Schemat zoptymalizowanych mechanizmów
wsparcia dla wytwórców energii elektrycznej
z odnawialnych źródeł energii lub biogaz...
2 Schemat zoptymalizowanych mechanizmów wsparcia dla wytwórców energii elektrycznej
z odnawialnych źródeł energii
2
I. Cel...
3 Schemat zoptymalizowanych mechanizmów wsparcia dla wytwórców energii elektrycznej
z odnawialnych źródeł energii
3
V. Dod...
4 Schemat zoptymalizowanych mechanizmów wsparcia dla wytwórców energii elektrycznej
z odnawialnych źródeł energii
4
A. Utr...
5 Schemat zoptymalizowanych mechanizmów wsparcia dla wytwórców energii elektrycznej
z odnawialnych źródeł energii
5
A. Utr...
6 Schemat zoptymalizowanych mechanizmów wsparcia dla wytwórców energii elektrycznej
z odnawialnych źródeł energii
6
Wytwór...
7 Schemat zoptymalizowanych mechanizmów wsparcia dla wytwórców energii elektrycznej
z odnawialnych źródeł energii
7
Obowią...
8 Schemat zoptymalizowanych mechanizmów wsparcia dla wytwórców energii elektrycznej
z odnawialnych źródeł energii
8
W celu...
9 Schemat zoptymalizowanych mechanizmów wsparcia dla wytwórców energii elektrycznej
z odnawialnych źródeł energii
9
B. Zap...
10 Schemat zoptymalizowanych mechanizmów wsparcia dla wytwórców energii elektrycznej
z odnawialnych źródeł energii
10
Łącz...
11 Schemat zoptymalizowanych mechanizmów wsparcia dla wytwórców energii elektrycznej
z odnawialnych źródeł energii
11
Wytw...
12 Schemat zoptymalizowanych mechanizmów wsparcia dla wytwórców energii elektrycznej
z odnawialnych źródeł energii
12
Elem...
13 Schemat zoptymalizowanych mechanizmów wsparcia dla wytwórców energii elektrycznej
z odnawialnych źródeł energii
13
C: W...
14 Schemat zoptymalizowanych mechanizmów wsparcia dla wytwórców energii elektrycznej
z odnawialnych źródeł energii
14
Pods...
15 Schemat zoptymalizowanych mechanizmów wsparcia dla wytwórców energii elektrycznej
z odnawialnych źródeł energii
15
Zain...
16 Schemat zoptymalizowanych mechanizmów wsparcia dla wytwórców energii elektrycznej
z odnawialnych źródeł energii
16
Wytw...
17 Schemat zoptymalizowanych mechanizmów wsparcia dla wytwórców energii elektrycznej
z odnawialnych źródeł energii
17
Proj...
18 Schemat zoptymalizowanych mechanizmów wsparcia dla wytwórców energii elektrycznej
z odnawialnych źródeł energii
18
Prze...
19 Schemat zoptymalizowanych mechanizmów wsparcia dla wytwórców energii elektrycznej
z odnawialnych źródeł energii
19
Wnio...
20 Schemat zoptymalizowanych mechanizmów wsparcia dla wytwórców energii elektrycznej
z odnawialnych źródeł energii
20
Prze...
21 Schemat zoptymalizowanych mechanizmów wsparcia dla wytwórców energii elektrycznej
z odnawialnych źródeł energii
21
Zost...
22 Schemat zoptymalizowanych mechanizmów wsparcia dla wytwórców energii elektrycznej
z odnawialnych źródeł energii
22
Twor...
23 Schemat zoptymalizowanych mechanizmów wsparcia dla wytwórców energii elektrycznej
z odnawialnych źródeł energii
23
Opła...
24 Schemat zoptymalizowanych mechanizmów wsparcia dla wytwórców energii elektrycznej
z odnawialnych źródeł energii
24
D: W...
25 Schemat zoptymalizowanych mechanizmów wsparcia dla wytwórców energii elektrycznej
z odnawialnych źródeł energii
25
I. O...
26 Schemat zoptymalizowanych mechanizmów wsparcia dla wytwórców energii elektrycznej
z odnawialnych źródeł energii
26
Bila...
27 Schemat zoptymalizowanych mechanizmów wsparcia dla wytwórców energii elektrycznej
z odnawialnych źródeł energii
27
Bila...
Pl. Trzech KrzyŜy 3/5
00-507 Warszawa
tel +48 22 693 50 00
fax +48 22 693 40 46
email mg@mg.gov.pl
web www.mg.gov.pl
Minis...
of 28

Prezentacja mg

Published on: Mar 4, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentacja mg

 • 1. Schemat zoptymalizowanych mechanizmów wsparcia dla wytwórców energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii lub biogazu rolniczego Ministerstwo Gospodarki, 17 września 2013 r.
 • 2. 2 Schemat zoptymalizowanych mechanizmów wsparcia dla wytwórców energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii 2 I. Celem dla Polski pozostaje wypełnienie zobowiązań OZE wynikających z Pakietu Energetyczno-Klimatycznego, z uwzględnieniem kosztów obciąŜających odbiorców energii oraz kosztów funkcjonowania systemu elektroenergetycznego. II. Aktualny pozostaje cel 19 % udziału energii elektrycznej z OZE do 2020 r. wyznaczony w Polityce Energetycznej Polski do 2030 r. oraz powtórzony w Krajowym Planie Działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych. III. Osiągnięcie załoŜonego celu będzie się odbywać w sposób maksymalnie przyjazny i stabilny dla inwestorów, dzięki czemu zostanie osiągnięta moŜliwość funkcjonowania (i finansowania) ich działalności po najniŜszym koszcie. IV. Najistotniejszym kryterium oceny systemu wsparcie będzie jego koszt. Niezbędne jest adresowanie wsparcia w pierwszej kolejności do sprawdzonych i opanowanych technologii, które w Polskich warunkach charakteryzują się największą stabilnością oraz najniŜszym kosztem wytwarzanej energii elektrycznej. PODSTAWOWE ZAŁOśENIA PROJEKTOWE
 • 3. 3 Schemat zoptymalizowanych mechanizmów wsparcia dla wytwórców energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii 3 V. Dodatkowe, dedykowane wsparcie będzie kierowane dla sektora MSP w celu dywersyfikacji struktury wytwarzanej energii elektrycznej oraz zapewnienia wykorzystania krajowych zasobów energetycznych. VI. Zastosowane mechanizmy wyznaczania gwarantowanej taryfy mają na celu ograniczenie poziomu wsparcia do kosztów faktycznie ponoszonych przez inwestorów, przy zachowaniu pełnej transparentności i konkurencyjności całego procesu. VII. WdraŜane rozwiązania zapewnią moŜliwość elastycznego kontrolowania ilości i struktury mocy OZE w systemie elektroenergetycznym oraz całkowitych kosztów wsparcia tych źródeł.
 • 4. 4 Schemat zoptymalizowanych mechanizmów wsparcia dla wytwórców energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii 4 A. Utrzymanie obecnego systemu wsparcia dla istniejących instalacji odnawialnych źródeł energii, co zagwarantuje poszanowanie praw nabytych dla wszystkich, którzy byli wytwórcami energii elektrycznej z OZE przed wejściem w Ŝycie nowej regulacji ustawowej. B. Zaproponowanie nowych rozwiązań dla istniejących instalacji odnawialnych źródeł energii, w celu optymalizacji rachunku ekonomicznego. C. WdroŜenie nowoczesnego systemu aukcji dla nowych i zmodernizowanych instalacji odnawialnych źródeł energii, gwarantującego maksymalizację korzyści związanych z potrzebą osiągnięcia określonego udziału OZE do 2020 roku. D. Wprowadzenie rozwiązań umoŜliwiających rozwój małoskalowej energetyki prosumenckiej słuŜącej zaspokajaniu własnych potrzeb energetycznych przez odbiorców. ZAKRES OPTYMALIZACJI
 • 5. 5 Schemat zoptymalizowanych mechanizmów wsparcia dla wytwórców energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii 5 A. Utrzymanie obecnego systemu wsparcia dla istniejących instalacji odnawialnych źródeł energii, co zagwarantuje poszanowanie praw nabytych dla wszystkich, którzy byli wytwórcami energii elektrycznej z OZE przed wejściem w Ŝycie nowej regulacji ustawowej. Celem optymalizacji jest zmniejszenie kosztów systemu wsparcia dla juŜ zrealizowanych i funkcjonujących projektów, poprzez dostosowanie wysokości wsparcia do faktycznie poniesionych kosztów, przy jednoczesnym potwierdzeniu rynkowego charakteru systemu świadectw pochodzenia. Łączny okres wsparcia dla wytwórców energii elektrycznej z OZE będzie wynosił maksymalnie 15 lat od dnia wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej za którą przysługiwało świadectwo pochodzenia, nie dłuŜej niŜ do dnia 31.12.2021 r. Opłata zastępcza zostanie ”zamroŜona” na poziomie z 2013 r. tj. 297,4 zł/MWh. Propozycja kierunkowa działań w obszarze optymalizacji istniejących rozwiązań
 • 6. 6 Schemat zoptymalizowanych mechanizmów wsparcia dla wytwórców energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii 6 Wytwórcy energii elektrycznej z OZE będą mieli prawo do świadectw pochodzenia w ilości odpowiadającej wyprodukowanej energii z OZE, z uwzględnieniem następujących działań optymalizacyjnych: Z systemu wsparcia zostaną wyłączone instalacje o łącznej zainstalowanej mocy elektrycznej powyŜej 1 MW, wykorzystujące do wytworzenia energii elektrycznej hydroenergię (od dnia wejścia w Ŝycie nowych przepisów), Zostanie ograniczony poziom wsparcia dla instalacji spalania wielopaliwowego poprzez objęcie wsparciem wyłącznie energii elektrycznej wytwarzanej w instalacjach spalania wielopaliwowego do poziomu średniej ilości energii elektrycznej wytworzonej w latach 2011-2012 (od dnia wejścia w Ŝycie nowych przepisów) oraz redukcję ilości przysługujących świadectw pochodzenia do 0,5/MWh (od dnia wejścia w Ŝycie nowych przepisów).
 • 7. 7 Schemat zoptymalizowanych mechanizmów wsparcia dla wytwórców energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii 7 Obowiązek OZE będzie ustalany corocznie w oparciu o: Prognozę ilości energii elektrycznej z OZE objętej systemem świadectw pochodzenia (tendencja spadkowa wynikająca z ”opuszczania systemu” przez kolejne instalacje) – im mniejsza ilość energii objęta systemem świadectw pochodzenia tym mniejszy obowiązek. Prognozę sprzedaŜy energii elektrycznej do odbiorców końcowych – im większa sprzedaŜ energii elektrycznej tym mniejszy obowiązek. Wyłączenia z obowiązku uzyskania i przedstawienia do umorzenia przed Prezesem URE świadectw pochodzenia (odbiorcy energochłonni) – im większe wyłączenia, tym większy obowiązek dla pozostałych ”zobowiązanych”. Cel dla OZE wynikający z zewnętrznych zobowiązań Polski (Pakiet Energetyczno- Klimatyczny).
 • 8. 8 Schemat zoptymalizowanych mechanizmów wsparcia dla wytwórców energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii 8 W celu zachowania pełnej transparentności, konkurencyjności i płynności rynku praw majątkowych zostaną wprowadzone następujące rozwiązania: obowiązek obrotu świadectwami pochodzenia na Towarowej Giełdzie Energii S.A. (do rozstrzygnięcia pozostaje procentowa wysokość przedmiotowego obowiązku: np. – sprzedaŜ nie mniej niŜ 30% praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia od dnia wejścia w Ŝycie nowych przepisów do dnia 31 grudnia 2015 r. – sprzedaŜ nie mniej niŜ 50% praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia od dnia 1 stycznia 2016 r. – ”termin waŜności” dla świadectw pochodzenia wydanych przed dniem wejścia w Ŝycie ustawy (24 miesiące od wejścia w Ŝycie nowych przepisów) oraz wydanych po dniu wejścia w Ŝycie ustawy (24 miesiące od daty wydania przez Prezesa URE). ograniczenie moŜliwości realizacji obowiązku poprzez uiszczanie opłaty zastępczej w sytuacji, gdy cena świadectw pochodzenia na TGE S.A. będzie niŜsza niŜ 75% wartości opłaty zastępczej przez okres co najmniej 1 miesiąca.
 • 9. 9 Schemat zoptymalizowanych mechanizmów wsparcia dla wytwórców energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii 9 B. Zaproponowanie nowych rozwiązań dla istniejących instalacji odnawialnych źródeł energii, w celu optymalizacji rachunku ekonomicznego. W celu umoŜliwienia dostępu do nowego, stabilnego systemu wsparcia dla zrealizowanych i funkcjonujących projektów proponuje się wprowadzenie nowych rozwiązań alternatywnych. Wytwórcy energii elektrycznej z OZE (z wyłączeniem wytwórców energii elektrycznej w instalacjach spalania wielopaliwowego oraz elektrowniach wodnych powyŜej 1 MW) będą mieli wybór pomiędzy zachowaniem obecnych zasad wsparcia opartych na świadectwach pochodzenia (prawa nabyte) lub zadeklarowaniem chęci przystąpienia do nowego systemu aukcyjnego, dedykowanego wyłącznie inwestycjom juŜ zrealizowanym. Wytwórca energii elektrycznej z OZE będzie mógł dokonać wyboru pomiędzy ww. rozwiązaniami w ciągu 2 lat od wejścia w Ŝycie nowych przepisów. Propozycja kierunkowa działań w obszarze nowych rozwiązań dla istniejących instalacji
 • 10. 10 Schemat zoptymalizowanych mechanizmów wsparcia dla wytwórców energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii 10 Łączny okres wsparcia dla wytwórców energii elektrycznej z OZE będzie wynosił maksymalnie 15 lat od dnia wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej za którą przysługiwało świadectwo pochodzenia, z uwzględnieniem okresu wsparcia w systemie świadectw pochodzenia, wg. następującej formuły: Wsparcie przez okres X lat w systemie świadectw pochodzenia oraz wsparcie przez 15-X lat ceną określoną poprzez system aukcji (np. 4 lata w systemie świadectw pochodzenia oraz (15-4) = 11 lat w systemie taryfy określonej przez mechanizm aukcyjny). Warunki konkurencji pomiędzy wszystkimi podmiotami zostaną osiągnięte za pomocą: Podziału instalacji przystępujących do aukcji według kryterium mocy zainstalowanej (powyŜej 40kW do 1 MW i powyŜej 1 MW), Limitowania wysokości budŜetu i przeprowadzania duŜej liczby małych aukcji. Przedmiotem aukcji będzie ilość wyprodukowanej energii elektrycznej, w danym okresie czasu. Kryterium aukcji będzie cena za wytworzoną 1 MWh energii elektrycznej lub 1 m³ biogazu rolniczego.
 • 11. 11 Schemat zoptymalizowanych mechanizmów wsparcia dla wytwórców energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii 11 Wytwarzanie energii elektrycznej powinno rozpocząć się najpóźniej od początku miesiąca następującego po miesiącu w którym wytwórca wygrał aukcję. Stawka ustalona w wyniku aukcji pozostaje niezmienna przez okres określony zgodnie z powyŜszymi kryteriami. Wytwórca energii elektrycznej z OZE będzie miał obowiązek jej sprzedaŜy po ustalonej cenie (do ilości produkcji zadeklarowanej w aukcji), nawet jeśli cena rynkowa energii elektrycznej będzie wyŜsza, pod rygorem zwrotu dotychczas otrzymanego wsparcia (liczonego jako róŜnica pomiędzy ceną z aukcji, a rynkową ceną energii elektrycznej w danym okresie, powiększona o 30%). Ilość energii elektrycznej objętej wsparciem w nowym systemie aukcyjnym dedykowanym istniejącym obiektom zostanie ustalona z oparciu o: Ilość energii elektrycznej wytwarzanej w istniejących instalacjach korzystających z systemu wsparcia opartego na świadectwach pochodzenia. Wyliczoną górną granicę rocznego kosztu systemu wsparcia dla projektów zaakceptowanych w ramach aukcji.
 • 12. 12 Schemat zoptymalizowanych mechanizmów wsparcia dla wytwórców energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii 12 Elementem aukcji będzie cena referencyjna za jednostkę energii elektrycznej z uwzględnieniem zainstalowanej mocy elektrycznej lub wydajności wytwarzania biogazu rolniczego. Celem tego narzędzia jest zminimalizowanie ryzyka nadmiernego wsparcia (np. w wyniku zmów cenowych). Oferty przekraczające cenę referencyjną zostaną odrzucone. Cena referencyjna zostanie wyznaczona w oparciu o cenę rynkową świadectwa pochodzenia (wyliczoną z okresu 24 miesięcy przed dniem wejścia w Ŝycie nowych przepisów) oraz cenę energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym z poprzedniego roku (ustaloną przez Prezesa URE), co zapewni utrzymanie niskiego kosztu wsparcia.
 • 13. 13 Schemat zoptymalizowanych mechanizmów wsparcia dla wytwórców energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii 13 C: WdroŜenie nowoczesnego systemu aukcji dla nowych i zmodernizowanych instalacji odnawialnych źródeł energii, gwarantującego maksymalizację korzyści związanych z potrzebą osiągnięcia określonego udziału OZE do 2020 roku. Propozycja kierunkowa działań w obszarze mechanizmu aukcji dla nowych instalacji Instalacje OZE o mocy zainstalowanej powyŜej 50 MWe wytwarzające energię elektryczną z biomasy, a takŜe instalacje spalania wielopaliwowego nie będą korzystały z systemu wsparcia opartego na mechanizmie aukcji. Minimum ¼ środków z opłaty OZE alokowana będzie na zakup energii elektrycznej z instalacji lub biogazu rolniczego w przedziale mocy powyŜej 40 kWe do 1 MWe., a w zakresie produkcji biogazu rolniczego powyŜej 160 tys. m³/rok do 4 mln m³/rok.. Przedmiotem aukcji będzie określona przez Prezesa URE ilość wyprodukowanej energii elektrycznej lub biogazu rolniczego przez okres 15 lat od dnia wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej lub biogazu rolniczego w instalacji OZE za które przysługiwało wsparcie z mechanizmu aukcyjnego, w podziale na poszczególne lata bez moŜliwości przenoszenia pomiędzy latami.
 • 14. 14 Schemat zoptymalizowanych mechanizmów wsparcia dla wytwórców energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii 14 Podstawowym kryterium wyboru projektów będzie cena za wytworzoną 1 MWh energii elektrycznej lub 1 m³ biogazu rolniczego. Oprócz ceny mogą być przyjęte dodatkowe kryteria oceny projektów np. kryterium stabilności. W aukcji mogą uczestniczyć przedsiębiorcy oferujący wyłącznie nowe projekty które: wykorzystują urządzenia nie starsze niŜ 4 lata przed dniem wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej lub biogazu rolniczego za którą przysługiwało wsparcie z mechanizmu aukcyjnego, oraz dotychczas nie korzystały z bezzwrotnego wsparcia inwestycyjnego, z wyłączeniem pomocy de minimis. PowyŜsze ograniczenie nie będzie obowiązywać w przypadku modernizacji istniejącej instalacji odnawialnego źródła energii lub modernizacji instalacji niestanowiącej instalacji odnawialnego źródła energii w wyniku której powstała instalacja odnawialnego źródła energii, pod warunkiem Ŝe łącznie spełnione zostaną następujące warunki: W wyniku modernizacji nastąpi przyrost mocy zainstalowanej energii elektrycznej lub przyrost wydajności wytwarzania biogazu rolniczego,
 • 15. 15 Schemat zoptymalizowanych mechanizmów wsparcia dla wytwórców energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii 15 Zainstalowane zostały urządzenia wchodzące w skład instalacji odnawialnego źródła energii, słuŜące do wytwarzania energii elektrycznej lub biogazu rolniczego, które zostały wyprodukowane nie wcześniej niŜ 4 lata przed dniem wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej lub biogazu rolniczego w zmodernizowanej instalacji, Zmodernizowana instalacja nie będzie wykorzystywana do wytwarzania energii elektrycznej z biomasy do spalania wielopaliwowego. Wsparciem zostanie objęta część wytworzonej energii elektrycznej lub biogazu rolniczego w zmodernizowanej instalacji OZE (proporcjonalnie do przyrostu mocy zainstalowanej energii elektrycznej lub przyrostu wydajności wytwarzania biogazu rolniczego. Wytwarzanie energii elektrycznej lub biogazu rolniczego powinno rozpocząć się nie później niŜ 4 lata od daty rozstrzygnięcia aukcji. Cena ustalona w wyniku aukcji pozostaje niezmienna przez okres 15 lat od dnia wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej lub biogazu rolniczego.
 • 16. 16 Schemat zoptymalizowanych mechanizmów wsparcia dla wytwórców energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii 16 Wytwórca energii elektrycznej lub biogazu rolniczego będzie miał obowiązek sprzedaŜy energii elektrycznej lub biogazu rolniczego po ustalonej cenie (do ilości produkcji zadeklarowanej w aukcji), nawet jeśli cena rynkowa będzie wyŜsza, pod rygorem zwrotu otrzymanych środków (liczonego jako róŜnica pomiędzy ceną z aukcji, a rynkową ceną energii elektrycznej w danym okresie, powiększona o 30%). Ilość energii elektrycznej lub biogazu rolniczego z projektów które zostaną zaakceptowane w wyniku aukcji zostanie ustalona przez Ministra Gospodarki z uwzględnieniem: Zapotrzebowania na dodatkową energię elektryczną lub biogaz rolniczy wytwarzane w nowych lub zmodernizowanych instalacjach OZE oraz, Górnej granicy kosztu systemu wsparcia dla projektów zaakceptowanych w ramach aukcji. W przypadku wylicytowania tej samej ceny podczas aukcji nastąpi redukcja budŜetu i przyjęcie niŜszej ceny (do poziomu który pozwala na zaakceptowanie wszystkich ofert jednocześnie bez przekroczenia budŜetu).
 • 17. 17 Schemat zoptymalizowanych mechanizmów wsparcia dla wytwórców energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii 17 Projekty ubiegające się o udział w aukcji podlegają procedurze prekwalifikacji, która ma umoŜliwić przystąpienie do realizacji inwestycji niezwłocznie po wygraniu aukcji. Prekwalifikacja jest procesem – inwestorzy mogą zgłaszać się w trybie ciągłym. Kryteria prekwalifikacji zostaną określone w rozporządzeniu wykonawczym do ustawy o OZE. Kryteria prekwalifikacji: Inwestycja zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (innymi dokumentami planistycznymi gminy), Posiadanie warunków przyłączenia (dostępne są moce przyłączeniowe, np. na podstawie: inwestycji w sieć elektroenergetyczną, upływu terminu waŜności dotychczas wydanych warunków lub odstąpienia od umowy o przyłączenie do sieci z powodu braku harmonogramu realizacji inwestycji), Uzyskanie pozwolenia środowiskowego, Udokumentowanie moŜliwości finansowych lub źródeł ich pozyskania wraz z planem finansowym przedsięwzięcia (szczegółowość dokumentacji w zaleŜności od wielkości przedsięwzięcia),
 • 18. 18 Schemat zoptymalizowanych mechanizmów wsparcia dla wytwórców energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii 18 Przedstawienie harmonogramu realizacji inwestycji, Dokumenty terminowe muszą być waŜne co najmniej 6 miesięcy od daty zgłoszenia wniosku. Za procedurę prekwalifikacji i postępowania odwoławcze odpowiedzialny jest Prezes URE Prezes URE ma 3 miesiące od daty złoŜenia wniosku na wydanie zaświadczenia o spełnieniu kryteriów prekwalifikacji Zaświadczenie waŜne jest przez okres 12 miesięcy, nie dłuŜej jednak niŜ do upływu terminu waŜności któregokolwiek z wymaganych dokumentów terminowych. Prezes URE pisemnie informuje wnioskodawcę o spełnieniu bądź niespełnieniu kryteriów prekwalifikacji projektów. PowyŜsza informacja zawiera uzasadnienie oceny, a w przypadku gdy ocena jest negatywna - takŜe pouczenie o moŜliwości wniesienia protestu, w trybie i na zasadach określonych w przepisach.
 • 19. 19 Schemat zoptymalizowanych mechanizmów wsparcia dla wytwórców energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii 19 Wnioskodawcy, w przypadku negatywnej oceny jego projektu, przysługuje środek odwoławczy w postaci protestu. Protest jest wnoszony do Ministra Gospodarki – termin na jego rozpatrzenie – 60 dni. Minister Gospodarki informuje wnioskodawcę na piśmie o wyniku rozpatrzenia jego protestu. Informacja ta zawiera w szczególności treść rozstrzygnięcia polegającego na uwzględnieniu albo nieuwzględnieniu protestu wraz z uzasadnieniem, oraz w przypadku nieuwzględnienia protestu - pouczenie o moŜliwości i terminie wniesienia skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego. W przypadku gdy na jakimkolwiek etapie postępowania w zakresie procedury odwoławczej, alokacja na realizację działania (inwestycji) zostaje wyczerpana, Minister Gospodarki pozostawia protest bez rozpatrzenia, informując o tym na piśmie wnioskodawcę, oraz pouczając go jednocześnie o moŜliwości wniesienia skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Sąd, uwzględniając skargę stwierdza wyłącznie, czy ocena projektu została przeprowadzona w sposób zgodny z prawem i nie przekazuje sprawy do ponownego rozpatrzenia.
 • 20. 20 Schemat zoptymalizowanych mechanizmów wsparcia dla wytwórców energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii 20 Przewiduje się wprowadzenie mechanizmu potwierdzającego wiarygodność projektów inwestycyjnych, a takŜe ustanowienie sankcji wykluczających udział w aukcji podmiotów zgłaszających mało wiarygodne projekty inwestycyjne (równolegle do procedur prekwalifikacji). PowyŜsze zostanie zrealizowane poprzez ustanowienie dodatkowych ograniczeń, zniechęcających podmioty mało wiarygodne do udziału w aukcj takich jak: Wniesienie kaucji, Zakaz uczestnictwa w aukcji podmiotów które nie wywiązały się z obowiązku realizacji przedsięwzięcia – przez kolejne 4 lata, Odebranie prawa do wsparcia oraz zakaz ponownego zgłaszania w aukcji projektów inwestycyjnych (lokalizacja), które nie uzyskały pozytywnej weryfikacji postępów w jego realizacji po upływie 1 roku od dnia rozstrzygnięcia aukcji.
 • 21. 21 Schemat zoptymalizowanych mechanizmów wsparcia dla wytwórców energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii 21 Zostaną wprowadzone ceny referencyjne dla technologii odnawialnych źródeł energii. Ceny referencyjne obliczane są w technologicznie uzasadnionych przedziałach mocy zainstalowanej energii elektrycznej, odrębnie dla kaŜdej technologii OZE. Procedura corocznego ustalania cen referencyjnych będzie uwzględniać: Konsultacje z zainteresowanymi podmiotami, Dane zebrane w ramach procedury prekwalifikacji, Opinię niezaleŜnego zewnętrznego podmiotu o uznanej pozycji. Ceny referencyjne powinny być ustalone na poziomie, który zapewnia, Ŝe około 80% projektów moŜe znaleźć się powyŜej progu opłacalności przy obecnie dostępnych technologiach. Oferty zgłoszone w ramach aukcji przekraczające ceny referencyjne zostaną odrzucone. Na miesiąc przed pierwszą w danym roku kalendarzowym aukcją, organizator aukcji ogłosi obowiązujące w danym roku kalendarzowym ceny referencyjne. Ceny będą zmieniane raz w roku. Obliczenia cen referencyjnych dokona Minister Gospodarki, przy uwzględnieniu analiz przygotowanych przez wybrane jednostki doradcze lub naukowo-badawcze, z odpowiednim doświadczeniem i o uznanej pozycji.
 • 22. 22 Schemat zoptymalizowanych mechanizmów wsparcia dla wytwórców energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii 22 Tworzy się spółkę celową Skarbu Państwa - Sprzedawca Energii Odnawialnej S.A., dedykowaną do operacji zakupu i rozliczania energii elektrycznej wytwarzanej w nowych i zmodernizowanych instalacjach OZE objętych mechanizmem aukcji SEO S.A. jest zobowiązany do zakupu energii elektrycznej ze źródeł OZE po cenie ustalonej w aukcji. SEO S.A. zakupioną energię elektryczną sprzedaje na Towarowej Giełdzie Energii S.A. po cenie kontraktowej. W przypadku kiedy cena rynkowa przewyŜsza cenę ustaloną w aukcji, producent energii elektrycznej z OZE zwraca róŜnicę SEO S.A. RóŜnica pomiędzy przychodami ze sprzedaŜy a kosztami zakupu będzie pokrywana z opłaty OZE. Opłata z OZE obliczana jest raz do roku z uwzględnieniem: Szacunkowej produkcji energii elektrycznej OZE, wynegocjowanych (podczas aukcji) cen oraz prognozy cen giełdowych energii elektrycznej, Salda rozliczeń z poprzedniego roku, tak aby w długim okresie saldo SEO S.A. było zbliŜone do zera.
 • 23. 23 Schemat zoptymalizowanych mechanizmów wsparcia dla wytwórców energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii 23 Opłata OZE będzie pobierana od konsumentów energii elektrycznej przez operatora systemu przesyłowego i przekazywana do SEO S.A. W przypadku zuŜywania wytwarzanej energii elektrycznej na potrzeby własne będą stosowanie szczególne zasady rozliczeń. PoniŜej przedstawiono sposób obliczenia kwoty naleŜnej wytwórcom energii elektrycznej na własne potrzeby uwzględniającej stawkę ustaloną podczas aukcji oraz koszty uniknięte zakupu energii elektrycznej po cenie detalicznej. W przypadku kiedy cena detaliczna energii elektrycznej przewyŜszy cenę ustaloną w aukcji a producent energii z OZE decyduje się zuŜywać wytworzoną energię elektryczną na potrzeby własne, wówczas jest on zobowiązany do zwrotu róŜnicy do SEO S.A.: Algorytm wypłat: kwota naleŜna = cena z aukcji – (cena rynkowa + podatek VAT (ustawa o VAT przewiduje zwolnienie podmiotowe dla podatników, których sprzedaŜ w danym roku nie przekracza 150 tys. zł) + opłata przesyłowa i dystrybucyjna). PowyŜsze zapewni równe przychody wytwórców energii z OZE, niezaleŜnie czy wytwarzają ją na własne potrzeby, czy przekazują całość produkcji do sieci elektroenergetycznej.
 • 24. 24 Schemat zoptymalizowanych mechanizmów wsparcia dla wytwórców energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii 24 D: Wprowadzenie rozwiązań umoŜliwiających rozwój małoskalowej energetyki prosumenckiej słuŜącej zaspokajaniu własnych potrzeb energetycznych przez odbiorców. Propozycja działań w obszarze energetyki prosumenckiej: Zwolnienie z obowiązku prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na wytwarzaniu energii elektrycznej w mikroinstalacji. Zwolnienie z obowiązku uzyskania koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej w mikroinstalacji. Stworzenie programów dedykowanych wsparciu inwestycyjnemu dla powstawania nowych mocy w mikroenergetyce, np. NFOŚiGW, WFOŚiGW, programy operacyjne, GIS (Green Investment Scheme - System Zielonych Inwestycji). Wprowadzenie obowiązku zakupu nadwyŜek energii elektrycznej, która została wytworzona w mikroinstalacji przez kolejnych 15 lat, po cenie 80 % średniej ceny sprzedaŜy energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym, ogłoszonej przez Prezesa URE. Promowanie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w nowo oddanych budynkach lub poddanych generalnemu remontowi (od dnia 1 stycznia 2015 r.). Ułatwienia związane z przyłączeniem do sieci dla mikroinstalacji (do 40 kW mocy).
 • 25. 25 Schemat zoptymalizowanych mechanizmów wsparcia dla wytwórców energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii 25 I. Optymalizacja mechanizmu wsparcia dla OZE w Polsce umoŜliwi osiągnięcie istotnych oszczędności. II. Stabilizacja warunków inwestycyjnych umoŜliwi osiągnięcie załoŜonych celów udziału OZE. OCZEKIWANE REZULTATY Koszt systemu wsparcia dla OZE w 2020 r. 8902 4261 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 orientacyjny koszt systemu wsparcia wg obowiązujących przepisów orientacyjny koszt systemu wsparcia przy uwzględnieniu proponowanej optymalizacji mlnzł
 • 26. 26 Schemat zoptymalizowanych mechanizmów wsparcia dla wytwórców energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii 26 Bilans połączonych systemów wsparcia według kosztów wsparcia dla OZE w roku 2020 (bez uwzględnienia moŜliwości migracji z systemu świadectw pochodzenia do systemu aukcji). energia elektryczna objęta mechanizmem aukcji energia elektryczna pochodząca z mikroinstalacji energia elektryczna objęta mechanizmem świadectw pochodzenia (z uwzględnieniem zakładanych oszczędności) 1672 mln zł 2588,77 mln zł 0 zł RAZEM: 4260,77 mln zł Bilans połączonych systemów wsparcia
 • 27. 27 Schemat zoptymalizowanych mechanizmów wsparcia dla wytwórców energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii 27 Bilans połączonych systemów wsparcia według wytwarzanej energii elektrycznej w 2020 roku (bez uwzględnienia moŜliwości migracji z systemu świadectw pochodzenia do systemu aukcji). Bilans połączonych systemów wsparcia energia elektryczna nie objęta systemem wsparcia (hydroenergetyka) energia elektryczna objęta mechanizmem aukcji energia elektryczna pochodząca z mikroinstalacji energia elektryczna objęta mechanizmem świadectw pochodzenia 14,3 TWh 14,2 TWh 1,7 TWh RAZEM: 32,4 TWh 2,2 TWh
 • 28. Pl. Trzech KrzyŜy 3/5 00-507 Warszawa tel +48 22 693 50 00 fax +48 22 693 40 46 email mg@mg.gov.pl web www.mg.gov.pl Ministerstwo Gospodarki Dziękuję za uwagę!

Related Documents