Perscontacten: • Xavier MEZQUITA – Managing Director ...
 Voor Xavier Mezquita, Managing Director en oprichter van het bureau, heeft creativiteitaltijd al de eerste plaats bekleed...
of 2

Press Release Nl Mezquita Peter De Ridder

Press release on Partnership between Mezquita & Associates and 2eXcel on human resources affaires.
Published on: Mar 4, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Press Release Nl Mezquita Peter De Ridder

  • 1. Perscontacten: • Xavier MEZQUITA – Managing Director Mezquita & Associates 02/726.88.78 xm@mezquita.be • Valérie LEONARD – PR Consultant   B2Win 02/538.11.14 valerie.leonard@b2win.be Contact voor de pers:Persbericht Aanstelling van Peter De Ridder als Senior Consultant Belgisch pionier qua gebruik van sociale netwerken Mezquita & Associates verstevigt zijn Social Media-pilaarBrussel, 3 februari 2011. Mezquita & Associates, Executive Search-bureaugespecialiseerd in Direct Search, kondigt de aanstelling aan van Peter De Ridderals Senior Consultant. In het licht van het indrukwekkende c.v. van Peter DeRidder en zijn vermogen om te integreren in de nieuwe equipe illustreert ditnieuws het succes van de recruteringsmethodes van Mezquita & Associates, dieonder andere gebaseerd zijn op het gebruik van sociale netwerken. Deze highprofile-kandidaat werd immers gecontacteerd via LinkedIn.Naast een uitgebreide academische vorming (marketing, economie, psychologie) kanPeter De Ridder (52) bogen op een ervaring van zo’n twintig jaar in enkelesleutelposities binnen verschillende bedrijven (directie, werving, vorming, marketing,verkoopsbeleid, finance, strategie), en dit zowel op nationaal als internationaal niveau.Het ideale professionele parcours dus om zowel de challenges die de kandidaten moetenkunnen aangaan als de verwachtingen van de klanten van Mezquita & Associates tedoorgronden.Tot de verantwoordelijkheden die aan Peter De Ridder in zijn nieuwe functie wordentoevertrouwd, behoort het verstrekken van advies aan de Human Resources-verantwoordelijken en CEO’s bij hun zoektocht naar kaderleden en high profile experts.Bovendien zal Peter De Ridder de exploitatie en de ontwikkeling van sociale netwerkenvoor zijn rekening nemen, meer bepaald op gebied van werving en selectie vankaderleden, een domein waarin Mezquita & Associates in België de status van pionierheeft verworven. Vandaag behelst de zoektocht naar personeel veel meer dan deklassieke methodes (Executive Search, webistes, “fysieke” netwerken op nationaal eninternationaal niveau, enzovoort): alles draait rond een zo groot mogelijke impact,snelheid en doelgerichtheid. Vandaar het belang en het succes van sociale netwerkenzoals LinkedIn.
  • 2.  Voor Xavier Mezquita, Managing Director en oprichter van het bureau, heeft creativiteitaltijd al de eerste plaats bekleed in alles wat hij onderneemt: “Voor een bureau als hetonze is het superbelangrijk om steeds mee te zijn met de nieuwste ontwikkelingen. Onzetoegevoegde waarde ligt bij ons vermogen om de gebaande wegen te verlaten. Ik denkbijvoorbeeld aan de exploitatie van ’overdraagbare competenties’ of het toenemendegebruik van sociale netwerken, die helemaal in de lijn liggen van deze filosofie.“ De rolvan trendsetter die Mezquita & Associates zich toe-eigent op het vlak van werving enselectie speelt zowel in het belang van de bedrijven die klant zijn, als van deaangeworven kandidaten en de uitbouw van een harmonieuze loopbaan. We zijn ook eenvan de weinige agentschappen in België die over meer search assistants beschikt danconsultants.Over Mezquita & AssociatesMezquita & Associates werd in 1995 opgericht als een consultancy- en ondersteuningsbedrijf voorwerving en selectie van personeel (Executive Search) en telt vandaag 10 experts. De missionstatement bestaat erin de kandidaat te vinden die het best beantwoordt aan de verwachtingen vande bedrijven die klant zijn. Het actieterrein van de onderneming reikt verder dan bedrijfsleidersalleen: we zoeken en selecteren ook leidinggevenden in de verkoop, marketing, engineering, ICT,Human Resources en financieel beheer. Tot de portfolio behoren privé-ondernemingen in allesectoren, maar ook openbare organismen. Mezquita & Associates werd onlangs genomineerd in decategorie Best Executive Search Company (HR Excellent Awards 2010).

Related Documents