Bài toán KINH DOANH ĐA CẤP
Giả thiết ban đầu: Bài toán được giải trên toàn bộ thời gian kể từ khi ra đời mạng lưới
đến thờ...
Giả sử các con số cụ thể là:
A  150000vnd x  8%
Giá trị thực của sản phẩm tiêu dùng: Ath ...
TL ( k n)  3.194 trvnd
TV( k n)  195.3 trvnd
LN ( k n)  192.106 trvnd
TLLN ( k n)  61....
cùng tham gia bán hàng đa cấp!!!
Ví dụ 3
k  4 n  10
n   k ...
of 4

Kinh doanh Da Cap

Lời giải cho bài toán kinh doanh đa cấp bằng Mathcad.
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Sports      News & Politics      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Kinh doanh Da Cap

  • 1. Bài toán KINH DOANH ĐA CẤP Giả thiết ban đầu: Bài toán được giải trên toàn bộ thời gian kể từ khi ra đời mạng lưới đến thời điểm n, thời điểm hiện tại đang xét. Các số liệu được dùng là giá trị trung bình. Một người phát triển mạng lưới được k người n Bậc thứ n của mạng lưới, số người phát triển được của một mạng lưới là: k Một người giới thiệu hay bán hàng cho một người mới thì được hưởng x %.A, gián x tiếp qua n cấp thì được hưởng %A n 2 A là số tiền ban đầu thành viên góp vào, hoặc là số sản phẩm ban đầu của công ty mà người tham gia tiêu thụ. "con" ở đây mang ý nghĩa: tập hợp con. Người chơi 1, 2, 3, 4, 5 là cấp 0, các cấp tiếp theo là 1,2.....n. Đơn vị sử dụng: vnd 6 9 vnd  1 Việt Nam đồng, trvnd  10 vnd tyvnd  10 vnd 6 nguoi  1 người trnguoi  10 nguoi
  • 2. Giả sử các con số cụ thể là: A  150000vnd x  8% Giá trị thực của sản phẩm tiêu dùng: Ath  100000vnd Chênh lệch giữa giá trị sản phẩm người tiêu dùng mua và giá trị thực của nó: A1  A  Ath  50000 vnd Như vậy, bài toán đã có các giá trị x, A, A1 xác định. Tiền lương người đứng đầu 1 mạng lưới nhận được n   k  i A x    Lương_người_1 (k n)     2  i0 Tổng tiền lương của tất cả các mạng lưới con và người đứng đầu mạng lưới: (tổng chi phí lương) n j   k  i A x    TL ( k n)      2  j0 i0 Tổng tiền thu vào của người chơi: n  A  ki TV( k n)    1  i0 Lợi nhuận thu được: LN ( k n)  TV (k n)  TL ( k n) Tỷ lệ giữa tiền thu vào và tiền xuất trả cho người tham gia TV( k n) TLLN ( k n)  TL ( k n) n i Tổng số người tham gia mạng lưới tại thời điểm này là: Sn ( k n)   k (người) i0 Ví dụ 1: k  5 n  5 Lương_người_1 (k n)  1.945 trvnd
  • 3. TL ( k n)  3.194 trvnd TV( k n)  195.3 trvnd LN ( k n)  192.106 trvnd TLLN ( k n)  61.148 Sn ( k n)  3906 Giả sử tất cả số tiền người tham gia mạng lưới sẽ nộp lại cho công ty nào đó, số tiền mà công ty nhận được là kinh khủng!!! Bài toán giá trị dựa vào sức lao động: đi dạy học tại một trung tâm, giá trị thực Ath lúc này sẽ được tính dựa trên sức lao động, tiền lương của giáo viên. Ta lấy thêm vài ví dụ với các con số: Ví dụ 2 k  5 n  10 n   k  i A x     190.727 trvnd Lương_người_1     2  i0 n j   k  i A x     317.79 trvnd TL      2  j0 i0 n  A  ki  610.352 tyvnd TV    1  i0 LN  TV  TL  610.034 tyvnd TV  1920.612 TL n i Tổng số người tham gia mạng lưới tại thời điểm này là:  k  12207031 ngườ i0 i iả sử để có được n cấp trong mạng lưới của mình, người này cần thời gian là 3 năm, lương cho G một tháng (không xét đến sự thay đổi của giá trị đồng tiền theo thời gian) là: Lương_người_1 TL1T   5.298 trvnd 36 Như vậy, để có lương 5.3 triệu/tháng, khi đó đã có tới Sn ( k n)  12207031 nguoi
  • 4. cùng tham gia bán hàng đa cấp!!! Ví dụ 3 k  4 n  10 n   k  i A x     24.564 trvnd Lương_người_1     2  i0 n j   k  i A x     48.996 trvnd TL      2  j0 i0 n  A  ki  69.905 tyvnd TV    1  i0 LN  TV  TL  69.856 tyvnd TV  1426.75 TL n i Tổng số người tham gia mạng lưới tại thời điểm này là:  k  1398101 người i0 Các con số trên đều mang tính: Kinh khủng, chung quy lại, lợi ích đi về đâu chúng ta đã thấy, còn lợi ích đó (đồng tiền đó) từ đâu ra? câu trả lời: chính từ đồng tiền người tham gia mạng lưới.

Related Documents