Wielcy Matematycy Great Mathematicians
Isaac Newton <ul><li>The work on the Newton na -turalis Philosophiae Principia Mathematica, 1687 (Mathematical principles...
Cantor Georg <ul><li>Cantor initially heavily criticized by contemporary mathematicians of the time, however, were reco...
Kołmogorow Andriej <ul><li>Kolmogorov first results were, among others. theorem about three rows and the maximum inequalit...
Archimedes <ul><li>His work in mathematics that laid the foundation of mathematical thought of several valuable works of m...
Pafnutij Czebyszew <ul><li>Czebyszew poświęcił wiele uwagi problemom związanym z liczbami pierwszymi i udało mu się uzyska...
Steinhaus Hugo Dyonizy <ul><li>Steinhaus Hugo Dyonizy autor prac z zakresu teorii gier, szeregów trygonometrycznych, teori...
of 7

Prezentacja z angielskiego k&n

Published on: Mar 4, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentacja z angielskiego k&n

  • 1. Wielcy Matematycy Great Mathematicians
  • 2. Isaac Newton <ul><li>The work on the Newton na -turalis Philosophiae Principia Mathematica, 1687 (Mathematical principles of natural philosophy), at times regarded as the most outstanding work of the human mind. </li></ul><ul><li>Dzieło Newtona Philosophiae na-turalis principia mathematica, 1687 (Matematyczne zasady filozofii przyrody) bywało uznawane za najwybitniejsze dzieło ludzkiego umysłu. </li></ul>
  • 3. Cantor Georg <ul><li>Cantor initially heavily criticized by contemporary mathematicians of the time, however, were recognized and had a huge impact on the further development of mathematics. In recent years scientific work has detected some antinomies Cantor set theory, which he described. </li></ul><ul><li>Badania Cantora początkowo ostro krytykowane przez współczesnych mu matematyków z czasem znalazły jednak uznanie i wywarły olbrzymi wpływ na dalszy rozwój matematyki. W ostatnich latach pracy naukowej Cantor wykrył pewne antynomie teorii mnogości, które opisał. </li></ul>
  • 4. Kołmogorow Andriej <ul><li>Kolmogorov first results were, among others. theorem about three rows and the maximum inequality, named in his honor. Many other arguments advanced by Kolmogorov also named in his honor. Jobs Uber die analytischen Methoden in der Wahrscheinlich-keitsrechnung, gave birth to the modern theory of Markov processes. </li></ul><ul><li>Pierwszymi wynikami Kołmogorowa były m. in. twierdzenia o trzech szeregach i nierówność maksymalna, nazwane jego imieniem. Wiele innych twierdzeń sformułowanych przez Kołmogorowa nazwano również jego imieniem. Praca Uber die analytischen Methoden in der Wahrscheinlich-keitsrechnung, dała początek nowoczesnej teorii procesów Markowa. </li></ul>
  • 5. Archimedes <ul><li>His work in mathematics that laid the foundation of mathematical thought of several valuable works of mathematical stuleci.Do Archidemesa include work on the bill nieskończonociowego. </li></ul><ul><li>Jego prace z matematyki stanowiły fundament myśli matematycznej kilku stuleci.Do cenniejszych dzieł matematycznych Archimedesa należą prace dotyczące rachunku nieskończonościowego. </li></ul>
  • 6. Pafnutij Czebyszew <ul><li>Czebyszew poświęcił wiele uwagi problemom związanym z liczbami pierwszymi i udało mu się uzyskać w tej dziedzinie ciekawe wyniki. </li></ul><ul><li>Chebyshev devoted much attention to The problemu associated with prime numbers and managed to get in this field, interesting results. </li></ul>
  • 7. Steinhaus Hugo Dyonizy <ul><li>Steinhaus Hugo Dyonizy autor prac z zakresu teorii gier, szeregów trygonometrycznych, teorii funkcji rzeczywistych, analizy funkcjonalnej, szeregów ortogonalnych, topologii, teorii mnogości oraz zastosowań i popularyzacji matematyki. </li></ul><ul><li>Steinhaus Hugo Dyonizy author of Works on game theory, trigonometric series, The theory of real functions, functional analysis, orthogonal series, topology, set theory and The application and popularization of mathematics. </li></ul>

Related Documents