7
Politechnika
w liczbach
2
500 - liczba ośrodków naukowych w 61 krajach, w których mamy podpisane umowy o współpracy naukow...
Zasady
rekrutacji
na studia
I stopnia
- matematyka
- język obcy
- fizyka lub chemia (do wyboru)
Uwaga! Wyjątki
Zarejestruj...
Na sprawdzianie obowiązującym na kierunkach: architektura (architektura); architektura (architektura wnętrz); architektura...
Jak przeliczać
wyniki na punkty?
• Jeśli starasz się o przyjęcie na studia na podstawie egzaminu maturalnego, Twoje wyniki...
Wyniki postępowania kwalifikacyjnego zostaną zamieszczone na Portalu rekrutacyjnym (www.rekrutacja.p.lodz.pl).•
Będą równi...
poziom w skali ocen
100
najwyższy
najniższy pozytywny
celujący
7
Zasady
rekrutacji
na studia
II stopnia
ocena wpisana w dy...
Dokumenty
SEKCJA REKRUTACJI POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ
90-924 Łódź, ul. Radwańska 29, budynek A13
tel. 42 631 29 74
fax 42 631 ...
Wydział Mechaniczny
dziekanat
ul. Stefanowskiego 1/15
tel. 42 631 22 00
tel. 42 631 22 03
tel. 42 631 22 04
e-mail: w-1@ad...
Konstruuj
swoją
przyszłość
Jak trafiłam na Wydział Mechaniczny? Może trochę poprzez zrządzenie losu,
trochę przez przekorę...
Wydział
Elektrotechniki, Elektroniki,
Informatyki i Automatyki
dziekanat
ul. Stefanowskiego 18/22
90-924 Łódź
tel. 42 631 ...
Codałymistudiana PŁ?
Prestiż, bo jest to jedna z najlepszych
uczelniwkraju.
Wizerunek, bo uczelnia wypracowała
we mnie pew...
Wydział Chemiczny
dziekanat
ul. Żeromskiego 116
90-924 Łódź
tel. 42 631 31 03
fax 42 631 28 78
e-mail: w-3@adm.p.lodz.pl
w...
Przeanalizuj
swoją
przyszłość
W szeregach SKN NANO mam okazję rozwijać swoją wiedzę oraz naukowe pasje poprzez
realizacjęp...
Wydział Technologii
Materiałowych
i Wzornictwa Tekstyliów
dziekanat
ul. Żeromskiego 116
90-924 Łódź
tel./fax 42 631 33 01
...
Zaprojektuj
swoją
przyszłość
PŁ daje mi podstawy wiedzy, którą chcę zgłębiać na kolejnych szczeblach nauki. Studiuję
wzorn...
Wydział Biotechnologii
i Nauk o Żywności
dziekanat
90-924 Łódź
ul. Wólczańska 171/173
tel. 42 631 34 00
fax 42 631 34 02
e...
Zmodyfikuj
swoją
przyszłość
Studiując technologię żywności i żywienie człowieka, nauczysz się stosować zasady
prowadzenia ...
Wydział Budownictwa,
Architektury
i Inżynierii Środowiska
dziekanat
Al. Politechniki 6
90-924 Łódź
tel. 42 631 35 00
fax 4...
Zbuduj
swoją
przyszłość
Jako doktorantka Katedry Geotechniki i Budowli Inżynierskich we współpracy z PAN,
pracuję nad opis...
Na Wydziale działają 4 studenckie koła naukowe: Koło Naukowe Fizyków „Kot
Schrödingera”, Koło Naukowe Matematyków, Koło Na...
Zaprogramuj
swoją
przyszłość
Studia informatyczne na FTIMS-ie całkowicie spełniają moje oczekiwania. Doceniam
przede wszys...
Wydział Organizacji
i Zarządzania
dziekanat
ul. Piotrkowska 266
90-924 Łódź
tel. 42 631 37 51
e-mail: w-9@adm.p.lodz.pl
ww...
Zarządzaj
swoją
przyszłością
Do studiowania na „polibudzie” zachęcali mnie rodzice, którzy podkreślali prestiż ukończenia
...
Wydział Inżynierii
Procesowej
i Ochrony Środowiska
dziekanat
ul. Wólczańska 213
90-924 Łódź
tel. 42 631 37 41
fax 42 636 5...
Zabezpiecz
swoją
przyszłość
Studiuję inżynierię procesową, dziedzinę pozwalającą spojrzeć na zagadnienia w bardzo
szerokie...
Kolegium Gospodarki
Przestrzennej
Al. Politechniki 6
90-924 Łódź
tel. 42 631 35 03
www.bais.p.lodz.pl
Lubisz planować, kon...
Zaplanuj
swoją
przyszłość
W Kolegium działa Studenckie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej Cirkula, które
organizuje kon...
Kolegium Logistyki
dziekanat
ul. Wólczańska 215
90-924 Łódź
tel. 42 631-36-05
Lubisz planować,
szukać nowych
rozwiązań i z...
Zaplanuj
swoją
przyszłość
Na przedmiotach kierunkowych zapoznasz się z najnowszymi trendami w zakresie
logistyki - zagadni...
Kolegium
Towaroznawstwa
dziekanat
ul. Żeromskiego 116
90-924 Łódź
tel. 42 631 33 01
tel. 42 631 33 17
e-mail:
towaroznawst...
Zaplanuj
swoją
przyszłość
Wybrałam towaroznawstwo, ponieważ to studia, które pozwalają na znaczne poszerzenie
moich zainte...
Studiującw ,zdobywasznietylkowiedzęiumiejętności,InstytuciePapiernictwaiPoligrafii
ale również nawiążesz pierwsze kontakty...
Pokoloruj
swoją
przyszłość
Muszę przyznać, że papiernictwoi poligrafia nigdy nie były moim wymarzonym kierunkiem
studiów. ...
Centrum Kształcenia
Międzynarodowego
Centrum Kształcenia
Międzynarodowego
International Faculty
of Engineering (IFE)
ul. Ż...
Business and Technology - I stopnia (inż.)
program realizowany w ramach Wydziału Organizacji i Zarządzania
Poukładaj
swoją...
37
ADRESY I TELEFONY ORGANIZACJI STUDENCKICH
Studenckie życie toczy się w Osiedlu Akademickim PŁ.
W Społecznym Domu Studen...
Politechnika Łódzka - Studia z pomysłem
Politechnika Łódzka - Studia z pomysłem
Politechnika Łódzka - Studia z pomysłem
of 40

Politechnika Łódzka - Studia z pomysłem

Politechnika Łódzka :: opis wydziałów.
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Politechnika Łódzka - Studia z pomysłem

 • 1. 7
 • 2. Politechnika w liczbach 2 500 - liczba ośrodków naukowych w 61 krajach, w których mamy podpisane umowy o współpracy naukowo-badawczej i wymianie studentów Perspektywy4- miejsce wśród uczelni technicznych w rankingu wyd. 4- miejsce wśród najchętniej wybieranych uczelni w Polsce – wg raportu MNiSW 1945- powstanie uczelni (w 2015 roku obchodzimy 70-te urodziny) 20 021- liczba studentów 97 640 - liczba absolwentów 42 - liczba kierunków studiów 75 - liczba Studenckich Kół Naukowych działających na uczelni 31 - liczba sekcji sportowych prowadzonych przez AZS PŁ 22 - liczba organizacji studenckich działających na uczelni 2891- liczba miejsc w akademikach 166 400- liczba e-książek w zbiorach biblioteki PŁ (w papierowej wersji mamy ok. 253 tys. książek!) 7 - liczba języków obcych, w jakich prowadzone są lektoraty na 6 poziomach zaawansowania w Centrum Językowym PŁ 1367 - liczba nauczycieli akademickich
 • 3. Zasady rekrutacji na studia I stopnia - matematyka - język obcy - fizyka lub chemia (do wyboru) Uwaga! Wyjątki Zarejestruj się drogą elektroniczną poprzez portal e-rekrutacja.p.lodz.pl (dostępna jest• również wersja na urządzenia mobilne); • Zaznacz stopień studiów (pierwszy lub drugi), wybierz kierunki studiów i ustal ich kolejność – ;możesz wybrać maksymalnie 8 kierunków • Zwróć uwagę, aby ustalić priorytety, gdyż możesz być przyjęty wyłącznie na jeden kierunek i formę studiów; • Wydrukuj podanie i dokonaj opłaty rekrutacyjnej; • Po dokonaniu rejestracji elektronicznej, przynieś lub przyślij wydrukowany i podpisany formularz wraz z resztą wymaganych dokumentów do Sekcji Rekrutacji PŁ (patrz: www.rekrutacja.p.lodz.pl); Uaktywnienie procesu kwalifikacji w Portalu rekrutacyjnym nastąpi dopiero po wpłynięciu dokumentów do Sekcji Rekrutacji PŁ. Ogłaszane wyniki to ostateczne listy przyjętych (a nie wstępnie zakwalifikowanych) na studia w Politechnice Łódzkiej. Jak zostać studentem Politechniki Łódzkiej? Przedmioty kwalifikacyjne* Pamiętaj! matematyka język obcy sprawdzian uzdolnień plastycznych matematyka język obcy fizyka, chemia lub biologia (do wyboru) język obcy historia lub geografia (do wyboru) architektura (architektura) architektura (architektura wnętrz) wzornictwo biotechnologia biotechnologia środowiska inżynieria biochemiczna inżynieria biomedyczna (pol.) technologia żywności i żywienie człowieka europeistyka matematyka, język obcy fizyka, chemia lub geografia (do wyboru) gospodarka przestrzenna matematyka język obcy matematyka zarządzanie (lic.) matematyka, język obcy fizyka, chemia, biologia lub informatyka (do wyboru)fizyka techniczna kierunek studiów przedmioty kwalifikacyjne 3 * kandydaci, którzy nie zdawali lub nie zdali egzaminu maturalnego z żadnego z wymaganych przedmiotów kwalifika- cyjnych, mogą ubiegać się o przyjęcie na studia dopiero w ostatnim terminie rekrutacji. Brak oceny z któregokolwiek egzaminu maturalnego nie zamyka drogi na studia w Politechnice, ale do ogólnej punktacji przyjmowane jest 0 punktów za ten przedmiot. matematyka, język obcy fizyka, chemia lub informatyka (do wyboru)informatyka matematyka, język obcy chemia, biologia, fizyka lub geografia (do wyboru) ochrona środowiska
 • 4. Na sprawdzianie obowiązującym na kierunkach: architektura (architektura); architektura (architektura wnętrz); architektura (inżynieria architektoniczna) możesz otrzymać maksymalnie 500 punktów, a sprawdzian uważa się za zdany począwszy od 250 punktów. Sprawdzian polega na wykonaniu ołówkiem dwóch rysunków odręcznych na zadany temat. Na sprawdzianie obowiązującym na kierunku możesz otrzymać maksymalnie 400 punktów. Aby go zdać musisz uzyskać minimalnie 200 punktów.wzornictwo Sprawdzian polega na wykonaniu ołówkiem rysunku odręcznego oraz wykonaniu kompozycji czarno-białej i kompozycji barwnej. Jeżeli chcesz poznać tematy sprawdzianów uzdolnień plastycznych z poprzednich lat, możesz je znaleźć na stronie www.rekrutacja.p.lodz.pl. Wyniki uzyskane ze sprawdzianu nie będą uwzględniane przy klasyfikacji kandydata na kierunki, na których nie obowiązuje wyżej opisana forma sprawdzianu. Zasady przyjęć dla kandydatów na studia prowadzone w językach obcych (IFE i W.OiZ) Sprawdziany uzdolnień plastycznych 4 Kandydatównastudia,naktórychzajęciaprowadzonesąwjęzykuobcym(IFE iW.OiZ)obowiązujeegzaminzjęzykaobcego,wktórymodbywająsię zajęcia. Osoby zdające egzamin maturalny muszą uzyskać co najmniej 30% punktów na poziomie rozszerzonym z części pisemnej. Kandydaci ze „starą maturą” muszą mieć co najmniej 160 punktów, czyli nie mniej niż ocenę bardzo dobrą na egzaminie dojrzałości z języka obcego, w którym planują podjąć studia. Jeżeli na egzaminie maturalnym zdajesz egzamin z języka obcego, który jest drugim językiem nauczania (klasy dwujęzyczne), nieobowiązująCiępodanewyżejprogipunktowe.Drugijęzykobcyniejestobowiązkowy,alezdawanynamaturzejestdodatkowopunktowany. matematyka, język angielski, drugi język obcy, sprawdzian uzdolnień plastycznych matematyka, język angielski matematyka, język angielski, drugi język obcy fizyka lub chemia (do wyboru) matematyka, język francuski, drugi język obcy fizyka lub chemia (do wyboru) elektronika i telekomunikacja mechanika i budowa maszyn architektura (inżynieria architektoniczna) (studia po angielsku, lic., na Wydz. OiZ) zarządzanie i inżynieria produkcji (język angielski) zarządzanie i inżynieria produkcji (język francuski) kierunek studiów przedmioty kwalifikacyjne biotechnologia inżynieria biomedyczna matematyka, język angielski, drugi język obcy fizyka, chemia lub biologia (do wyboru) matematyka, język angielski, drugi język obcy fizyka lub chemia (do wyboru) matematyka, język angielski, drugi język obcy fizyka, chemia lub informatyka (do wyboru) informatyka zarządzanie matematyka, język angielski, drugi język obcy fizyka, chemia, biologia lub informatyka (do wyboru) fizyka techniczna
 • 5. Jak przeliczać wyniki na punkty? • Jeśli starasz się o przyjęcie na studia na podstawie egzaminu maturalnego, Twoje wyniki zostaną przeliczone na punkty zgodnie z zasadami podanymi w poniższej tabeli. Gdy na świadectwie dojrzałości masz podany więcej niż jeden wynik z danego egzaminu,• do klasyfiakcji będzie brany wynik dający największą liczbę punktów. przedmiot kwalifikacyjny wynik egzaminu maturalnego poziom rozszerzony poniżej 30% lub brak oceny od 30% do 100% liczba punktów za każdy procent matematyka 0 2 0 5 fizyka/chemia/biologia/ informatyka/geografia/historia 0 1,2 0 3 język obcy 0 0,8 0 2 poniżej 30% lub brak oceny poziom podstawowy od 30% do 100% 5 Przeliczamy na punkty wynik z języka obcego, który jest drugim językiem nauczania w szkołach lub oddziałach dwujęzycznych. Liczbę punktów za każdy procent (w przedziale 30-100%) obliczamy wg wzoru: 1,5 × w +50 gdzie w – wyrażony w procentach wynik części pisemnej egzaminu maturalnego. Przelicznik punktów dla kandydatów ze „starą maturą” znajdziesz na stronie internetowej uczelni www.rekrutacja.p.lodz.pl. Uwaga: Wyniki osób zdających zostaną przeliczone w następujący sposób:„Maturę Międzynarodową” Liczba punktów = w x 25 gdzie w - wynik całkowity podany na dyplomie IB. Zasady rekrutacji na studia I stopnia
 • 6. Wyniki postępowania kwalifikacyjnego zostaną zamieszczone na Portalu rekrutacyjnym (www.rekrutacja.p.lodz.pl).• Będą również wywieszone na tablicach ogłoszeniowych na poszczególnych wydziałach, w Centrum Kształcenia Międzynarodowego, w Instytucie Papiernictwa i Poligrafii i w Kolegiach. Dokumenty • „Podanie o przyjęcie na studia w Politechnice Łódzkiej” - wydrukowane z Portalu rekrutacyjnego; Świadectwo dojrzałości• a) świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty. Politechnika Łódzka honoruje jedynie oryginały świadectw dojrzałości lub ich oryginalne odpisy wystawione przez OKE w przypadku „nowej matury” oraz odpisy wystawione przez szkołę w przypadku „starej matury”. b) świadectwo dojrzałości uzyskane poza polskim systemem oświaty: • oryginał świadectwa zalegalizowany lub z dołączonym apostille, • zaświadczenie stwierdzające, że przedkładane świadectwo uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w państwie, w którego systemie edukacji działa instytucja wydająca świadectwo, • tłumaczenie na język polski świadectwa i innych wyżej wymienionych dokumentów. Jedna aktualna fotografia, zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;• • Dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej na konto PŁ; Kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość• kandydata na studia, w przypadku osób będących cudzoziemcami. 6 wersja mobilna portalu rekrutacyjnego Swoje dokumenty możesz przynieść osobiście lub przesłać je pocztą na adres Sekcji Rekrutacji Politechniki Łódzkiej, wtedy o ich przyjęciu decyduje data stempla pocztowego. PAMIĘTAJ! • Harmonogram postępowania kwalifikacyjnego zostanie określony przez Senat Politechniki Łódzkiej do 31 marca 2016 r.
 • 7. poziom w skali ocen 100 najwyższy najniższy pozytywny celujący 7 Zasady rekrutacji na studia II stopnia ocena wpisana w dyplomie ukończenia studiów d - liczba punktów 92bardzo dobry dobry 68 60 W przypadku skali ocen zawierającej sześć poziomów: ponad dobry, dobry plus, plus dobry dość dobry, dostateczny plus, plus dostateczny, ponad dostateczny dostateczny 76 84 poziom w skali ocen 100 najwyższy najniższy pozytywny ocena wpisana w dyplomie ukończenia studiów d - liczba punktów 90 bardzo dobry dobry 60 ponad dobry, dobry plus, plus dobry dość dobry, dostateczny plus, plus dostateczny, ponad dostateczny dostateczny 70 80 W przypadku skali ocen zawierającej pięć poziomów: Zasady kwalifikacji i przeliczania wyników na punkty na studia stacjonarne i niestacjonarne: Podstawą klasyfikacji kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia jest suma punktów obliczona wg wzoru poniżej: Kandydaci na studia drugiego stopnia będą klasyfikowani na podstawie oceny wpisanej w dyplomie ukończenia studiów wyższych oraz oceny z rozmowy kwalifikacyjnej. s = d + rgdzie: d = liczba punktów wynikająca z przeliczenia oceny wpisanej w dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych. r = ocena z rozmowy kwalifikacyjnej w skali od 0 do 100. Do dalszego postępowania kwalifikacyjnego przechodzą wyłącznie kandydaci, którzy z przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej uzyskali ocenę różną od zera. Przeliczenie oceny z dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych będzie dokonywane zgodnie z zasadami podanymi poniżej.
 • 8. Dokumenty SEKCJA REKRUTACJI POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ 90-924 Łódź, ul. Radwańska 29, budynek A13 tel. 42 631 29 74 fax 42 631 24 90 e-mail: rekrutacja@info.p.lodz.pl www.rekrutacja.p.lodz.pl • „Podanie o przyjęcie na studia w Politechnice Łódzkiej” - wydrukowane z Portalu rekrutacyjnego; Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych wraz z kserokopią suplementu• (dołączenie suplementu obowiązuje kandydatów, którzy ukończyli studia po 1 stycznia 2005 r.). Kandydaci, którzy ukończyli studia, a nie otrzymali jeszcze dyplomu ukończenia tych studiów, mogą złożyć odpowiednie zaświadczenie wystawione przez dziekanat. Zaświadczenie traci • Świadectwo dojrzałości a) świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty. Politechnika Łódzka honoruje jedynie oryginały świadectw dojrzałości lub ich oryginalne odpisy wystawione przez OKE w przypadku „nowej matury” oraz odpisy wystawione przez szkołę w przypadku „starej matury”. b) świadectwo dojrzałości uzyskane poza polskim systemem oświaty: • oryginał świadectwa zalegalizowany lub z dołączonym apostille, • zaświadczenie stwierdzające, że przedkładane świadectwo uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w państwie, w którego systemie edukacji działa instytucja wydająca świadectwo, • tłumaczenie na język polski świadectwa i innych wyżej wymienionych dokumentów. • Jedna aktualna fotografia, zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych; • Dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej na konto PŁ; Kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość• kandydata na studia, w przypadku osób będących cudzoziemcami. 8 Po dokonaniu rejestracji elektronicznej, wydrukowany i podpisany formularz wraz z resztą wymaganych dokumentów należy dostarczyć do Sekcji Rekrutacji. Wpłynięcie dokumentów jest podstawą do uaktywnienia procesu kwalifikacji. Ogłaszane wyniki, to ostateczne listy przyjętych (a nie wstępnie zakwalifikowanych) na studia w PolitechniceŁódzkiej. W przypadku, gdy skala ocen obowiązująca w szkole wyższej, która ten dyplom wystawiła, różni się od podanych wyżej, wartość liczbowa d obliczona będzie w niżej podany sposób: d= k × 100 gdzie: k - iloraz oceny z dyplomu ukończenia studiów wyższych przez maksymalną ocenę bowiązującą w szkole wyższej, która ten dyplom wystawiła. Na stronie internetowej www.rekrutacja.p.lodz.pl znajduje się aktualny zakres rozmów kwalifikacyjnych obowiązujących kandydatów na studia drugiego stopnia oraz wykaz tytułów zawodowych i kierunków studiów wyższych, których absolwenci mogą ubiegać się o przyjęcie na studia drugiego stopnia. SEKCJA REKRUTACJI POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ 90-924 Łódź, ul. Radwańska 29, budynek A13 tel. 42 631 29 74 fax 42 631 24 90 e-mail: rekrutacja@info.p.lodz.pl www.rekrutacja.p.lodz.pl Informacji o zasadach rekrutacji, studiach i limitach przyjęć udziela oraz dokumenty na wszystkie wydziały przyjmuje: Dokumenty można dostarczyć osobiście lub przesłać je pocztą na adres Sekcji Rekrutacji Politechniki Łódzkiej, wtedy o ich przyjęciu decyduje data stemplapocztowego. ważność po trzydziestu dniach od chwili wydania. Podstawą przyjęcia na studia drugiego stopnia jest dyplom ukończenia studiów wyższych.
 • 9. Wydział Mechaniczny dziekanat ul. Stefanowskiego 1/15 tel. 42 631 22 00 tel. 42 631 22 03 tel. 42 631 22 04 e-mail: w-1@adm.p.lodz.pl www.mechaniczny.p.lodz.pl Na naszym Wydziale możesz studiować na 9 atrakcyjnych kierunkach, które gwaran- tują pracę w prestiżowych i innowacyjnychfirmach. Nasi studenci mają szansę zdobywać wiedzę nie tylko z zakresu mechaniki, ale także z wielu innych dziedzin. Wydział Mechaniczny poprzez swój interdyscyplinarny charakter umożliwi Ci szerokie zgłębianie zagadnień inżynierskich, poczynając od budowy silników odrzutowych, poprzez odnawialne źródła energii aż do inżynierii biomedycznej czy inżynierii kosmicznej. Swoje zainteresowania możesz rozwijać w jednym z 7 Studenckich Kół Naukowych! Dzięki temu masz okazję uczestniczyć w ciekawych projektach, wycieczkach, festiwalach, konkursach czy konferencjach. Perłą Wydziału Mechanicznego jest zespół Iron Warriors Team. Ich „eko-dzieło” z sukcesami startuje w cyklicznej, europejskiej edycji konkursu Shell Eco Marathon. Już dziś dołącz do nas i realizuj swoje pasje zgłębiając wiedzę! Wydział Mechaniczny 9
 • 10. Konstruuj swoją przyszłość Jak trafiłam na Wydział Mechaniczny? Może trochę poprzez zrządzenie losu, trochę przez przekorę, a przede wszystkim poprzez chęć zaprzeczenia stereotypom o kobietach na Politechnice, kobietach na Mechanicznym. Podjęłam wyzwanie i jak najbardziej się to opłaciło! Z dnia na dzień studiowanie na tym wydziale odkrywa przede mną nowe tajemnice: naukowe - dzięki niepowtarzalnej kadrze dydaktycznej, oraz społeczne - dzięki zaangażowanym studentom, chętnym do inicjowania zmian na lepsze. Dziś nie wyobrażam sobie nieuchronnego zakończenia przygody z uczelnią, przygodyzwydziałem! Marta Lach, studentka mechaniki i budowy maszyn 10 automatyka i robotyka /S - I stopnia (inż.), II stopnia (mgr) N - I stopnia (inż.) specjalności II stopnia: energetyka /S - I stopnia (inż.), II stopnia (mgr) N - I stopnia (inż.) systemy i maszyny energetyczne, elektroenergetyka, chłodnictwo i klimatyzacja specjalności II stopnia: inżynieria materiałowa /S - I stopnia (inż.), II stopnia (mgr) N - I stopnia (inż.) inżynieria powierzchni, inżynieria biomateriałów,materiały i kompozyty polimerowe, materiały i techniki dentystyczne, nanomateriały specjalności II stopnia: mechanika i budowa maszyn /S - I stopnia (inż.), II stopnia (mgr) N - I stopnia (inż.), II stopnia (mgr) konstrukcja i eksploatacja maszyn, mechanika stosowana, technologia budowy maszyn techniki dentystyczne (wspólnie z UM, W. Chem. PŁ) S -II stopnia (mgr) transport /S - I stopnia (inż.), II stopnia (mgr) N - I stopnia (inż.) S - studia stacjonarne, I stopnia (inż.) - inżynierskie, II stopnia (mgr) - magisterskieN - studia niestacjonarne, Kierunki studiów Studia I stopnia: stacjonarne trwają 7 semestrów, a niestacjonarne - 8 semestrów. Studia II stopnia: stacjonarne i niestacjonarne trwają 3 semestry. Ścieżki specjalizacyjne są możliwe do wyboru w trakcie trwania studiów. inżynieria kosmiczna S - I stopnia (inż.) mechatronika /S - I stopnia (inż.), II stopnia (mgr) N - I stopnia (inż.) inżynieria produkcji S - I stopnia (inż.), II stopnia (mgr /) N - I stopnia (inż.)
 • 11. Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki dziekanat ul. Stefanowskiego 18/22 90-924 Łódź tel. 42 631 25 00, 42 631 25 03 e-mail: deanelec@adm.p.lodz.pl www.weeia.p.lodz.pl Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Program studiów na naszym wydziale obejmuje nie tylko przedmioty o profilu technicznym, ale także przedmioty dotyczące zagadnień prawnych oraz szeroko rozumianej wiedzy mena- dżerskiej, m.in. zarządzanie zasobami ludzkimi i ochrona własności intele- ktualnej. Dzięki temu będziesz dobrze przygotowany do podjęcia pracy na wybranymprzezsiebiestanowisku. Na wydziale działa aż , w których możesz rozwijać swoje16 Studenckich Kół Naukowych zainteresowania m.in. z zakresu grafiki inżynierskiej, robotyki, sieci bezprzewodowych, mikroelektroniki i wielu innych. Jednym z aktywniej działających jest SKaNeR – koło studentów robotyki, które organizuje od kilku lat zawody robotów – . Jest to imprezaSumo Challenge międzynarodowa,naktórązjeżdżajądoŁodzipasjonacirobotówzwieluuczelni. Kariera w branży IT na naszej uczelni to nie tylko studia - poznaj Klaster ICT Polska Centralna! Klaster stworzyli naukowcy z Politechniki, przedsiębiorstwa branży informatycznej i telekomunikacyjnej, jednostki otoczenia biznesu z terenów Polski Centralnej. Na co dzień współpraca Klastra z naszą uczelnią polega m.in. na sprawdzaniu kompetencji studentów informatyki w zakresie wykorzystywanych w firmach technologii, organizowania dni otwartych, warsztatóworazstażyczypraktykdlastudentów. 11
 • 12. Codałymistudiana PŁ? Prestiż, bo jest to jedna z najlepszych uczelniwkraju. Wizerunek, bo uczelnia wypracowała we mnie pewien wzorzec profesjonalnego zachowania. Wykształcenie, bo kadra to najlepsi znajlepszychzcałegoświata. Perspektywę pracy, bo współpracuję zwielomafirmami. Studiadałymitytuł…jestemInżynierem:) Bartosz Siejka, student informatyki Zaprogramuj swoją przyszłość 12 automatyka i robotyka /S - I stopnia (inż.), II stopnia (mgr) N - I stopnia (inż.) elektronika i telekomunikacja /S - I stopnia (inż.), II stopnia (mgr) N - I stopnia (inż.) elektrotechnika /S - I stopnia (inż.), II stopnia (mgr) N - I stopnia (inż.), II stopnia (mgr) energetyka /S - I stopnia (inż.), II stopnia (mgr) N - I stopnia (inż.) transport /S - I stopnia (inż.), II stopnia (mgr) N - I stopnia (inż.), II stopnia (mgr) inżynieria biomedyczna S - I stopnia (inż.), II stopnia (mgr) S - studia stacjonarne, I stopnia (inż.) - inżynierskie, II stopnia (mgr) - magisterskieN - studia niestacjonarne, specjalności :S - II stopnia automatyka i metrologia, elektroenergetyka, technologie internetowe w mechatronice specjalności :I stopnia automatyka i metrologia, elektroenergetyka, przetworniki elektromechaniczne specjalności I stopnia: elektronika medyczna i tekstronika, inżynieria biomateriałów inżynieria bezpieczeństwa pracy S - I stopnia (inż.) mechatronika /S - I stopnia (inż.), II stopnia (mgr) N - I stopnia (inż.), II stopnia (mgr) Studia I stopnia: stacjonarne trwają 7 semestrów (oprócz inżynierii bezp. pracy, która trwa 8 sem.), a niestacjonarne - 8 semestrów (oprócz transportu, który trwa 7 sem.). Studia II stopnia: stacjonarne i niestacjonarne trwają 3 semestry. Decyzją Dziekana nie wszystkie specjalności mogą zostać uruchomione. Kierunki studiów informatyka /S - I stopnia (inż.), II stopnia (mgr) N - I stopnia (inż.), II stopnia (mgr) specjalności :II stopnia specjalności :I stopnia bazy danych i systemy ekspertowe, inżynieria oprogramowania, systemy sieciowe, technologie internetowe korporacyjne sieci komputerowe, inteligentne systemy baz danych, interaktywna grafika komputerowa, systemy rozproszone i platformy mobilne, środowiska aplikacyjne dla platformy Java EE, computer science systemy sterowania inteligentnymi budynkami S - I stopnia (inż.)
 • 13. Wydział Chemiczny dziekanat ul. Żeromskiego 116 90-924 Łódź tel. 42 631 31 03 fax 42 631 28 78 e-mail: w-3@adm.p.lodz.pl www.chemia.p.lodz.pl Wydział Chemiczny Studiuj w przyjaznychchemię i profesjonalnych warunkach na jednym z najlepszych Wydziałów w Polsce! Mamy dla ciebie – wspólnie z pracodawcami kształcimy specjalistów,nowe kierunki i specjalności poszukiwanych w Polsce i na europejskich rynkach pracy! Tylko na PŁ masz szansę studiować chemiębudowlanąjednocześnienatrzechuczelniach: AGH, PŁ iPolitechniceGdańskiej! Nowością jest też chemia i inżynieria materiałów specjalnego przeznaczenia – studia II stopnia. To kierunek, który łączy trzy dyscypliny: chemię, technologię chemiczną i inżynierię materiałową oraz daje możliwość studiowania w trzech świetnych uczelniach w Polsce. Program studiów będzie realizowanyprzezwydziały:ChemiiiNowychTechnologiiWojskowejAkademiiTechnicznej,Chemii Uniwersytetuim.AdamaMickiewiczawPoznaniuiwydziałChemiczny PŁ. Na naszym Wydziale masz możliwość studiowania wg , dajemyindywidualnego programu studiów dużąswobodęwsposobiezdobywaniawiedzyorazszerokąpaletękursówfakultatywnych. 13 Znajdziesz tu aktywnie działające Studenckie Koła Naukowe: Koło Chemików„Trotyl”orazKołoNanotech- nologów „NANO”. Uczestnicząc w ich pracach, możesz rozwijać swoje pasje, zaangażowanie i chęć głębszego poznania różnych dziedzin chemii. Ponadto masz szanse realizować swoje projekty, organizować konferencje naukowe, imprezy studenckie czy integracyjne.
 • 14. Przeanalizuj swoją przyszłość W szeregach SKN NANO mam okazję rozwijać swoją wiedzę oraz naukowe pasje poprzez realizacjęprojektówbadawczych,wyjazdynakonferencjeorazudziałwlicznychimprezach popularyzujących naukę. Organizujemy bardzo dużo pokazów naukowych, podczas których udowadniamy, że nanotechnologia to nie tylko górnolotna idea czy abstrakcyjna wizjanaukowców–marzycieli,aleniedalekaprzyszłość,którąchcemywspółtworzyć. Działając w naszym Kole Naukowym każdy ma okazję rozwijać swoje zdolności i zainteresowania poprzez udział w organizacji cyklicznych Letnich Szkół Nanotechnologii (zajrzyjnawww.lsn.p.lodz.pl),imprezintegracyjnychorazinnychaktywnościstudenckich. Beata Nagórniewicz, studentka nanotechologii i szefowa SKN NANO 14 chemia S - I stopnia (inż.), II stopnia (mgr) specjalności :I stopnia analiza chemiczna w kontroli jakości i ochronie środowiska, synteza organiczna, chemia biologiczna, chemia i fizyka polimerów specjalności :II stopnia chemia analityczna i strukturalna, techniki fizykochemiczne i obliczeniowe w chemii, biologii i medycynie, chemia medyczna, chemia i fizyka polimerów, nowoczesna synteza i analiza organiczna chemia budowlana S - I stopnia (inż.), II stopnia (mgr) inżynieria materiałowa S - I stopnia (inż.), II stopnia (mgr) specjalność I i II stopnia: materiały polimerowe nanotechnologia S - I stopnia (inż.), II stopnia (mgr) polimerowe materiały inżynierskie, nanomateriały funkcjonalne ochrona środowiska S - I stopnia (inż.), II stopnia (mgr) analiza środowiskowa, ekologiczne źródła energii technologie oczyszczania ścieków i uzdatniania wody, zarządzanie i monitoring środowiska, metody fotochemiczne i radiacyjne w ochronie środowiska technologia chemiczna S - I stopnia (inż.), II stopnia (mgr) technologia chemiczna nieorganiczna, technologia chemiczna organiczna, inżynieria biomateriałowa i radiacyjna, technologia barwników i chemii gospodarczej, technologia polimerów kataliza przemysłowa, technologia leków i środków ochrony roślin, inżynieria biomedyczna i radiacyjna, technologia polimerów, technologia barwników, środków pomocniczych i chemii gospodarczej Studia I stopnia, stacjonarne trwają 7 semestrów. Studia II stopnia, stacjonarne trwają 3 semestry. Decyzją Dziekana nie wszystkie specjalności mogą zostać uruchomione. specjalności :I stopnia specjalności :I stopnia specjalności :II stopnia specjalności :I stopnia specjalności :II stopnia S - studia stacjonarne, I stopnia (inż.) - inżynierskie, II stopnia (mgr) - magisterskie chemia i inżynieria materiałów specjalnego przeznaczenia S - II stopnia (mgr inż.) Kierunki studiów
 • 15. Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów dziekanat ul. Żeromskiego 116 90-924 Łódź tel./fax 42 631 33 01 e-mail: w-4@adm.p.lodz.pl www.style.p.lodz.pl Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów InteresująCięnowerozwiązaniawdziedzinietekstyliów?Wybierzwłókiennictwo! Chcesz zostać projektantem, interesuje Cię współczesny design zorientowany na rynek? Studiuj wzornictwo – tu, w twórczej atmosferze, otrzymasz przygotowanie do zawodu projektanta tekstyliów,ubioruikomunikacjiwizualnej. Jeśli chcesz tworzyć innowacyjny przemysł, projektować materiały kompozytowe, polimerowe ibiomedyczne(implanty),toswojemarzeniaspełniszdziękikierunkowiinżynieriamateriałowa. W naszej ofercie jest także kierunek międzywydziałowy - , któryinżynieria bezpieczeństwa pracy ma na celu przygotować Cię do implementowania na rynek zaawansowanych rozwiązań organizacyjno-technicznych. 15 Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów to jedyny w Polsce wydział kształcący wysokiej klasy specjalistów z dziedziny nowoczesnych technologii włókienniczych, a także jedyny w Politechnice Łódzkiej i w kraju, kształcący zarówno w dziedzinach technicznychjakiartystycznych.
 • 16. Zaprojektuj swoją przyszłość PŁ daje mi podstawy wiedzy, którą chcę zgłębiać na kolejnych szczeblach nauki. Studiuję wzornictwo, które oferuje wiele możliwości, np. odbywanie corocznych praktyk, co w dużym stopniu pozwala poznać potencjalne miejsca pracy, jakimi jestem zainteresowana. Dodatkowa działalność w kole naukowym i samorządzie studenckim rozwijaumiejętnościorganizacyjneimotywujedodalszegodziałania. Dominika Toborek, studentka wzornictwa, specjalność: architektura tekstyliów 16 Kierunki studiów inżynieria bezpieczeństwa pracy S - I stopnia (inż.) inżynieria materiałowa S - I stopnia (inż.), II stopnia (mgr) specjalność II stopnia: specjalności I stopnia: inżynieria tworzyw sztucznych i kompozytów, inżynieria biomateriałów włókienniczych inżynieria polimerowych materiałów kompozytowych włókiennictwo S - I stopnia (inż.), II stopnia (mgr) specjalności I stopnia: projektowanie i technologia tekstyliów; chemiczne projektowanie materiałów tekstylnych; konstrukcja i technologia odzieży specjalności II stopnia: innowacyjne technologie we włókiennictwie, inżynieria jakości i humanoekologia tekstyliów, odzieżownictwo, inżynieria projektowania tekstyliów wzornictwo S - I stopnia (lic.), II stopnia (mgr) specjalności: S - studia stacjonarne, I stopnia (lic.) - licencjackie, I stopnia (inż.) - inżynierskie, II stopnia (mgr) - magisterskie architektura tekstyliów, architektura ubioru, komunikacja wizualna i techniki druku Studia I stopnia, stacjonarne trwają 7 semestrów. Studia II stopnia, stacjonarne trwają 3 semestry. Decyzją Dziekana nie wszystkie specjalności mogą zostać uruchomione.
 • 17. Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności dziekanat 90-924 Łódź ul. Wólczańska 171/173 tel. 42 631 34 00 fax 42 631 34 02 e-mail: deanbiof@adm.p.lodz.pl www.snack.p.lodz.pl Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności Studiuj na BiNoŻ-u! Cztery znakomicie przygotowane kierunki studiów oraz kilkanaście specjalności to oferta dla wszystkich zainteresowanych połączeniem nauk biologicznych ichemicznych! Na biotechnologii przygotowujemy specjalistów do pracy w przemyśle biotechnolo- gicznym, spożywczym i pokrewnych. U nas nauczysz się też samodzielnego planowania i prowadzenia badań. Dzięki temu możesz w przyszłości dobrze sprawdzać się w laboratoriach badawczych, diagnostycznych oraz w dziale naukowo-badawczym przemysłubiotechnologicznegoipokrewnych. Jeśli interesuje Cię , zajmiesz się przewidywaniem,biotechnologia środowiska zapobieganiem i określaniem zanieczyszczeń ekosystemu, poznasz zasady projektowania procesów w aspekcie zrównoważonego rozwoju. Zdobędziesz umiejętności niezbędne w pracy w jednostkach rządowych i samorządowych zajmujących się ochroną imonitoringiemśrodowiska. O naszym Wydziale piszą poeci: „…Raz w jednym instytucie uczeni na wszelkie sposoby robili doświadczenia jak by tu osłabić mikroby. Na przykład jeden uczony budził bakterię śpiączki szczypiąc tę śpiączkę pęsetką w pośladki, nóżki i rączki.” fragment utworuBakcyl, Andrzej Waligórski 17
 • 18. Zmodyfikuj swoją przyszłość Studiując technologię żywności i żywienie człowieka, nauczysz się stosować zasady prowadzenia procesów technologicznych i biotechnologicznych w produkcji żywności. Poznasz metody utrwalania i przechowywania żywności oraz szczegóły bezpiecznego żywieniaczłowieka.Tutajnauczyszsięwdrażaćinadzorowaćprodukcjężywności. Jeśli wybierzesz technologię kosmetyków, poznasz zasady produkcji, kontroli jakości i wprowadzania na rynek kosmetyków, w tym kosmetyków naturalnych. Będziesz potrafił organizować oraz nadzorować produkcję kosmetyków bezpiecznych dla konsumentów, wsposóbnieobciążającyśrodowiskanaturalnego. Wybrałem biotechnologię żywności, ponieważ podobnie jak moi koledzy uważam, że polski przemysł rozwija się w tym kierunku, co stwarza nam coraz większe możliwości znalezieniadobrejpracy.JestemczłonkiemkołaKollapsod3latidotejpory byliśmynakilku konferencjach, szkoleniach, braliśmy też udział w projektach naukowych. Poznałem wielu ciekawych ludzi z całej Polski i regionu łódzkiego dzięki organizowanym cyklicznie wydarzeniomkulturalnym,naukowymistudenckim. Sebastian Kmiecik, student biotechnologii 18 biotechnologia /S - I stopnia (inż.), II stopnia (mgr) N - I stopnia (inż.) specjalności :I stopnia specjalności I i II stopnia: technologia żywności i żywienie człowieka /S - I stopnia (inż.), II stopnia (mgr) N - I stopnia (inż.) biotechnologia środowiska S - I stopnia (inż.) S - studia stacjonarne, I stopnia (inż.) - inżynierskie, II stopnia (mgr) - magisterskieN - studia niestacjonarne, biotechnologia molekularna i biochemia techniczna, technologia fermentacji i mikrobiologia techniczna, biotechnologia żywności specjalności :II stopnia biotechnologia molekularna i biochemia techniczna, technologia fermentacji i mikrobiologia techniczna, biotechnologia żywności, biotechnologia środowiska technologia żywności, analiza i ocena żywności, chemia żywności i surowców kosmetycznych Kierunki studiów technologia kosmetyków S - II stopnia (mgr) Studia I stopnia: stacjonarne trwają 7 semestrów, a niestacjonarne - 8 semestrów. Studia II stopnia: stacjonarne rozpo- czynające się od sem. zimowego trwają 4 semestry, a studia stacjonarne rozpoczynające się od sem. letniego trwają 3 semestry .
 • 19. Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska dziekanat Al. Politechniki 6 90-924 Łódź tel. 42 631 35 00 fax 42 631 35 02 e-mail: w-6@adm.p.lodz.pl www.bais.p.lodz.pl Lubisz konstruować, budować, projektować? Wybierz Politechnikę Łódzką! Na wydziale aktywnie działa 12 Studenckich Kół Naukowych, m.in. KĄT, koło naukowe studentów architektury, którego ostatnim dziełem był postawiony na kampusie pawilon parametryczny. Studenci zorganizowali związane z nim międzynarodowe warsztaty poświęcone projektowaniu parametrycznemu. Inne koło naukowe – SKN ŻURAW projektuje i wykonuje kajaki z betonu, które uczestniczą potem w międzynarodowych zawodach. Zarówno u nas, jak i na całej uczelni jest możliwość prezentacji własnych dzieł i prac konstruktorskich. W sześciu politechnicznych galeriach prezentowane są wystawy malarstwa,rzeźby,grafiki–pracestudentów,atakżeznanychartystów. Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska 19
 • 20. Zbuduj swoją przyszłość Jako doktorantka Katedry Geotechniki i Budowli Inżynierskich we współpracy z PAN, pracuję nad opisem i zrozumieniem właściwości nowego materiału w geotechnice – hydrofobizowanego gruntu sypkiego. Uczestniczyłam w jednym z programów stażowych, finansowanych z funduszy unijnych, gdzie miałam możliwość prowadzenia swoich prac badawczych na terenie firmy produkującej między innymi zabezpieczenia przeciwwodne. Do tej pory, dzięki pracy na uczelni, odkryłam nieznane mi wcześniej piękno Polski wschodniej, miałammożliwośćpodróżowaniapopółnocnychWłoszechipołudniowejFrancji. Patrycja Baryła, doktorantka budownictwa 20 architektura: - architektura /S - I stopnia (inż.), II stopnia (mgr) N - I stopnia (inż. - wieczorowe), II stopnia (mgr - wieczorowe) specjalności II stopnia: budownictwo /S - I stopnia (inż.), II stopnia (mgr) N - I stopnia (inż.), II stopnia (mgr) inżynieria środowiska /S - I stopnia (inż.), II stopnia (mgr) N - I stopnia (inż.), II stopnia (mgr) gospodarka przestrzenna S - II stopnia (mgr) konstrukcje budowlane i inżynierskie, budownictwo mostowe i drogowe - architektura wnętrz S - I stopnia (inż.) S - studia stacjonarne, I stopnia (inż.) - inżynierskie, II stopnia (mgr) - magisterskieN - studia niestacjonarne, Kierunki studiów Studia II stopnia: stacjonarne trwają 3 semestry (oprócz architektury, która trwa 4 semestry),a studia niestacjonarne trwają 4 semestry (oprócz gospodarki przestrzennej, która trwa 3 semestry). Studia I stopnia: stacjonarne i niestacjonarne trwają 8 semestrów (oprócz budownictwa, gdzie studia niestacjonarne trwają 9 semestrów).
 • 21. Na Wydziale działają 4 studenckie koła naukowe: Koło Naukowe Fizyków „Kot Schrödingera”, Koło Naukowe Matematyków, Koło Nauk Aktuarialnych oraz Koło Informatycznego Niepokoju KINo, w których możesz rozwijać swoje pasje i zainteresowania m.in. w zakresie fizyki, matematyki, nauk aktuarialnych, sztucznej inteligencji, grafiki, gier komputerowych, algorytmiki, inżynierii oprogramowania, siecikomputerowychorazwykorzystanianajnowszychtechnologiiinformatycznych. Zmieniamy się, aby studiowało Wam się wygodniej. W nowym, wprowadzonym do eksploatacjiwroku2015/2016gmachuWydziału FTIMS znajdująsięm.in.4audytoria,13 specjalistycznych laboratoriów dydaktycznych, sale komputerowe, sale zajęć projekto- wychiseminaryjnychorazpomieszczeniapracywłasnejstudentów. Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej dziekanat ul. Wólczańska 215 90-924 Łódź tel. 42631 36 05 fax 42631 36 02 e-mail: w-7@adm.p.lodz.pl www.ftims.p.lodz.pl 21
 • 22. Zaprogramuj swoją przyszłość Studia informatyczne na FTIMS-ie całkowicie spełniają moje oczekiwania. Doceniam przede wszystkim otwarty stosunek większości prowadzących, którzy zawsze są gotowi służyć swoją wiedzą i doświadczeniem. Dzięki studiom na Politechnice coraz jaśniej widzę swoją przyszłość. Wiem także, ile jeszcze nauki mnie czeka, aby osiągnąć odpowiednie kwalifikacje. Aleksander Witkowski, student informatyki 22 Od roku akademickiego 2014/15 rozpoczęliśmy zajęcia dydaktyczne w Centrum Technologii Informatycznych, w którym laboratoria wyposażone zostały w najnowo- cześniejszy sprzęt i oprogramowanie. CTI to jednostka pozawydziałowa przeznaczona doprowadzeniazajęćdlawszystkichstudentówinformatykizwydz. FTIMS oraz EEIA. fizyka techniczna S - I stopnia (inż.), II stopnia (mgr) informatyka /S - I stopnia (inż.), II stopnia (mgr) N - I stopnia (inż.), II stopnia (mgr) matematyka S - I stopnia (lic.), II stopnia (mgr) S - studia stacjonarne, I stopnia (inż.) - inżynierskie, I stopnia (lic.) - licencjackie,N - studia niestacjonarne, II stopnia (mgr) - magisterskie, * - specjalność tylko na studiach stacjonarnych specjalności II stopnia: specjalności I stopnia: specjalności II stopnia: specjalność I stopnia: fizyka techniczna fizyka medyczna, optoelektronika specjalności II stopnia: specjalności I stopnia: inżynieria oprogramowania i analiza danych, sieci komputerowe i systemy mobilne*, grafika komputerowa i multimedia, systemy informatyczne i bazy danych, technologie gier i symulacji komputerowych* grafika komputerowa i multimedia, systemy inteligentne i inżynieria oprogramowania, systemy rozproszone i bezpieczeństwo, technologie gier i systemów interaktywnych, technologie systemów i baz danych matematyka finansowa i ubezpieczeniowa, modelowanie matematyczne, matematyczne metody analizy danych biznesowych, matematyka procesów decyzyjnych zarządzanie ryzykiem w finansach i ubezpieczeniach, modelowanie matematyczne i optymalizacja, matematyka z zastosowaniami, analiza danych w biznesie i logistyce Kierunki studiów Studia I stopnia, stacjonarne i niestacjonarne trwają 7 semestrów (oprócz matematyki, która trwa 6 semestrów). Studia II stopnia: stacjonarne i niestacjonarne trwają 3 semestry (oprócz matematyki, która trwa 4 semestry).
 • 23. Wydział Organizacji i Zarządzania dziekanat ul. Piotrkowska 266 90-924 Łódź tel. 42 631 37 51 e-mail: w-9@adm.p.lodz.pl www.oizet.p.lodz.pl Na naszym wydziale rozwiniesz swoje zainteresowania poczynając od marketingu, zarządzania,logistyki BHP ieuropeistyki.czy Różnorodność specjalności oferowanych na poszczególnych kierunkach świadczy o tym, że szybko i sprawnie reagujemy na zmieniającesięwarunkinarynkupracy. Nie tylko nauką żyje student Wydziału OiZ. Aktywnie działa u nas aż 10 Studenckich Kół Naukowych. W ramach ich działalności studenci organizują konferencje, wyjazdy, prowadząprojektybadawczeidobrzesiębawią. Pasjonatów piłki nożnej zapraszamy do OiZLigi! Studenci i pracownicy Wydziału stworzyli wspólnie SPARTA OIZ, która awansowała do klasy A ligowychdrużynę piłki nożnej rozgrywek piłkarskich w Polsce. Budujemy także drużynę młodzieżową, pozwalającą uczniom szkół średnich na doskonalenie swoich umiejętności oraz kontakt ze starszymi kolegamiipracownikamiWydziału. Wydział Organizacji i Zarządzania 23 Zawody Brand Manager, Financial Controller oraz Analityk Finasowy, do których przygotowuje Wydział OiZ znajdują się na liście 10-ciu najlepiej opłacanych zawodów wPolscew2014rokuwg FORBES.
 • 24. Zarządzaj swoją przyszłością Do studiowania na „polibudzie” zachęcali mnie rodzice, którzy podkreślali prestiż ukończenia takiej uczelni. Sama przekonałam się o tym z czasem, gdy dołączyłam już na pierwszym roku do Samorządu Studenckiego. Studiowanie na PŁ to dla mnie przede wszystkim odnalezienie i rozwijanie swoich zainteresowań, poszerzenie wiedzy teoretycznejzzarządzania,aleteżwykorzystywanietychinformacjiwpraktyce,właśniedzięki możliwości zorganizowania różnych wydarzeń. Poznałam tu wielu ciekawych ludzi, z którymi kontaktmamnadzieję,przetrwalata. Marta Antczak, studentka zarządzania 24 europeistyka S - I stopnia (lic.) inżynieria bezpieczeństwa pracy /S - I stopnia (inż.) N - I stopnia (inż.) inżynieria zarządzania* /S - I stopnia (inż.) N - I stopnia (inż.) specjalności I stopnia: inżynieria zarządzania w sektorze publicznym, inżynieria zarządzania małym przedsiębiorstwem, zarządzanie korporacyjne zarządzanie /S - I stopnia (lic.), II stopnia (mgr) N - I stopnia (lic.),(inż)**, II stopnia (mgr) specjalności II stopnia: specjalności I stopnia (lic.): controlling w zarządzaniu przedsiębiorstwem i technologie informatyczne, finanse i rachunkowość przedsiębiorstw, zarządzanie małym i średnim biznesem, zarządzanie sprzedażą, zarządzanie zasobami ludzkimi analizy i doradztwo w biznesie, biznes międzynarodowy, business management, praktyka zarządzania przedsiębiorstwem, zarządzanie funduszami strukturalnymi i projektami unijnymi, zarządzanie innowacyjne organizacją, zarządzanie kapitałem intelektualnym, zarządzanie projektami, zarządzanie projektem badawczo-rozwojowym, management of the research and development projects zarządzanie i inżynieria produkcji /S - I stopnia (inż.), II stopnia (mgr) N - I stopnia (inż.), II stopnia (mgr) specjalności II stopnia: Kierunki studiów ergonomia bezpieczeństwo i higiena pracy, zarządzanie logistyką, zarządzanie jakością, zarządzanie produkcją S - studia stacjonarne, I stopnia (inż.) - inżynierskie, I stopnia (lic.) - licencjackie,N - studia niestacjonarne, II stopnia (mgr) - magisterskie, Studia I stopnia, stacjonarne i niestacjonarne trwają 8 semestrów (oprócz studiów licencjackich na kierunku zarządzanie oraz management, które trwają 6 semestrów). Studia II stopnia: stacjonarne i niestacjonarne trwają 4 semestry. *kierunek oczekuje na zatwierdzenie przez MNiSW. Oferta specjalności może ulec zmianie. ** - studia inżynierskie będą uruchomione jedynie w przypadku, gdy nie będzie prowadzony nabór na kierunek Inżynieria zarządzania specjalności I stopnia (inż.)**: zarządzanie technologiami medycznymi, systemy informacyjne w przedsiębiorstwie, ekologia przemysłowa, inżynieria logistyki zarządzanie w języku angielskimS - I stopnia (lic.)
 • 25. Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska dziekanat ul. Wólczańska 213 90-924 Łódź tel. 42 631 37 41 fax 42 636 56 63 e-mail: w-10@adm.p.lodz.pl www.wipos.p.lodz.pl www.najlepszestudia.pl Z myślą o Was powstaje najnowocze- śniejszabazadydaktyczno–laboratoryjna w Polsce pod nazwą LabFactor. Będziecie mogli realizować tam swoje pasje i doskonalić najważniejsze dla inżyniera umiejętności praktyczne. Na stażach i praktykach, razem z naszymi partnerami przemysłowymi poznacie praktyczną stronę pracy w przemyśle i związane z tym wyzwania. Zadaniem naszych inżynierów jest nadzorowanie i projektowanie procesów przemy- słowych tak, aby zapewnić ich wysoką jakość, bezpieczeństwo, efektywność i minimalny wpływ na środowisko. Bo my po prostu kompleksowo i długofalowo myślimy ogospodarceiśrodowisku! Nasi absolwenci to wszechstronni specjaliści, przygotowani do sprostania złożonym wyzwaniom współczesnej gospodarki i nauki. Dowodem na to jest duży popyt na fachowców związanych z WIPOŚ PŁ w branżach przemysłu farmaceutycznego, spożywczego, energetycznego, rafineryjnego, chemicznego, gospodarki komunalnej, materiałów budowlanych, a także w instytucjach związanych z ochroną środowiska ibezpieczeństwempracy. Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska 25
 • 26. Zabezpiecz swoją przyszłość Studiuję inżynierię procesową, dziedzinę pozwalającą spojrzeć na zagadnienia w bardzo szerokiej perspektywie - gdzie rozwiązania dla przemysłu w skali makro spotykają się z nanotechnologią. Właśnie na tym skupiają się zadania, które stawiamy sobie razem z kolegami w Studenckim Kole Naukowym Oktan. Między innymi dlatego zdecydowaliśmy się na start w trzech międzynarodowych edycjach konkursu ChemCar. Praca nad projektem oraz otrzymanie ministerialnego wsparcia w programie „Generacja Przyszłości” dały nam możliwość osiągnięcia wielu sukcesów i zdobycia praktycznych umiejętności, a także poznaniastudentówzNiemieci USA dzielącychnaszezainteresowania. Konrad Gładyszewski, student inżynierii procesowej 26 inżynieria biochemiczna S - I stopnia (inż.) inżynieria procesowa S - I stopnia (inż.), II stopnia (mgr) inżynieria środowiska /S - I stopnia (inż.), II stopnia (mgr) N - I stopnia (inż.), II stopnia (mgr) S - studia stacjonarne, I stopnia (inż.) - inżynierskie, II stopnia (mgr) - magisterskieN - studia niestacjonarne, specjalności ia:II stopn specjalności II stopnia:inżynieria produktu, inżynieria bioprocesowa, inżynieria biomedyczna* zintegrowane zarządzanie w gospodarce komunalnej, wentylacja i klimatyzacja, paliwa i energia, bezpieczeństwo procesowe* inżynieria bezpieczeństwa pracy /S - I stopnia (inż.) N - I stopnia (inż.) Studia I stopnia, stacjonarne i niestacjonarne trwają 7 semestrów (oprócz inżynierii środowiska, która trwa na studiach niestacjonarnych 8 semestrów oraz inżynierii bezpieczeństwa pracy, która na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych trwa 8 semestrów). Studia II stopnia: stacjonarne trwają 3 semestry, a niestacjonarne 4 semestry. *Decyzją Dziekana nie wszystkie specjalności mogą zostać uruchomione. Kierunki studiów
 • 27. Kolegium Gospodarki Przestrzennej Al. Politechniki 6 90-924 Łódź tel. 42 631 35 03 www.bais.p.lodz.pl Lubisz planować, konstruować, projektować? Wybierz Kolegium Gospodarki Przestrzennej! Kolegium Gospodarki Przestrzennej 27 Studia pierwszego stopnia trwają 8 semestrów i rozpoczynają się od semestru zimowego. gospodarka przestrzenna S - I stopnia (inż.) Kierunek studiów Studia drugiego stopnia na tym kierunku prowadzone są na Wydziale BAIŚ. S - studia stacjonarne, I stopnia (inż.) - inżynierskie
 • 28. Zaplanuj swoją przyszłość W Kolegium działa Studenckie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej Cirkula, które organizuje konferencje naukowe i realizuje projekty badawcze. Koło zrzesza studentów, którzy pragną nie tylko poszerzać wiedzę i umiejętności na zajęciach pozauczelnianych, ale także starają się pozytywnie wpływać na Łódź. Są inspiratorami oddolnych inicjatyw mających wpływ na rozwój świadomości społeczeństwa, dzięki którym można zmienić izapewnićoptymalnąfunkcjonalnośćotaczającejnasprzestrzeni. Interdyscyplinarny charakter studiów pozwolił mi na rozwinięcie i uporządkowanie wiedzy z zakresu geografii, ekonomii, urbanistyki współczesnej. Politechnika Łódzka podchodzi do problematyki planowania przestrzennego bardzo praktycznie, uwzględniając potrzeby ludzi, a także zasady ładu przestrzennego i zrównoważonego rozwoju. Po sześciu semestrach analizy przestrzeni z uwzględnieniem uwarunkowań przyrodniczych, społeczno-kulturowych i prawnych, odkryłam, że to mój „konik”. Studia pomogły mi też odkryć zdolności techniczne ipoprawiływyobraźnięprzestrzenną. Katarzyna Błaszczyk, absolwentka gospodarki przestrzennej Studiując gospodarkę przestrzenną zdobędziesz m.in. umiejętności doradztwa w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami oraz ustalania lokalizacji inwestycji, a także kwalifikacje do współpracy przy sporządzaniu dokumentów oceniających zasoby i stan środowiskaprzyrodniczegoorazwpływinwestowanianaśrodowisko. Będziesz przygotowywać plany zagospodarowania terenu, plany miejscowe oraz specjalistyczne, będziesz też opracowywać inżynierskie analizy transformacji przestrzennejczyofertyinwestycyjne. 28
 • 29. Kolegium Logistyki dziekanat ul. Wólczańska 215 90-924 Łódź tel. 42 631-36-05 Lubisz planować, szukać nowych rozwiązań i zarządzać? Wybierz studia w Kolegium Logistyki! Kolegium Logistyki kierunek studiów (forma i czas trwania) zarządzanie logistyczne, systemy informatyczne w logistyce 29 specjalności: Studia pierwszego stopnia trwają 7 semestrów i rozpoczynają się od semestru zimowego. logistyka S - I stopnia (inż.) Kierunek studiów S - studia stacjonarne, I stopnia (Inż.) - inżynierskie
 • 30. Zaplanuj swoją przyszłość Na przedmiotach kierunkowych zapoznasz się z najnowszymi trendami w zakresie logistyki - zagadnieniami związanymi z logistyką zaopatrzenia i zarządzaniem łańcuchami dostaw, zarządzaniem produkcją i usługami. Dzięki temu zdobędziesz kwalifikacje do stosowania nowoczesnych technologii informatycznych w logistyce oraz do dokonywania analizipodejmowaniadecyzjigospodarczychdotyczącychprocesówlogistycznych. W Kolegium działa Studenckie Koło Naukowe Logistyki KAIZEN, gdzie możesz dodatkowo rozwijaćswojezainteresowania. Jako absolwent logistyki potrafię rozwiązywać problemy i zadania logistyczne metodami i technikami inżynierskimi. Już na etapie studiów, poprzez liczne projekty prowadzone w przedsiębiorstwach, byłem przygotowywany do rozwiązywania problemów dotyczących projektowania systemów i procesów logistycznych. Dodatkowo działalność w kołach naukowych oraz samorządzie studenckim nauczyła mnie pracy w grupie oraz pozwoliła zdobyć umiejętności kierowania zespołem, co w dzisiejszych czasach jest bardzo istotne w pracy zawodowej. Za sukces uważam również możliwość realizacji pracy inżynierskiej z zakresu logistyki utrzymania ruchu, która była napisana na potrzeby przedsiębiorstwa i pozwoliła mi zweryfikować zdobytą wiedzę w praktyce. Obecnie pracuję jako analityk procesówlogistycznychwprzedsiębiorstwiedystrybucyjnym. Piotr Wolankiewicz, absolwent logistyki Logistyka, jako dziedzina interdyscyplinarna prowadzona na studiach technicznych, wymagapołączeniawiedzyekonomiczno-menadżerskiejztechniczno-informatyczną. Studenci tego kierunku zdobywają wiedzę i umiejętności zawodowe odpowiadające aktualnym,współczesnymwymaganiomstawianyminżynieromlogistyki. 30
 • 31. Kolegium Towaroznawstwa dziekanat ul. Żeromskiego 116 90-924 Łódź tel. 42 631 33 01 tel. 42 631 33 17 e-mail: towaroznawstwo@info.p.lodz.pl www.towaroznawstwo.p.lodz.pl Wybierz Kolegium Towaroznawstwa! Kolegium Towaroznawstwa Studia pierwszego stopnia trwają 8 semestrów i rozpoczynają się od semestru zimowego. kierunek studiów (forma i czas trwania) innowacyjne produkty tekstylne, współczesne produkty chemiczne i farmaceutyczne, innowacyjne produkty biomedyczne, towaroznawstwo żywnośc, projektowanie i rozwój produktu 31 specjalności: towaroznawstwo S - I stopnia (inż.) Kierunek studiów S - studia stacjonarne, I stopnia (inż.) - inżynierskie
 • 32. Zaplanuj swoją przyszłość Wybrałam towaroznawstwo, ponieważ to studia, które pozwalają na znaczne poszerzenie moich zainteresowań oraz na zdobycie szerokiej wiedzy z kilku różnych dziedzin. Co więcej towaroznawstwo to kierunek międzywydziałowy, który czerpie z 4 różnych wydziałów to, co najlepsze. Przez pierwsze 2 lata studiów wprowadzane są elementy pięciu specjalności, co daje nam możliwość praktycznego „przetestowania”, czy to jest to, co chcemy dalej robić w życiu. Dopiero po 4-tym semestrze można wybrać jedną z nich i rozwijać się w takiej dziedzinietowaroznawstwa,którąsiępokochało. Justyna Pruszyńska, studentka towaroznawstwa Dlaczegowartostudiowaćtowaroznawstwo?  Stażeipraktyki - perspektywyatrakcyjnejpracy.  Interdyscyplinarność - współczesny rynek pracy wymaga wszechstronności i umiejętności łączenia wiedzy z różnych obszarów. Dlatego u nas studia odbywają sięwewspółpracy4wydziałów PŁ.  5specjalizacjidowyborupo2rokustudiów.  Laboratoria-unikatowa,wysocezaawansowanatechnolo-gicznieaparatura.  Szansarozwoju-dbamyonaszychstudentówiichkarieręzawodową. 32 Kształcimy przyszłych specjalistów do spraw: polityki produktowej, eksportu marketingu i badań rynkowych, zaopatrzenia, innowacji, logistyki, menadżerów, audytorówinstytucji certyfikujących,rzeczoznawcówwyrobówbiomedycznych, chemicznych,farmaceutycznych,tekstylno-odzieżowychispożywczych. Ósmy, ostatni semestr towaroznawstwa przeznaczony jest na praktyki, daje więc wyjątkową szansę zdobycia doświadczenia zawodowego w Polsce i za granicą. Co roku kilku studentów dostaje się także na wakacyjne praktyki do dużych, prestiżowychfirm,wktórychuczestniczywciekawychbadaniachiprojektach.
 • 33. Studiującw ,zdobywasznietylkowiedzęiumiejętności,InstytuciePapiernictwaiPoligrafii ale również nawiążesz pierwsze kontakty z pracodawcami. Jest to możliwe dzięki wprowadzeniu bloku przedmiotów tzw. zawodowych, prowadzonych przez kadrę kierowniczązakładówpapierniczychipoligraficznych. Proponujemy stacjonarne studia drugiego stopnia o , na któreprofilu praktycznym zapraszamy kandydatów nie tylko po naszych studiach, ale i po innych kierunkach technicznych. Absolwenci studiów praktycznych mogą znaleźć pracę w przemyśle papierniczym,poligraficznym,przetwórczymipokrewnych. Instytut Papiernictwa i Poligrafii Instytut Papiernictwa i Poligrafii ul. Wólczańska 223 90-924 Łódź tel. 42 631 38 03 e-mail: i-4@adm.p.lodz.pl www.inpap.p.lodz.pl Lubisz odkrywać, konstruować, tworzyć? To miejsce dla Ciebie! 33
 • 34. Pokoloruj swoją przyszłość Muszę przyznać, że papiernictwoi poligrafia nigdy nie były moim wymarzonym kierunkiem studiów. Jednak po pierwszym roku nauki stwierdziłem, że dokonałem najlepszego wyboru!!!W trakcie studiów m.in. dzięki działalnościw kole naukowym miałem okazję brać udziałw konferencjachbranżowych,realizowaćciekaweprojekty, wyjeżdżaćza granicę oraz grać w „Teatrze inżynierów”, choć nigdy się tego nie spodziewałem. Już jako absolwent uczelni, mogę stwierdzić, że zdobyte dzięki tym dodatkowym aktywnościom umiejętności znacznie pomogły mi w znalezieniu pracy. Żaden inny kierunek nie daje takich możliwości kontaktu z firmami, czyli przyszłymi pracodawcami. Dzięki temu mamy dużą szansę na znalezienie pracy tak w kraju jak i za granicą. Warto wszechstronnie rozwijać swoje umiejętności i brać udział w konkursachstażowych, takichjak „Grasz o staż”, dzięki któremu zdobyłempracęwPolskiejWytwórniPapierówWartościowych.Polecam. Marek Ceglarek, absolwent papiernictwa i poligrafii 34 W Instytucie prężnie działają i .Koło Naukowe Papierników Koło Naukowe Poligrafów Studenci prowadzą współpracę z wieloma ośrodkami akademickimi i naukowymi, m. in.: w Grenoble, Darmstadt, Helsinkach i Arnhem oraz biorą aktywny udział w działalności organizacji branżowych, takich jak: Stowarzyszenie Papierników Polskich, Sekcja Poligrafów oraz Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Działając w kołach naukowych możesz organizować seminaria i konferencje, a także wyjazdy szkoleniowe do zakładów papierniczych i poligraficznych, gdzie wiedzę teoretyczną sprawdziszwpraktyce. Kierunek studiów papiernictwo i poligrafia /S - I stopnia (inż.), II stopnia (mgr) N - I stopnia (inż.), II stopnia (mgr) S - studia stacjonarne, I stopnia (inż.) - inżynierskie, II stopnia (mgr) - magisterskieN - studia niestacjonarne, specjalności :I stopnia maszyny i urządzenia papiernicze przetwórcze i poligraficzne, technologia papiernictwa i poligrafii Studia I stopnia, stacjonarne trwają 7 semestrów, a niestacjonarne trwają 8 semestrów. Studia II stopnia: stacjonarne i niestacjonarne trwają 4 semestry.
 • 35. Centrum Kształcenia Międzynarodowego Centrum Kształcenia Międzynarodowego International Faculty of Engineering (IFE) ul. Żwirki 36 90-924 Łódź tel. 42 638 38 00 fax 42 636 06 52 e-mail: ife@adm.p.lodz.pl www.ife.p.lodz.pl 35 Co roku ok. 300 studentów IFE wyjeżdża na semestr lub dwa do uczelni europejskich! Najczęściej wybierają studia w Danii, Portugalii, Holandii, Niemczech, Norwegii, Francji i Hiszpanii. IFE ZAPEWNIA: •programystudiówwpełniprowadzonewjęzykuangielskimifrancuskim •bezpłatnestudiadzienneprowadzonewoparciuonowoczesnymodelkształcenia •jedenobowiązkowysemestrwuczelnizagranicznej-mobilitysemester •możliwośćuzyskaniapodwójnegodyplomu •realizacjęczęściprogramumetodąrozwiązywaniaproblemów- PBL •uzyskaniewymiernychefektówkształceniapoprzezprzejścieod„systemunauczania” dosystemuwspomagania„uczeniasię” •wykorzystaniemetode-learning •rozwijaniekompetencjiposzukiwanychprzezpracodawców •przygotowaniedouczeniasięprzezcałeżycie-LifelongLearning
 • 36. Business and Technology - I stopnia (inż.) program realizowany w ramach Wydziału Organizacji i Zarządzania Poukładaj swoją przyszłość 33 architektura biotechnologia Architecture Engineering - I stopnia (inż.) program realizowany w ramach Wydziału żynierii ŚrodowiskaBudownictwa, Architektury i In elektronika i telekomunikacja IFE realizuje tylko studia stacjonarne. Studia I stopnia (inż.) - inżynierskie, Studia II stopnia (mgr) - magisterskie Studia I stopnia trwają 7 semestrów, oprócz kierunków: architektura, mechanika i budowa maszyn oraz zarządzanie i inżynieria produkcji, gdzie studia trwają 8 semestrów. Studia II stopnia trwają 4 semestry, oprócz kierunku biotechnologia i informatyka, które trwają 3 semestry. Biotechnology - I stopnia (inż.), II stopnia (mgr) program realizowany w ramach Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności Telecommunications and Computer Science - I stopnia (inż.), II stopnia (mgr) program realizowany w ramach Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki fizyka techniczna informatyka Science and Technology - I stopnia (inż.) Program realizowany w ramach Wydziału Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej Computer Science - I stopnia (inż.) program realizowany w ramach Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Computer Science & Information Technology - II stopnia (mgr) program realizowany w ramach Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki oraz Wydziału Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej inżynieria biomedyczna Biomedical Engineering - I stopnia (inż.) program realizowany w ramach Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki I Automatyki mechanika i budowa maszyn Mechanical Engineering and Applied Computer Science - I stopnia (inż.) program realizowany w ramach Wydziału Mechanicznego zarządzanie Management - II stopnia (mgr) program realizowany w ramach Wydziału Organizacji I Zarządzania zarządzanie i inżynieria produkcji - studia w języku angielskim Kierunki studiów Management and Production Engineering - II stopnia (mgr) program realizowany w ramach Wydziału Organizacji i Zarządzania zarządzanie i inżynieria produkcji - studia w języku francuskim Gestion et Technologie - I stopnia (inż.) program realizowany w ramach Wydziału Organizacji i Zarządzania 36 Information Technology - I stopnia (inż.) program realizowany w ramach Wydziału Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej Advanced Mechanical Engineering - I stopnia (inż.) program realizowany w ramach Wydziału Mechanicznego
 • 37. 37 ADRESY I TELEFONY ORGANIZACJI STUDENCKICH Studenckie życie toczy się w Osiedlu Akademickim PŁ. W Społecznym Domu Studenta (SDS) przy Al. Politechniki 3a jest Dyrekcja Osiedla (tel. 42 631 20 19), a także mieszczą się tambiurawieluorganizacjistudenckich. Samorząd Studencki Al. Politechniki 3a tel. 42 631 28 41 www.samorzad.p.lodz.pl Rada Uczelniana ZSP Al. Politechniki 3a tel. 42 631 28 43 Biuro Karier Politechniki Łódzkiej Al. Politechniki 3a tel. 42 631 20 98 www.biurokarier.p.lodz.pl Studenckie Radio Żak (88,8 MHz) Al. Politechniki 7 (III DS) tel. 42 631 28 44 tel. 42 637 78 88 www.zak.lodz.pl ESN - EYE Europejska Wymiana Młodzieży ul. Żwirki 36 www.esn-eye.pl Stowarzyszenie Międzynarodowej Współpracy Studentów BEST Łódź Al. Politechniki 3a tel. 42 298 08 30 www.best.p.lodz.pl Studencki Klub Turystyczny PŁazik Al. Politechniki 9 (VII DS) tel. 42 636 40 61 tel. kom. 603 181 466 www.plazik.p.lodz.pl Uczelniany Klub Akademickiego Związku Sportowego Politechniki Łódzkiej Al. Politechniki 3a tel. 42 636 41 19 tel. 42 631 28 23 www.azs.p.lodz.pl Akademicki Chór Politechniki Łódzkiej chor@p.lodz.pl www.chor.p.lodz.pl Akademicka Orkiestra Politechniki Łódzkiej www.facebook.com/akademicka. orkiestra.politechniki.lodzkiej Klub Motocyklistów Al. Politechniki 3a tel. kom. 663 256 211 www.moto.7ds.pl Klub Fotograficzny PŁ www.facebook.com /KlubFotograficznyPL