NAPON
Ako imam električno polje imam
i napon
NAPON
Za premještanje nabijenih čestica u
električnom polju potreban je rad.
NAPON
između dvije točke je rad koji treba obaviti
kada jedinični naboj q premještamo iz
jedne točke električnog polja u d...
NAPON
W
U =
q
gdje je W – rad (J), q – jedinični naboj (C),
U – napon (V)
Mjerna jedinica za električni napon i potencijal...
NAPON
Napon je razlika potencijala između dvije točke
U = φ1 – φ2 gdje je φ1 – potencijal u prvoj točki
(V), φ2 – potencij...
NAPON
k
1 1
W = Qq( − )
εr
rA rB
W - rad koji je potrebno uložiti da naboj q
premjestimo iz točke A u točku B u električno...
Potencijal točkastog naboja Q jednak
je:
 
k Q
ϕ=
εr r
gdje je k = 9 109 NC-2m2, εr – relativna
permitivnost sredstva, r...
Ekvipotencijalne plohe
– dobijemo ako u električnom polju
spojimo sve točke istog potencijala. 
Dvije paralelne nabijene ploče
U = Ed
U – napon između dvije ploče (V)
E – el. polje između dvije ploče (V/m)
d – udaljeno...
Dvije paralelne nabijene ploče
U = Ed
U – napon između dvije ploče (V)
E – el. polje između dvije ploče (V/m)
d – udaljeno...
of 10

Napon 13

Published on: Mar 3, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Napon 13

  • 1. NAPON Ako imam električno polje imam i napon
  • 2. NAPON Za premještanje nabijenih čestica u električnom polju potreban je rad.
  • 3. NAPON između dvije točke je rad koji treba obaviti kada jedinični naboj q premještamo iz jedne točke električnog polja u drugu.
  • 4. NAPON W U = q gdje je W – rad (J), q – jedinični naboj (C), U – napon (V) Mjerna jedinica za električni napon i potencijal je Volt (V)
  • 5. NAPON Napon je razlika potencijala između dvije točke U = φ1 – φ2 gdje je φ1 – potencijal u prvoj točki (V), φ2 – potencijal u drugoj točki (V)
  • 6. NAPON k 1 1 W = Qq( − ) εr rA rB W - rad koji je potrebno uložiti da naboj q premjestimo iz točke A u točku B u električnom polju točkastog naboja Q rA – položaj naboja q prije premještanja, rB – položaj naboja q nakon premještanja
  • 7. Potencijal točkastog naboja Q jednak je:   k Q ϕ= εr r gdje je k = 9 109 NC-2m2, εr – relativna permitivnost sredstva, r – udaljenost od naboja Q (m)
  • 8. Ekvipotencijalne plohe – dobijemo ako u električnom polju spojimo sve točke istog potencijala.
  • 9. Dvije paralelne nabijene ploče U = Ed U – napon između dvije ploče (V) E – el. polje između dvije ploče (V/m) d – udaljenost između ploča (m)
  • 10. Dvije paralelne nabijene ploče U = Ed U – napon između dvije ploče (V) E – el. polje između dvije ploče (V/m) d – udaljenost između ploča (m)

Related Documents