Pressupost 2008
L’aposta per la mediocritat
Cap dels “objectius fonalmentals” present...
Pressupost 2008
L’estabilitat a càrrec dels contribuents
L’equip municipal falseja la realitat quan diu que
...
Pressupost 2008
Les patologies habituals
Increment desmesurat de les càrregues fiscals a...
El Pressupost 2008 combina…
Polítiques d’expansió fiscal anticícicliques
Polítiques de contenció en despesa socia...
Les prioritats de CiU
Habitatge: nous barris del Morrot i la Zona Franca
Carta Municipal: ...
Pressupost 2008 Barcelona
of 6

Pressupost 2008 Barcelona

Presentació del Pressupost alternatiu de CIU per al 2008 al Ajuntament de Barcelona
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Business      Economy & Finance      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Pressupost 2008 Barcelona

  • 1. Pressupost 2008 L’aposta per la mediocritat Cap dels “objectius fonalmentals” presentats per l’equip de govern té resposta en el seu pressupost. - No hi ha increment substancial de la despesa en benestar social. - El nivell d’inversió augmenta per compensar l’escàs nivell d’execució del 2007 (23% inversions executades a 30 de juny de 2007) - Augmenta la pressió fiscal (i gràcies a això es quadra el pressupost!) L’equip liderat pels socialistes juga amb les xifres per fer veure el que no és. 2007 2008 Variació SERVEIS A LES PERSONES 20,9 21,8 < 1% 5,3 5,9 < 1% Acció social i ciutadania 15,6 15,9 < 0,5% Educació, cultura i benestar PREVENCIÓ, SEGURETAT 19,5 19,4 - 0,1 I MOBILITAT PROMOCIÓ ECONÒMICA 2,0 1,9 -0,1 (Dades facilitades a la premsa per l’Equip de Govern el 10-10-2007)
  • 2. Pressupost 2008 L’estabilitat a càrrec dels contribuents L’equip municipal falseja la realitat quan diu que l’increment previst de l’IPC pel 2008 és de 3,1%. Ni el Ministeri d’Hisenda de l’Estat ni el Departament d’Economia de la Generalitat, ni el Banc d’Espanya ni els centres d’estudis de les institucions financeres ni l’OCDE, preveuen aquesta xifra. L’Ajuntament contribueix a l’increment de la inflació. La Generalitat augmentarà les seves taxes un 2%. Els sous dels funcionaris s’incrementaran un 2%. Increment IPC Previst = 2% +50% Increment taxes a Barcelona = 3,1%
  • 3. Pressupost 2008 Les patologies habituals Increment desmesurat de les càrregues fiscals als ciutadans sense tenir en compte el nivell d’ingressos · Impost vehicles Al màxim legal · Plusvàlues Al màxim legal · IAE Al màxim legal · Taxes 50% d’increment sobre IPC previst · IBI Un dels més alts de l’Estat Venda de “cohesió social” sense suport en les xifres - El pes d’aquestes partides no arriba a augmentar ni un punt! Menyspreu per la seguretat i la mobilitat - El pes d’aquestes partides minva! Cultura minva el seu pes més de 3 punts! - Promoció i difusió de la cultura baixa un 3,3% - Aquesta partida inclou biblioteques i museus.
  • 4. El Pressupost 2008 combina… Polítiques d’expansió fiscal anticícicliques Polítiques de contenció en despesa social, seguretat, prevenció, mobilitat i promoció econòmica Incapacitat política per posar en marxa els mecanismes de finançament previstos a la Carta Municipal Manca de voluntat descentralitzadora per a dotar econòmicament els districtes segons les seves necessitats Un pressupost mediocre, al servei de l’estancament i de la paralització de Barcelona
  • 5. Les prioritats de CiU Habitatge: nous barris del Morrot i la Zona Franca Carta Municipal: Mobilitat: Àrea Verda aplicació gratuïta, transport immediata del nou públic les 24 hores finançament els 365 dies de l’any, adequació de les infraestructures Guàrdia de barri: Gent Gran: desplegament Concertació de immediat places fins al 100%, universalització Llars d’infants: atenció concertació de places domiciliària fins a cobrir el 100% de necessitats

Related Documents