สารชีวโมเลกุล (Biomolecules) นายสุนทร พรจำเริญ สาขาวิชาเคมี โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ www.mwit.ac.th/~sp
ความหมายของสารชีวโมเลกุล <ul><li>สารที่สิ่งมีชีวิตสามารถนำไปใช้ในกระบวนการดำรงชีวิต </li></ul><ul><li>โปรตีน </li></ul><ul...
โปรตีน (Protein) <ul><li>โปรตีนเป็นสารชีวโมเลกุล (Biomolecules) ซึ่งเป็นสารที่มีโมเลกุลใหญ่ เกิดจากโมเลกุลเล็กๆหลายๆโมเลก...
กรดอะมิโน (Amino acid) นายสุนทร พรจำเริญ สาขาวิชาเคมี โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ตัวอย่างกรดอะมิโน นายสุนทร พรจำเริญ สาขาวิชาเคมี โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ตัวอย่างกรดอะมิโน นายสุนทร พรจำเริญ สาขาวิชาเคมี โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ตัวอย่างกรดอะมิโน นายสุนทร พรจำเริญ สาขาวิชาเคมี โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ตัวอย่างกรดอะมิโน นายสุนทร พรจำเริญ สาขาวิชาเคมี โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ตัวอย่างกรดอะมิโน นายสุนทร พรจำเริญ สาขาวิชาเคมี โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ตัวอย่างกรดอะมิโน นายสุนทร พรจำเริญ สาขาวิชาเคมี โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ตัวอย่างกรดอะมิโน นายสุนทร พรจำเริญ สาขาวิชาเคมี โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ตัวอย่างกรดอะมิโน นายสุนทร พรจำเริญ สาขาวิชาเคมี โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ตัวอย่างกรดอะมิโน นายสุนทร พรจำเริญ สาขาวิชาเคมี โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ตัวอย่างกรดอะมิโน นายสุนทร พรจำเริญ สาขาวิชาเคมี โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
กรดอะมิโน <ul><li>กรดอะมิโนเป็นสารที่มีสมบัติเป็นได้ทั้งกรดและเบส ถ้าโมเลกุลอยู่ใน pH ที่เหมาะสมจะแสดงสภาพเป็นทั้งไอออนบ...
พันธะเพปไทด์ (Peptide bond) นายสุนทร พรจำเริญ สาขาวิชาเคมี โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ Peptide bond
พันธะเพปไทด์ (Peptide bond) นายสุนทร พรจำเริญ สาขาวิชาเคมี โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
พันธะเพปไทด์ (Peptide bond) นายสุนทร พรจำเริญ สาขาวิชาเคมี โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
โมเลกุลเพปไทด์ นายสุนทร พรจำเริญ สาขาวิชาเคมี โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ที่มา : ชีวเคมีเบื้องต้น , รศ . เรืองลักขณา จา...
โมเลกุลเพปไทด์ นายสุนทร พรจำเริญ สาขาวิชาเคมี โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
การเขียนลำดับของกรดอะมิโน <ul><li>Tyrosine(Tyr) </li></ul><ul><li>Histidine(His) </li></ul><ul><li>Cysteine(Cys) </li></ul...
การเรียกชื่อโมเลกุลเพปไทด์ <ul><li>ให้เรียกชื่อกรดอะมิโนลำดับแรก ... และลำดับถัดมา โดยเปลี่ยนคำลงท้ายจาก - อีน (-ine) เป...
การเรียกชื่อโมเลกุลเพปไทด์ นายสุนทร พรจำเริญ สาขาวิชาเคมี โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
โครงสร้างของโปรตีน นายสุนทร พรจำเริญ สาขาวิชาเคมี โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ โครงสร้างตติยภูมิ (tertiary structure) โครงสร...
โครงสร้างของโปรตีน นายสุนทร พรจำเริญ สาขาวิชาเคมี โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ http :// courses . cm . utexas . edu / jrober...
โครงสร้างปฐมภูมิ <ul><li>เป็นโครงสร้างที่แสดงลำดับกรดอะมิโนในสายเพปไทด์หรือในโมเลกุลโปรตีน </li></ul>นายสุนทร พรจำเริญ ส...
โครงสร้างทุติยภูมิ <ul><li>เป็นโครงสร้างที่เกิดจากการขดหรือม้วนตัวของโครงสร้างปฐมภูมิ และเกิดการสร้างพันธะไฮโดรเจนระหว่าง ...
โครงสร้างตติยภูมิ <ul><li>เป็นโครงสร้างที่เกลียวแอลฟาและบริเวณที่ไม่ใช่เกลียวแอลฟาม้วนเข้าหากันและไขว้กันโดยมีแรงยึดเหนี่ย...
โครงสร้างจตุรภูมิ <ul><li>เป็นโครงสร้างที่เกิดจากการรวมตัวของหน่วยย่อยชนิดเดียวหรือต่างชนิดกันของโครงสร้างตติยภูมิ อาจจะมี...
ประเภทของโปรตีน นายสุนทร พรจำเริญ สาขาวิชาเคมี โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ http :// courses . cm . utexas . edu / jrobertus...
ประเภทของโปรตีน <ul><li>โปรตีนก้อนกลม </li></ul><ul><li>เกิดจากสายพอลิเพปไทด์รวมตัวม้วนพับพันกันและอัดแน่นเป็นก้อนกลม </li...
ตัวอย่างโปรตีนเส้นใย นายสุนทร พรจำเริญ สาขาวิชาเคมี โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ Keratin Silk
ตัวอย่างโปรตีนก้อนกลม นายสุนทร พรจำเริญ สาขาวิชาเคมี โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ Casein Enzyme Albumin
ประเภทของโปรตีน นายสุนทร พรจำเริญ สาขาวิชาเคมี โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เฟอริทิน สะสมธาตุต่าง ๆ โปรตีนสะสม คอลลาเจน เครา...
ประเภทของโปรตีน นายสุนทร พรจำเริญ สาขาวิชาเคมี โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ Growth hormone Insulin <ul><li>แตกต่างกันตามชนิด...
ปัจจัยที่มีผลต่อการแปรสภาพของโปรตีน <ul><li>ความร้อนและรังสีอัลตราไวโอเลต </li></ul><ul><li>ตัวทำละลายอินทรีย์ เช่น เอทานอ...
การทดสอบไบยูเรต (Biuret test) <ul><li>การทดสอบไบยูเรต เป็นปฏิกิริยาเฉพาะที่ให้ผลกับสารที่มีพันธะเพปไทด์ตั้งแต่ 2 พันธะขึ...
เอ็นไซม์ (Enzyme) <ul><li>เอ็นไซม์ เป็นโปรตีนที่ทำหน้าที่เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาในเซลล์สิ่งมีชีวิต </li></ul>นายสุนทร พรจำเร...
ปัจจัยที่มีผลต่อการทำงานของเอนไซม์ <ul><li>ชนิดของสารตั้งต้น </li></ul><ul><li>ความเข้มข้นของสารตั้งต้น </li></ul><ul><li>...
of 39

Protein

สารโปรตีน
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Education      Technology      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Protein

 • 1. สารชีวโมเลกุล (Biomolecules) นายสุนทร พรจำเริญ สาขาวิชาเคมี โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ www.mwit.ac.th/~sp
 • 2. ความหมายของสารชีวโมเลกุล <ul><li>สารที่สิ่งมีชีวิตสามารถนำไปใช้ในกระบวนการดำรงชีวิต </li></ul><ul><li>โปรตีน </li></ul><ul><li>คาร์โบไฮเดรต </li></ul><ul><li>ลิพิด </li></ul><ul><li>กรดนิวคลีอิก </li></ul>นายสุนทร พรจำเริญ สาขาวิชาเคมี โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
 • 3. โปรตีน (Protein) <ul><li>โปรตีนเป็นสารชีวโมเลกุล (Biomolecules) ซึ่งเป็นสารที่มีโมเลกุลใหญ่ เกิดจากโมเลกุลเล็กๆหลายๆโมเลกุลมาเชื่อมต่อกัน </li></ul><ul><li>โมเลกุลเล็กของโปรตีนเรียกว่า กรดอะมิโน (Amino acid) </li></ul><ul><li>โปรตีนเป็นสารที่พบมมากที่สุดในเซลล์ของสิ่งมีชีวิตโดยทั่วไปในเซลล์พืชและสัตว์มีโปรตีนอยู่มากกว่าร้อยละ 50 ของน้ำหนักแห้ง </li></ul><ul><li>ธาตุองค์ประกอบที่สำคัญคือ C, H, O และ N </li></ul>นายสุนทร พรจำเริญ สาขาวิชาเคมี โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
 • 4. กรดอะมิโน (Amino acid) นายสุนทร พรจำเริญ สาขาวิชาเคมี โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
 • 5. ตัวอย่างกรดอะมิโน นายสุนทร พรจำเริญ สาขาวิชาเคมี โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
 • 6. ตัวอย่างกรดอะมิโน นายสุนทร พรจำเริญ สาขาวิชาเคมี โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
 • 7. ตัวอย่างกรดอะมิโน นายสุนทร พรจำเริญ สาขาวิชาเคมี โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
 • 8. ตัวอย่างกรดอะมิโน นายสุนทร พรจำเริญ สาขาวิชาเคมี โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
 • 9. ตัวอย่างกรดอะมิโน นายสุนทร พรจำเริญ สาขาวิชาเคมี โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
 • 10. ตัวอย่างกรดอะมิโน นายสุนทร พรจำเริญ สาขาวิชาเคมี โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
 • 11. ตัวอย่างกรดอะมิโน นายสุนทร พรจำเริญ สาขาวิชาเคมี โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
 • 12. ตัวอย่างกรดอะมิโน นายสุนทร พรจำเริญ สาขาวิชาเคมี โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
 • 13. ตัวอย่างกรดอะมิโน นายสุนทร พรจำเริญ สาขาวิชาเคมี โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
 • 14. ตัวอย่างกรดอะมิโน นายสุนทร พรจำเริญ สาขาวิชาเคมี โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
 • 15. กรดอะมิโน <ul><li>กรดอะมิโนเป็นสารที่มีสมบัติเป็นได้ทั้งกรดและเบส ถ้าโมเลกุลอยู่ใน pH ที่เหมาะสมจะแสดงสภาพเป็นทั้งไอออนบวกและไอออนลบในโมเลกุลเดียวกัน เรียกว่า Zwitterion </li></ul>นายสุนทร พรจำเริญ สาขาวิชาเคมี โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
 • 16. พันธะเพปไทด์ (Peptide bond) นายสุนทร พรจำเริญ สาขาวิชาเคมี โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ Peptide bond
 • 17. พันธะเพปไทด์ (Peptide bond) นายสุนทร พรจำเริญ สาขาวิชาเคมี โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
 • 18. พันธะเพปไทด์ (Peptide bond) นายสุนทร พรจำเริญ สาขาวิชาเคมี โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
 • 19. โมเลกุลเพปไทด์ นายสุนทร พรจำเริญ สาขาวิชาเคมี โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ที่มา : ชีวเคมีเบื้องต้น , รศ . เรืองลักขณา จามิกรณ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง Protein คือ Polypeptide ที่มีมวลโมเลกุลมากกว่า 5000 5 – 35 Polypeptide 4 Tetrapeptide 3 Tripeptide 2 Dipeptide จำนวนโมเลกุลของกรดอะมิโน โมเลกุลเพปไทด์
 • 20. โมเลกุลเพปไทด์ นายสุนทร พรจำเริญ สาขาวิชาเคมี โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
 • 21. การเขียนลำดับของกรดอะมิโน <ul><li>Tyrosine(Tyr) </li></ul><ul><li>Histidine(His) </li></ul><ul><li>Cysteine(Cys) </li></ul>นายสุนทร พรจำเริญ สาขาวิชาเคมี โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ Tyr His Cys Tyr-His-Cys Tyr-Cys-His His-Tyr-Cys His-Cys-Tyr Cys-Tyr-His Cys-His-Tyr
 • 22. การเรียกชื่อโมเลกุลเพปไทด์ <ul><li>ให้เรียกชื่อกรดอะมิโนลำดับแรก ... และลำดับถัดมา โดยเปลี่ยนคำลงท้ายจาก - อีน (-ine) เป็น - อิล (-yl) แล้วต่อด้วยชื่อกรดอะมิโนลำดับสุดท้าย .......... ดังตัวอย่าง </li></ul><ul><li>Tyrosine – Histidine – Cysteine </li></ul><ul><li>Tyr – His – Cys </li></ul><ul><li>Tyrosylhistidylcysteine </li></ul>นายสุนทร พรจำเริญ สาขาวิชาเคมี โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
 • 23. การเรียกชื่อโมเลกุลเพปไทด์ นายสุนทร พรจำเริญ สาขาวิชาเคมี โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
 • 24. โครงสร้างของโปรตีน นายสุนทร พรจำเริญ สาขาวิชาเคมี โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ โครงสร้างตติยภูมิ (tertiary structure) โครงสร้างจตุรภูมิ (quarternary structure) โครงสร้างทุติยภูมิ (secondary structure) โครงสร้างปฐมภูมิ (primary structure)
 • 25. โครงสร้างของโปรตีน นายสุนทร พรจำเริญ สาขาวิชาเคมี โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ http :// courses . cm . utexas . edu / jrobertus / ch339k / overheads-1 / ch5-16 . JPG
 • 26. โครงสร้างปฐมภูมิ <ul><li>เป็นโครงสร้างที่แสดงลำดับกรดอะมิโนในสายเพปไทด์หรือในโมเลกุลโปรตีน </li></ul>นายสุนทร พรจำเริญ สาขาวิชาเคมี โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
 • 27. โครงสร้างทุติยภูมิ <ul><li>เป็นโครงสร้างที่เกิดจากการขดหรือม้วนตัวของโครงสร้างปฐมภูมิ และเกิดการสร้างพันธะไฮโดรเจนระหว่าง C=O….N-H เกิดโครงสร้างแบบ  -helix และ  -plated sheet </li></ul>นายสุนทร พรจำเริญ สาขาวิชาเคมี โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
 • 28. โครงสร้างตติยภูมิ <ul><li>เป็นโครงสร้างที่เกลียวแอลฟาและบริเวณที่ไม่ใช่เกลียวแอลฟาม้วนเข้าหากันและไขว้กันโดยมีแรงยึดเหนี่ยวอ่อนๆ </li></ul>นายสุนทร พรจำเริญ สาขาวิชาเคมี โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
 • 29. โครงสร้างจตุรภูมิ <ul><li>เป็นโครงสร้างที่เกิดจากการรวมตัวของหน่วยย่อยชนิดเดียวหรือต่างชนิดกันของโครงสร้างตติยภูมิ อาจจะมีการรวมกันเป็นลักษณะก้อนกลมหรือเป็นมัดคล้ายเส้นใย </li></ul>นายสุนทร พรจำเริญ สาขาวิชาเคมี โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
 • 30. ประเภทของโปรตีน นายสุนทร พรจำเริญ สาขาวิชาเคมี โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ http :// courses . cm . utexas . edu / jrobertus / ch339k / overheads-1 / ch6_collagen . jpg โปรตีนเส้นใย (fibrous protein) โปรตีนก้อนกลม (globular protein) ( การจัดตัวในโครงสร้าง 3 มิติ )
 • 31. ประเภทของโปรตีน <ul><li>โปรตีนก้อนกลม </li></ul><ul><li>เกิดจากสายพอลิเพปไทด์รวมตัวม้วนพับพันกันและอัดแน่นเป็นก้อนกลม </li></ul><ul><li>ละลายน้ำได้ดี </li></ul><ul><li>ทำหน้าที่เกี่ยวกับกระบวนการเมทาบอลิซึมต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายในเซลล์ </li></ul><ul><li>โปรตีนเส้นใย </li></ul><ul><li>เกิดจากสายพอลิเพปไทด์พันกันในลักษณะเหมือนเส้นใยยาวๆ </li></ul><ul><li>ละลายน้ำได้น้อย </li></ul><ul><li>ทำหน้าที่เป็นโปรตีนโครงสร้าง มีความแข็งแรงและยืดหยุ่นสูง </li></ul>นายสุนทร พรจำเริญ สาขาวิชาเคมี โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
 • 32. ตัวอย่างโปรตีนเส้นใย นายสุนทร พรจำเริญ สาขาวิชาเคมี โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ Keratin Silk
 • 33. ตัวอย่างโปรตีนก้อนกลม นายสุนทร พรจำเริญ สาขาวิชาเคมี โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ Casein Enzyme Albumin
 • 34. ประเภทของโปรตีน นายสุนทร พรจำเริญ สาขาวิชาเคมี โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เฟอริทิน สะสมธาตุต่าง ๆ โปรตีนสะสม คอลลาเจน เคราติน ให้ความแข็งแรงและช่วยคงรูปร่างโครงสร้างต่าง ๆของร่างการ โปรตีนโครงสร้าง ฮีโมโกลบิน ขนส่งสารไปสู่ส่วนต่างๆ ของร่างกาย โปรตีนขนส่ง เอ็นไซม์ เร่งปฏิกิริยาในเซลล์สิ่งมีชีวิต โปรตีนเร่งปฏิกิริยา ตัวอย่าง หน้าที่ ประเภทของโปรตีน
 • 35. ประเภทของโปรตีน นายสุนทร พรจำเริญ สาขาวิชาเคมี โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ Growth hormone Insulin <ul><li>แตกต่างกันตามชนิดของฮอร์โมนนั้นๆ </li></ul><ul><li>ควบคุมการเจริญเติบโต </li></ul><ul><li>ควบคุมการเผาผลาญคาร์โบไฮเดรต </li></ul>โปรตีนฮอร์โมน แอนติบอดี ป้องกันและกำจัดสิ่งแปลกปลอมที่เข้ามาในเซลล์ โปรตีนป้องกัน ตัวอย่าง หน้าที่ ประเภทของโปรตีน
 • 36. ปัจจัยที่มีผลต่อการแปรสภาพของโปรตีน <ul><li>ความร้อนและรังสีอัลตราไวโอเลต </li></ul><ul><li>ตัวทำละลายอินทรีย์ เช่น เอทานอล แอซิโตน </li></ul><ul><li>ความเป็นกรด หรือเป็นเบส </li></ul><ul><li>การฉายรังสีเอกซ์ (X – ray) </li></ul><ul><li>การเขย่าหรือเหวี่ยงแรงๆ ทำให้ตกตะกอน </li></ul>นายสุนทร พรจำเริญ สาขาวิชาเคมี โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
 • 37. การทดสอบไบยูเรต (Biuret test) <ul><li>การทดสอบไบยูเรต เป็นปฏิกิริยาเฉพาะที่ให้ผลกับสารที่มีพันธะเพปไทด์ตั้งแต่ 2 พันธะขึ้นไป ให้สารสีน้ำเงินม่วง ซึ่งเป็นสารประกอบเชิงซ้อนของ Cu 2+ กับอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวของไนโตรเจนในพันธะเพปไทด์และน้ำ </li></ul>นายสุนทร พรจำเริญ สาขาวิชาเคมี โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
 • 38. เอ็นไซม์ (Enzyme) <ul><li>เอ็นไซม์ เป็นโปรตีนที่ทำหน้าที่เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาในเซลล์สิ่งมีชีวิต </li></ul>นายสุนทร พรจำเริญ สาขาวิชาเคมี โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
 • 39. ปัจจัยที่มีผลต่อการทำงานของเอนไซม์ <ul><li>ชนิดของสารตั้งต้น </li></ul><ul><li>ความเข้มข้นของสารตั้งต้น </li></ul><ul><li>ความเข้มข้นของเอนไซม์ </li></ul><ul><li>ความเป็นกรด - เบสของสารละลาย </li></ul><ul><li>อุณหภูมิ </li></ul><ul><li>สารยับยั้ง สารกระตุ้น </li></ul>นายสุนทร พรจำเริญ สาขาวิชาเคมี โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์