Nowy System gospodarowania odpadami komunalnymi w mieście Lublin Drugie Otwarte Spotkanie...
Wyjaśnienia pytań zgłoszonych w trakcie konsultacji społecznych dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi w Lub...
Podstawy Systemu PytaniaCzy składowiskoodpadów innych niż Głównym celem nowego systemu gospodarowania odpada...
Pojemniki Pytania Obowiązki właściciela nieruchomości:Co się stanie z obecnymi wyposaż...
Pojemniki PytaniaW jaki sposób ma Proponowany sposób odbioru mebli i odpadów wielkogabarytowych:wyglądać o...
Selektywna zbiórka odpadów, sposoby Pytania pozbywania się odpadów komunalnychJak będzie zorganizowany ...
Selektywna zbiórka odpadów, sposobypozbywania się odpadów komunalnych Przywołane w pytaniu odpady niebezpieczne obejmują...
Selektywna zbiórka odpadów, sposoby pozbywania się odpadów komunalnych PytaniaCzy odpadybudowlane i ...
Selektywna zbiórka odpadów, sposoby pozbywania się odpadów komunalnych Pytania W z...
Selektywna zbiórka odpadów, sposoby pozbywania się odpadów komunalnych Pytania W przy...
Selektywna zbiórka odpadów, sposoby pozbywania się odpadów komunalnych Pytania ...
Selektywna zbiórka odpadów, sposoby pozbywania się odpadów komunalnych PytaniaCzy gmina ma pomy...
Selektywna zbiórka odpadów, sposoby pozbywania się odpadów komunalnych Pytania ...
Deklaracje PytaniaUstawa mówi, że każdazmiana powinna zostać Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć d...
Umowa na odbieranie odpadów komunalnych Pytania W pierw...
Nieruchomości mieszane PytaniaW kamienicy wynajmuję Lokale użytkowe, jeżeli w wyniku prowadzonej w nichmieszka...
Metoda oraz stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Pytania ...
Metoda oraz stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi PytaniaCzy nie można dołączyćop...
Uiszczanie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi PytaniaCzy od najemców lok...
Uiszczanie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi PytaniaW kamienicy mam ni...
Uiszczanie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi PytaniaW kamienicyzamiesz...
Uwagi, opinie i sugestie mieszkańców  Nawet najbardziej skrupulatna osoba nie będzie mogła zadeklarować ilości ...
Uwagi, opinie i sugestie mieszkańców Przeczytałam informację, że miasto Lublin nie podjęło jeszcze decyzji w jaki sp...
Dziękuję za uwagę
of 24

Prezentacja podsumowanie dyskusji i odpowiedzi na pytania

Prezentacja podsumowująca pytania zgłoszone przez mieszkańców w trakcie dyskusji nad nowym systemem gospodarowania odpadami w Lublinie
Published on: Mar 4, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentacja podsumowanie dyskusji i odpowiedzi na pytania

 • 1. Nowy System gospodarowania odpadami komunalnymi w mieście Lublin Drugie Otwarte Spotkanie Konsultacyjne 3 grudnia 2012 roku Podstawy SystemuPojemniki Metoda oraz stawka opłaty za Deklaracje gospodarowanie odpadami komunalnymi Selektywna zbiórka odpadów, Uiszczanie opłaty za sposoby pozbywania się odpadów gospodarowanie odpadami komunalnych komunalnymi Umowa na odbieranie odpadów Nieruchomości mieszane komunalnych
 • 2. Wyjaśnienia pytań zgłoszonych w trakcie konsultacji społecznych dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi w Lublinie
 • 3. Podstawy Systemu PytaniaCzy składowiskoodpadów innych niż Głównym celem nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi jestniebezpiecznie i stopniowe zmniejszanie ilości odpadów kierowanych do składowania.obojętne w Rokitnie jestw stanie przyjąć odpady Wymogi zobowiązujące gminy (pod groźbą kar) do osiągania w poszczególnychz terenu miasta? Co w latach: poziomów recyklingu:przypadku gdy nie będzie papier, metal, tworzywa sztuczne i szkło - co najmniej 50% wagowomożliwości składowania odpadów budowlanych i rozbiórkowych - co najmniej 70% wagowoodpadów? poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania do dnia 16 lipca 2013 r. - do nie więcej niż 50% wagowo do dnia 16 lipca 2020 r. - do nie więcej niż 35% wagowo Zgodnie z ustawą o odpadach, gmina jest zobowiązana: składować wyłącznie te odpady, których unieszkodliwienie w inny sposób było niemożliwe unieszkodliwiać te odpady, z których uprzednio wysegregowano odpady nadające się do odzysku Składowisko odpadów w Rokitnie jest w dalszym ciągu gotowe do przyjmowania odpadów komunalnych z miasta Lublina. Parametry składowiska gwarantują bezpieczeństwo dostaw przez okres co najmniej 25 lat.
 • 4. Pojemniki Pytania Obowiązki właściciela nieruchomości:Co się stanie z obecnymi wyposażenie nieruchomości w pojemniki do zbierania odpadówpojemnikami? komunalnych; utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym,Co w przypadku, gdy porządkowym i technicznym.właściciel nieruchomościposiada swój pojemnik? Właściciele nieruchomości, którzy nie posiadają odpowiednich pojemnikówCo rozumiemy pod będą mogli skorzystać z usług dodatkowych takich jak dostarczeniepojęciem "symboliczna pojemników do zbierania odpadów oraz ich mycie, dezynfekcja i naprawy.opłata" za pojemniki naodpady? Za usługę dodatkową w rodzaju dostarczenia odpowiedniej ilości i rodzajów pojemników (opcjonalnie wraz z usługą utrzymania ich w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym) wymagane jest uiszczenie opłaty dodatkowej. Proponujemy „opłatę symboliczną” przez którą należy rozumieć minimalną opłatę, jaką właściciel nieruchomości będzie ponosił w ramach usługi dodatkowej. W chwili obecnej rozważane są opłaty rzędu kilku złotych za pojemnik na rok niezależnie od rodzaju pojemnika i jego przeznaczenia. Obecnie stosowane pojemniki będą dalej wykorzystywane pod warunkiem, że spełniają wymagania określone w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Lublin.
 • 5. Pojemniki PytaniaW jaki sposób ma Proponowany sposób odbioru mebli i odpadów wielkogabarytowych:wyglądać odbieranie w formie wystawki w zabudowie jednorodzinnej raz na dwa miesiące, zgodnie zodpadów w postaci zapotrzebowaniem;odpadów gabarytowych? w zabudowie wielorodzinnej raz w miesiącu, zgodnie z zapotrzebowaniem.W jakich pojemnikach?Gdzie mają staćpojemniki na śmieci w Wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadówprzypadku gdy na posesji komunalnych jest obowiązkiem właściciela nieruchomości. Znalezienie miejsca nanie ma miejsca (ogród posadowienie pojemników pozostaje niezbywalnym obowiązkiem właścicielajest we władaniu tylko nieruchomości, którego realizacja może nastąpić w drodze ustaleń dokonywanychjednego przez właściciela nieruchomości oraz właściciela terenu (w tym również gminą).współwłaściciela). Naterenie stoją pojemnikina śmieciwynajmowanych przezniego mieszkań,natomiast nie wyraża onzgody na składowanieśmieci innych lokatorówna terenie. Czyprzewidywane jestustawienie pojemnikówna terenie miejskim?
 • 6. Selektywna zbiórka odpadów, sposoby Pytania pozbywania się odpadów komunalnychJak będzie zorganizowany W zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymiodbiór odpadówwielkogabarytowych, gmina tworzy warunki niezbędne do utrzymania czystości i porządku wbudowlanych i szczególności ustanawiają selektywne zbieranie poszczególnych frakcjiniebezpiecznych odpadów.wytwarzanych wstrumieniu odpadów Po uruchomieniu gminnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadówkomunalnych. Czy będą Komunalnych (PSZOK) właściciele nieruchomości będą mogli samodzielnie,doliczane dodatkowe nieodpłatnie dostarczać określone frakcje odpadów we wskazane przez gminęopłaty a stawkapodstawowa miejsca.pomniejszona o koszt ichodbioru czy też każdy Proponowane rozwiązania dotyczące odpadów budowlanych i rozbiórkowych:mieszkaniec w ramach odbiór z terenu nieruchomości będzie odbywał się w pojemnikach w sposóbopłaty za odbiór zależny od typu zabudowy:odpadów komunalnych jednorodzinna oraz zabudowa zagrodowa – zgodnie z potrzebą 2xbędzie miał zapewniony rocznie;odbiór wszystkichodpadów komunalnych wielorodzinna – zgodnie z potrzebą, co najmniej 4x rocznie;bez dodatkowychobciążeń.
 • 7. Selektywna zbiórka odpadów, sposobypozbywania się odpadów komunalnych Przywołane w pytaniu odpady niebezpieczne obejmują następujące rodzaje odpadów: przeterminowane leki; przeterminowane chemikalia; zużyte baterie i zużyte akumulatory; zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; Przeterminowane leki będą zbierane w sposób nieodpłatny w systemie obsługiwanych przez gminę pojemników zlokalizowanych w lubelskich aptekach. Spis aptek http://bip.lublin.eu/um/index.php?t=200&id=114470 Przeterminowane chemikalia zbierane będą w sposób nieodpłatny w systemie obsługiwanych przez gminę pojemników zlokalizowanych w 21 miejscach Lublina. Spis lokalizacji http://bip.lublin.eu/um/index.php?t=200&id=114468 Zużyte baterie i zużyte akumulatory oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny będzie zbierany w sposób nieodpłatny w systemie comiesięcznych zbiórek w każdą ostatnią sobotę miesiąca oraz stałych punktach zbierania. Szczegółowe informacje na stronie internetowej pod adresem http://bip.lublin.eu/um/index.php?t=200&id=114471
 • 8. Selektywna zbiórka odpadów, sposoby pozbywania się odpadów komunalnych PytaniaCzy odpadybudowlane i Tak. Zgodnie z projektem uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadówrozbiórkowe można komunalnych, w zamian za uiszczoną opłatę będą odbierane pochodzące z tejzalimitować do nieruchomości odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości limitowanej doilości 1 m3. pojemności 1 m3/rok/gospodarstwo domowe. Odpady powstałe w trakcie roku w ilości przewyższającej limit, w zamian za uiszczoną, dodatkową opłatą, będą odbierane od właściciela nieruchomości w ramach usług dodatkowych lub przekazywane samodzielnie, nieodpłatnie do PSZOK wskazanych przez gminę.
 • 9. Selektywna zbiórka odpadów, sposoby pozbywania się odpadów komunalnych Pytania W zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaproponowano następujące sposoby pozbywania się selektywnie zebranychJak będzie wyglądał odpadów zielonych:odbiór odpadów odbiór bezpośrednio z terenu nieruchomości będzie odbywał się w pojemnikachzielonych, w jaki sposób (workach) w sposób zależny od typu zabudowy:będą rozmieszczone jednorodzinna oraz zabudowa zagrodowa – 1x w tygodniu zgodnie z potrzebą;kompostowniki, w jakich wielorodzinna – zgodnie z potrzebą;punktach i w jakich po uruchomieniu gminnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadówodległościach będą Komunalnych (PSZOK) odpady zielone właściciele nieruchomości będą moglitworzone punkty samodzielnie, nieodpłatnie dostarczać w miejsca które wskaże gminaodbioru odpadów zagospodarowanie we własnym zakresie w przydomowych kompostownikach, podzielonych? warunkiem wykorzystania powstającego kompostu we własnym zakresie. Szczegółowe wymagania dotyczące rozmieszczenia kompostownikówMieszkańcy domów reguluje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku wjednorodzinnych odpady sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowaniezielone mogą dowozić (Dz.U.2002.75.690 z późniejszymi zmianami).sami, co generuje kosztdowozu. Co w sytuacjimieszkańców blokówjeżeli chodzi o odpadyzielone? Kto za tozapłaci?
 • 10. Selektywna zbiórka odpadów, sposoby pozbywania się odpadów komunalnych Pytania W przypadku nieruchomości zamieszkałych, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn:W jaki sposób będą 1) liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, albonaliczane stawki za 2) ilości zużytej wody z danej nieruchomości, alboodbiór odpadów z 3) powierzchni lokalu mieszkalnegozabudowy wielorodzinnej – oraz stawki opłatyi w jaki sposób będzie Rada Miasta Lublin może również uchwalić jedną stawkę opłaty za gospodarowanieobliczana stawka za odpadami komunalnymi od gospodarstwa domowego.odpady segregowane.Mam nadzieję, że Biorąc powyższe pod uwagę ustawa dopuszcza wybór spośród 4 metod, przy czymmieszkańcy zabudowy podjęta uchwała musi wskazać jedną metodę ustalania opłaty za gospodarowaniewielorodzinnej nie odpadami komunalnymi oraz jedną stawkę tej opłaty dla wszystkich właścicielizostaną potraktowani nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy (niezależnie od typu zabudowy)."odgórnie" jako 100%wytwórcy odpadówwyłącznie zmieszanych. Ustanawia się niższe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeliMoja rodzina liczy 4 odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny. Wyższa stawkaosoby z czego zarówno („karna”) będzie zatem miała zastosowanie w przypadku niedopełniania przezdorośli, jak i dzieciak właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych.segregują odpadycodziennie. Dlategociekawi mnie czy nowerozwiązania nie będązniechęcające w tejkwestii
 • 11. Selektywna zbiórka odpadów, sposoby pozbywania się odpadów komunalnych Pytania Jeżeli właściciel nieruchomości narusza obowiązek selektywnego zbieraniaW jaki sposób i kto odpadów komunalnych, podmiot odbierający te odpady przyjmuje je jakorozstrzygnie czy będą to zmieszane odpady komunalne i powiadamia o tym gminę (art. 9f).odpady zmieszane czy Jako dowód będzie wymagana dokumentacja wskazująca na wystąpieniesegregowane? Czy odpady naruszenia (np. fotograficzna, zeznania świadków i inne dowody).będą ważone? Odpady komunalne nie wchodzą w zakres selektywnej zbiórki odpadów. ZatemJak będzie wyglądać naruszenie obowiązku segregacji odpadów odnosi się wyłącznie do odpadów innychsytuacja w zabudowie niż zmieszane odpady komunalne.wielorodzinnej jeżelichodzi o segregowanie Segregacja odpadów jest szczególnie ważna w przypadku, gdy właścicielodpadów – nie ma nieruchomości zdecyduje się dostarczyć we własnym zakresie swoje odpady domożliwości zmuszenia do miejsc wskazanych przez gminę. Jeżeli odpady nie będą selektywnie zebrane,selektywnego zbierania właściciel nieruchomości może liczyć się z odmową przyjęcia.odpadów? Niższa stawka opłaty przysługuje właścicielom nieruchomości segregującym odpady. W takim przypadku wszystkie odpady - wraz ze zmieszanymi odpadamiW jaki sposób komunalnymi – będą odbierane w opłacie niższej. Jeżeli potwierdzone zostaniewynagrodzić właścicieli naruszenie obowiązku segregacji odpadów wszystkie odpady z nieruchomości, tj.:nieruchomości za podlegające selektywnemu zbieraniu oraz zmieszane odpady komunalne zostanąsegregowanie odpadów? odebrane jako zmieszane odpady komunalne i zostanie naliczona za te odpady opłata wyższa („karna”).
 • 12. Selektywna zbiórka odpadów, sposoby pozbywania się odpadów komunalnych PytaniaCzy gmina ma pomysł Jeżeli właściciel nieruchomości narusza obowiązek selektywnegoaby zmusić mieszkańców zbierania odpadów komunalnych, podmiot odbierający te odpadydo selektywnej zbiórki przyjmuje je jako zmieszane odpady komunalne i powiadamia o tym gminę.odpadów? Czy będzie Przekłada to się na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadamiprowadzona kampania komunalnymi, bowiem stawki opłat w przypadku, gdy odpady są zbierane iinformacyjna skierowana odbierane w sposób selektywny są niższe.do mieszkańców Narzędziem wspierającym i zachęcającym mieszkańców do selektywnejzachęcająca doselektywnego zbierania zbiórki odpadów będą prowadzone przez gminę działania informacyjne iodpadów? edukacyjne w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów. Przygotowywana w tym zakresie kampania informacyjna rozpocznie się z początkiem 2013 r.
 • 13. Selektywna zbiórka odpadów, sposoby pozbywania się odpadów komunalnych Pytania Ustawa nie przewiduje możliwości wprowadzenia różnych stawek dla poszczególnych dzielnic. Mechanizm ekonomicznego wsparciaCzy przewidziane jest dladzielnic, które selektywnie selektywnej zbiórki odpadów skierowany jest jedynie do właścicielizbierają odpady obniżenie nieruchomości. Dzielnice, zgodnie z definicją ustawową, nie sąopłaty? właścicielem nieruchomości.Nie znalazłem niestetyżadnych informacji n.t.możliwości skutecznejinterwencji jeżeli W przypadku stwierdzenia nierzetelności w wykonywaniu usługiodbiorca odpadów nie odbioru odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości, którywywiązuje się należycie zobowiązków. uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,Krótko mówiąc – co ma powinien on niezwłocznie powiadomić o zaistniałym fakcie gminę.zrobić mieszkaniec, kiedy Działanie to stanowi formę nadzoru - nadzór społeczny - nadzapłacił za usługę, a nie prawidłowością realizacji usługi odbioru odpadów.jest ona realizowana,czyli śmieci sąnieodbierane lub sąnieodbierane właściwie?
 • 14. Deklaracje PytaniaUstawa mówi, że każdazmiana powinna zostać Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta, burmistrza lubzgłoszona 14 dni od daty prezydenta miasta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadamizmiany do Urzędu w komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomościdrodze deklaracji. Każdy pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadówodczyt licznika może być komunalnych.traktowany jako zmiana. Dla ustalenia opłaty od ilości zużytej wody z danej nieruchomości, podstawą doCzyli po każdym ustalania opłaty może być ilość zużytej wody w poprzednim rokuodczycie deklaracje tracą kalendarzowym.ważność i powinno sięzłożyć korektę deklaracji W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadamibądź powinno zostać komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych wwszczęte postępowanie? deklaracji wójt, burmistrz lub prezydent miasta określa, w drodze decyzji,Ustawa nic nie mówi o wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagęokreśleniu ryczałtowym uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstającychilości wody, a także nie na nieruchomościach o podobnym charakterze. W przypadku braku deklaracji omają Państwo możliwości ilości zużytej wody wiążące będą szacunki dotyczące zużycia wody wnakłonienia nikogo do nieruchomościach o podobnym charakterze.założenia licznika nawodę ze studni. Jak więcbędzie naliczona takaopłata w przypadkubraku deklaracji?
 • 15. Umowa na odbieranie odpadów komunalnych Pytania W pierwszym etapie wdrażania systemu gospodarowania odpadamiKto z kim będzie zawierał komunalnymi podjęto decyzję o zorganizowaniu odbioru odpadówumowę?Czy każdy właściciel komunalnych od właścicieli nieruchomości, na terenie którychbędzie zawierał umowę? zamieszkują mieszkańcy.W jaki sposób będą Umowa podpisana zostanie między gminą Lublin a podmiotem,rozliczane osoby wybranym w drodze przetargu publicznego, który złożyprowadzące działalnośćgospodarczą? najkorzystniejszą ofertę. Stronami umowy będą gmina oraz podmiot odbierający odpady. Właściciele nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne zobowiązani są indywidualnie zawrzeć umowę na odbiór odpadów z podmiotem świadczącym taką usługę.
 • 16. Nieruchomości mieszane PytaniaW kamienicy wynajmuję Lokale użytkowe, jeżeli w wyniku prowadzonej w nichmieszkania i lokale działalności powstają odpady komunalne, zalicza się doużytkowe. Śmieci nieruchomości niezamieszkałych.gromadzone są razem. Odbieranie odpadów komunalnych z tych nieruchomości odbywaćJak naliczane będą opłatydla najemców lokali się będzie na dotychczasowych zasadach – tzn. właścicielużytkowych - firm? Jak to nieruchomości jest zobowiązany zawrzeć indywidualnie umowę zoddzielić w opłatach? podmiotem odbierającym odpady oraz opłacać tą usługę. Nic nie stoi na przeszkodzie aby odpady komunalne były zbierane „razem” z różnych typów nieruchomości. Właściciel nieruchomości w takim przypadku jest zobowiązany zapewnić wystarczającą ilość pojemników na poszczególne rodzaje odpadów komunalnych oddzielnie dla odpadów: powstających z nieruchomości zamieszkałych, które będą odbierane w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami. powstających z nieruchomości niezamieszkałych, które będą odbierane w ramach umowy z przedsiębiorcą.
 • 17. Metoda oraz stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Pytania W przypadku nieruchomości zamieszkałych, opłata stanowiCzy jest określona stawka iloczyn:na mieszkańca za 1) liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość,gospodarowanie 2) ilości zużytej wody z danej nieruchomości, alboodpadami? 3) powierzchni lokalu mieszkalnego – oraz stawki opłatyCzy stawka za Rada Miasta Lublin może również uchwalić jedną stawkę opłaty zagospodarowanie gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstwa domowego.odpadami zostanieustalona przed Podjęta uchwała musi wskazać jedną metodę ustalania opłaty zaprzetargami? gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz jedną stawkę tej opłaty dla wszystkich właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy (niezależnie od typu zabudowy). Stawka będzie ustalona 20 grudnia 2012 na sesji Rady Miasta, tj. przed zorganizowaniem przetargów, których ogłoszenie planowane jest na początek 2013.
 • 18. Metoda oraz stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi PytaniaCzy nie można dołączyćopłaty za odbieranie Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi odrębną opłatę,odpadów do podatku? nie będącą podatkiem, co powoduje że nie może być włączona do opłat podatkowych. Opłata stanowi daninę publiczną, o których mowa w art. 21 §1Czy woda zużyta na pkt. 1 ustawy – Ordynacja podatkowa.podlewanie ogródka lubnp. wykorzystywana do Zgodnie z zapisami ustawy (w przypadku dokonania wyboru metodypojenia zwierząt naliczania opłaty od ilości zużytej wody) opłata za gospodarowanie odpadamihodowlanych powinna komunalnymi stanowi iloczyn ilości zużytej wody w danej nieruchomości imieć przełożenie na stawki opłaty. Ustawa nie rozstrzyga kwestii czy woda używana do innychopłaty za odpady? Jeślinie powinna mieć celów niż bytowe może wchodzić w skład podstawy naliczania opłaty.przełożenia to jak Wiążącym w tym przypadku są wskazania licznika.państwo zamierzajązweryfikować ilościpodane w deklaracji gdynie mają Państwomożliwości sprawdzić ilewody zostało zużyte nawyżej wymienione cele?
 • 19. Uiszczanie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi PytaniaCzy od najemców lokali wkamienicy zajmujących Obowiązek uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymilokale na podstawie spoczywa na właścicielu nieruchomości zamieszkałej.umów najmu opłatę zaśmieci miastu ma płacić Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkami wielolokalowymi, wwłaściciel czy najemca? których ustanowiono odrębną własność lokali, obowiązki właściciela nieruchomości obciążają zarząd nieruchomością wspólną lub właścicieliCzy spółdzielnia będzie lokali, jeżeli zarząd nie został wybrany.kasjerem? Obowiązki właściciela nieruchomości określone w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w przypadku wspólnoty lub spółdzielni mieszkaniowej spoczywają na zarządzie wspólnoty lub spółdzielni mieszkaniowej. W przypadku kamienicy – na właścicielu kamienicy. Do obowiązków właściciela nieruchomości należało zawarcie umowy na odbieranie odpadów komunalnych, które to umowy spółdzielnie mieszkaniowe zawierały nie kwestionując dotąd swojego statusu właściciela nieruchomości w rozumieniu ustawy. Definicja właściciela nieruchomości nie uległa zmianie.
 • 20. Uiszczanie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi PytaniaW kamienicy mam nie Obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymiwynajęte lokale. Czy powstaje: w przypadku nieruchomości zamieszkałych za każdy miesiąc, w którym na danejmuszę płacić za wywóz nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec;śmieci dla tych pustych w przypadku nieruchomości niezamieszkałych na których powstają odpady komunalne - zalokali? każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości powstały odpady komunalne.W kamienicy jestem W przypadku wątpliwości dotyczących faktu „zamieszkania” danejzameldowany na stałe w nieruchomości przez osoby:jednym mieszkaniu, ale Prezydent Miasta może wszcząć postępowanie wyjaśniające; w sytuacji zaistnienia wątpliwości co do wiarygodności danych zawartych w deklaracji,jestem zameldowany dowodem w zakresie wyjaśnienia sprawy będą m.in. zeznania świadków, jak równieżczasowo (na 3 lata) i wszelkie inne dowody;mieszkam w innym pod uwagę będą brane również ilości odpadów komunalnych powstających namieście. Czy za taki lokal nieruchomościach o podobnym charakterze.muszę płacić za wywózśmieci? „Miejscem zamieszkania” osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. Kodeks cywilny odnosi się do miejscowości, a nie doJak będzie wyglądała konkretnego lokalu mieszkalnego (nieruchomości).sytuacja w przypadkustudentów Ustalając treść pojęcia „mieszkańca”, nie należy odwoływać się ani do „miejscaniezameldowanych? Kto zamieszkania”, ani do „zameldowania”. W tym zakresie znaczenie decydujące ma bowiem jedynie przebywanie (bytowanie) osób na nieruchomości, ponieważ taki stan powoduje, żeza nich zapłaci? na nieruchomości powstają odpady komunalne.
 • 21. Uiszczanie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi PytaniaW kamienicyzamieszkuje lokator bez Właściciel nieruchomości jest zobowiązany uiszczać opłatę zaumowy, nie płacącyczynszu i opłat. Toczy się gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi nasprawa o eksmisję. Czy nieruchomościach zamieszkałych.miasto będzie ściągać odniego opłaty i czy miastobędzie płacić mi jako Podmiotem postępowania egzekucyjnego jest w tym przypadkuwłaścicielowi za obsługę właściciel nieruchomości.śmieci tego lokatora?
 • 22. Uwagi, opinie i sugestie mieszkańców  Nawet najbardziej skrupulatna osoba nie będzie mogła zadeklarować ilości wody jaką zużyje (ustawa nic nie mówi o możliwości określenia tego ilością za jakiś poprzedni okres, a przynajmniej nie znalazłem takiego zapisu), co za tym idzie, że osoba chcąca być uczciwa musi zadeklarować jakąś ilość, a potem na koniec roku musiałaby wstecznie zadeklarować już poprawną ilość za cały rok, na co znowu nie pozwala ustawa - więc jedyną możliwością poprawnego zadeklarowania ilości metrów jest zgłaszanie deklaracji po każdym odczycie lub comiesięcznie korygować.  Dla mnie opłata za odpady komunalne powinna być naliczana od ilości osób mieszkających w danym lokalu. Inne naliczanie jest chore bo ani metry mieszkania ani ilość zużytej wody nie generują śmieci. Śmieci produkuje człowiek i tak powinno być to naliczane. Jeśli jesteście Państwo innego zdania to proszę mi dokładnie wytłumaczyć jaka jest zależność między ilością wody którą zużywam a ilością np. opakowań, które wrzucam do wiaderka albo metrażem mieszkania.
 • 23. Uwagi, opinie i sugestie mieszkańców Przeczytałam informację, że miasto Lublin nie podjęło jeszcze decyzji w jaki sposób naliczać opłatę za wywóz śmieci. Podobno brane są pod uwagę cztery różne sposoby, z których każdy obarczony jest błędem. W zasadzie przy obecnym systemie umów indywidualnych czy też zawieranych przez spółdzielnie można lepiej dostosować opłatę do faktycznej ilości wywożonych śmieci. Przyznaję jednak, że nowy system może ograniczyć problem dzikich wysypisk, a to jest ważne. Uważam natomiast, że w nowym systemie powinna być zachowana zasada opłaty od osoby. Uzależnianie opłaty za wywóz śmieci od powierzchni mieszkania czy ilości zużywanej wody jest po prostu absurdalne. Czy mieszkam na 20 czy na 200 metrach, ilość śmieci, które wyrzucam jest taka sama: różne opakowania po żywności i środkach czystości, makulatura, trochę odpadków organicznych (obierki z ziemniaków czy jabłek) i czasem jakaś zużyta szmata. Zupełnie nie rozumiem jak można w ogóle brać pod uwagę inne kryterium niż ilość osób w gospodarstwie domowym. Z tego co się orientuję MPWiK Lublin nie jest chętny pozwalać właścicielom nieruchomości na zakładanie podliczników na wodę bezpowrotnie straconą (np. podlewanie ogródka). Czyli nie można określić ile wody jest zużyte na terenie nieruchomości, a ile w okolicy tej nieruchomości.
 • 24. Dziękuję za uwagę

Related Documents