NA SZKLANYM EKRANIE Wizerunek kobiety w przekazie telewizyjnych serwisów informacyjnych...
Raport medialny VI-XII 2011Wiadomości | Panorama | Wydarzenia | Fakty ...
Raport medialny VI-XII 2011Wiadomości | Panorama | Wydarzenia | Fakty ...
Raport medialny VI-XII 2011 Wiadomości | Panorama | Wydarzenia | Fakty ...
Raport medialny VI-XII 2011 Wiadomości | Panorama | Wydarzenia | Fakty ...
Raport medialny VI-XII 2011 Wiadomości | Panorama | Wydarzenia | Fakty materiały ...
Raport medialny VI-XII 2011 Wiadomości | Panorama | Wydarzenia | Fakty Monika Zalewska ...
Raport medialny VI-XII 2011 Wiadomości | Panorama | Wydarzenia | Fakty Fakty Panorama Wiad...
Raport medialny VI-XII 2011 Wiadomości | Panorama | Wydarzenia | Fakty ...
Raport medialny VI-XII 2011 Wiadomości | Panorama | Wydarzenia | Fakty motoryzacja ...
Raport medialny VI-XII 2011 Wiadomości | Panorama | Wydarzenia | Fakty Fakty ...
Raport medialny VI-XII 2011 Wiadomości | Panorama | Wydarzenia | Fakty Fakty...
Raport medialny VI-XII 2011 Wiadomości | Panorama | Wydarzenia | Fakty Fakty Pa...
Raport medialny VI-XII 2011 Wiadomości | Panorama | Wydarzenia | Fakty Fakt...
Raport medialny VI-XII 2011 Wiadomości | Panorama | Wydarzenia | Fakty ...
Raport medialny VI-XII 2011 Wiadomości | Panorama | Wydarzenia | Fakty Fakty Wydarzenia ...
Raport medialny VI-XII 2011 Wiadomości | Panorama | Wydarzenia | Fakty Fakty ...
Raport medialny VI-XII 2011Wiadomości | Panorama | Wydarzenia | Fakty ...
Raport medialny VI-XII 2011Wiadomości | Panorama | Wydarzenia | Fakty PRESS-SE...
of 19

Na szklanym ekranie. Wizerunek kobiety w przekazie telewizyjnych serwisów informacyjnych (czerwiec-grudzień 2011)

Dzienniki telewizyjne są nadal podstawowym źródłem informacji o otaczającym świecie dla ogromnej większości społeczeństwa. Tymczasem wizerunek kobiety prezentowany w serwisach informacyjnych w dużym stopniu potwierdza stereotypy i brak parytetów. „PRESS-SERVICE Monitoring Mediów” zbadał przekaz głównych wydań „Faktów”, „Panoramy”, „Wiadomości” i „Wydarzeń” pod względem obecności kobiet i mężczyzn.
Published on: Mar 3, 2016
Published in: News & Politics      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Na szklanym ekranie. Wizerunek kobiety w przekazie telewizyjnych serwisów informacyjnych (czerwiec-grudzień 2011)

 • 1. NA SZKLANYM EKRANIE Wizerunek kobiety w przekazie telewizyjnych serwisów informacyjnych Wiadomości, Panorama, Wydarzenia, Fakty czerwiec - grudzień 2011
 • 2. Raport medialny VI-XII 2011Wiadomości | Panorama | Wydarzenia | Fakty Spis treści Spis treści ................................................................................................................................................ 2 Wstęp....................................................................................................................................................... 3 Analiza statystyczna................................................................................................................................ 4 Podsumowanie ...................................................................................................................................... 18Strona 2 media intelligence
 • 3. Raport medialny VI-XII 2011Wiadomości | Panorama | Wydarzenia | Fakty Wstęp PRESS-SERVICE Monitoring Mediów od czerwca do grudnia 2011 roku przeanalizował zawartość głównych wydań czterech telewizyjnych serwisów informacyjnych o największej liczbie widzów pod kątem obecności w nich kobiet i mę czyzn. Te serwisy to: Fakty (TVN), Panorama (TVP2), Wiadomości (TVP1) i Wydarzenia (Polsat). Na potrzeby niniejszego opracowania porównano obecność wystąpień mę czyzn i kobiet w czterech dziennikach, płeć prowadzących wydania główne oraz autorów reporta y. Zaprezentowano ponadto dane dotyczące podziału tematycznego w kontekście obecności mę czyzn i kobiet, podano nazwiska najbardziej medialnych kobiet, które proszono o wypowiedzi w dziennikach telewizyjnych, a tak e profesje, role pań, do jakich najczęściej odwoływali się dziennikarze. Szczególną uwagę poświęcono równie wypowiedziom kobiet-polityków. Przygotowane dotychczas raporty, w których – w kolejnych miesiącach, począwszy od września 2008 - porównujemy oferty „Wiadomości” (TVP1), „Faktów” (TVN), „Panoramy” (TVP2) oraz „Wydarzeń” (Polsat) dostępne są na stronie PRESS-SERVICE Monitoring Mediów: http://www.press-service.com.pl/pl/firma/pressroom/ Je eli są Państwo zainteresowani pełnymi raportami dotyczącymi poszczególnych stacji w danym miesiącu lub bardziej pogłębionymi analizami, tak e w układzie diachronicznym - dysponujemy profilami ofert głównych wydań dzienników telewizyjnych od września 2008 - prosimy o kontakt: Marlena Sosnowska, Rzecznik Prasowy Press-Service Monitoring Mediów, msosnowska@press-service.com.plStrona 3 media intelligence
 • 4. Raport medialny VI-XII 2011 Wiadomości | Panorama | Wydarzenia | Fakty Analiza statystyczna Obecność kobiet Obecność kobiet 8623 22,82% Obecność Obecność mę czyzn 29167 mę czyzn 77,18% 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 Źródło: PRESS-SERVICE Monitoring Mediów Źródło: PRESS-SERVICE Monitoring MediówWykres 1. Obecność kobiet i mę czyzn w serwisach informacyjnych (liczba wystąpień) Wykres 2. Udział procentowy obecności kobiet i mę czyzn w serwisach informacyjnych Męski głos serwisów Zdecydowanie częściej w czterech głównych serwisach informacyjnych decydowano się na wypowiedź mę czyzny ni kobiety. Spośród wszystkich wystąpień, jakie pojawiły się od czerwca do grudnia 2011 roku a 77,18 proc. nale ało do mę czyzn. Obecność kobiet w badanym okresie to zaledwie 22,82 proc. Jednak, co ciekawe, to kobiety częściej prowadziły serwisy informacyjne, zapowiadały dane materiały (biorąc pod uwagę ogólną liczbę materiałów zgromadzonych w badanym czasie). Strona 4 media intelligence
 • 5. Raport medialny VI-XII 2011 Wiadomości | Panorama | Wydarzenia | Fakty kobieta i mę czyzna kobieta i mę czyzna 367 4,26% kobieta 49,54% mę czyzna 3977 mę czyzna 46,20% kobieta 4265 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 Źródło: PRESS-SERVICE Monitoring Mediów Źródło: PRESS-SERVICE Monitoring MediówWykres 3. Płeć prowadzących dzienniki telewizyjne Wykres 4. Udział procentowy płci prowadzących dzienniki telewizyjne Kobieca twarz dzienników telewizyjnych Najczęściej to panie prowadziły główne wydania serwisów telewizyjnych (witały, egnały widzów, zapowiadały telewizyjne reporta e). Zauwa yć nale y, e ró nica między liczbą prowadzących kobiet i mę czyzn w sumie jest jednak niewielka. Prezenterki łącznie zajęły 49,54 proc. przekazu, mę czyźni 46,20 proc. Natomiast pary prowadzących – 4,26 proc. Najbardziej medialne prezenterki to: Joanna Racewicz (Panorama), Magda Sakowska (Wydarzenia), Małgorzata Wyszyńska (Wiadomości), Justyna Pochanke (Fakty). Strona 5 media intelligence
 • 6. Raport medialny VI-XII 2011 Wiadomości | Panorama | Wydarzenia | Fakty materiały materiały 1465 odredakcyjne odredakcyjne 17,02% mę czyzna kobieta 2715 51,45% kobieta 31,54% mę czyzna 4429 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 Źródło: PRESS-SERVICE Monitoring Mediów Źródło: PRESS-SERVICE Monitoring MediówWykres 5. Płeć autorów reporta y Wykres 6. Udział procentowy płci autorów reporta y Reporter – męski zawód? Autorami minireporta y w czterech głównych wydaniach serwisów informacyjnych częściej byli mę czyźni ni kobiety. A 51,45 proc. ze wszystkich materiałów stworzyli panowie. Panie natomiast są autorkami 31,54 proc. minireporta y. Materiały odredakcyjne stanowią 17,02 proc. przekazu. Strona 6 media intelligence
 • 7. Raport medialny VI-XII 2011 Wiadomości | Panorama | Wydarzenia | Fakty Monika Zalewska Leszek Krawczyk Justyna Majewska Witold Tabaka Renata Kijowska Robert Gusta Małgorzata Mikulska- Dariusz Prosiecki Katarzyna Kowalska Jakub Sobieniowski Joanna Dressler Jan Mikruta Małgorzata Ziętkiewicz Paweł Płuska Katarzyna Kolenda- Maciej Mazur Karolina Kozińska Piotr Czech Magdalena Gwóźdź Grzegorz Kępka Agnieszka Mosór Mirosław Cichy M. Wiśniewska Radosław Masłowski Arleta Bojke Dariusz Bohatkiewicz Aneta Goduńska Piotr Michalak Anna Hałas-Michalska Jarosław Kuś Agnieszka Milczarz Tomasz Machała Anna Morawska Paweł Gadomski Magdalena Karpińska Krzysztof Skórzyński Magdalena Sobkowiak Kamil Dziubka Justyna Dobrosz- Adam Krzykowski Maria Stepan Marcin Szewczak 0 20 40 60 80 100 120 140 0 20 40 60 80 100 120 140 Źródło: PRESS-SERVICE Monitoring Mediów Źródło: PRESS-SERVICE Monitoring MediówWykres 7. Liczba reporta y, których autorkami są kobiety (nazwiska najaktywniejszych Wykres 8. Liczba reporta y, których autorami są mę czyźni (nazwiska najaktywniejszychpań) panów) Najbardziej aktywne Najaktywniejszą reporterką okazała się Maria Stepan z Wiadomości (niewiele mniej reporta y zrealizowała Justyna Dobrosz-Oracz, równie z TVP 1), natomiast najbardziej pracowitym reporterem – Marcin Szewczak tak e z Wiadomości. Warto jednak zaznaczyć, e liczba reporta y zrealizowanych przez najaktywniejsze kobiety-dziennikarki nie ró ni się od liczby materiałów stworzonych przez najbardziej pracowitych mę czyzn-dziennikarzy. Oznacza to, e co prawda panie w sumie zrealizowały mniej minireporta y, jednak te najbardziej aktywne z nich dorównywały pod względem obecności na wizji mę czyznom. Strona 7 media intelligence
 • 8. Raport medialny VI-XII 2011 Wiadomości | Panorama | Wydarzenia | Fakty Fakty Panorama Wiadomości Wydarzenia Fakty Panorama Wiadomości Wydarzenia Obecność kobiet Obecność kobiet Obecność mę czyzn Obecność mę czyzn 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 0% 20% 40% 60% 80% 100% Źródło: PRESS-SERVICE Monitoring Mediów Źródło: PRESS-SERVICE Monitoring MediówWykres 9. Obecność mę czyzn i kobiet w serwisach informacyjnych (liczba wystąpień) Wykres 10. Udział procentowy obecności mę czyzn i kobiet w serwisach informacyjnych Najchętniej z wypowiedzi mę czyzn korzystają dziennikarze Wydarzeń (7655 razy), nieco rzadziej – Wiadomości (7398) i Panoramy (7247), najrzadziej - Faktów (6867). Kobiece wypowiedzi natomiast najczęściej pojawiały się w dzienniku telewizyjnym Polsatu – 2444 oraz w TVP 2 – 2294. W Wiadomościach pojawiło się 1996 wystąpień pań, a w Faktach – 1889. Warto jednak zauwa yć, e Panorama charakteryzuje się największą liczbą minireporta y, natomiast Fakty najmniejszą, co mo e mieć wpływ na powy sze dane. Strona 8 media intelligence
 • 9. Raport medialny VI-XII 2011 Wiadomości | Panorama | Wydarzenia | Fakty Fakty 21,91% Fakty Wydarzenia 23,54% Wydarzenia 28,34% 26,25% Panorama Panorama Wiadomości 26,60% Wiadomości 24,85% 23,15% 25,36% Źródło: PRESS-SERVICE Monitoring Mediów Źródło: PRESS-SERVICE Monitoring MediówWykres 11. Udział procentowy obecności kobiet w serwisach informacyjnych Wykres 12. Udział procentowy obecności mę czyzn w serwisach informacyjnych(liczba wystąpień) (liczba wystąpień) Strona 9 media intelligence
 • 10. Raport medialny VI-XII 2011 Wiadomości | Panorama | Wydarzenia | Fakty motoryzacja motoryzacja słu by mundurowe słu by mundurowe nauka, edukacja nauka, edukacja historia media wojna, armia, militaria turystyka media historia kościół, religia, etyka edukacja, nauka turystyka kościół, religia, etyka ciekawostka prawo, legislacja prawo, legislacja ciekawostka sport ekologia, natura, przyroda edukacja, nauka wojna, armia, militaria kultura, rozrywka kultura, rozrywka transport, drogi medycyna, zdrowie ekologia, natura, przyroda transport, drogi tragedia, katastrofa, sport medycyna, zdrowie tragedia, katastrofa, wypadek ekonomia, gospodarka przestępstwa, sądy przestępstwa, sądy społeczny, obyczajowy polityka ekonomia, gospodarka społeczny, obyczajowy polityka 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 0 2000 4000 6000 8000 10000 Źródło: PRESS-SERVICE Monitoring Mediów Źródło: PRESS-SERVICE Monitoring MediówWykres 13. Liczba wystąpień kobiet w podziale na rodzaje tematyczne Wykres 14. Liczba wystąpień mę czyzn w podziale na rodzaje tematyczne Panie od społeczeństwa, panowie od polityki Jak widać na powy szych wykresach na wypowiedzi kobiet najczęściej powoływano się w tematach społecznych, obyczajowych. Natomiast mę czyźni najchętniej zabierali głos, komentując kwestie polityczne. Polityka w przypadku pań zajmuje dopiero drugą pozycję. Panowie często zabierali głos w kwestiach ekonomii i gospodarki oraz tematów społecznych. Warto zauwa yć, e liczba wypowiedzi mę czyzn na tematy obyczajowe, czyli w trzecim pod względem popularności wątku, jest i tak znacząco wy sza ni w przypadku pań (mę czyźni wypowiadali się 2981 razy na tematy społeczne, kobiety – 1739). Strona 10 media intelligence
 • 11. Raport medialny VI-XII 2011 Wiadomości | Panorama | Wydarzenia | Fakty Fakty Panorama Wiadomości Wydarzenia Fakty Panorama Wiadomości Wydarzenia motoryzacja motoryzacja słu by mundurowe słu by mundurowe nauka, edukacja nauka, edukacja historia media wojna, armia, militaria turystyka media historia kościół, religia, etyka edukacja, nauka turystyka kościół, religia, etyka ciekawostka prawo, legislacja prawo, legislacja ciekawostka sport ekologia, natura, przyroda edukacja, nauka wojna, armia, militaria kultura, rozrywka kultura, rozrywka transport, drogi medycyna, zdrowie ekologia, natura, przyroda transport, drogi tragedia, katastrofa, sport medycyna, zdrowie tragedia, katastrofa, wypadek ekonomia, gospodarka przestępstwa, sądy przestępstwa, sądy społeczny, obyczajowy polityka ekonomia, gospodarka społeczny, obyczajowy polityka 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 Źródło: PRESS-SERVICE Monitoring Mediów Źródło: PRESS-SERVICE Monitoring MediówWykres 15. Liczba wystąpień kobiet w podziale na rodzaje tematyczne i serwisy Wykres 16. Liczba wystąpień mę czyzn w podziale na rodzaje tematyczne i serwisyinformacyjne informacyjne Najwięcej materiałów dotyczących tematów społecznych, w których najczęściej proszono kobiety o wypowiedzi, wyemitowała Panorama. Sporo tego typu reporta y pokazały tak e Wydarzenia. Dziennikarze Faktów natomiast najczęściej prosili o opinie panie w tematach politycznych. Dysproporcja ta jest istotna, gdy w serwisie informacyjnym TVN-u pojawiło się a 455 wystąpień kobiet w kategorii polityka, w Wydarzeniach pojawiło się 344 takich wypowiedzi, w Wiadomościach - 343, a w Panoramie - 333. Spośród czterech głównych serwisów informacyjnych Wydarzenia najczęściej prosiły panie o wypowiedzi w tematach związanych z łamaniem prawa, sądami – 245, Wiadomości najrzadziej – 93. Tematy ekonomiczne były komentowane przez kobiety najchętniej w Wiadomościach (237), najrzadziej w Panoramie (115). Mę czyźni pod względem liczby wystąpień w tematach politycznych równie królowali w Faktach. Najwięcej męskich komentarzy w wątkach społecznych opublikowała Panorama (rozkład ten podobnie przedstawia się w przypadku pań). Strona 11 media intelligence
 • 12. Raport medialny VI-XII 2011 Wiadomości | Panorama | Wydarzenia | Fakty Fakty Panorama Wiadomości Wydarzenia Fakty Panorama Wiadomości Wydarzenia motoryzacja motoryzacja słu by mundurowe słu by mundurowe nauka, edukacja nauka, edukacja historia media wojna, armia, militaria turystyka media historia kościół, religia, etyka edukacja, nauka turystyka kościół, religia, etyka ciekawostka prawo, legislacja prawo, legislacja ciekawostka sport ekologia, natura, przyroda edukacja, nauka wojna, armia, militaria kultura, rozrywka kultura, rozrywka transport, drogi medycyna, zdrowie ekologia, natura, przyroda transport, drogi tragedia, katastrofa, sport medycyna, zdrowie tragedia, katastrofa, wypadek ekonomia, gospodarka przestępstwa, sądy przestępstwa, sądy społeczny, obyczajowy polityka ekonomia, gospodarka społeczny, obyczajowy polityka 0% 20% 40% 60% 80% 100% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Źródło: PRESS-SERVICE Monitoring Mediów Źródło: PRESS-SERVICE Monitoring MediówWykres 17. Liczba wystąpień kobiet w podziale na rodzaje tematyczne i serwisy Wykres 18. Liczba wystąpień mę czyzn w podziale na rodzaje tematyczne i serwisyinformacyjne (udział procentowy) informacyjne (udział procentowy) Strona 12 media intelligence
 • 13. Raport medialny VI-XII 2011 Wiadomości | Panorama | Wydarzenia | Fakty Fakty Panorama Wiadomości Wydarzenia Fakty Panorama Wiadomości Wydarzenia Joanna Kluzik-Rostkowska Joanna Kluzik-Rostkowska Aleksandra Piotrowska Aleksandra Piotrowska Katarzyna Hall Katarzyna Hall Hanna Gronkiewicz -Waltz Hanna Gronkiewicz -Waltz Jolanta Fedak Jolanta Fedak Jadwiga Wiśniewska Jadwiga Wiśniewska Beata Kempa Beata Kempa Ewa Kierzkowska Ewa Kierzkowska Wanda Nowicka Wanda Nowicka Monika Lewandowska Monika Lewandowska Urszula Nelken Urszula Nelken Katarzyna Piekarska Katarzyna Piekarska Joanna Mucha Joanna Mucha Małgorzata Woźniak Małgorzata Woźniak Anna Fotyga Anna Fotyga Beata Szydło Beata Szydło El bieta Jakubiak El bieta Jakubiak Ewa Kopacz Ewa Kopacz Angela Merkel Angela Merkel Małgorzata Kidawa-Błońska Małgorzata Kidawa-Błońska Anonimowa Anonimowa 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 0% 20% 40% 60% 80% 100% Źródło: PRESS-SERVICE Monitoring Mediów Źródło: PRESS-SERVICE Monitoring MediówWykres 19. Najbardziej medialne kobiety w podziale na serwisy informacyjne Wykres 20. Udział procentowy najbardziej medialnych kobiet w podziale na serwisy informacyjne Kobieta bez nazwiska Dziennikarze serwisów informacyjnych najczęściej pytali o opinię kobietę-anonimową, bez podawania jej imienia i nazwiska, osobę, z którą mogłaby uto samić się eńska część widowni. Z imienia i nazwiska najczęściej powoływano się na zdanie pań-polityków. W zestawieniu liderką jest Małgorzata Kidawa-Błońska. Jednak tu za nią uplasowała się Angela Merkel. Nieco mniej wystąpień od kanclerz Niemiec uzyskała Ewa Kopacz. W powy szym zestawieniu wyró niają się: Małgorzata Woźniak, Urszula Nelken, Monika Lewandowska oraz Aleksandra Piotrowska, które nie są działaczkami politycznymi. Pierwsza z wymienionych pań jest rzeczniczką prasową MSWiA, druga rzeczniczką GDDKiA, trzecia - Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Aleksandra Piotrowska natomiast jest psychologiem. Strona 13 media intelligence
 • 14. Raport medialny VI-XII 2011 Wiadomości | Panorama | Wydarzenia | Fakty Fakty Panorama Wiadomości Wydarzenia Fakty Panorama Wiadomości Wydarzenia studentka, uczennica studentka, uczennica klientka klientka naukowiec naukowiec nauczycielka nauczycielka prawnik prawnik świadek zdarzenia świadek zdarzenia specjalistka specjalistka pasa erka pasa erka policjantka policjantka handlowiec handlowiec dziennikarka dziennikarka ofiara, poszkodowana ofiara, poszkodowana psycholog, terapeutka psycholog, terapeutka pacjantka pacjantka turystka turystka lekarka, pielęgniarka, farmaceutka lekarka, pielęgniarka, farmaceutka kierowniczka, dyrektorka, kierowniczka, dyrektorka, artystka artystka urzędniczka urzędniczka działaczka społeczna działaczka społeczna rzeczniczka prasowa rzeczniczka prasowa rodzina rodzina mieszkanka danej miejscowości, mieszkanka danej miejscowości, polityk polityk 0 200 400 600 800 1000 1200 0% 20% 40% 60% 80% 100% Źródło: PRESS-SERVICE Monitoring Mediów Źródło: PRESS-SERVICE Monitoring MediówWykres 21. Najbardziej medialne role/profesje kobiet w podziale na serwisy informacyjne Wykres 22. Udział procentowy najbardziej medialnych ról/profesji kobiet w podziale na serwisy informacyjne Najpierw matka, potem dyrektorka Twórcy serwisów informacyjnych najczęściej prosili o wypowiedź kobiety działające politycznie. Często posiłkowano się tak e krótkimi wypowiedziami pań – mieszkanek danych miejscowości, obywatelek danych państw, najczęściej niewymienianych z imienia i nazwiska. Do najbardziej popularnych ról, w jakich chętnie pokazywane są kobiety w serwisach informacyjnych, nale ą matka, ona, siostra, córka, ciocia, babcia. Role rodzinne znalazły się na trzeciej pozycji naszej listy. Wysoko w zestawieniu uplasowały się ponadto: rzeczniczka prasowa, działaczka społeczna, urzędniczka, artystka (piosenkarka, aktorka, re yser, projektantka mody, pisarka, malarka). Nieco więcej ni kobiet kojarzonych z funkcjami opiekuńczymi (lekarka, pielęgniarka, farmaceutka) pojawiło się pań na wysokich stanowiskach (kierowniczka, dyrektorka, prezeska). Strona 14 media intelligence
 • 15. Raport medialny VI-XII 2011 Wiadomości | Panorama | Wydarzenia | Fakty Fakty Wydarzenia Wiadomości Panorama Joanna Senyszyn Panorama Iwona Śledzińska-Katarasińska Barbara Kudrycka Krystyna Łybacka Wiadomości Marzena Wróbel Hanna Gronkiewicz-Waltz Joanna Kluzik-Rostkowska Wydarzenia Katarzyna Hall Jolanta Fedak Fakty Beata Kempa Jadwiga Wiśniewska Ewa Kierzkowska 0 50 100 150 200 250 300 Wanda Nowicka Źródło: PRESS-SERVICE Monitoring Mediów Katarzyna Piekarska Joanna Mucha Wykres 24. Liczba wypowiedzi kobiet-polityków w poszczególnych stacjach Anna Fotyga Beata Szydło El bieta Jakubiak Ewa Kopacz Małgorzata Kidawa-Błońska Źródło: PRESS-SERVICE Monitoring Mediów 0 20 40 60 80 100 120 140 160 Źródło: PRESS-SERVICE Monitoring MediówWykres 23. Liczba wypowiedzi kobiet-politykówW czterech głównych wydaniach serwisów informacyjnych kobietą-polityk wypowiadającą się Panorama Fakty 21,49% 30,85%najczęściej jest Małgorzata Kidawa-Błońska.Reprezentantka PO pojawiła się w badanym okresie w serwisach informacyjnych 145 razy.Wyprzedziła ona znacznie pozostałe panie. Na drugim miejscu uplasowała się Ewa Kopacz.Na trzeciej pozycji znalazła się El bieta Jakubiak z PJN. Kolejne pozycje zajęły Beata Szydło, Wiadomości 21,60%Anna Fotyga oraz Joanna Mucha. Fakty najczęściej oddają przestrzeń medialną kobietom Wydarzeniapolityki. W Panoramie natomiast najrzadziej panie prezentują swoje racje. 26,06% Wykres 25. Udział poszczególnych stacji w emitowaniu wypowiedzi kobiet-polityków Strona 15 media intelligence
 • 16. Raport medialny VI-XII 2011 Wiadomości | Panorama | Wydarzenia | Fakty Fakty Wydarzenia Panorama Wiadomości Wiadomości Wydarzenia 22,84% Fakty 35,62% Panorama Wydarzenia Wiadomości 19,11% Fakty Panorama 22,43% 0:00:00 0:00:03 0:00:05 0:00:08 0:00:10 0:00:13 0:00:16 0:00:18 0:00:21 0:00:23 0:00:26 Źródło: PRESS-SERVICE Monitoring Mediów Źródło: PRESS-SERVICE Monitoring Mediów Wykres 27. Udział procentowy czasu emisji wypowiedzi kobiet-politykówWykres 26. Czas wypowiedzi kobiet-polityków w poszczególnych serwisach informacyjnych w poszczególnych serwisach Najwięcej czasu poświęciły na wypowiedzi kobiet-polityków Fakty. Łączny czas ich wypowiedzi wyniósł ponad 39 minut, co znacznie przewy sza czas emisji w pozostałych stacjach. Najmniej czasu paniom-politykom poświęciły Wiadomości. Jest to o tyle ciekawe, e Wiadomości pod względem liczby wypowiedzi kobiet przewy szyły Panoramę. Mimo tego to serwis informacyjny TVP 2 poświęcił więcej czasu na zaprezentowanie stanowiska kobiet. Wypowiedzi pań polskiej polityki zajęły w sumie godzinę i 51 minut czasu antenowego. Jest to jednak niewiele w porównaniu choćby z czasem poświęconym Donaldowi Tuskowi, który wypowiadał się przez 2 godziny i 42 minut. Strona 16 media intelligence
 • 17. Raport medialny VI-XII 2011 Wiadomości | Panorama | Wydarzenia | Fakty Fakty Panorama Wiadomości Wydarzenia Joanna Senyszyn Iwona Śledzińska-Katarasińska Barbara Kudrycka Krystyna Łybacka Marzena Wróbel Małgorzata Kidawa-Błońska od czerwca do grudnia 2011 roku wypowiadała się Hanna Gronkiewicz-Waltz Joanna Kluzik-Rostkowska w czterech głównych serwisach informacyjnych najczęściej i najdłu ej. Drugie miejsce Katarzyna Hall nale y do Ewy Kopacz, trzecie do El biety Jakubiak. Interesująco przedstawia się Jolanta Fedak Beata Kempa sytuacja na pozycji czwartej i piątej. Mimo e Beata Szydło wypowiadała się Jadwiga Wiśniewska Ewa Kierzkowska częściej ni Anna Fotyga, to wypowiedzi tej drugiej zajęły więcej antenowego czasu. Wanda Nowicka Wanda Nowicka wypowiadała się w mediach częściej, ale krócej. Dłu sze wypowiedzi Katarzyna Piekarska Joanna Mucha ni posłanka Ruchu Palikota formułowały Beata Kempa i Joanna Kluzik-Rostkowska. Anna Fotyga Beata Szydło El bieta Jakubiak Ewa Kopacz Małgorzata Kidawa-Błońska 0 20 40 60 80 100 120 140 160 Źródło: PRESS-SERVICE Monitoring MediówWykres 28. Liczba wystąpień kobiet-polityków w poszczególnych serwisach informacyjnych Strona 17 media intelligence
 • 18. Raport medialny VI-XII 2011Wiadomości | Panorama | Wydarzenia | Fakty Podsumowanie • Częściej w czterech głównych serwisach informacyjnych decydowano się na wypowiedź mę czyzn ni kobiet (spośród wszystkich wypowiedzi, jakie pojawiły się od czerwca do grudnia 2011 roku a 77,18 proc. z nich to głosy męskie). • Kobiety nieco częściej ni mę czyźni prowadziły serwisy informacyjne (biorąc pod uwagę ogólną liczbę materiałów medialnych). • A 51,45 proc. ze wszystkich materiałów stworzyli panowie. Panie natomiast są autorkami 31,54 proc. minireporta y. • Kobiece wypowiedzi najczęściej pojawiały się w dzienniku telewizyjnym Polsatu, najrzadziej w Faktach. • Na wypowiedzi kobiet najczęściej powoływano się w tematach społecznych, obyczajowych. Natomiast mę czyźni najchętniej zabierali głos, komentując kwestie polityczne. • Materiały dotyczące tematów społecznych, w których najczęściej proszono kobiety o wypowiedzi, emitowała głównie Panorama. • Dziennikarze Faktów najczęściej prosili o opinie panie w tematach politycznych. • Reporterzy serwisów informacyjnych najczęściej pytali o opinię kobietę-anonimową, bez podawania jej imienia i nazwiska. • Twórcy serwisów informacyjnych często prosili o wypowiedź kobiety działające politycznie. Posiłkowano się tak e krótkimi wypowiedziami pań – mieszkanek danych miejscowości, obywatelek danych państw, najczęściej nie wymienianych z imienia i nazwiska. Do najpopularniejszych ról, w jakich chętnie pokazywane są kobiety w serwisach informacyjnych, nale ą matka, ona, siostra, córka. Wspomniane role rodzinne znalazły się na trzeciej pozycji. • W czterech głównych wydaniach serwisów informacyjnych kobietą-polityk wypowiadającą się najczęściej od czerwca do grudnia 2011 roku jest Małgorzata Kidawa- Błońska. • Najwięcej czasu antenowego na wypowiedzi kobiet – polityków poświęciły Fakty.Strona 18 media intelligence
 • 19. Raport medialny VI-XII 2011Wiadomości | Panorama | Wydarzenia | Fakty PRESS-SERVICE Monitoring Mediów Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 19 60-782 Poznań, Polska tel./fax: +48 61 66 26 005 e-mail: biuro@press-service.com.pl www.press-service.com.plStrona 19 media intelligence

Related Documents