XP CHI CUA TRUNG UONG BOAN TNCS HO CHI MINH
H0 (819). 10 3 2015
‘ . ~ . I J Dung tram gong
hangtué“ hoa van (is
if...
Ttec nlau trons
bong t6:
Cung Press Club thudng thuc am
thuc va ruou yang trong bong téi
tai mot bu6i fiéc dac biét dién r...
of 2

Tiệc Rượu Trong Bóng Tối Tại Press Club Hanoi - Thời Trang Trẻ, tháng Ba 2015

www.hanoi-pressclub.com
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Food      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Tiệc Rượu Trong Bóng Tối Tại Press Club Hanoi - Thời Trang Trẻ, tháng Ba 2015

  • 1. XP CHI CUA TRUNG UONG BOAN TNCS HO CHI MINH H0 (819). 10 3 2015 ‘ . ~ . I J Dung tram gong hangtué“ hoa van (is if m new r>; n Trc‘) chuyér V. _ , 1/ trong tuér uong mat bia: M Le Héng —i »_ A Jam Va ml l1ChU déng I O tinh? _ _ ~ , * _k‘ P‘ F. I ' 3 B1“1a’sang két not yét thuong
  • 2. Ttec nlau trons bong t6: Cung Press Club thudng thuc am thuc va ruou yang trong bong téi tai mot bu6i fiéc dac biét dién ra vao ngay 20/3/2015 va chi d‘anh cho 15 thuc khach. Trong khong gian ém cung riéng tu cung vdi tiéng nhac vi-O-long du duong tai phong Library cua Press Club, thuc khach se duoc cac chuyen gia am thuc gidi thieu ti mi vé tung loai ruou Vang. thudng thuc ruou cung thuc an ngon. két than cung ban be va lam day them kién thuc cang nhu su am hiéu vé cac Ioai ruou. Thing 3. 2015 Va s . _ . . sum: Vii dao dlrdng pm‘: He mlén Inch tam hén huvén “I031 Hai buoi biéu dién vu rlao (luong phr") Qua cuon sach, Mike George giup ban doc tim hiéu vé ban Chat FT3"| k€l'|5tei" '3 mét "0719 "NW9 cua ba nhom nghe si cién tu Nhal Ban tu nhien cua mot tam hon manh me va nl1L"n1p, diéu khien la hUYé|1 thoai hie" dai CO SUC énh ‘Moreno Punk Sixers', ‘Memorable huy hoai no, mot so bien phap do luong muc do vtmg manh cL'1a "U009 manh mé nhét Rét nhiéu Moment" va to chur van I01 ngay ban Cung cach dé tang cuong kha nang mien dich cho tam hon Phién ban dién énh V3 53" khéu CH3 14 va l5/3 tai Nha hat "l‘uo1 Tie, Ha NO] nham khoi phuc Va cluy In su manh me n01 tam. Tac gia clua ra tac pham da quén ma’t rang céu Chuong lnnli biéu dién nay nam lrong lien tuong thu Vi giua nhung benh V6? C0 ma vol honh vé tam chuyén nay khong don gian la cuén clu an "Dance (lance As1a'cua Trung lam hon. Trong km to the co the chua lanh cac can benh theo cach lu tiéu thuyét ma da trd thanh mot _ Chan A lhnoc Qny gian 11111 qnoc te Nhat nhien. thi tam hon can duoc han gan mot cach co y thuc dé tm huyén thoai vuat ra khoi ban g6c Ban (Japan Foundation) nhani ho tro cac nen co nhan thuc - su chuyen bien dé nan gan tam hon. cua Mary Shelley. hoat dong giao luu va hop tac cua cac vu ~ V6 kich duoc biéu dién Ian nay (loan - vu cong chau A trong ljnh vuc mua két hap anh hudng rong ldn cua GUODB D110. 1360 80m M10118 Chi hlDh0l7 illl‘ H-‘.4 Boris Karloff va nhung cau chuyen ma con cac loai hinh mua da dang khac M I KE G E O R G E nguyén ban dé | am nen m¢t tac nhu jazz dance. mua duong, da1.. _ phém moi me, hép dén va thu vi. Frankenstein se la mot V6 hai kich ( ’ A . ,7 . Ml ‘ m ((11. "M9 “M5 Gothic, mot ho phirn kinh di. kham pha nhflng mang toi trong cac A k huyén thoai. Nghién cuu khoa hoc cc’) nén bi kim ham bdi cac thanh kién phi ly hay dcrc tin ton giao? "“"" 3' ""5 Nhan ban vo tinh hay nghién cuu té bao co bi coi Ia v6 dao dL'rc? ... Nhung cau hoi cap thiét duoc kham pha thong qua mot tac phém vua cuong diéu. hai hudc vua lanh s6ng lung khi quai vat duoc tiét I6 vdi néi co don day vo. .. 'l'ht‘. Iigia|1.-Ngayla/3/2Ol5talNhahatl.15n HaN(_‘J: ngay20&21I3/20l5!alNhahat mnmnéauminh. C5 Udon mua Xuan Chao don mua Xuan VOI thuc uong Macchiato duoc pha ché that kheo leo ‘va hoan hao cua Starbucks Viet Nam. M0“ mo‘ Hon‘-’V Va‘"“a Maccmato CW8 Hdnh trinh u‘1Nh(‘m biét dén Thciu hiéh ad Chuyéh ha'a su tro lai cua Caramel Macchiato va Hazelnut Macrhiato V1 C3 phe nhu tam - I U N F t 1 4 tranh son dau. thuc uong Macchiato ; / {/ {z 9 nhu buc tranh nghe thuat, rang rm nen song dong nho espresso Va sua tuoi. Jduoc hoan tat chin chu cung lop sot ivani mat ong, caramel hoac hat phi, tat lca hoa quyén lam toa bung canh sac va ihuong thom mua Xuan Dta chi mam khan. - Béo tang Phu m‘: Vlét Nam. 36 Ly’ rhuang Klet. Ha Noi. U? ‘-lfl E-uxuiunnumnsuurrrunn-urn»: I1: 9

Related Documents