Îô³ö³íà äàòà çàïóñêó – 15 êâ³òíÿ 2009ð.
ʳëüê³ñòü êîðèñòóâà÷³â - á³ëüøå 4000
ʳëüê³ñòü ïàðò³é - 61
ʳëüê³ñòü ãðîìàäñüêèõ î...
PolitikoAdvNew
PolitikoAdvNew
PolitikoAdvNew
PolitikoAdvNew
PolitikoAdvNew
PolitikoAdvNew
PolitikoAdvNew
PolitikoAdvNew
PolitikoAdvNew
PolitikoAdvNew
of 11

PolitikoAdvNew

Published on: Mar 4, 2016
Published in: News & Politics      Technology      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - PolitikoAdvNew

  • 1. Îô³ö³íà äàòà çàïóñêó – 15 êâ³òíÿ 2009ð. ʳëüê³ñòü êîðèñòóâà÷³â - á³ëüøå 4000 ʳëüê³ñòü ïàðò³é - 61 ʳëüê³ñòü ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é: 57 ʳëüê³ñòü áëàãîä³éíèõ ôîíä³â - 1 ʳëüê³ñòü ãðóï: 143

Related Documents