NOILE PREVEDERI AALLEE GGHHIIDDUULLUUII
PPRRIIVVIINNDD RREELLAAŢŢIIAA DDIINNTTRREE
SSIISSTTEEMMUULL
JJUUDDIICCIIAARR DD...
• ACTELE NORMATIVE ÎN VIGOARE
CARE VOR FI LUATE ÎN DISCUŢIE
Forma consolidată a
Ghidului privind relaţia dintre sistemul judiciar din România
şi mass-media, aprobat prin Hotărârea ...
• LEGEA nr. 135 din 1 iulie 2010 (*actualizată*)
privind Codul de procedură penală
• HOTĂRÂREA Nr. 387*) din 22
septembrie 2005 pentru aprobarea
Regulamentului de ordine interioară al
instanţelor judecă...
JUDECĂTORUL DE CAMERĂ
PRELIMINARĂ
LEGE nr. 135 din 1 iulie 2010 (*actualizată*) privind Codul
de procedură penală
• Ar...
JUDECĂTORUL DE CAMERĂ PRELIMINARĂ
LEGE nr. 135 din 1 iulie 2010 (*actualizată*) privind
Codul de procedură penală
AARRT...
JUDECĂTORUL DE DREPTURI ŞI LIBERTĂŢI
LEGE nr. 135 din 1 iulie 2010 (*actualizată*) privind
Codul de procedură penală
AR...
Noile prevederi aplicabile în cazul Curţilor
de Apel din GHIDUL PRIVIND RELAŢIA
DINTRE SISTEMUL JUDICIAR DIN ROMÂNIA
Şl...
Secţiunea 21 - Reguli aplicabile în procedurile desfăşurate în faţa
judecătorului de drepturi şi libertăţi (partea I)
• ...
Secţiunea 21 - Reguli aplicabile în procedurile desfăşurate în faţa
judecătorului de drepturi şi libertăţi (partea a II-a...
Secţiunea 22 - Reguli aplicabile în procedura de cameră preliminară
• AArrtt.. 227755 - Comunicarea cu mass-media în timp...
Secţiunea 22 - Reguli aplicabile în procedura de cameră preliminară
AArrtt.. 227777
• (1) Reprezentanţilor mass-media nn...
GHID PRIVIND RELAŢIA DINTRE SISTEMUL
JUDICIAR DIN ROMÂNIA Şl MASS-MEDIA
Prezenţa în sala de judecată
AArrtt.. 3311..
•...
LEGE nr. 135 din 1 iulie 2010 (*actualizată*)
privind Codul de procedură penală
Prezenţa în sala de judecată
• ART. 352...
LEGE nr. 135 din 1 iulie 2010 (*actualizată*)
privind Codul de procedură penală
Prezenţa în sala de judecată
• (4) Inst...
GHID PRIVIND RELAŢIA DINTRE SISTEMUL
JUDICIAR DIN ROMÂNIA Şl MASS-MEDIA
Prezenţa în sala de judecată
• Art. 32 - (1) Fi...
GHID PRIVIND RELAŢIA DINTRE SISTEMUL
JUDICIAR DIN ROMÂNIA Şl MASS-MEDIA
AAccrreeddiittaarreeaa
• (2) Acreditarea reprez...
GHID PRIVIND RELAŢIA DINTRE SISTEMUL
JUDICIAR DIN ROMÂNIA Şl MASS-MEDIA
AAccrreeddiittaarreeaa
• (3) Acreditarea presup...
GHID PRIVIND RELAŢIA DINTRE SISTEMUL
JUDICIAR DIN ROMÂNIA Şl MASS-MEDIA
AAccrreeddiittaarreeaa
• AArrtt.. 1111 - Struct...
GHID PRIVIND RELAŢIA DINTRE SISTEMUL JUDICIAR DIN
ROMÂNIA Şl MASS-MEDIA
AAccrreeddiittaarreeaa
• AArrtt.. 1122 - Reprez...
CONSULTARE DOSARE ŞI ELIBERARE DE COPII PENTRU
CAUZELE AFLATE ÎN FAZA DE JUDECATĂ
HOTĂRÂRE Nr. 387*) din 22 septembrie 2...
Bune practici
• În dosarele în care există o hotărâre
definitivă sau irevocabilă, pentru a obţine cât
mai repede răspun...
Bune practici
• Formularea cât mai precisă a solicitării.
Solicitările foarte generale sau ambigue sunt
greu de soluţio...
Bune practici
• Menţionarea corectă a numărului de dosar. O
singură cifră sau literă greşită va compromite
căutarea dos...
Bune practici
• Pentru a primi răspunsul dorit se recomandă
evitarea folosirii unor termeni a căror sens nu este
sigur ...
Bune practici
• A se urmări cu atenţie instanţa pe rolul căreia se
află dosarul. O cerere trimisă greşit va fi
redirecţ...
Bune practici
• Folosirea portalurilor
www.curteadeapelcluj.ro şi portal.just.ro
Cererile pentru furnizarea informaţiilor de interes public vor
conţine următoarele date
• Denumirea autorităţii sau inst...
• Către
• CURTEA DE APEL CLUJ
• Cluj-Napoca , P-ţa Ştefan Cel Mare, nr. 1
• Stimate domnule/Stimată
doamnă………………………………...
• Către
• CURTEA DE APEL CLUJ
• Cluj-Napoca , P-ţa Ştefan Cel Mare, nr. 1
• Stimate domnule/Stimată
doamnă………………………………...
• Către
• CURTEA DE APEL CLUJ
• Cluj-Napoca, P-ţa Ştefan Cel Mare, nr. 1
• Stimate domnule/Stimată
doamnă…………………………………...
• Către
• CURTEA DE APEL CLUJ
• Cluj-Napoca, P-ţa Ştefan Cel Mare, nr. 1
• Stimate domnule/Stimată
doamnă…………………………………...
• Către
• CURTEA DE APEL CLUJ
• Cluj-Napoca, P-ţa Ştefan Cel Mare, nr. 1
• În atenţia domnului judecător……………………..., pu...
of 34

prezentare Curtea de Apel APPC

prezentare Curtea de Apel APPC
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Data & Analytics      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - prezentare Curtea de Apel APPC

 • 1. NOILE PREVEDERI AALLEE GGHHIIDDUULLUUII PPRRIIVVIINNDD RREELLAAŢŢIIAA DDIINNTTRREE SSIISSTTEEMMUULL JJUUDDIICCIIAARR DDIINN RROOMMÂÂNNIIAA ŞŞll MMAASSSS--MMEEDDIIAA 12 noiembrie 2014
 • 2. • ACTELE NORMATIVE ÎN VIGOARE CARE VOR FI LUATE ÎN DISCUŢIE
 • 3. Forma consolidată a Ghidului privind relaţia dintre sistemul judiciar din România şi mass-media, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 482 din 1 iunie 2012, cu modificările şi completările aduse prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 573 din 6 mai 2014 GHID PRIVIND RELAŢIA DINTRE SISTEMUL JUDICIAR DIN ROMÂNIA Şl MASS-MEDIA
 • 4. • LEGEA nr. 135 din 1 iulie 2010 (*actualizată*) privind Codul de procedură penală
 • 5. • HOTĂRÂREA Nr. 387*) din 22 septembrie 2005 pentru aprobarea Regulamentului de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti
 • 6. JUDECĂTORUL DE CAMERĂ PRELIMINARĂ LEGE nr. 135 din 1 iulie 2010 (*actualizată*) privind Codul de procedură penală • Art. 3, alin. 6 (6) Asupra legalităţii actului de trimitere în judecată şi probelor pe care se bazează acesta, precum şi asupra legalităţii soluţiilor de netrimitere în judecată se pronunţă judecătorul de cameră preliminară, în condiţiile legii.
 • 7. JUDECĂTORUL DE CAMERĂ PRELIMINARĂ LEGE nr. 135 din 1 iulie 2010 (*actualizată*) privind Codul de procedură penală AARRTT.. 5544 • Competenţa judecătorului de cameră preliminară • Judecătorul de cameră preliminară este judecătorul care, în cadrul instanţei, potrivit competenţei acesteia: • a) verifică legalitatea trimiterii în judecată dispuse de procuror; • b) verifică legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor procesuale de către organele de urmărire penală; • c) soluţionează plângerile împotriva soluţiilor de neurmărire sau de netrimitere în judecată; • d) soluţionează alte situaţii expres prevăzute de lege.
 • 8. JUDECĂTORUL DE DREPTURI ŞI LIBERTĂŢI LEGE nr. 135 din 1 iulie 2010 (*actualizată*) privind Codul de procedură penală ART. 53 • Competenţa judecătorului de drepturi şi libertăţi • Judecătorul de drepturi şi libertăţi este judecătorul care, în cadrul instanţei, potrivit competenţei acesteia, soluţionează, în cursul urmăririi penale, cererile, propunerile, plângerile, contestaţiile sau orice alte sesizări privind: • a) măsurile preventive; • b) măsurile asigurătorii; • c) măsurile de siguranţă cu caracter provizoriu; • d) actele procurorului, în cazurile expres prevăzute de lege; • e) încuviinţarea percheziţiilor, a folosirii metodelor şi tehnicilor speciale de supraveghere sau cercetare ori a altor procedee probatorii potrivit legii; • f) procedura audierii anticipate; • g) alte situaţii expres prevăzute de lege.
 • 9. Noile prevederi aplicabile în cazul Curţilor de Apel din GHIDUL PRIVIND RELAŢIA DINTRE SISTEMUL JUDICIAR DIN ROMÂNIA Şl MASS-MEDIA • 1. JUDECĂTORUL DE DREPTURI ŞI LIBERTĂŢI • 2. CAMERA PRELIMINARĂ (reguli aplicabile)
 • 10. Secţiunea 21 - Reguli aplicabile în procedurile desfăşurate în faţa judecătorului de drepturi şi libertăţi (partea I) • AArrtt.. 227711 - Comunicarea cu mass-media în timpul procedurilor desfăşurate în faţa judecătorului de drepturi şi libertăţi se realizează cu respectarea specificului acestei faze a procesului penal, care se desfăşoară, în majoritatea cazurilor, fără publicitatea caracteristică judecăţii. • AArrtt.. 227722 - DDOOSSAARREELLEE aaffllaattee ppee rroolluull iinnssttaannţţeelloorr,, îînn pprroocceedduurriillee ddeessffăăşşuurraattee îînn ffaaţţaa jjuuddeeccăăttoorruulluuii ddee ddrreeppttuurrii şşii lliibbeerrttăăţţii,, îînn ccaammeerraa ddee ccoonnssiilliiuu,, nnuu ppoott ffii ssttuuddiiaattee ddee rreepprreezzeennttaannţţiiii mmaassss--mmeeddiiaa,, ccăărroorraa nnuu llee ppoott ffii eelliibbeerraattee nniiccii ccooppiiii aallee aacctteelloorr ddiinn aacceessttee ddoossaarree.. La cerere sau din oficiu, pot fi comunicate informaţii, respectiv ppoott ffii eemmiissee ccoommuunniiccaattee rreeffeerriittooaarree llaa ssoolluuţţiiiillee aaddooppttaattee cu privire la măsurile preventive, măsurile asigurătorii, aplicarea provizorie a măsurilor de siguranţă cu caracter medical, măsura internării nevoluntare şi contestaţia cu privire la durata urmăririi penale. • AArrtt.. 227733 – (1) RReepprreezzeennttaannţţiilloorr mmaassss--mmeeddiiaa nnuu llee ppoott ffii eelliibbeerraattee eexxttrraassee ssaauu ccooppiiii aallee ÎÎNNCCHHEEIIEERRIILLOORR prin care au fost soluţionate cererile, propunerile şi sesizările privind încuviinţarea percheziţiilor şi a folosirii metodelor şi tehnicilor speciale de supraveghere sau cercetare ori a altor procedee probatorii potrivit legii, emiterea unui mandat de aducere, aplicarea provizorie a măsurilor de siguranţă cu caracter medical şi a măsurii internării nevoluntare.
 • 11. Secţiunea 21 - Reguli aplicabile în procedurile desfăşurate în faţa judecătorului de drepturi şi libertăţi (partea a II-a) • (2) În cazul ÎNCHEIERILOR prin care jjuuddeeccăăttoorruull ddee ddrreeppttuurrii şşii lliibbeerrttăăţţii ss--aa pprroonnuunnţţaatt aassuupprraa mmăăssuurriilloorr pprreevveennttiivvee,, mmăăssuurriilloorr aassiigguurrăăttoorriiii şşii ccoonntteessttaaţţiieeii pprriivviinndd dduurraattaa uurrmmăărriirriiii ppeennaallee,, SSEE PPOOTT EELLIIBBEERRAA,, llaa cceerreerree eexxttrraassee din care în prealabil au fost eliminate datele cu caracter personal, pasajele referitoare la conţinutul unor probe dacă din prezentarea sau analizarea acestora rezultă informaţii prin a căror divulgare se încalcă dreptul la respectarea vieţii private sau se periclitează mersul anchetei şi referirile la activităţile de cercetare care vor fi efectuate în continuare, numele martorilor şi ale părţii vătămate. CCeerreerreeaa ssee aapprroobbăă ddee ccăăttrree ppuurrttăăttoorruull ddee ccuuvvâânntt aall iinnssttaannţţeeii,, ccuu ccoonnssuullttaarreeaa jjuuddeeccăăttoorruulluuii ccaarree aa ssoolluuţţiioonnaatt ccaauuzzaa,, ssaauu îînn lliippssaa aacceessttuuiiaa,, aa pprreeşşeeddiinntteelluuii iinnssttaannţţeeii.. • (3) DDaaccăă eexxiissttăă oo ssoolliicciittaarree ddiinn ppaarrtteeaa rreepprreezzeennttaannţţiilloorr mmaassss--mmeeddiiaa,, ddee ccoommuunniiccaarree aa SSOOLLUUŢŢIIIILLOORR pprroonnuunnţţaattee ccuu pprriivviirree llaa mmăăssuurriillee pprreevveennttiivvee, măsurile asigurătorii şi contestaţia privind durata urmăririi penale, uunn EEXXTTRRAASS AALL MMIINNUUTTEEII pprroonnuunnţţaattee îînn ccaauuzzeellee rreessppeeccttiivvee PPOOAATTEE FFII TTRRAANNSSMMIISS la adresele de e-mail indicate, după eliminarea datelor cu caracter personal. • AArrtt.. 227744 - Evidenţele privind încuviinţarea percheziţiilor şi a folosirii metodelor şi tehnicilor speciale de supraveghere sau cercetare ori a altor procedee probatorii potrivit legii nu pot fi consultate de reprezentanţii mass-media.
 • 12. Secţiunea 22 - Reguli aplicabile în procedura de cameră preliminară • AArrtt.. 227755 - Comunicarea cu mass-media în timpul procedurii de cameră preliminară se realizează cu respectarea specificului acestei faze a procesului penal, care se desfăşoară fără publicitatea caracteristică judecăţii. • AArrtt.. 227766 - Dosarele aflate pe rolul instanţelor, în procedura desfăşurată în camera preliminară, nu pot fi studiate de reprezentanţii mass-media. La cerere sau din oficiu, pot fi comunicate informaţii, respectiv pot fi emise comunicate privind înregistrarea pe rolul instanţei a rechizitoriului, fapta pentru care inculpatul a fost trimis în judecată, cu descrierea sumară a acesteia şi textele de lege în care a fost încadrată, precum şi cu privire la soluţiile pronunţate.
 • 13. Secţiunea 22 - Reguli aplicabile în procedura de cameră preliminară AArrtt.. 227777 • (1) Reprezentanţilor mass-media nnuu llee ppoott ffii eelliibbeerraattee eexxttrraassee ssaauu ccooppiiii aallee aacctteelloorr ddiinn DDOOSSAARREELLEE îînnrreeggiissttrraattee ppee rroolluull jjuuddeeccăăttoorruulluuii ddee ccaammeerrăă pprreelliimmiinnaarrăă.. Dispoziţiile art. 273 alin. (2) se aplică în mod corespunzător. • (2) LLaa cceerreerree,, rreepprreezzeennttaannţţiilloorr mmaassss--mmeeddiiaa llee ppooaattee ffii eelliibbeerraatt uunn eexxttrraass aall rreecchhiizziittoorriiuulluuii, dispoziţiile art. 27 alin. (1) şi (2) fiind aplicabile în privinţa cuprinsului acestuia. • (3) LLaa cceerreerree,, rreepprreezzeennttaannţţiilloorr mmaassss--mmeeddiiaa llii ssee ppooaattee ttrraannssmmiittee pprriinn ee--mmaaiill uunn eexxttrraass aall mmiinnuutteeii oorrii llee ppooaattee ffii eelliibbeerraattăă oo ccooppiiee aa ssoolluuţţiiiilloorr pprroonnuunnţţaattee ddee jjuuddeeccăăttoorruull ddee ccaammeerrăă pprreelliimmiinnaarrăă, cu asigurarea protecţiei datelor cu caracter personal şi eliminarea pasajelor referitoare la conţinutul unor probe dacă din prezentarea sau analizarea acestora rezultă informaţii prin a căror divulgare se încalcă dreptul la respectarea vieţii private sau se periclitează judecarea cauzei pe fond. • (4) Cererile prevăzute la alin. (2) şi (3) se aprobă de către purtătorul de cuvânt al instanţei, cu consultarea judecătorului de cameră preliminară căruia cauza i-a fost repartizată, iar în lipsa acestuia a preşedintelui instanţei. Refuzul eliberării de copii poate fi justificat de excepţiile menţionate în art. 36 şi va fi întotdeauna motivat.
 • 14. GHID PRIVIND RELAŢIA DINTRE SISTEMUL JUDICIAR DIN ROMÂNIA Şl MASS-MEDIA Prezenţa în sala de judecată AArrtt.. 3311.. • (1) Şedinţele de judecată publice sunt întotdeauna accesibile jurnaliştilor fără mijloacele de înregistrare tehnică. • (2) Şedinţele de judecată sunt nepublice atunci când legea instituie această interdicţie sau când preşedintele completului a declarat şedinţa de judecată nepublică, cu respectarea condiţiilor prevăzute de lege.
 • 15. LEGE nr. 135 din 1 iulie 2010 (*actualizată*) privind Codul de procedură penală Prezenţa în sala de judecată • ART. 352 • Publicitatea şedinţei de judecată • (1) Şedinţa de judecată este publică, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege. Şedinţa desfăşurată în camera de consiliu nu este publică. • (2) Nu pot asista la şedinţa de judecată minorii sub 18 ani, cu excepţia situaţiei în care aceştia au calitatea de părţi sau martori, precum şi persoanele înarmate, cu excepţia personalului care asigură paza şi ordinea. • (3) Dacă judecarea în şedinţă publică ar putea aduce atingere unor interese de stat, moralei, demnităţii sau vieţii intime a unei persoane, intereselor minorilor sau ale justiţiei, instanţa, la cererea procurorului, a părţilor ori din oficiu, poate declara şedinţă nepublică pentru tot cursul sau pentru o anumită parte a judecării cauzei. •
 • 16. LEGE nr. 135 din 1 iulie 2010 (*actualizată*) privind Codul de procedură penală Prezenţa în sala de judecată • (4) Instanţa poate de asemenea să declare şedinţă nepublică la cererea unui martor, dacă prin audierea sa în şedinţă publică s-ar aduce atingere siguranţei ori demnităţii sau vieţii intime a acestuia sau a membrilor familiei sale, ori la cererea procurorului, a persoanei vătămate sau a părţilor, în cazul în care o audiere în public ar pune în pericol confidenţialitatea unor informaţii. • (5) Declararea şedinţei nepublice se face în şedinţă publică, după ascultarea părţilor prezente, a persoanei vătămate şi a procurorului. Dispoziţia instanţei este executorie. • (6) În timpul cât şedinţa este nepublică, nu sunt admise în sala de şedinţă decât părţile, persoana vătămată, reprezentanţii acestora, avocaţii şi celelalte persoane a căror prezenţă este autorizată de instanţă. • (9) Pe durata judecăţii, instanţa poate interzice publicarea şi difuzarea, prin mijloace scrise sau audiovizuale, de texte, desene, fotografii sau imagini de natură a dezvălui identitatea persoanei vătămate, a părţii civile, a părţii responsabile civilmente sau a martorilor, în condiţiile prevăzute la alin. (3) sau (4).
 • 17. GHID PRIVIND RELAŢIA DINTRE SISTEMUL JUDICIAR DIN ROMÂNIA Şl MASS-MEDIA Prezenţa în sala de judecată • Art. 32 - (1) Filmarea, fotografierea şi înregistrarea audio în sălile de judecată se vor efectua numai cu acordul preşedintelui completului de judecată. Fotoreporterii şi echipele de radio şi televiziune trebuie să solicite în prealabil (recomandabil cu 24 ore înainte de şedinţă), prin intermediul biroului de informare şi relaţii publice din cadrul instanţei, permisiunea privind accesul în sala de şedinţă, cu indicarea cauzelor în care solicită efectuarea de înregistrări[1]. • 9 Potrivit art. 6 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului: „accesul în sala de şedinţă poate fi interzis presei şi publicului pe întreaga durată a procesului sau a unei part a acestuia, în interesul moralităţii, al ordinii publice ori al securităţii naţionale într-o societate democratică, atunci când interesele minorilor sau protecţia vieţii private a pârtilor la proces o impun sau în măsura considerată absolut necesară de către instanţă, atunci când. în împrejurări speciale, publicitatea ar fi de natură să aducă atingere intereselor justiţiei". în principiu, este vorba despre aceleaşi fundamente pentru care poate fi restricţionată libertatea de exprimare, în conformitate cu prevederile art. 10 din Convenţie, textul operând însă cu noţiunile de „autoritatea şi imparţialitatea sistemului judiciar".
 • 18. GHID PRIVIND RELAŢIA DINTRE SISTEMUL JUDICIAR DIN ROMÂNIA Şl MASS-MEDIA AAccrreeddiittaarreeaa • (2) Acreditarea reprezentanţilor mass-media se realizează în baza unei solicitări scrise, telefonice sau verbale, cu precizarea numelui şi prenumelui persoanei şi a instituţiei de presă pentru care se solicită acreditarea, dacă este cazul, precum şi a datelor de contact ale acesteia şi transmiterea unei copii a documentului de identitate şi a legitimaţiei de serviciu sau a unui document similar ale persoanei solicitante. Acreditările reprezentanţilor instituţiilor centrale de presă la structura de comunicare din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii vor fi transmise structurilor de comunicare din teritoriu şi reprezintă acreditare şi la nivelul acestora. Acreditările reprezentanţilor din mass-media de la nivel local, înregistrate la structurile de comunicare de la instanţe şi parchete vor fi transmise şi centralizate la nivelul Consiliului Superior al Magistraturii şi al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Acreditările se acordă pe un an calendaristic şi se reînnoiesc la cerere.
 • 19. GHID PRIVIND RELAŢIA DINTRE SISTEMUL JUDICIAR DIN ROMÂNIA Şl MASS-MEDIA AAccrreeddiittaarreeaa • (3) Acreditarea presupune comunicarea către instituţiile mass-media/ reprezentanţii acestora, în timp real, a comunicatelor de presă publicate pe paginile de internet proprii, invitarea jurnaliştilor acreditaţi la conferinţe, declaraţii de presă şi alte activităţi cu caracter de eveniment public.
 • 20. GHID PRIVIND RELAŢIA DINTRE SISTEMUL JUDICIAR DIN ROMÂNIA Şl MASS-MEDIA AAccrreeddiittaarreeaa • AArrtt.. 1111 - Structura de comunicare/purtătorul de cuvânt informează complet şi fără discriminare reprezentanţii mass-media care au solicitat o anumită informaţie de interes public. Furnizarea informaţiilor de interes public către reprezentanţii mass-media nu poate fi condiţionată de acreditarea acestora.
 • 21. GHID PRIVIND RELAŢIA DINTRE SISTEMUL JUDICIAR DIN ROMÂNIA Şl MASS-MEDIA AAccrreeddiittaarreeaa • AArrtt.. 1122 - Reprezentanţii mass-media se legitimează, la solicitarea structurii de comunicare/purtătorului de cuvânt, cu lleeggiittiimmaaţţiiaa ddee sseerrvviicciiuu ssaauu uunn ddooccuummeenntt ssiimmiillaarr şşii aaccttuull ddee iiddeennttiittaattee..
 • 22. CONSULTARE DOSARE ŞI ELIBERARE DE COPII PENTRU CAUZELE AFLATE ÎN FAZA DE JUDECATĂ HOTĂRÂRE Nr. 387*) din 22 septembrie 2005 pentru aprobarea Regulamentului de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti • AArrtt.. 9922,, • (4) Accesul la dosar şi la evidenţele instanţei este permis cu respectarea dispoziţiilor Legii nr. 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare. • Cererile privind consultarea dosarelor şi eliberarea de fotocopii din acestea formulate de reprezentanţii mass-mediei se soluţionează de purtătorul de cuvânt sau, în lipsa acestuia, de înlocuitorul acestuia, cu consultarea preşedintelui completului de judecată care soluţionează cauza sau a preşedintelui instanţei la care dosarul este arhivat, în situaţia cauzelor soluţionate definitiv în materie penală, respectiv irevocabil în materie civilă.
 • 23. Bune practici • În dosarele în care există o hotărâre definitivă sau irevocabilă, pentru a obţine cât mai repede răspunsul din partea instanţei, se recomandă să se verifice înainte de trimiterea cererii, la ce instanţă este arhivat dosarul. Dacă cererea va fi transmisă la instanţa competentă se va evita timpul pierdut prin redirecţionare. Verificarea se poate face consultând portalul instanţelor sau printr-o solicitare verbală adresată birourilor de informare şi relaţii publice de la instanţe.
 • 24. Bune practici • Formularea cât mai precisă a solicitării. Solicitările foarte generale sau ambigue sunt greu de soluţionat. • Statisticile. Pot fi furnizate doar atunci când sistemul informatic le poate genera în mod automat sau atunci când realizarea lor presupune un timp de lucru rezonabil. Statisticile privind tipurile de cauze, de exemplu, pot presupune consultarea a mii de dosare în parte.
 • 25. Bune practici • Menţionarea corectă a numărului de dosar. O singură cifră sau literă greşită va compromite căutarea dosarului; • Menţionarea corectă a numelui părţilor. O literă greşită va face inutilă căutarea. Ex.: Szolt/Zsolt, Olteanu/Oltean; • Menţionarea corectă a datei sentinţei, dacă există mai multe sentinţe în acelaşi dosar.
 • 26. Bune practici • Pentru a primi răspunsul dorit se recomandă evitarea folosirii unor termeni a căror sens nu este sigur cunoscut. Datorită folosirii greşite a unui termen este posibil ca solicitantul să primească o altă informaţie decât cea căutată. În acest caz este preferabil ca acesta să se adreseze cu propriile cuvinte şi să ceară lămuriri. Confuzii: minută/sentinţă/hotărâre motivată, rechizitoriu/referat.
 • 27. Bune practici • A se urmări cu atenţie instanţa pe rolul căreia se află dosarul. O cerere trimisă greşit va fi redirecţionată la instanţa competentă, fapt ce va prelungi timpul de soluţionare. • Jurnaliştii pot întreba la Biroul de presă dacă dosarul este pe rolul instanţei sau nu, pentru a câştiga timp.
 • 28. Bune practici • Folosirea portalurilor www.curteadeapelcluj.ro şi portal.just.ro
 • 29. Cererile pentru furnizarea informaţiilor de interes public vor conţine următoarele date • Denumirea autorităţii sau instituţiei publice .......................... • Sediul/Adresa .......................................................... • Data .................................................................. • Stimate domnule/Stimata doamna ........................................, • Prin prezenta formulez o cerere conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public. Doresc să primesc o copie de pe următoarele documente (petentul este rugat să enumere cât mai concret documentele sau informaţiile solicitate): .................................................. • Doresc ca informaţiile solicitate să îmi fie furnizate, în format electronic, la următoarea adresă de e-mail (opţional): ..................................... • • Vă mulţumesc pentru solicitudine, • ....................... • (semnătura petentului) • Numele şi prenumele petentului ................................. • Adresa ......................................................... • Profesia (optional) ............................................ • Telefon (optional) ............................................. • Fax (optional) .................................................
 • 30. • Către • CURTEA DE APEL CLUJ • Cluj-Napoca , P-ţa Ştefan Cel Mare, nr. 1 • Stimate domnule/Stimată doamnă…………………………………………….. • Subsemnatul (a) ……………………………………………………., în calitate de ……………………la ……………………….solicit în baza Legii 544/2001 a-mi aproba spre consultare dosarul nr.………………….…………………..al Curţii de Apel Cluj. • Data • Semnătura
 • 31. • Către • CURTEA DE APEL CLUJ • Cluj-Napoca , P-ţa Ştefan Cel Mare, nr. 1 • Stimate domnule/Stimată doamnă………………………………………........ • Subsemnatul (a) ……………………………………………………., în calitate de ……………………la ……………………………….solicit în baza Legii 544/2001 comunicarea în format electronic (în scris) a hotărârii motivate (sau a unui extras din aceasta) din dosarul nr. ………………………al Curţii de Apel Cluj, la următoarea adresă: ………………………………….. • Data • Semnătura
 • 32. • Către • CURTEA DE APEL CLUJ • Cluj-Napoca, P-ţa Ştefan Cel Mare, nr. 1 • Stimate domnule/Stimată doamnă……………………………………………. • Subsemnatul (a) ……………………………………………………., în calitate de ……………………la ………………………….solicit în baza Legii nr. 544/2001 eliberare copii acte: ………………………………………………….………………….… • ……………………………………………………………………………… …………………. • în format electronic (în scris) la următoarea adresă: …………………………….. • Data • Semnătura
 • 33. • Către • CURTEA DE APEL CLUJ • Cluj-Napoca, P-ţa Ştefan Cel Mare, nr. 1 • Stimate domnule/Stimată doamnă…………………………………………….. • Subsemnatul (a) ……………………………………………………., în calitate de ……………………la ………………………………solicit în baza Legii nr. 544/2001 comunicarea următoarelor informaţii în format electronic (în scris).……… • ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………… • la adresa: ……………………………………………………………………………………… • Data • Semnătura
 • 34. • Către • CURTEA DE APEL CLUJ • Cluj-Napoca, P-ţa Ştefan Cel Mare, nr. 1 • În atenţia domnului judecător……………………..., purtător de cuvânt • Subsemnatul/Subsemnata ……………………………………………………., în calitate de jurnalist la ………………………………………………………….solicit în baza Legii nr. 544/2001 să îmi aprobaţi acreditarea pe lângă Biroul de informare şi relaţii publice al Curţii de Apel Cluj în anul . • Date de contact: • Vă transmit alăturat copia documentului de identitate şi a legitimaţiei de serviciu. • Data • Semnătura

Related Documents