<ul><li>Ce este Promocoop ? </li></ul><ul><li>Promov ă m pe internet cooperativele meste ş ug ă re ş ti, produsele ş i se...
<ul><li>Promocoop , economie socială pe web ? </li></ul><ul><li>Nu este nevoie să reţineţi adresa noastră, ne veţi găsi ...
<ul><li>Condiţii favorabile apari ţ iei ( în 2005): </li></ul><ul><li>Existau p rimele site-uri î n Coopera ţ ia Me ş t...
<ul><li>Î nceputurile (2006 – 2007): </li></ul><ul><li>Magazinul de artizanat ş i apoi un portal  ”de ultimă generaţie” ,...
<ul><li>Primele dificultăţi  : </li></ul><ul><li>C ooperativele nu se î nscriu, nici m ă car gratuit ! </li></ul><ul><li...
<ul><li>Acumulări cantitative şi calitative : </li></ul><ul><li>Creşte numărul cooperativelor înscrise (unele dintre ele î...
<ul><li>Etapa actuală (de la începutul lui 2011) </li></ul><ul><li>SCM Publiter reconsideră rentabilitatea portalului, se ...
<ul><li>Impactul economic </li></ul><ul><li>C re ş tere a venituri lor membri lor , prin eliminarea intermediarilor . </...
<ul><li>Impactul social </li></ul><ul><li>Promovare a tradi ţ ii lor na ţ ionale - artizanat, me ş te ş uguri tradi ...
<ul><li>Caracterul inovativ </li></ul><ul><li>M agazin ş i portal online pentru membri i cooperatori (unii izola ţ i geo...
<ul><li>Obiective imediate </li></ul><ul><li>S us ţ inerea costurilor de func ţ ionare ale proiectului promocoop </li></...
Mulţumesc pentru atenţia acordată ! Ing. Dan Turbeţeanu Webmaster şi administrator al p romocoop.ro [email_address] , [...
of 12

Prezentare promocoop

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      Business      Design      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentare promocoop

 • 1. <ul><li>Ce este Promocoop ? </li></ul><ul><li>Promov ă m pe internet cooperativele meste ş ug ă re ş ti, produsele ş i serviciile acestora. Cooperativele dispun de minisite-uri cu pagini distincte de prezentare, de contact (cu datele complete) precum şi câte 5 produse reprezentative. </li></ul><ul><li>Promocoop.ro este o veritabilă poartă deschisă spre domeniul cooperaţiei meşteşugăreşti: cuprinde şi un magazin de artizanat foarte reprezentativ, articole scrise, newsletter şi forum pe teme cooperatiste, tutoriale video, pagini de informare, fluxuri RSS, o comunitate social media “Prieteni artizanat şi artă populară” . </li></ul>www.promocoop.ro
 • 2. <ul><li>Promocoop , economie socială pe web ? </li></ul><ul><li>Nu este nevoie să reţineţi adresa noastră, ne veţi găsi cu siguranţă când veţi avea nevoie de noi: suntem primii în Google în domeniile “artizanat”, “art ă popular ă ”, “coopera ţ ie” şi avem poziţii de invidiat la “industrie uşoară”, “industria lemnului”, “meşteşuguri artizanale” etc. </li></ul><ul><li>Ca şi în economia reală, pe internet domeniul nostru de activitate nu prezintă un foarte mare interes pentru economia particulară orientată spre profit iar intervenţia statului este redusă. Persoane individuale sau grupuri ( ex: cooperative ) organizează mecanisme de suplinire a acestor lipsuri - iniţiative de economie socială </li></ul>www.promocoop.ro
 • 3. <ul><li>Condiţii favorabile apari ţ iei ( în 2005): </li></ul><ul><li>Existau p rimele site-uri î n Coopera ţ ia Me ş te ş ug ă reasc ă </li></ul><ul><li>SCM Publiter (promotorul proiectului Promocoop) include î n domeniul de activit ăţ i ş i webdesignul </li></ul><ul><li>P rin parteneriat, Camera Me ş te ş ugarilor din Koblenz (Germania) ne ofer ă un soft pentru magazin online </li></ul>www.promocoop.ro
 • 4. <ul><li>Î nceputurile (2006 – 2007): </li></ul><ul><li>Magazinul de artizanat ş i apoi un portal  ”de ultimă generaţie” , realizate cu soft gratuit . </li></ul><ul><li>Primele d evize mobilizatoare : “Avem un portal, cum proced ăm ?”, “Nu ave ţ i nevoie dec â t de o adres ă de e-mail, restul îl facem noi !”  - perfect adevărate! </li></ul><ul><li>Primele contacte de afar ă . </li></ul>www.promocoop.ro
 • 5. <ul><li>Primele dificultăţi  : </li></ul><ul><li>C ooperativele nu se î nscriu, nici m ă car gratuit ! </li></ul><ul><li>C ampania de publicitate î n Gazeta Via ţ aCM nu duce la ameliorarea situa ţ i ei. </li></ul><ul><li>Nu primim linkuri pe site-ul UCECOM, de sus ţ inere ce s ă mai vorbim… </li></ul>www.promocoop.ro
 • 6. <ul><li>Acumulări cantitative şi calitative : </li></ul><ul><li>Creşte numărul cooperativelor înscrise (unele dintre ele în mod involuntar, pe la târguri, cu poze de produse făcute în standuri), </li></ul><ul><li>în special cele care au producţie şi, mai ales, cele cu pliante publicitare realizate la SCM Publiter. </li></ul><ul><li>A par newsletterul, forumul, tutorialele video , sondajele de opinie, fluxuri RSS, grupul de social media (ne extindem î n afara coopera ţ iei) etc. Magazinul capătă notorietate. </li></ul><ul><li>O ptimizare web ş i promovare (gratuit ă , evident) la maxim </li></ul>www.promocoop.ro
 • 7. <ul><li>Etapa actuală (de la începutul lui 2011) </li></ul><ul><li>SCM Publiter reconsideră rentabilitatea portalului, se solicită cooperativelor înscrise o contribuţie lunară modică. Unele se retrag în schimb altele - relevant - încheie contracte. Sunt înscrişi şi primii meşteşugari individuali. </li></ul><ul><li>Probleme noi: lipsă de activitate (şi de produse) a unor cooperative, “concurenţa” între portal şi magazin privind accesările online! </li></ul><ul><li>Abia în acest context dificil realizăm că promocoop este o iniţiativă de economie socială, care trebuie continuată. </li></ul><ul><li>Mai departe, argumentele: </li></ul>www.promocoop.ro
 • 8. <ul><li>Impactul economic </li></ul><ul><li>C re ş tere a venituri lor membri lor , prin eliminarea intermediarilor . </li></ul><ul><li>F ac i li t area accesului pe pia ţă al cooperativelor cu dificultăţi ş i </li></ul><ul><li>promovare a de rela ţ ii comerciale online cu cheltuieli minime. </li></ul><ul><li>R evitalizare a pi eţei specific e de artizanat, deschidere a spre exterior </li></ul><ul><li>D ialog cu clientii şi prospectare a pi eţei conduc la diversificarea sortimentală a produselor, îmbinarea tradiţional-modern. </li></ul><ul><li>Creşterea activit ăţ i i la produc ă tori , revigorare me ş te ş uguri î n zon ă. </li></ul>www.promocoop.ro
 • 9. <ul><li>Impactul social </li></ul><ul><li>Promovare a tradi ţ ii lor na ţ ionale - artizanat, me ş te ş uguri tradi ţ ionale </li></ul><ul><li>D ezvoltare a de competen ţ e specifice IT . </li></ul><ul><li>C reare a unei comunităţi online a meşteşugarilor cu posibilitatea cunoa ş terii reciproce, a contactelor şi desf ăş ur ă rii de evenimente . </li></ul><ul><li>Î mbun ătăţ ire a nivelului de trai / reducerea riscului s ără ciei prin cre ş terea veniturilor membrilor coperatori ş i me ş te ş ugarilor individual i  ca urmare a l ă rgirii pie ţe i de desfacere a produselor artizanale, tradi ţ ionale şi nu numai. </li></ul>www.promocoop.ro
 • 10. <ul><li>Caracterul inovativ </li></ul><ul><li>M agazin ş i portal online pentru membri i cooperatori (unii izola ţ i geografic sau cu deficien ţ e de mijloace ş i personal IT) . </li></ul><ul><li>A similarea unor experien ţ e similare din str ă in ă tate, realizarea unui model valabil pentru organiza ţ ii bazate pe m u nca individual ă. </li></ul><ul><li>F acilit ăţi noi pentru valorificare î n str ăi n ă tate şi iniţierea modului de distribu ţ ie online . </li></ul><ul><li>F lexibi l itate ş i diversi ficare a activit ăţ ii membrilor, dezvoltare creativ ă pe î ntreg lan ţ ul de produc ţ ie desfacere . </li></ul>www.promocoop.ro
 • 11. <ul><li>Obiective imediate </li></ul><ul><li>S us ţ inerea costurilor de func ţ ionare ale proiectului promocoop </li></ul><ul><li>fie printr-o formă contributiv ă a membrilor ( î n sistem mutual , cât mai puţin de la cât mai mulţi ) fie integral de către UCECOM. </li></ul><ul><li>Susţinerea şi popularizarea mai evidentă a proiectului de către asociaţiile teritoriale din Cooperaţia Meşteşugărească. </li></ul><ul><li>Continuarea eforturilor de actualizare şi dezvoltare a platformei tehnice de desfăşurare a proiectului de promovare pe internet a cooperativelor meşteşugăreşti – promocoop. </li></ul>www.promocoop.ro
 • 12. Mulţumesc pentru atenţia acordată ! Ing. Dan Turbeţeanu Webmaster şi administrator al p romocoop.ro [email_address] , [email_address] , www.promocoop.ro