GOODLE . QDXÃIORDS
, /' Jíx
/
7 *
_Jr “ T _g
AdWorcis
$ w
ł
F
~ r
/ *~ ï' *
x l í
“ _> __ `. 7 / ,
` l
GOODLE ADWORDS
QUÃNG CÃO GOOGLE HAY SEM LÃ Gi?
QUÃNG CÃO GOOGLE XUÃT HIEN NHU' THÉ NÃO?
TAI SAO NÊN QUÃNG CÃO GOOGLE?...
GOODLE ADWORDS
Là hinh thúrc quàng cáo trên trang tim kiêm
Google, các website khác cúa Google và các
dôi tåc: Gmai...
GOODLE ADWORDS Ads
co sie en
vlei) images Videos ileuis Mime ' Search tools
About i 010 imo result-s iri 26 seconds...
3.,
Tôi có phài trà mot múc phí cô 7 *k
dinh hång tháng dé duroic quàng
cáo không?
Hoàn toàn không! Ban có thê túy
ch...
M “pm 'ų Digital Marketing . (M
'TUY Czeçi' 'nou "ijïUCïi 'G OUOC el. .., 'r: »:, ~ï~. . PHD `i`; ;.l OUOC
ini; ...
:a I' i . .
j. , _, , i. m v W Jy " , _ `_ v
á
D! CH vu l i
Ngoài nhüäng ngwèvi sú> dung máy “ '- * __
tính, t...
Khách hàng cúa tôi chi thöi gian
buôi tôi mó*i tim kiém sãn phåm
nhiêu, tôi muôn quàng cáo tâp
trung vào thôvi gian dó có...
M “pm 'ų DigitoIMorketinQ . (M
DE D. 'V. it'G DO! 'My : ::~:0.~: w: '«': ~: ~. 'c 13:3? oęugų. 'G 6.3.0:
HF] ...
avri-w:
V “hloFíililTãl
, fl Lėq-Êu- ïłilñjlgý"
GOODLE Aülïlloišijå T
: n . - f: :w ;
vir i:...
GOODLE ADWORDS
GIÃ QUÃNG cAo GOOGLE LÂ BAO NHIÊU?
® Google không dinh giá cô dinh cho 1 tú> khóa ô môt vi trí, tęi...
Nu. ” '“~ DigitolMorketinQ
1 2 3 4 5 6 7 8
QUY TRiNH DiCH Vl_J KINGADS
? Ãilmłxáh r Lsłslíhųgi In Lïlz...
CôNG TY TNHH BÂU TU VA QUÂNG ~CÂO UNCJADS
Digital Marketing
Trų Só: Só 4 Hoa Sïra, Phufïng 7, Quân Phú Nhuân
Diên Thoa...
of 13

Kingads google adwords

quảng cáo google, tiếp cận khách hàng nhanh nhất
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Business      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Kingads google adwords

 • 1. GOODLE . QDXÃIORDS , /' Jíx / 7 * _Jr “ T _g AdWorcis $ w ł F ~ r / *~ ï' * x l í “ _> __ `. 7 / , ` l
 • 2. GOODLE ADWORDS QUÃNG CÃO GOOGLE HAY SEM LÃ Gi? QUÃNG CÃO GOOGLE XUÃT HIEN NHU' THÉ NÃO? TAI SAO NÊN QUÃNG CÃO GOOGLE? HIEU QUÃ cüA QUÃNG CÃO GOOGLE u= u DIÉM cüA QUÃNG CÃO GOOGLE GIÃ QUÃNG CÃO GOOGLE LÃ BAO NHIÊU? TAI SAO NÊN cHON KINGADS? DQCH vu QUÃNG CÃO GOOGLE cüA KINGADS QUY TRiNH DQCH vu cüA KINGADS LIÊN HE CHUYÊN GIA KINGADS ® ® ® ® (è ® ® ® ® ® KingAds - Leading In Digital Marketing www. kingads. net
 • 3. GOODLE ADWORDS Là hinh thúrc quàng cáo trên trang tim kiêm Google, các website khác cúa Google và các dôi tåc: Gmail, Youtube, NewYorkTimes. .. Là chwomg trinh quàng cáo Tu' DONG, cho phép quàng cáo cúa ban xuát hiėn khi khách hàng tim kiêm nhümg tú! khóa liên quan tóvi sãn phåml dich vu ban cung cáp. Do cow chê giá và phân phôi quàng cáo råt phúæ tap, Google khuyên các nhà quàng cáo nên thuê các oor TÃC cHíNH THúc aLrOc CHú'NG NHAN böi Google triên khai và quàn lý quàng cáo trên mang Iwóvi cúa Google. Nhümg tên thwàng goi: Google Adwords, Quãng cáo Google, Quãng cáo PPC, hay cón goi là SEM (Search Engine Marketing) Q l i KingAds - Leading In Digital Marketing www. kingads. net
 • 4. GOODLE ADWORDS Ads co sie en vlei) images Videos ileuis Mime ' Search tools About i 010 imo result-s iri 26 seconds: 1_o1o_ooo két quà Quàng cáo google Công ty thiêt kê Web HOM - yluongdesignnet e' IhlElkêV/ Êb- li: * ' ïiiiei Ke, ilnll ' Mi r . , , 1 Dàci* ve thiêt kê website - lcolorvn Toi da 3 quang cao 'T_“L'? "“9`“ï*ï'”" ben tra' va 8 quang Thiet ke web - iiliën pm website ban hang chuån SEO Công ty thiét kê web TRUST. vn r n 1 n M : iii-in'ie 'l thielrkervłebsile ' cao ben phai a Kêt quá SEO wwwthietkewebcorn/ v Translate this page by Doen Hüu Tlr - công ty thiêt kê web TRUST vn lhiêt kê website chuyén nghiėp cao cåp. chuån SEO Båu ltành và hê' tro' trun dài Không thiê! kê web giá ré kém chåt luong Thiêt kê webiste - Dich Vu Web - Giói thiėu - Khách hàng r _ ' _ Công ty Viėt AZ Thiêt kê website. thiêt kê web, giá chi 500K “ ~ - ' thietkewebsim500kcorrIl V Translate this page 'WH k? i i Thiár ka; website : má: ke wen vm chisnn non VNF) hen nñ dwnc1wehsite hán Clïilšlï »i'i 'Li 1:" “: na v w' KingAds - Leading In Digital Marketing www. kingads. net
 • 5. 3., Tôi có phài trà mot múc phí cô 7 *k dinh hång tháng dé duroic quàng cáo không? Hoàn toàn không! Ban có thê túy chon ngân sách theo muc tiêu và khá nãng cúa công ty ban: 3tr, 5tr, 10tr, 20tr hay 50tr, 100tr, túy ý. -~ øegüåš KingAds - Leading ln Digital Marketing www. kingads. net
 • 6. M “pm 'ų Digital Marketing . (M 'TUY Czeçi' 'nou "ijïUCïi 'G OUOC el. .., 'r: »:, ~ï~. . PHD `i`; ;.l OUOC ini; neon . Tit A' 1 '| SU” DU. 'G , z i ? mini “gra mi for-thi iłïllłsl dirim , l i` ' `l Q 'Hïlvïýiłílvliniłïnjęiglm : Gigi i. , ^“^ (jk) * i : mai whm, :mai va: (te mi em *JN/ *' S iílnųyłxeíl: a , aęuíllųgi In: Lïtållięll lulęntc-łïlnųi _ vinvivm. łmųpęidlųmlçłí
 • 7. :a I' i . . j. , _, , i. m v W Jy " , _ `_ v á D! CH vu l i Ngoài nhüäng ngwèvi sú> dung máy “ '- * __ tính, tôi muôn nhåm tóvi nhümg i ` ` ngwôri sú' dung Iphone có dwqc f). il í x l không? a "gil ir _ł g? ? `_, b _ek a . w . .i . Ngoal trang tim kiem ' 4 a. . ' p. , i google, tôi muôn quàng i né l H e, l cáo trên Gmail hay _ i ihr, youtube có du=9=c KingAds - Leading ln Digital Marketing www. kingads. net
 • 8. Khách hàng cúa tôi chi thöi gian buôi tôi mó*i tim kiém sãn phåm nhiêu, tôi muôn quàng cáo tâp trung vào thôvi gian dó có dwcyc , . d f, .. . . _ _ n; t: a HOÃix' TOÂN awqc! i i' ' 97" 'Ai làm vièc tú= s AM - s PM, 'j vš- _ i ` tu: thú! 2 - thúv s, tôi chi ` 7 . k muôn quàng cáo vào thöi gian dó, có dwqc æ 4 l V - ' ; ; "' ' * n ` a : áï , Wa ' g, - ' k . y " , v . a _ _, . <~ . - . __ _Q n , ` - . g-. .r. .c. mc. wý_. r- “aways . c “Âïaėł-'J ~ J ` Aag: " . ` _ r, , , , ~" ”ł a, - . f. , KingAds - Leading In Digital Marketing www. kingads. net
 • 9. M “pm 'ų DigitoIMorketinQ . (M DE D. 'V. it'G DO! 'My : ::~:0.~: w: '«': ~: ~. 'c 13:3? oęugų. 'G 6.3.0: HF] ' “f ziłiiil haa' ? #14 f . . ` 7 r K" *a . ųçfogie ~ - t. Tin, i* l ' `*" ' I'; U.. . Onwså ç iíhųyłxeíl: a , aęløíhųgi In: Liłåñięli luięlikàïłlųi _ vinnwx. łmųpęidiųmiaí
 • 10. avri-w: V “hloFíililTãl , fl Lėq-Êu- ïłilñjlgý" GOODLE Aülïlloišijå T : n . - f: :w ; vir i: m t" ” ytłiixl an Wir : a: ïíhųyłxeíl: a , aęløïhųgl In Lïlålïiâll üAhIiłc-Iihųi 'manna. toaųpęláiųmzłí
 • 11. GOODLE ADWORDS GIÃ QUÃNG cAo GOOGLE LÂ BAO NHIÊU? ® Google không dinh giá cô dinh cho 1 tú> khóa ô môt vi trí, tęi môt thóvi diêm nhât dinh nào. GIA Ià do Nhà quàng cáo tip dâu giá. ® Mú= c dâu giá cao + Diêm chât lwqng quàng cáo cao >> vi trí xuât hiėn và mívc dô xuât hièn quàng cáo tôt. ® Biêm chåt lwqng = Dé tôi u= u cúa quàng cáo + Tý lê Click l só lån xuât hiên (CTR) ® Giá phài trà cúa nhà quàng cáo övvi trí só 1 là giá dåu cúa nhà quàng cáo xuât hiên à vi trí thú= 2. Qi t i KingAds - Leading In Digital Marketing www. kingads. net
 • 12. Nu. ” '“~ DigitolMorketinQ 1 2 3 4 5 6 7 8 QUY TRiNH DiCH Vl_J KINGADS ? Ãilmłxáh r Lsłslíhųgi In Lïlzlïiâli lvłięllžtañnųi _ 'minun . mųgięláłeųizxi A; i ' i '-' iiåch iæšïqr: '* WW? m? " 75h59" 55th! "' V' “W” "Qgllñ-Êíliíęiiïłãti iėhuphłgýu; ifårvzalã? .šrílo, ~,íríl`o> irãų~ołíK`w~ Hit-Jo* ilgip l w: L V. : HF-ii , A , 1. , ._ , ifñųgi . pil vii? ) (Ti _ i (31 nur mwrmw*lų Q. WE: l får! ” “dí imlwràn 'Jlhïaul -iíu an? ' : w -lirràwllvłii “łf”". "ł'" Jrgalęlãw. ų 'umwnžy '_ a . n . n '. g' , ~ ro i ', , l 'ufau : earn il JU *l ~ 'JHÃHEFVF-'KO 'F 'L“ "n" ' ' ' ' "'H'”'*"' i' . ' , x f? : k ` , -biaiųizråaiafigi , , ~íariugm. ? Envie-näin . 'liên vizån Lu' wân . Qhaïł 199%* , Wii "“ "`: `^ ' ' | .|u. f . m -_ p, lv_'. _oi iíãinajgvjl n " . falållivłíjnłi i ""
 • 13. CôNG TY TNHH BÂU TU VA QUÂNG ~CÂO UNCJADS Digital Marketing Trų Só: Só 4 Hoa Sïra, Phufïng 7, Quân Phú Nhuân Diên Thoai: 083 5173947 Email: info@kingads. net www. kingads. net Ms. Lâm An Account Manager Mobile: 0936.5l.52.5l Email: an. manager@kingads. net

Related Documents