Oficiální pravidla soutěže Prezentiáda
pořádané občanským sdružením
Student Cyber Games
1 SYSTÉM SOUTĚŽE
1.1 Obecná pravidla
1.1.1 Soutěž zahrnuje celkem 3 úrovně, jimiž jsou:
U1 - celorepubl...
webového rozhraní pořadatele do určeného data odeslat svoji soutěžní
prezentaci.
1.3 Soutěžní prezentace
1.3.1 Prezen...
1.4.5 V předem stanovené datum oznámí organizátoři na svých webových
stránkách a dále prostřednictvím e-mailu názvy týmů p...
1.5.7.2 Vizuální zpracování prezentace - porota hodnotí především
vizuální atraktivitu a dodržení základních doporuč...
1.6.6 Při registraci týmu v den CRF odevzdají na CD svou prezentaci
pořadatelům. Od tohoto okamžiku již soutěžní týmy nesm...
3.1.3 Za slovní napadení se považuje urážení rozhodčího, soupeře, diváka
nebo jiné osoby. Jedná se o urážlivé vyjádření, k...
of 7

Pravidla soutěže Prezentiáda (2010)

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Pravidla soutěže Prezentiáda (2010)

  • 1. Oficiální pravidla soutěže Prezentiáda pořádané občanským sdružením Student Cyber Games
  • 2. 1 SYSTÉM SOUTĚŽE 1.1 Obecná pravidla 1.1.1 Soutěž zahrnuje celkem 3 úrovně, jimiž jsou: U1 - celorepublikové finále (dále CRF) U2 - krajské kolo (dále KK) U3 - nominační kolo (dále NK) 1.1.2 Soutěž je zahájena nominačním kolem, z něhož nejlepší týmy postupují do krajského kola. Vítězové krajských kol se nakonec utkají v celorepublikovém finále. 1.2 Soutěžní tým 1.2.1 Školou nominovaný tým se musí skládat z právě tří soutěžících, přičemž jeden z nich musí být určen jako kapitán týmu, který je jako jediný oprávněn v průběhu celé soutěže komunikovat s pořadateli. Soutěžní tým musí ve všech kolech zůstat ve stejném složení. Ve výjimečných případech může být donominován náhradník, pouze však na základě písemné žádosti, která musí být schválena vedením soutěže. 1.2.2 Nominovaný tým si smí k tvorbě .ppt (popř. .pptx) prezentace přizvat na pomoc jím zvoleného pedagoga. V případě postupu soutěžního týmu do krajského kola, potažmo celorepublikového finále, je i tento pedadog pořadatelem pozván na prezentační setkání. Během něj však nesmí do samotné verbální prezentace nominovaného týmu nikterak zasahovat a má pozici diváka. 1.2.3 Během krajského kola i finále musí být přítomen celý tým. Pokud jeden nebo více členů chybí nebo se dostaví náhradník, který nebyl schválen, tým není připuštěn k prezentaci. 1.2.4 Způsob, jakým se na škole vybere soutěžní tým, je zcela v dispozici školy. 1.2.5 Každá škola smí pro soutěž nominovat maximálně jeden soutěžní tým. 1.2.6 Aby byl tým připuštěn do soutěže, musí do předem známého data provést registraci na webových stránkách soutěže, a to tak že správně a úplně uvede veškeré požadované údaje. Dále musí prostřednictvím Student Cyber Games, občanské sdružení podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, IČ 26678586, Veveří 24, 602 00 Brno, Česká republika, www.scg.cz 2
  • 3. webového rozhraní pořadatele do určeného data odeslat svoji soutěžní prezentaci. 1.3 Soutěžní prezentace 1.3.1 Prezentace nesmí překročit datovou velikost 5MB, avšak není omezena počtem slidů. Prezentace musí být zaslána ve formátu .ppt nebo .pptx. Jiné formáty prezentace nejsou přípustné. Obdržení prezentace přesahující velikost 5 MB nebo uložené v jiném formátu než .ppt nebo .pptx nebude pořadateli vůbec bráno v potaz. 1.3.2 Vizuální vzhled prezentace je v dispozici soutěžních týmů, avšak první a poslední slide musí mít pořadateli určenou podobu. Ta je k nalezení na webových stránkách soutěže v oddílu Dispozice. 1.3.3 Tématem soutěžní prezentace pro nominační a krajské kolo je “Moje škola”. 1.4 Úroveň U3 (nominační kolo) 1.4.1 Účelem této úrovně je vybrat z platně zaregistrovaných týmů ty nejlepší, které se následně utkají v KK. 1.4.2 Do KK postupuje v každém kraji právě 11 týmů s nejlépe ohodnocenou prezentací a dále 1 tým z pořadatelské školy. 1.4.3 Nejlepších 11 týmů je vybráno na základě hodnocení, které se provádí na základě předem zveřejněných kritérií dle bodu 1.4.4. 1.4.4 Prezentace budou hodnoceny na základě následujících kritérií: 1.4.4.1 Grafické zpracování prezentace - hodnotí se především vizuální atraktivita a dodržení základních doporučených postupů při tvorbě prezentace. V potaz při hodnocení se však berou také logická ucelenost, obsahová provázanost a struktura, vhodný poměr mezi textem a grafickými prvky, kvalita vložených grafických prvků a dalších vizuálních pomůcek, čitelnost textu, barevné ladění prezentace a celková grafická jednotnost apod. Za tuto oblast může tým obdržet až 60 bodů. 1.4.4.2 Zvolené téma - hodnotí se například atraktivita tématu, vtipnost a originalita, vztah ke kmenové škole, schopnost prezentace zaujmout, stejně jako dodržení zadání zveřejněného na webových stránkách soutěže a v pozvánkách. Za tuto položku tým obdrží maximálně 40 bodů. Student Cyber Games, občanské sdružení podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, IČ 26678586, Veveří 24, 602 00 Brno, Česká republika, www.scg.cz 3
  • 4. 1.4.5 V předem stanovené datum oznámí organizátoři na svých webových stránkách a dále prostřednictvím e-mailu názvy týmů postupujících do KK. Všechny týmy, které do soutěže zaslaly prezentaci a nepostoupily do krajských kol, budou informovány o dosaženém počtu bodů. 1.4.6 Týmy zastupující pořadatelské školy se musí taktéž (podle bodu 1.2.6) do vymezeného data registrovat a prezentaci nahrát. Účast na KK mají však zajištěnu bez ohledu na bodové ohodnocení prezentace. 1.5 Úroveň U2 (krajské kolo) 1.5.1 Účelem této úrovně je vybrat 14 nejúspěšnějších týmů, kterým bude umožněno účastnit se CRF. Pokud nebude organizátory určeno před začátkem první prezentace jinak, postupuje z každého KK do CRF právě jeden tým. 1.5.2 Na této úrovni se střetávají týmy vybrané v rámci U3. Týmy jsou povinny účastnit se prezentačního setkání pořádaného v tom kraji, ve kterém se nachází škola, jíž reprezentují. V případě, že soutěž na úrovni U2 nebude v některém z krajů pořádána, jsou týmy povinny zúčastnit se prezentačního setkání dle pokynů pořadatelů. 1.5.3 Týmy na KK verbálně doprovázejí prezentaci, kterou zaslali pořadatelům během NK. Zaslané prezentace se nesmí mezi registrací a KK žádným způsobem upravovat. 1.5.4 Pořadí, ve kterém soutěžní týmy prezentují své téma, je určeno na začátku setkání losem. 1.5.5 Verbální prezentace musí trvat 8-10 minut. Pokud soutěžní tým nedodrží časový limit (oběma směry), promítne se toto nedodržení do závěrečného hodnocení prezentace bodovou penalizací z celkového dosaženého skóre. Za každých započatých 30 vteřin odchylky od povoleného časového intervalu je uděleno 5 trestných bodů. 1.5.6 Během všech prezentací je v místnosti přítomna několikačlenná odborná porota, která je vybrána pořádajícím sdružením SCG. Složení poroty v každém kraji bude v předstihu uveřejněno na webových stránkách soutěže. 1.5.7 Povinností odborné poroty je bodově ohodnotit předvedené prezentace, a to na základě následujících kritérií: 1.5.7.1 Verbální a nonverbální projev - hodnotí se především plynulost ústního projevu, slovní zásoba, řeč těla a oční kontakt, a to všech členů. Maximální počet bodů získaných za toto kritérium je 40. Student Cyber Games, občanské sdružení podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, IČ 26678586, Veveří 24, 602 00 Brno, Česká republika, www.scg.cz 4
  • 5. 1.5.7.2 Vizuální zpracování prezentace - porota hodnotí především vizuální atraktivitu a dodržení základních doporučených postupů při tvorbě .ppt (popř. .pptx) prezentace. Za toto kritérium je možno obdržet až 25 bodů. 1.5.7.3 Týmová spolupráce - hodnotí se především způsob kooperace jednotlivých členů týmu. V této oblasti je možno získat až 15 bodů. 1.5.7.4 Zvolené téma - hodnotí se dodržení zadání a také atraktivita tématu. Za tuto oblast je možno obdržet až 20 bodů. 1.5.8 Každý z porotců zapisuje své hodnocení na speciálně vytvořený arch. Každý porotce smí udělit maximálně 100 bodů, a to na základě kritérií viz bod 1.5.7.-1.5.7.4. Celkové skóre je vypočteno na základě sečtení bodů od všech přítomných porotců a vyděleno počtem porotců (aritmetický průměr). 1.5.9 Po prezentaci soutěžního týmu má porota právo na položení několika doplňujících otázek. Způsob odpovědí a reakcí na položené otázky ovlivní závěrečné hodnocení. 1.5.10 Bodové ohodnocení je všem týmům sděleno až na konci setkání, po prezentacích všech zúčastněných týmů a případné poradě poroty. Na základě získaných bodů je sestaveno pořadí. 1.5.11 Během celého setkání mohou být v sále přítomny všechny soutěžní týmy včetně doprovázejících pedagogů. Připuštění dalších diváků je možné, a to na základě ústního povolení přítomným organizátorem z řad sdružení SCG. 1.6 Úroveň U1 (celorepublikové finále) 1.6.1 Účelem této úrovně je určit celkového vítěze soutěže Prezentiáda, a dále týmy, jež se umístí na 2.,3. a 4.-14. místě. 1.6.2 Během CRF postoupivší týmy opět verbálně doprovázejí prezentaci a jsou hodnoceni odbornou porotou. 1.6.3 Pořadí prezentací soutěžních týmů je určeno na začátku setkání losem. 1.6.4 Kritéria hodnocení zůstávají od KK nezměněna. 1.6.5 Na rozdíl od KK, pro CRF týmy obdrží v předem známé datum nové téma pro zpracování prezentace na CRF. Toto téma bude zasláno všem účastníkům finále e-mailem a také bude zveřejněno na webových stránkách soutěže. Student Cyber Games, občanské sdružení podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, IČ 26678586, Veveří 24, 602 00 Brno, Česká republika, www.scg.cz 5
  • 6. 1.6.6 Při registraci týmu v den CRF odevzdají na CD svou prezentaci pořadatelům. Od tohoto okamžiku již soutěžní týmy nesmějí odevzdanou prezentaci nijak upravovat. 1.6.7 Během celého finálového setkání smí být v sále přítomny všechny soutěžní týmy, včetně doprovázejících pedagogů. Připuštění dalších diváků je možné, ale pouze na základě ústního povolení přítomným organizátorem z řad sdružení SCG. 1.6.8 Vítěz CRF je celkovým vítězem soutěže Prezentiáda. 2 PREZENTAČNÍ SETKÁNÍ 2.1.1 Vedoucím setkání je pořadatel a jeho asistenti. Všechny osoby účastnící se setkání jsou povinny dbát a řídit se jejich pokyny a rozhodnutími. 2.1.2 Za porušení pravidel soutěže, neuposlechnutí pokynů pořadatele či nerespektování jeho rozhodnutí, je pořadatel oprávněn napomenout narušitele. Pokud je soutěžící napomenut podruhé, je vyloučen ze setkání. V případě závažného porušení pravidel má pořadatel možnost soutěžícího bez předchozího varování vyloučit ze setkání. 2.1.3 Delší nepřítomnost v prostorách pořádání setkání je hráč povinen ohlásit pořadateli nebo některému z jeho asistentů. Za přítomnost hráčů při začátku prezentace odpovídá kapitán týmu. 2.1.4 Pokud není soutěžní tým v době začátku jejich prezentace v kompletním složení, má pořadatel právo tým ze setkání bez náhrady vyloučit. 3 VŠEOBECNÁ PRAVIDLA CHOVÁNÍ BĚHEM SOUTĚŽE 3.1.1 Před zahájením setkání, v jeho průběhu a po jeho skončení, pokud jsou soutěžící přítomni na místě pořádání setkání, se tito nesmějí neslušně vyjadřovat, slovně a fyzicky napadat ostatní osoby či se dopouštět jiného nesportovního chování. 3.1.2 Za neslušené vyjadřování se považuje příliš hlasité vyjadřování a nevhodná a obscénní gesta jakéhokoliv druhu. Za neslušné vyjadřování se dále považuje používání běžně známých a srozumitelných sprostých slov vyslovených dostatečně nahlas a zřetelně tak, že je může slyšet pořadatel, soutěžící nebo diváci. Nevhodnými gesty jsou posunky namířené proti rozhodčím, ostatním soutěžícím a dalším osobám. Student Cyber Games, občanské sdružení podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, IČ 26678586, Veveří 24, 602 00 Brno, Česká republika, www.scg.cz 6
  • 7. 3.1.3 Za slovní napadení se považuje urážení rozhodčího, soupeře, diváka nebo jiné osoby. Jedná se o urážlivé vyjádření, které nese znaky nečestnosti, zesměšňování, pohrdání a urážky. 3.1.4 Fyzickým napadením je újmu působící dotek. 3.1.5 Nesportovním chováním je jakýkoliv nevhodný projev, který je zřetelně urážlivý a škodlivý. Nesportovním chováním je např. znervózňování a rušení soupeře během prezentace, přehnané projevy emocí, tvrzení mající škodlivý vliv na dobré jméno soutěže. 3.1.6 Za porušení pravidel obsažených v této části je pořadatel oprávněn osobu napomenout nebo ji vyloučit ze soutěže a vykázat z místa jeho konání. Student Cyber Games, občanské sdružení podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, IČ 26678586, Veveří 24, 602 00 Brno, Česká republika, www.scg.cz 7