OOrrggaanniizzaattoorrzzyy:: II––sszzee SSEEMMIINNAARRIIUUMM NNAAUUKKOOWWOO--TTEECCHHNNIICCZZNNEE zz ccyykklluu
PPiioottr...
WWssttęępp
1. Niniejsza prezentacja stanowi własność
intelektualną firmy General Electric (GE) w tym
GE Power&Water ora...
“ Dowiedziałem się co świat potrzebuje,
a następnie przystąpiłem do wymyślenia tego.”
– Thomas Edison
Kluczowe statystyki
• ok. 290,000 pracowników na świecie
• Działalność w ponad 100 krajach
• Ranking AA+ ze stałą persp...
GE na świecie
US
A$70.5B
Kanada i kraje
Ameryki łaciń.
$13.4B
Europa
$33.5B Azja i
Au$s2t4r.a4Blia
Bliski Wschód,...
GE Power & Water
Dochód w 2013 $25B >30,000 pracowników, 700 lokalizacji
Wind Solar Water Technologies Gas engines
Osta...
Wpływ GE P&W
25%Wyprodukowanej energii
elektrycznej przez
technologię GE
10%
Czystej wody …
wystarczy dla 39M osób/d...
Technologia firmy
– 4 Globalne Centra Rozwojowe
– 2,500 technologów na świecie
– Kwalifikowani inżynierowie:
Global Re...
Environmentally friendly technology
Grow revenues to $20B
Double R&D to $1.5B
Reduce GHG
Inform public
ecomagination ...
Czy cofka z procesu hydraulicznego
szczelinowania jest zagrożeniem?
Dostępne technologie oczyszczania
Gospodarka wodna w szczelinowaniu
ciśnieniowym
Warianty procesów wodnych wybrane przypadki
1. woda surowa => Proces szc...
Gaz niekonwencjonalny – procesy
Wstępne uzdatnianie
Wyzwanie - Oczyścić wodę
surową do celów szczelinowania
ciśnieniow...
Rozwiązania techniczne
Zastosowanie chemikali
• Woda surowa/ Woda wyprodukowana
– Biocydy
– Kontrola korozyjności
– K...
Koncentracja solanki / Krystalizacja
• Grupa produktów termicznych:
– RCC Instalacje Zero Zrzutu
– SET Produkcja czyste...
Wydajność 155 m3/h
Proces
szczelinowania
Proces
szczelinowania
Wstępne
oczyszczenie
Wstępne
oczyszczenie
Generowa...
Zalety filtracji Włókno Moduł
Konwencjonalne Ciąg
wstępne oczyszczanie 0.02-0.1μmSRB/APB zakres
Stacja
przewoźna
• Ef...
of 16

Prezentacja ge water_23062014

Published on: Mar 4, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentacja ge water_23062014

 • 1. OOrrggaanniizzaattoorrzzyy:: II––sszzee SSEEMMIINNAARRIIUUMM NNAAUUKKOOWWOO--TTEECCHHNNIICCZZNNEE zz ccyykklluu PPiioottrr BBrruuzzddaa Czy cofka z procesu hydraulicznego szczelinowania jest zagrożeniem? Dostępne technologie oczyszczania PPaattrroonnaatt hhoonnoorroowwyy:: 2277 cczzeerrwwccaa 22001144 ,, SSłłuuppsskk PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA „„PPoommoorrsskkiiee PPeerrssppeekkttyywwyy WWyyddoobbyycciiaa GGaazzuu zz ŁŁuuppkkóóww””
 • 2. WWssttęępp 1. Niniejsza prezentacja stanowi własność intelektualną firmy General Electric (GE) w tym GE Power&Water oraz innych spółek zależnych. 2. Firma GE nie wyraża zgody na udostępnianie tej prezentacji osobom trzecim. 3. Wykonywanie jakichkolwiek zmian niniejszego dokumentu nie mogą być zrobione bez pisemnej zgody firmy GE Power&Water.
 • 3. “ Dowiedziałem się co świat potrzebuje, a następnie przystąpiłem do wymyślenia tego.” – Thomas Edison
 • 4. Kluczowe statystyki • ok. 290,000 pracowników na świecie • Działalność w ponad 100 krajach • Ranking AA+ ze stałą perspektywą Standard&Poor’s
 • 5. GE na świecie US A$70.5B Kanada i kraje Ameryki łaciń. $13.4B Europa $33.5B Azja i Au$s2t4r.a4Blia Bliski Wschód, Afryka i inne $9.5B Dochód w 2013 na poziomie $150 billion
 • 6. GE Power & Water Dochód w 2013 $25B >30,000 pracowników, 700 lokalizacji Wind Solar Water Technologies Gas engines Ostatnia dekada Thermal PG Services Nuclear Dziedzictwo Aeroderivatives
 • 7. Wpływ GE P&W 25%Wyprodukowanej energii elektrycznej przez technologię GE 10% Czystej wody … wystarczy dla 39M osób/doba 3 h GE wysyła kolejną turbinę wiatrową 8,000+ Globalnych wykwalifikowanych serwisantów
 • 8. Technologia firmy – 4 Globalne Centra Rozwojowe – 2,500 technologów na świecie – Kwalifikowani inżynierowie: Global Research Center Niskayuna, NY John F. Welch Technology Centre Bangalore, India China Technology Center Shanghai, China Global Research -Europe Munich, Germany • Informatycy • Biolodzy • Matematycy • Inż. materiałoznawstwa • Chemicy • Mechanicy • Fizycy • Elektrycy
 • 9. Environmentally friendly technology Grow revenues to $20B Double R&D to $1.5B Reduce GHG Inform public ecomagination …customer value Significantly and measurably improving Environmental performance Operating performance + Water solutions Environmental performance • Reduce waste generation • Regulatory compliance • Turn waste into value Operating performance • Improved availability • Reduced consumption • Lower lifecycle cost • Improved quality + Desalination Treatment and Re -use Cooling Efficiency ecomagination
 • 10. Czy cofka z procesu hydraulicznego szczelinowania jest zagrożeniem? Dostępne technologie oczyszczania
 • 11. Gospodarka wodna w szczelinowaniu ciśnieniowym Warianty procesów wodnych wybrane przypadki 1. woda surowa => Proces szczelinowania => Studnia składowania wody 2. w. surowa => Podczyszczenie => Proces iniekcji i szczelin.=> Studnia skł. wody 3. w. surowa => Podczyszczenie => Proces iniekcji i szczelin.=> Wyparki => Sól drog. Transport samochodowy/rurociągowy lub woda głębinowa - Oczyszczanie przed pono-wnym Unikalna struktura geologiczna, geograficzna i praktyki produkcji są inne w różnych regionach Źródło: zespół GE Water Gaz Niekonwencjonalny 2000 - 4500 m Woda ze szczel. Zbiornik wody Woda surowa Stacje centralne - Wstępne oczyszczenie - Wyparki sub. rozp. - Krystalizatory / Sól Stacje przewoźne - Redukcja mikroorg. - Filtracja zawiesiny og. Ponowne wykorzystanie cieczy Zbiornik wody ze szczelinowania wykorzystaniem Duża ilość, Niskie sub. rozp. Niska ilość, Wysokie sub. rozp. Czas Zalety Niskie koszty … ewentualna odpowiedzialność; Redukcja ilości chemicznego oczyszczania; Ponowne wykorzystanie wody; Studnia wody gruntowej Profil powrotu cieczy Substancje rozpuszczone – zasolenie itp. Zawiesina ogólna – większe cząsteczki Mikroorganizmy Wstępne oczyszczenie może zawierać redukcję zawiesiny og. / mikroorg./ metali/ filtrację Trend rynku jest w kierunku przetwarzania i odzyskiwania wody 30 dni 90 dni
 • 12. Gaz niekonwencjonalny – procesy Wstępne uzdatnianie Wyzwanie - Oczyścić wodę surową do celów szczelinowania ciśnieniowego, aby zredukować zapotrzebowanie na śr. chemiczne Rozwiązanie – System przewoźny ultrafiltracji Ponowne wykorzystanie Wyzwanie - Koszt efektywnego oczyszczania produkowanej wody możliwej do ponownego wykorzy-stania w szczelinowaniu ciśn. Rozwiązanie - Systemy przewoźne i stacjonarne wyparki termiczne Oczyszczanie wody i składowanie w studniach Wyzwanie – Zmniejszenie kosztów operacyjnych przez usunięcie części stałych i bakterii oraz śr. chemicznych Rozwiązanie - Jednostopniowa filtracja i środki chemiczne
 • 13. Rozwiązania techniczne Zastosowanie chemikali • Woda surowa/ Woda wyprodukowana – Biocydy – Kontrola korozyjności – Kontrola kamienia Membranowa redukcja sub. rozpuszczonych • Odwrócona osmoza • Nanofiltracja • EDR Filtracyjna redukcja zawiesiny ogólnej i mikroorganizmów • Filtracja kartridżowa • Filtracja multimedialna • Filtracja świecowa • Ultrafiltracja – Stacje stacjonarne – Stacje przewoźne Termiczna redukcja sub. rozpuszczonych • Stacje centralne – Wstępne oczyszczenie – Wyparki termiczne – Krystalizatory – Produkcja soli drogowej • Przewoźne wyparki
 • 14. Koncentracja solanki / Krystalizacja • Grupa produktów termicznych: – RCC Instalacje Zero Zrzutu – SET Produkcja czystej soli • Ponad 75 lat doświadczenia w systemach termicznych • Ponad 275 pracujących na świecie jednostek wyparnych i krystalizatorów • Zapewnienie: – Doświadczenie – Niezawodność – Wiarygodność
 • 15. Wydajność 155 m3/h Proces szczelinowania Proces szczelinowania Wstępne oczyszczenie Wstępne oczyszczenie Generowanie rozwiązania Zbiornik magazynowy Powrót cieczy Woda wyprodukowana Zbiornik wody odzyskanej Wyparka solanki KKryrysstatalilzizaatotorr Produkcja Wyparka solanki Produkcja soli soli Zbiornik magazynowy 155 m3/h ~300 ton na dobę sól drogowa sub. rozp. sub. rozp. <30 mg/l ~120,000 mg/l Zbiornik wody odzyskanej 143 m3/h 63,6 m3/h ~36 m3/h
 • 16. Zalety filtracji Włókno Moduł Konwencjonalne Ciąg wstępne oczyszczanie 0.02-0.1μmSRB/APB zakres Stacja przewoźna • Efektywne usunięcie zawiesiny og., żelaza, manganu i cząstek organicznych w tym bakterie redukujące siarczany (SRB) i produkujące kwas (APB). • Redukcja lub całkowita eliminacja używania toksycznych biocydów w surowej wodzie do procesu szczelinowania ciśnieniowego. • Potencjalnie może poprawić proces szczelinowania ciśnieniowego – zredukować niezbędną ilość śr. chemicznych.

Related Documents