]   43 百度文库 Baidu  wenku,  (Baidu  bibliotek),  http://doc.baidu.com/view/617a68f9fab069dc50220112.html,  [hämtad   2013-­‐05-­‐17]   44  ”Arabiska  våren”,  Nationalencyklopedin,  http://www.ne.se/arabiska-­‐v%C3%A5ren,  [hämtad  2013-­‐05-­‐24]   45  ”Kina  och  mikrobloggarnas  makt”,  UR,   http://www.ur.se/Produkter/169497-­‐UR-­‐Samtiden-­‐Kina-­‐och-­‐mikrobloggarnas-­‐makt-­‐Kina-­‐och-­‐mikrobloggarnas-­‐makt,   [hämtad  2013-­‐04-­‐18]     11
 • 16. diplomati,  gör  samma  reflektion  i  boken  Real  time  diplomacy.  Politics  and  power  in  the  social  media   era:   46 Medier  skapar  inte  revolution,  det  gör  människor  med  mod.     Det  som  hände  under  den  arabiska  våren  nämns  i  många  artiklar  i  de  stora  kinesiska  tidningarna.   Att  sociala  medier  påverkar  sättet  som  samhället  diskuterar  politik  nämns  bland  annat  på  statliga   nyhetsbyrån 新华  (Xinhua,  Statliga  nyhetsbyrån)  hemsida.  Mikrobloggarnas  påverkan  är  något  som   måste  tas  upp  i  politiken,  det  kan  inte  ignoreras  rapporterar  nyhetsbyrån.47   Under  den  arabiska  vårens  initiationsskede  skrev,  enligt  Philip  Seib,  den  arabiska  journalisten  Rami   Khouri  att  sociala  medier  var  ”mer  av  en  stressförlösare  än  en  mekanism  för  politisk  förändring”  och   att  alla  hundra  tusentals  bloggare  inte  initierat  en  enda  politisk  förändring  i  landet  hittills.  När  han   skrev  det  kanske  det  stämde,  men  bara  månader  senare  såg  situationen  helt  annorlunda  ut  menar   Phili  Seib.  De  förändringar  som  skett  under  den  korta  tiden  var  politiska  och  berodde  inte   nödvändigtvis  på  sociala  medier  skriver  han.  Han  skriver  att  människors  bägare  hade  runnit  över   och  behovet  av  förändring  var  något  som  spritt  sig  till  den  stora  massan.  Det  var  alltså  inte  sociala   medier  som  var  den  största  faktorn,  utan  faktumet  att  människor  tröttnat  på  sin  situation  som   utlöste  upploppen  enligt  Seib.  Sociala  medier  utgjorde  ett  redskap  bland  flera  forsätter  han.48En   annan  forskare  som  ställer  sig  kritisk  till  sociala  medier  som  ett  verktyg  för  demokratiskt  utveckling   är  Evgeny  Morozov.  Han  hävdar  att  sociala  medier  tvärt  om  kan  hjälpa  till  att  förstärka  auktoritära   stater.  Genom  att  övervaka  innehållet  på  sociala  medier  kan  autoritära  stater  vinkla  och  förbättra   bilden  av  sig  själv.  Han  menar  att  den  till  synes  allmänna  bilden  av  att  alla  kineser  som  älskar  sin   mobiltelefon  eller  i-­‐Pod  automatiskt  också  älskar  liberal  demokrati,  så  är  inte  fallet  enligt  Morozov.   Han  hävdar  att  stater  som  Ryssland,  Iran  och  Kina  alla  anställer  och  betalar  bloggare  för  att  sprida   propaganda  på  internet  och  sociala  medier  och  att  myndigheter  i  dessa  länder  lärt  sig  att  det   effektivaste  sättet  att  tillintetgöra  kritiker  är  att  vinkla  publicerat  material  så  att  det  blir  positivt  för   partiet.  Detta  genom  att  till  exempel  anställa  personer  för  att  gå  in  och  vända  diskussioner  genom   att  lämna  partivänliga  kommentarer  på  chattforum  och  i  kommentarsfält  på  nätet.49   3.3  Kinas  medialandskap  ur  ett  historiskt  perspektiv   I  boken  Changing  media,  chaning  China  som  publicerades  år  2011  skriver  kinaexperten  Susan   L.Shirk  att  Kinas  medielandskap  har  blivit  mycket  mer  öppet  på  senare  år  även  om  man  ser  till   traditionella  medier.  År  1979  luckrade  det  kinesiska  kommunistpartiet  upp  reglerna  kring  vilken   information  som  skulle  nå  ut  till  den  stora  massan  genom  att  tillåta  tidningar,  TV,  radio  att  tjäna   pengar  på  reklam.  Genom  att  låta  medierna  själva  tävla  om  marknadsandelar  och  kunna  öka  sina   inkomster  genom  att  sälja  annonser,  skulle  partiet  minska  sin  egen  ekonomiska  börda  och                                                                                                                           46  Philip  Seib,  Real  time  diplomacy.  Politics  and  power  in  the  social  media  era,  Palgrave  McMillan  2012,  s.41   新华网  Xinhuawang  (Statliga  nyhetsbyrån  Nya  Kinas  hemsida),  http://news.xinhuanet.com/politics/2011-­‐ 11/28/c_122347008.htm,  [hämtad  2013-­‐05-­‐17]   48  Philip  Seib,  Real  time  diplomacy.  Politics  and  power  in  the  social  media  era,  Palgrave  McMillan  2012,  s.42   49  TED,  http://www.ted.com/talks/evgeny_morozov_is_the_internet_what_orwell_feared.html,  [hämtad  2013-­‐05-­‐26]   47   12
 • 17. modernisera  den  kinesiska  ekonomin,  skriver  hon.  I  början  av  1990  talet  finansierade   kommunistpartiet  upprättandet  av  internet  i  Kina.  Tanken  var  att  internet  skulle  innebära  ett   uppsving  för  Kina  som  ett  högteknologiskt  land.  Det  som  man  möjligen  inte  räknat  med  var  vilken   effekt  det  skulle  ha  på  det  politiska  klimatet  i  landet,  skriver  L.Shirk.  I  och  med  internet  släpptes  ett   stort  flöde  av  information  loss,  som  inte  vart  tillgängligt  för  allmänheten  tidigare.  Människor   började  söka  efter  information  på  nätet,  vilket  i  sin  tur  har  gjort  det  svårare  för  staten  att   kontrollera  den  allmänna  opinionen  skriver  hon.  Efter  många  år  av  att  ha  matats  med  propaganda   och  bristande  rapportering  om  inhemska  och  utländska  nyheter,  törstar  det  kinesiska  folket  efter   ”riktiga”  nyheter  enligt  L.Shirk.   Susan  L.Shirk  skeriver  att  genom  att  släppa  något  på  kontrollen  över  media  kan  totalitära  stater   som  Kina  vinna  såväl  ekonomiskt  som  politiskt  genom  ökat  stöd  för  det  egna  landets  regering.   Marknaden  fungerar  bättre  när  människor  har  större  kunskaper.  Det  som  däremot  är  risken  med   att  släppa  ut  mer  information  är  att  människor  börjar  ställa  nya  krav  på  regeringen,  krav  som  den   kanske  inte  kan  leva  upp  till  och  det  skulle  kunna  skapa  en  situation  där  det  blir  svårare  att  behålla   makten  fortsätter  hon  sedan.  Ett  friare  informationsflöde  kan  alltså  samtidigt  bidra  till  att  stärka   den  politiska  makten  och  öka  förtroendet  för  partiet  enligt  Susan  L.Shirk.  Hon  skriver  att  ett  sätt  att   kontrollera  de  diskussioner  som  kommer  upp  och  de  kritiska  röster  som  hörs  är  att  låta  debatten   hållas  på  nätet.  På  det  sättet  ser  myndigheterna  till  att  människor  får  utlopp  för  sina  känslor,  istället   för  att  folk  protesterar  på  gatan,  vilket,  hävdar  hon,  skulle  vara  mycket  farligare  för  staten.  Internet   är  uppbyggt  på  ett  sätt  som  gör  att  människor  delas  upp  i  mindre  fragment  av  grupper  istället  för   att  organisera  sig  i  effektiva  revolutionära  organisationer,  skriver  hon.  Att  släppa  media  helt  fri  och   låta  människor  skriva  öppet  om  vad  som  helst  brukar  resultera  i  att  diktatoriska  makter  tappar   kontrollen,  den  kinesiska  regeringen  är  därför  fortsatt  försiktiga  med  att  släppa  på  gränser  och   övervakning  när  det  gäller  vad  som  får  skrivas  online  enligt  L.Shirk.  50   Historisk  sett  i  Kina  har  medias  syfte  varit  att  påverka  den  allmänna  opinionen  och  sprida  Kinesiska   kommunistpartiets  politiska  budskap  till  befolkningen  säger  L.Shirk.  1979  fanns  det  69  tidningar  i   Kina  och  alla  var  statligt  ägda,  nyheterna  bestod  i  stor  utsträckning  av  bilder  och  rubriker  som   glorifierade  kinesiska  partimedlemmar  eller  nationella  händelser,  ytterst  få  negativa  inhemska   nyheter  eller  internationella  nyheter  publicerades  enligt  Susan  L.Shirk.  I  övrigt  utgjordes  tidningarna   till  störst  del  av  partiideologisk  prosa  skriver  hon.  Kinas  ”Folkets  dagblad”  var  tidningen  alla  läste   om  mornarna  och  alla  företag  och  fabriker  var  tvungna  att  inneha  en  prenumeration.  Kinas  centrala   television  (CCTV)  sände  om  kvällarna  en  repetition  av  det  som  man  hade  kunnat  läsa  i  Folkets   Dagblad  under  dagen.  Politiska  texter  i  tidningen  lästes  upp  högt  i  radio  för  att  sedan  utgöra   underlaget  i  obligatoriska  politiska  studiesessioner  som  hölls  på  alla  arbetsplatser  runt  om  i  landet   skriver  hon.     Under  de  senaste  30  åren  har  situationen  ändrats  markant  enligt  L.Shirk.  I  och  med  att  den  statliga   finansieringen  minskade  runt  1980talet  blev  den  mediala  friheten  något  större  skriver  hon.  Enligt                                                                                                                           50  Susan  L.Shirk  “Changing  media,  Changing  China”,  edited  by  Susan  L.Shirk,  Changing  media,  changing  China,  Oxford   university  press  2011,  s.1-­‐3     13
 • 18. en  essä  skriven  av  journalisterna  och  kinesiska  medieexperterna  Qian  Gang  och  David  Bandurski   blev  utbudet  av  tidningar  och  TV  större  under  2000  talet  för  att  Kina  skulle  kunna  tävla  med   utländska  tidningars  nyhetsrapportering.  År  2005  hade  antalet  tidningar  ökat  till  över  två  tusen  och   antalet  veckotidningar  uppgick  till  närmare  nio  tusen  skriver  L.Shirk.  År  2003  beslutade  den   kinesiska  regeringen  att  avskaffa  tvångsprenumerationer  på  officiella  tidningar  och  slutade   finansiera  i  stort  sett  alla  tidningar  inom  Kina  berättar  hon.51   Susan  L.Shirk  hävdar  att  även  om  kinesiska  traditionella  medier  som  TV  och  tidningar  blivit  mer   frigjorda  under  senare  år  är  de  fortfarande  underordnade  kinesiska  myndigheter.  Kineser  vänder  sig   tilltraditionella  medier  för  att  hitta  information  om  partipolitik,  och  nuvarande  policys  och  regler   men  till  nya  medier  för  att  hitta  ”riktiga  nyheter”  skriver  hon.  De  sociala  mediesidorna  samarbetar   med  i  stort  sett  alla  traditionella  medier  i  Kina  och  även  med  utländska  nyhetsorganisationer.   Genom  sitt  samarbete  har  de  sociala  mediesidorna  tillåtelse  att  vidaredistribuera  sina   samarbetsparters  redan  publicerade  material.  Vilket  gör  det  möjligt  att  snabbt  nå  ut  med  nyheter   till  miljontals  användare.  De  är  privatägda  aktiebolag  men  lyder  under  Kinas  kommunistiska  parti,   de  funkar  som  partiets  förlängda  arm  hävdar  L.Shirk.52  Att  kinesiska  sociala  medieföretag  har  ett   nära  samarbete  med  kinesiska  myndigheter  står  klart  i  ett  citat  ur  en  intervju  med  en  chef  för   webbportalen  Sina  i  Shanghai,  publicerad  i  boken  The  internet  in  China,  Unlocking  and  Containing   the  Public  Sphere,  skriven  av  Johan  Lagerkvist,  2006:   Faktiskt  så  har  vi  ett  väldigt  nära  samarbete  med  regeringen,  centrala   departementet  för  propaganda  eller  den  statliga  informationsbyrån.  Vi  följer   riktlinjerna  och  måste  också  vara  samarbetspartners  med  staten.  Det  är  inte  ett   aktivt  val  att  arbeta  med  dem,  men  å  andra  sidan  så  är  det  ändå  ett  val…vi  får  inte   ha  några  egna  korrespondenter,  vi  är  beroende  av  statenliga  nyheter.  Det  är  ett   53 bra  sätt  och  vi  sparar  pengar  på  det  också.   Sociala  medier  och  kommersiell  press  har  skapat  ett  problem  för  statliga  nyhetsbolag  på  det  sättet   att  deras  trovärdighet  minskar  i  jämförelse.  Eftersom  det  är  relativt  lätt  att  gå  online  och  hitta   information,  även  utan  större  kunskap  om  internet,  blir  det  mer  och  mer  viktigt  för  statliga  medier   att  öka  sin  transparens  för  att  behålla  sin  trovärdighet.  Det  betyder  alltså  att  för  att  tävla  med   sociala  medier  och  för  att  fortsatt  kunna  nå  ut  till  befolkningen  måste  även  de  statliga  medierna   öka  substansen  och  trovärdigheten  i  sin  nyhetsbevakning.  Det  menar  journalisterna  och   kinaexperterna  Qian  Gang  och  David  Bandursk  i  en  essä  publicerad  i  boken  ”Changning  media,                                                                                                                           51  Susan  L.Shirk  “Changing  media,  Changing  China”,  edited  by  Susan  L.Shirk,  Changing  media,  changing  China,  Oxford   university  press  2011,  s.8-­‐10   52  Susan  L.Shirk  “Changing  media,  Changing  China”,  edited  by  Susan  L.Shirk,  Changing  media,  changing  China,  Oxford   university  press  2011,  s.15   53  Johan  Lagerkvist,  The  internet  in  China,  Unlockning  and  Containing  the  Public  Sphere,  Media-­‐Tryck  2006,  s.167     14
 • 19. changing  China”  från  2011.54  I  kinesiska  medier  hävdar  man  däremot  att  trovärdigheten  i   traditionella  medier  är  större  än  på  sociala  medier  och  att  man  inte  ska  tro  allt  som  skrivs  online.55   4.  SOCIALA  MEDIER  I  SVERIGE   4.1  Sociala  medier  i  Sverige  jämfört  med  Kina   I  Sverige  hade  vi  2012  en  internetpenetration  på  över  90%,  varav  över  50%  aktiva  på  sociala  medier   och  det  ökar  ständigt.56Antalet  svenskar  som  registrerat  konto  på  Twitter  ökade  till  närmare  en  halv   miljon  år  2013  jämfört  med  hälften  år  2011  enligt  Twittercensus  som  arbetar  med  att  kartlägga   svenskars  användande  av  Twitter.57År  2012  använde  över  90%  av  alla  svenskar  mellan  16-­‐25  år   sociala  medier  som  Facebook.58     4.1.1  Opinion  med  hjälp  av  sociala  medier   Det  vi  ser  hända  i  Sverige  är  att  sociala  medier  utgör  en  allt  större  del  när  det  kommer  till  att  skapa   opinion.  Det  som  händer  på  sociala  medier  säger  mycket  om  vad  befolkningen  tycker  är  viktigt  eller   vad  konsumenter  förväntar  sig  av  företag.  Det  finns  speciella  webbplatser  där  konsumenter  kan  gå   in  och  sätta  betyg  på  exempelvis  varor.59  Precis  som  i  Kina  sätter  nya  medier  en  större  press  på   företag,  politiker  till  och  med  individer  att  föra  en  öppen  dialog  och  öppna  upp  för  kritik  utifrån,   vara  villiga  att  dela  med  sig  av  information.  Den  som  ger  sig  in  i  leken  bör  förbereda  sig  väl  på  att   besvara  möjlig  kritik,  släppa  in  nya  åsikter  i  verksamheten  och  föra  en  dialog  med  allmänheten   menar  journalisten  Sofia  Mirjamsdotter.  Som  hon  skriver  i  boken  Sociala?  Medier?  En  antologi  om   en  ny  tid  från  2011,  att  trots  att  internet  är  ett  forum  för  snabb  kommunikation  tar  det  tid  att  bygga   förtroende  och  relationer.  Hon  hävdar  att  man  måste  vara  generös  med  att  utbyta  information  och   idéer,  den  gamla  bilden  inom  affärsverksamhet,  att  man  ska  hålla  på  sina  idéer,  är  inte  längre   lönsam.  Vi  tror  på  det  som  någon  i  vårt  sociala  närverk  säger  och  det  gäller  också  på  nätet.  Det   betyder  att  om  en  vän  säger  att  exempelvis  en  viss  produkt  är  av  dålig  kvalitet,  gör  det  ingen   skillnad  för  hur  informationen  mottas  om  kritiken  är  framförd  på  nätet  eller  öga  mot  öga.  Det  som   våra  vänner  säger  tar  vi  i  stor  utsträckning  till  oss,  även  om  informationen  förmedlats  via  sociala   medier.  Därför  är  det  viktigt  för  företag  att  visa  sin  ärlighet  genom  att  inte  hemlighålla  fakta  om  den   egna  verksamheten  och  snarare  lyfta  fram  andra  än  sig  själva  skriver  hon  -­‐  ”för  då  anses  man  vara   god,  och  betalningsviljan  för  det  man  i  andra  änden  försöker  sälja  ökar.”60                                                                                                                           54  Susan  L.Shirk  “Changing  media,  Changing  China”,  edited  by  Susan  L.Shirk,  Changing  media,  changing  China,  Oxford   university  press  2011,  s.22   55 新华网  Xinhuawang  (Statliga  nyhetsbyrån  Nya  Kinas  hemsida),  http://news.xinhuanet.com/politics/2011-­‐ 11/28/c_122347008.htm,  [hämtad  2013-­‐05-­‐17]   56  “Markets  by  country  –  Sweden”,  New  media  trend  watch,  http://www.newmediatrendwatch.com/markets-­‐by-­‐ country/10-­‐europe/85-­‐sweden,  [hämtad  2013-­‐03-­‐18]   57  Twittercensus,  http://twittercensus.se/twittercensus2013/,  [hämtad  2013-­‐05-­‐07]   58  “Markets  by  country  –  Sweden”,  New  media  trend  watch,  http://www.newmediatrendwatch.com/markets-­‐by-­‐ country/10-­‐europe/85-­‐sweden,  [hämtad  2013-­‐03-­‐18]   59  Exempelvis:  http://www.pricerunner.se/   60  Sofia  Mirjamsdotter  ”Ett  förändrat  medielandskap”,  redigerad  av  Michael  Nilsson,  Sociala?  Medier?  –  en  antologi  om   en  ny  tid,  Manifesto  2011,  s.82-­‐83     15

Related Documents