Pośrednie i bezpośrednie formy
pomocy psychologiczno –
pedagogicznej udzielanej dzieciom,
młodzieży, rodzicom i nauczyciel...
Liczba dzieci i młodzieży w roku
szkolnym 2013/2014
•Miasto Kołobrzeg – 8815
•Gmina Kołobrzeg – 494
•Gmina Ustronie Morski...
Rodzaj diagnoz
Rok szkolny
2011/2012 2012/2013 2013/2014
Różnica w
stosunku do
roku 2012/2013
Wskaźnik %
psychologiczne 69...
Tab. 2. DZIAŁALNOŚĆ DIAGNOSTYCZNA Z PODZIAŁEM NA WIEK DZIECI I
MŁODZIEŻY
Tab. 2. DZIAŁALNOŚĆ DIAGNOSTYCZNA Z PODZIAŁEM NA ...
Orzeczenie o
potrzebie
Rok szkolny
2011/2012 2012/2013 2013/2014
Kształcenia
specjalnego
110 132 113
Zajęć
rewalidacyjno-
...
Tab. 4. ORZECZENIA WYDANE Z PODZIAŁEM NA DZIECI I MŁODZIEŻTab. 4. ORZECZENIA WYDANE Z PODZIAŁEM NA DZIECI I MŁODZIEŻ
Ogółem
13
0
8
0
1
297
4
20
0
2
1
28
261
75
1
85
Uczniowie
szkół
ponadgimnazjal
nych i
ponadpodstaw
Młodzież
nie ucząca
się...
Opinia w Sprawie
ROK SZKOLNY 2013/2014
Dzieci do
3 roku
życia
Dzieci w wieku
przedszkolnym
Uczniowie szkół
podstawowych
Uc...
Z zestawienia powyższych danych wynika, że w porównaniu z
rokiem ubiegłym zdecydowanie zwiększyła nam się liczba wydawanyc...
Formy pomocy bezpośredniej 2011/2012 2012/2013 2013/2014
Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne 23 24 22
Terapia logopedyczna 11...
Dużym zainteresowaniem w roku szkolnym 2013/2014 jak wynika z
przedstawionej tabeli cieszą się zajęcia grupowe aktywizując...
4. Formy pomocy udzielanej nauczycielom,
wychowawcom i rodzicom
Tab.7. Formy pomocy udzielanej osobom dorosłym przez porad...
Z analizy sprawozdań wynika, że głównymi problemami
przepracowanymi warsztatowo na spotkaniach informacyjno-
edukacyjnych ...
Jak wynika z tabeli 7, ważną forma pomocy rodzicom jest
prowadzenie terapii rodzin. Najczęstszymi problemami wymagającymi
...
Jako kolejną istotną formę pomocy udzielanej rodzicom wymieniono zajęcia
warsztatowe prowadzone przez specjalistów poradni...
Zakres współdziałania poradni ze szkołami i
placówkami oświatowymi zgodnie z
oczekiwaniami MEN
Konsultacje i doradztwo dl...
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
OPRACOWAŁA:
WĄSOWSKA ELZBIETA
Prezentacja 2014
Prezentacja 2014
of 19

Prezentacja 2014

Prezentacja Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentacja 2014

 • 1. Pośrednie i bezpośrednie formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej udzielanej dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom poprzez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Kołobrzegu
 • 2. Liczba dzieci i młodzieży w roku szkolnym 2013/2014 •Miasto Kołobrzeg – 8815 •Gmina Kołobrzeg – 494 •Gmina Ustronie Morskie – 464 •Gmina Siemyśl – 470 •Gmina Rymań – 479 •Gmina Dygowo – 672 •Gmina i Miasto Gościno – 1045 Ogółem dzieci w powiecie kołobrzeskim jest 12439.
 • 3. Rodzaj diagnoz Rok szkolny 2011/2012 2012/2013 2013/2014 Różnica w stosunku do roku 2012/2013 Wskaźnik % psychologiczne 694 852 853 + 1 0 % pedagogiczne 635 729 840 + 111 15 % logopedyczne 165 223 237 + 14 6 % 2. Działalność diagnostyczna2. Działalność diagnostyczna Tab. 1. LICZBA DOKONANYCH DIAGNOZTab. 1. LICZBA DOKONANYCH DIAGNOZ
 • 4. Tab. 2. DZIAŁALNOŚĆ DIAGNOSTYCZNA Z PODZIAŁEM NA WIEK DZIECI I MŁODZIEŻY Tab. 2. DZIAŁALNOŚĆ DIAGNOSTYCZNA Z PODZIAŁEM NA WIEK DZIECI I MŁODZIEŻY Z zestawienia powyższych danych wynika, że w porównaniu z poprzednim rokiem, zwiększyła się liczba diagnoz dzieci w wieku przedszkolnym i uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Z zestawienia powyższych danych wynika, że w porównaniu z poprzednim rokiem, zwiększyła się liczba diagnoz dzieci w wieku przedszkolnym i uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
 • 5. Orzeczenie o potrzebie Rok szkolny 2011/2012 2012/2013 2013/2014 Kształcenia specjalnego 110 132 113 Zajęć rewalidacyjno- wychowawczych 1 6 3 Indywidualnego nauczania 61 87 75 Tab. 3. LICZBA WYDANYCH ORZECZEŃTab. 3. LICZBA WYDANYCH ORZECZEŃ Dane o liczbie wydanych orzeczeń przez poradnię w porównaniu z rokiem ubiegłym wskazują na tendencję malejącą. Zmniejszyła się liczba wydanych orzeczeń do kształcenia specjalnego , indywidualnego nauczania jak i zajęć rewalidacyjno- wych. Dane o liczbie wydanych orzeczeń przez poradnię w porównaniu z rokiem ubiegłym wskazują na tendencję malejącą. Zmniejszyła się liczba wydanych orzeczeń do kształcenia specjalnego , indywidualnego nauczania jak i zajęć rewalidacyjno- wych.
 • 6. Tab. 4. ORZECZENIA WYDANE Z PODZIAŁEM NA DZIECI I MŁODZIEŻTab. 4. ORZECZENIA WYDANE Z PODZIAŁEM NA DZIECI I MŁODZIEŻ
 • 7. Ogółem 13 0 8 0 1 297 4 20 0 2 1 28 261 75 1 85 Uczniowie szkół ponadgimnazjal nych i ponadpodstaw Młodzież nie ucząca się i nie pracująca ROK SZKOLNY 2012/2013 'Opinia w sprawie Dzieci do 3 roku życia Dzieci w wieku przedszkoln ym Uczniow ie szkół podstaw owy ch Uczniowie gimnazjum Wczesnego wspomagania rozwoju dziecka 0 13 Wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej 0 0 0 0 Odroczenia rozpoczęcia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego 8 Objęcia ucznia nauką w klasie terapeutycznej 0 1 0 Zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego 3 Dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb edukacyjnych ucznia 243 51 3 20 Udzielenia zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki 1 0 Pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły ponadgimnazjalnej 0 Przyjęcia ucznia gimnazjum do oddziału przysposabiającego do pracy 1 0 Zezwolenia na zatrudnienie młodocianego w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy lub nauki zawodu 1 1 28 0 Braku przeciwwskazań do wykonywania przez dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych Objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole lub placówce 216 41 4 Objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu 0 O specyficznych trudnosciach w uczeniu się 59 15 1 11 7 O której mowa w art. 16 ust. 10 pkt 2 lit. a UoSO 0 1 0 0 0Inne opinie o przebadanych 0 29 38
 • 8. Opinia w Sprawie ROK SZKOLNY 2013/2014 Dzieci do 3 roku życia Dzieci w wieku przedszkolnym Uczniowie szkół podstawowych Uczniowie gimnazjum Uczniowie szkół ponadgimnazjal nych i ponadpodstaw owych Młodzież nie ucząca się i nie pracująca Ogółem Wczesnego wspomagania rozwoju dziecka 1 11 12 Wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej 0 0 Odroczenie rozpoczęcia spełnienia przez dziecko obowiązku szkolnego 68 68 Zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego 0 1 1 2 Objęcie ucznia nauką w klasie terapeutycznej 1 16 0 17 Dostosowanie wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb edukacyjnych ucznia 230 61 18 309 Udzielenie pozwolenia na indywidualny program lub tok nauki 0 0 4 4 Przyjęcie ucznia gimnazjum do oddziału przyspasabiającego do pracy 14 14 Pierwszeństwa do przyjęcia ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły ponadgimnazjalnej 1 1 Zezwolenie na zatrudnienie młodocianego w celu przyuczenia wykonywania określonej pracy lub nauki zawodu 2 2 0 4 Braku przeciwskazań do wykonywania przez dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych 0 0 0 Objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu 0 74 74 Objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole lub placówce 242 65 20 327 O specyficznych trudnościach w uczeniu się 105 39 13 157 O której mowa w art. 16 ust. 10 pkt 2 lit. a UoSO 0 0 0 0 0 Inne opinie o przebadanych 3 23 33 6 1 66
 • 9. Z zestawienia powyższych danych wynika, że w porównaniu z rokiem ubiegłym zdecydowanie zwiększyła nam się liczba wydawanych opinii w sprawie odroczenia rozpoczęcia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego ponad 8- krotnie (8 / 68) Zwiększyła się nam liczba opinii w sprawie objęcia ucznia nauką w klasie terapeutycznej (1/ 17) Zdecydowanie wzrosła liczba opinii w sprawie objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu (28/ 74) Wzrosła liczba wydanych opinii w sprawie specyficznych trudności w uczeniu się (75/ 157) Ogółem wydano w roku 2011 / 2012 780 opinie , w 2012/ 2013 818 opinie. W roku 2013/2014 wydano 1055 opinii co wskazuje na duże zapotrzebowanie na tę formę pomocy
 • 10. Formy pomocy bezpośredniej 2011/2012 2012/2013 2013/2014 Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne 23 24 22 Terapia logopedyczna 115 121 87 Psychoterapia 3 38 20 Socjoterapia 13 13 10 Zajęcia z uczniami zdolnymi 0 0 0 Terapia dla zagrożonych uzależnieniami 1 0 0 Zajęcia grupowe aktywizujące do wyboru kierunku kształcenia i zwodu 796 585 816 Ćwiczenia rehabilitacyjne 0 0 0 Inne formy terapii indywidualnej 81 76 124 Inne formy pomocy grupowej 576 1036 917 Indywidualne porady zawodowe na podstawie badań 38 28 32 Indywidualne porady zawodowe bez badań 36 37 15 Zajęcia psychoedukacyjne prowadzone w szkole i placówkach 5 0 0 Mediacje i negocjacje 5 2 3 Porady bez badań 321 377 410 Porady po badaniach przesiewowych 0 1 0 Badania przesiewowe słuchu w ramach programu „słyszę” 494 1310 1305 Badanie przesiewowe wzroku w ramach programu „widzę” 69 517 303 Badania przesiewowe mowy w ramach programu „mówię” 75 362 284 3. Bezpośrednia pomoc udzielana dzieciom i młodzieży3. Bezpośrednia pomoc udzielana dzieciom i młodzieży Tab.6. Liczba dzieci i młodzieży uczestniczących w bezpośrednich formach pomocy realizowanych przez poradnię w latach 2011/2012 i 2012/2013 oraz 2013/2014 Tab.6. Liczba dzieci i młodzieży uczestniczących w bezpośrednich formach pomocy realizowanych przez poradnię w latach 2011/2012 i 2012/2013 oraz 2013/2014
 • 11. Dużym zainteresowaniem w roku szkolnym 2013/2014 jak wynika z przedstawionej tabeli cieszą się zajęcia grupowe aktywizujące do wyboru kierunku kształcenia i zawodu( 587/ 816)  Dużym zainteresowaniem cieszą się również badania przesiewowe słuchu(1305), wzroku (303), mowy (284) prowadzone w przedszkolach i na terenie poradni.  Cenioną formą pomocy jest terapia indywidualna ( 76/ 124) oraz porady i konsultacje bez badań dla młodzieży, nauczycieli i rodziców (377/410).
 • 12. 4. Formy pomocy udzielanej nauczycielom, wychowawcom i rodzicom Tab.7. Formy pomocy udzielanej osobom dorosłym przez poradnię w latach 2010 / 2011, 2011/2012 oraz 2012/2013. * liczba osób ** liczba rodzin *** liczba spotkań Analizując dane dotyczące poszczególnych form pomocy udzielanych określonym grupom odbiorców stwierdzono, że w porównaniu z poprzednim rokiem zwiększyła się liczba spotkań informacyjno- edukacyjnych dla rodziców jak i nauczycieli, nasz udział w Radach Pedagogicznych szkół oraz zajęć w formie warsztatów dla nauczycieli. Dużym zainteresowaniem cieszy się terapia rodzin ( wzrost o 40 rodzin).
 • 13. Z analizy sprawozdań wynika, że głównymi problemami przepracowanymi warsztatowo na spotkaniach informacyjno- edukacyjnych dla nauczycieli były: - praca z dzieckiem z problemami emocjonalnymi, - dziecko z zaburzeniami procesów przetwarzania sensorycznego w przedszkolu lub w szkole, - gotowość szkolna – 6-latek w szkole - praca z uczniem zdolnym - rozwijanie twórczego myślenia, - porozumiewanie się z rodzicem ucznia - praca z dzieckiem z zaburzeniami słuchu ,mowy ,wzroku - praca z dzieckiem z afazją - zajęcia grupowe w poradnictwie zawodowym Cenioną przez nauczycieli formą wspomagania ich pracy był udział specjalistów poradni w Radach Pedagogicznych na terenie szkół i przedszkoli. Tematyka spotkań dotyczyła następujących problemów: - „Pomoc uczniom w placówkach oświatowych ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w świetle nowych rozporządzeń”, -„ Zachowania nieakceptowane w szkole i w klasie oraz sposoby ich modyfikowania” -„Dostosowanie wymagań edukacyjnych do zdiagnozowanych trudności - „Praca zespołu nauczycieli i specjalistów z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • 14. Jak wynika z tabeli 7, ważną forma pomocy rodzicom jest prowadzenie terapii rodzin. Najczęstszymi problemami wymagającymi terapii były: przemoc w rodzinie utrata bliskiej osoby, rozwód rodziców  budowanie twórczych relacji rodzic - dziecko kryzys wieku dojrzewania (zagrożenie uzależnieniem, zaburzenia odżywiania, próby samobójcze, niska samoocena) zaburzenia w funkcjonowaniu rodziny z powodu nieobecności ojca lub matki zaburzenia zachowania i agresja dziecka.
 • 15. Jako kolejną istotną formę pomocy udzielanej rodzicom wymieniono zajęcia warsztatowe prowadzone przez specjalistów poradni. Tematyka warsztatów adresowanych do rodziców dotyczyła m. in.: - „ Łatwe zabawy na poważne sprawy”, - „Jak w codziennych sytuacjach stymulować rozwój dziecka”, - „Dziecko z zaburzeniami integracji sensorycznej”, - „Jak przygotować dziecko do nauki w szkole”, - „Mały terrorysta czyli o dziecięcych atakach złości” - „Jak przygotować dziecko do szkoły”, - „Praca z dzieckiem z dysleksją na terenie domu”, -„Budowanie prawidłowej relacji z dorastającym dzieckiem”
 • 16. Zakres współdziałania poradni ze szkołami i placówkami oświatowymi zgodnie z oczekiwaniami MEN Konsultacje i doradztwo dla specjalistów pracujących z dzieckiem i doświadczających w tej pracy trudności (grupy wsparcia dla pedagogów, psychologów i logopedów w poradni ) Pomoc w zrozumieniu i odniesieniu treści orzeczeń i opinii do wymagań wynikających z podstawy programowej ( pkt. konsultacyjne w szkołach i poradni) Pomoc w opracowywaniu indywidualnych programów edukacyjno- terapeutycznych (IPET) oraz prowadzenie mediacji w szkołach Organizacja form warsztatowych i wsparcie indywidualne dla rodziców i nauczycieli Specjalistyczna diagnoza
 • 17. DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ OPRACOWAŁA: WĄSOWSKA ELZBIETA