НАЦИОНАЛНО ПЛАНИРАНЕ <ul><li>Същност и характеристика на националното планиране </li></ul><ul><li>Методология за разработв...
Същност и характеристика на националното планиране <ul><li>ЕВОЛЮЦИЯ В РАЗВИТИЕТО НА СИСТЕМАТА ЗА ПЛАНИРАНЕ </li></ul><ul><...
СТАРТЕГИЯ <ul><li>Стратегията е резултат от процеса на планиране (документ), който очертава стратегическото бъдеще на съот...
ИЗИСКВАНИЯ ПРИ РАЗРАБОТВАНЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА НАЦИОНАЛНО РАЗВИТИЕ (1) <ul><li>Първо , определяне целите на бъдещото развитие...
ИЗИСКВАНИЯ ПРИ РАЗРАБОТВАНЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА НАЦИОНАЛНО РАЗВИТИЕ (2) <ul><li>Трето , извеждането на необходимите мероприяти...
ОСНОВНИ ЕЛЕМЕНТИ НА СТРАТЕГИЯТА (1) <ul><li>Първият: </li></ul><ul><li>свързан е с идентификацията на състоянието на даден...
ОСНОВНИ ЕЛЕМЕНТИ НА СТРАТЕГИЯТА (2) <ul><li>Вторият: </li></ul><ul><li>свързан е с очертаване на бъдещото състояние на ико...
ОСНОВНИ ЕЛЕМЕНТИ НА СТРАТЕГИЯТА (3) <ul><li>Третият: </li></ul><ul><li>характеризира процеса на преобразуване на икономиче...
Методология на разработване на макроикономическа стратегия <ul><li>Изследване на външната среда </li></ul><ul><li>Изследва...
Националното планиране в контекста на планирането на ниво ЕС <ul><li>Стратегически планови документи: </li></ul><ul><li>На...
Фондове на ЕС <ul><li>Фондовете на ЕС, които са достъпни за България като страна членка след 2007 г.са: </li></ul><ul><ul>...
Оперативните програми, съ - финансирани от фондовете на Европейския съюз; <ul><li>Помощта от фондовете на ЕС за периода 20...
of 12

Nacionalno Plan

Published on: Mar 3, 2016
Published in: Business      Economy & Finance      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Nacionalno Plan

 • 1. НАЦИОНАЛНО ПЛАНИРАНЕ <ul><li>Същност и характеристика на националното планиране </li></ul><ul><li>Методология за разработване на макроикономическа стратегия </li></ul><ul><li>Националното планиране в контекста на планирането на ниво ЕС </li></ul>
 • 2. Същност и характеристика на националното планиране <ul><li>ЕВОЛЮЦИЯ В РАЗВИТИЕТО НА СИСТЕМАТА ЗА ПЛАНИРАНЕ </li></ul><ul><li>Директивното планиране се отличава със своя задължителен характер, поради което то се нарича още предписателно или адресно планиране. </li></ul><ul><li>Индикативното планиране е „пожелателно”. При него само се посочва какво би трябвало да е развитието на стопанските субекти, за да бъде то в съответствие с целите на развитие на националната икономика. </li></ul><ul><li>Стратегическото планиране е свързано с най- важните, неотложни за развитието на националната икономическа система въпроси. То е планиране без подробности. </li></ul>
 • 3. СТАРТЕГИЯ <ul><li>Стратегията е резултат от процеса на планиране (документ), който очертава стратегическото бъдеще на съответната икономическа система (глобална, национална, регионална, фирмена). </li></ul><ul><li>Стратегията определя стратегическия курс, който трябва да следва една икономическа система и стратегическите приоритети на нейното развитие. </li></ul><ul><li>Стратегията трябва да подхранва с идеи за развитие стопанските субекти и да създава нови реалности, които водят до подобряване на жизненото равнище на народа. </li></ul>
 • 4. ИЗИСКВАНИЯ ПРИ РАЗРАБОТВАНЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА НАЦИОНАЛНО РАЗВИТИЕ (1) <ul><li>Първо , определяне целите на бъдещото развитие. </li></ul><ul><li>Второ , определяне на необходимите и достатъчни ресурси от всякакъв вид (материални, човешки, финансови, технически) за реализацията на целите и задачите от декомпозицията. Необходимите ресурси трябва да бъдат количествено и качествено определени. </li></ul>
 • 5. ИЗИСКВАНИЯ ПРИ РАЗРАБОТВАНЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА НАЦИОНАЛНО РАЗВИТИЕ (2) <ul><li>Трето , извеждането на необходимите мероприятия и действия, без които е невъзможно постигането, съответното изпълнението на целите и задачите от декомпозицията. Трябва да бъдат изведени и идентифицирани мероприятия и действия от всякакъв вид (икономически, социални, технико-технологически, психологически и т.н.). </li></ul><ul><li>Четвърто , координиране по място и време на необходимите ресурси и необходимите мероприятия и действия също съобразно изискванията и технологията за постигането на всяка една цел, съответно за изпълнението на всяка една задача от декомпозицията. </li></ul>
 • 6. ОСНОВНИ ЕЛЕМЕНТИ НА СТРАТЕГИЯТА (1) <ul><li>Първият: </li></ul><ul><li>свързан е с идентификацията на състоянието на дадена икономическа система в настоящия момент. Необходимо е да се направи характеристика на съществуващата икономика, в т.ч. да се определят и възловите проблеми на бъдещото развитие на тази икономика. </li></ul>
 • 7. ОСНОВНИ ЕЛЕМЕНТИ НА СТРАТЕГИЯТА (2) <ul><li>Вторият: </li></ul><ul><li>свързан е с очертаване на бъдещото състояние на икономиката, което тя трябва да получи в резултат на преобразуването й чрез реализацията на стратегията. </li></ul>
 • 8. ОСНОВНИ ЕЛЕМЕНТИ НА СТРАТЕГИЯТА (3) <ul><li>Третият: </li></ul><ul><li>характеризира процеса на преобразуване на икономическата система от сегашното състояние към бъдещото желано състояние , т.е. до състоянието, което тя трябва да достигне (в резултат на изпълнението на стратегията). Той съдържа в себе си пътищата, средствата, инструментите, ресурсите, координирани по време и място. </li></ul>
 • 9. Методология на разработване на макроикономическа стратегия <ul><li>Изследване на външната среда </li></ul><ul><li>Изследване на съществуващото състояние на националната икономика </li></ul><ul><li>Изследване на възможностите за бъдещо развитие </li></ul>
 • 10. Националното планиране в контекста на планирането на ниво ЕС <ul><li>Стратегически планови документи: </li></ul><ul><li>Националния план за развитие 2007-2013 г. </li></ul><ul><li>Националната стратегическа референтна рамка; </li></ul><ul><li>Национален стратегически план за развитие на селските райони </li></ul><ul><li>Национален стратегически план за рибарство и аквакултури </li></ul>
 • 11. Фондове на ЕС <ul><li>Фондовете на ЕС, които са достъпни за България като страна членка след 2007 г.са: </li></ul><ul><ul><li>Структурни фондове ( Европейски фонд за регионално развитие;Европейски социален фонд) и Кохезионния фонд; </li></ul></ul><ul><ul><li>Европейски селскостопански фонд за развитие на селските райони; </li></ul></ul><ul><ul><li>Европейски фонд за рибарство и аквакултури. </li></ul></ul>
 • 12. Оперативните програми, съ - финансирани от фондовете на Европейския съюз; <ul><li>Помощта от фондовете на ЕС за периода 2007 – 2013 г. ще се осъществява чрез: </li></ul><ul><ul><li>ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”; </li></ul></ul><ul><ul><li>ОП” Развитие на човешките ресурси” </li></ul></ul><ul><ul><li>ОП „Транспорт”; </li></ul></ul><ul><ul><li>ОП „ Околна среда”; </li></ul></ul><ul><ul><li>ОП „ Регионално развитие”; </li></ul></ul><ul><ul><li>ОП „Административен капацитет”; </li></ul></ul><ul><ul><li>ОП „Техническа помощ”; </li></ul></ul><ul><ul><li>Националния стратегически план за развитие на селските райони и Програмата за развитие на селските райони ; </li></ul></ul><ul><ul><li>Национален стратегически план за рибарство и аквакултури и Оперативната програма „Рибарство и аквакултури” </li></ul></ul><ul><li>Оперативните програми конкретизират на оперативно ниво и изпълняват стратегиите на Националната стратегическа референтна рамка за периода 2007-2013 г. в тематичните области, които обхващат. </li></ul>

Related Documents