












POLITYKA RADY EUROPY
Wiedeński Szczyt Rady Europy – X.1993 r.
 Drugi Szczyt w Strasburgu – X.1997 r.
 Trzeci Szczyt – Wa...













Katalog praw i wolności
gwarantowanych przez Europejską Konwencję Praw Człowieka i protokoły dodatkowe
EKPC (1950 r.)
Prot...
Prezentacja na temat Rady Europy i przestrzeganiu w niej praw człowieka
Prezentacja na temat Rady Europy i przestrzeganiu w niej praw człowieka
Prezentacja na temat Rady Europy i przestrzeganiu w niej praw człowieka
of 13

Prezentacja na temat Rady Europy i przestrzeganiu w niej praw człowieka

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      News & Politics      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentacja na temat Rady Europy i przestrzeganiu w niej praw człowieka

  • 1.  
  • 2.     
  • 3.   
  • 4.   
  • 5. POLITYKA RADY EUROPY Wiedeński Szczyt Rady Europy – X.1993 r.  Drugi Szczyt w Strasburgu – X.1997 r.  Trzeci Szczyt – Warszawa 16-17.V.2005 r.  1. promowanie wspólnych podstawowych wartości praw człowieka, rządów prawa i demokracji; 2. wzmacnianie bezpieczeństwa obywateli Europy, w szczególności poprzez walkę z terroryzmem, przestępczością zorganizowaną i handlem ludźmi; 3. popieranie współpracy z innymi międzynarodowymi i europejskimi organizacjami.
  • 6.    
  • 7.   
  • 8.   
  • 9.   
  • 10. Katalog praw i wolności gwarantowanych przez Europejską Konwencję Praw Człowieka i protokoły dodatkowe EKPC (1950 r.) Protokoły dodatkowe •prawo do życia (art. 2) •zakaz tortur (art. 3) •zakaz niewolnictwa i pracy przymusowej (art. 4) •prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego (art. 5) •prawo do rzetelnego procesu sądowego (art. 6) •zakaz karania bez ustawy (art. 7) •poszanowanie życia prywatnego i rodzinnego (art. 8) •wolność myśli, sumienia i wyznania (art. 9) •wolność słowa (art. 10) •wolność zrzeszania się i stowarzyszania (art. 11) •prawo do zawarcia związku małżeńskiego (art. 12) •prawo do skutecznego środka odwoławczego (art. 13) •zakaz dyskryminacji przy korzystaniu z praw i wolności EKPC (art. 14) •protokół nr 1 (1952 r.) • ochrona własności prywatnej • prawo do nauki • prawo do wolnych wyborów •protokół nr 4 (1963 r.) • zakaz pozbawiania wolności za długi • prawo swobodnego poruszania się • zakaz wydalania własnych obywateli • zakaz zbiorowego wydalania cudzoziemców •protokół nr 6 (1983 r.) • zakaz kary śmierci w czasie pokoju •protokół nr 7 (1984 r.) • gwarancje proceduralne przy wydalaniu cudzoziemców • prawo do odwołania w sprawach karnych • odszkodowanie za niesłuszne skazanie • zakaz ponownego sądzenia lub karania • równość małżonków w sferze cywilnoprawnej •protokół nr 12 (2000 r.) • ogólny zakaz dyskryminacji •protokół nr 13 (2002 r.) • całkowity zakaz kary śmierci (także w czasie wojny)