GCODLE : :~IJ3IiIIoRDS
, /' TTT.
/
7 ‘
_J_I I I __:
ACIWOICIS
I I
I
F
~ /
/ S’ T
I or I
‘ L _' A 7 /...
GOODLE ADWORDS
QUANG CAO GOOGLE HAY SEM LA GI?
QUANG CAO GOOGLE xuAT HIEN NHU’ THE NAO?
TAI SAO NEN QUANG CA0 GOOGLE?...
GOODLE ADWORDS
La hinh thCl’c quéng céo trén trang tim kiém
Google, céc website khéc cfia Google vs‘: céc
déi téc: ...
GOODLE ADWORDS Ads
Go are an
Wei) Inr: -iges Victec-5 Hens ’. II: In9 ' Search Innis
About I 010 I100 re-suit-5 In ...
.3,
Téi c6 phai tra mét mlivc phi c6 ’ ‘is.
dinh hang théng dé dwqc quang
cao kh6ng?
Hoan toan kh6ng! Ban c6 thé tfly
...
flirt , _. , , . w W 1 - ‘ __ _ v I
1‘ . , . . ‘
D! CH vu V
Céng ty t6i chi ban hang cho nguéri Viét V
séng t...
2:9 '4 i . _
‘I , _. , i. Q‘ n W J: “ W __ n
«l
D! CH vu L r
Ngoai nhflmg ngwévi sir dung may " '- ‘ _,
tinh, ...
Khach hang cfla téi chi thbii gian
bu6i téi m<'vi tim kiém san pham
nhiéu, t6i muén quang cao tap
trung vao thévi gian 66 ...
Sau mét vai tuan quang cao, téi
thay m6t vai tip khéa co hiéu qua « _ ~ -— —
khéng tét, |<‘)*i quang cao khéng
hapdank...
"v-1,, L . 3
Hang ngay t6i c6 biét dwqc chinh
xac quang cao xuat hién bao nhiéu V
an, 6’ dau va c6 bao nhiéu ngu= <‘)*i...
GOODLE ADWORDS
GIA QUANG CAO GOOGLE LA BAO NHIEU?
® Google khéng dinh gia cc‘) di_nh cho 1 tip khéa 6' mét vi tri, ...
‘ :1“
4.
DiCH vu
‘ 1 Yéu cau
Duyétlbi - . Duyét I t...
C(‘)N»G TY TNHH BAU TU VA QUANG CAO MNGADS
Digital Marketing
Tr1_1 S6: S6 4 Hoa Sfra, Phu’o'ng 7, Quan Ph1’1 Nhuan
Dién...
of 13

Kingads google adwords

Published on: Mar 3, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Kingads google adwords

 • 1. GCODLE : :~IJ3IiIIoRDS , /' TTT. / 7 ‘ _J_I I I __: ACIWOICIS I I I F ~ / / S’ T I or I ‘ L _' A 7 / , ‘ I
 • 2. GOODLE ADWORDS QUANG CAO GOOGLE HAY SEM LA GI? QUANG CAO GOOGLE xuAT HIEN NHU’ THE NAO? TAI SAO NEN QUANG CA0 GOOGLE? HIEU QUA CUA QUANG cAo GOOGLE LI’U DIEM CUA QUANG CAO GOOGLE GIA QUANG cAo GOOGLE LA BAO NHIEU? TAI SAO NEN CHQN KINGADS? DICH Vl_J QUANG CAO GOOGLE cL’iA KINGADS QUY TRINH DICH vI_J CUA KINGADS LIEN HE CHUYEN GIA KINGADS ® ® ® ® <9 6? ® ® ® ® KingAdS — Leading In Digital Marketing www. kingads. net
 • 3. GOODLE ADWORDS La hinh thCl’c quéng céo trén trang tim kiém Google, céc website khéc cfia Google vs‘: céc déi téc: Gmail, Youtube, NewYorkTimes. .. La churomg trinh quéng céo TU’ DONG, cho phép quéng céo cI’Ia ban xuét hién khi khéch hang tim kiém nhfrng tir khéa lién quan tdi sén phéml dich vI_I ban cung cép. Do cor ché gia va phén phéi quéng céo rat phI'I’c tap, Google khuyén cac nha quéng céo nén thué céc DOI TAc CHINH THI'rc auqc CHU’NG NHAN b6'i Google trién khai va quan Iy quéng céo trén mang lwévi ctia Google. Nhfmg tén thu’O'ng ggi: Google Adwords, Quéng céo Google, Quéng céo PPC, hay cbn ggi la SEM (Search Engine Marketing) M l i KingAds — Leading In Digital Marketing www. kingads. net
 • 4. GOODLE ADWORDS Ads Go are an Wei) Inr: -iges Victec-5 Hens ’. II: In9 ' Search Innis About I 010 I100 re-suit-5 In 26 aecenm: 1_o1o_ooo két qua Quang céo google Ceng ty thiét ké Web HCM - ytuongdesignnet %’ II'llEII€"I9I)— II: ‘ ' 7iII»: -I Ks, IIHII ' “I V . , , ’ Dior VL, thiét ké website - IcoIor. vn Tor da 3 quang cao ‘T, '‘, '?‘'“? “‘‘“’_‘’, ’’‘' be" tral Va 8 quang Thiet ke web - Mien pI‘I website ban rang cnuén SEO Céng ty thiét ké web TRUST. vn r A ‘I u H rin-: «n'T‘3 ‘I thiet—ke—weI)5ite ' cao ben phat — Két qua seo www, thietkeweb, corII/ ' Translate this page by Dean Him Tir - céing ty thiét ké web TRUST vn lhiét ké website chuyén nghiép cao cép. chu: -In SEO Ban hanh Va I15 tie‘ tron dfyi Khfing thiét ké web gia ré kém chat lucrng Thiet ké webiste - Dich Vu Web - Giéri thiéu - Khach hang ’ _ ' _ Céng ty Viét AZ Thiét ké website. thiét ké web, gié chi 500K ‘ I - ' thiel| Ie, websiIIe50Ok. cornI ' Translate this page ‘WEI A9 I I TIIIEI Ira’; wnbsim Ihién Iué. web vr'ii chrsnn non VNF) hart an arms 1 website him CI’II, I5I'I »I’I ‘L: 1:" ‘: ma ~' vv KingAds — Leading In Digital Marketing www. kingads. net
 • 5. .3, Téi c6 phai tra mét mlivc phi c6 ’ ‘is. dinh hang théng dé dwqc quang cao kh6ng? Hoan toan kh6ng! Ban c6 thé tfly chgn ngén séch theo muc tiéu va khé néng cfla céng ty ban: 3tr, 5tr, 10tr, 20tr hay 50tr, 100tr, my 9. —» pegfiggz KingAds - Leading In Digital Marketing www. kingads. net
 • 6. flirt , _. , , . w W 1 - ‘ __ _ v I 1‘ . , . . ‘ D! CH vu V Céng ty t6i chi ban hang cho nguéri Viét V séng tai TP. HCM va 95 Néng. Téi khéng " ‘t ‘ ‘ « HOAi. ' TOAN BU’Q’C! i muén tra tién cho nhfmg ngwéwi Er noi khac click quang cao c6 dwqc khéng? °g—. ‘’‘i ‘ i r a» :5 Céng ty téi ban hang cho % cac khach hang néi tiéng ’ i ' Anh év My, Anh va Uc, t6i chi K [ ‘am’ muén nhirng ngwiri (16 click t quang cao c6 dwqc khéng? KingAds - Leading In Digital Marketing www. kingads. net
 • 7. 2:9 '4 i . _ ‘I , _. , i. Q‘ n W J: “ W __ n «l D! CH vu L r Ngoai nhflmg ngwévi sir dung may " '- ‘ _, tinh, t6i muén nhém tévi nhfrng L ‘ ‘ ngu’<‘rist’1’dt_1nglphone c6 dwqc E», l i X l khéng? ’ Vf_, -1.. .’ Q: ‘A’ gig‘? ‘_, h wk u . s . .{ . Ngoal trang tum klem " / r 3. . ' / N y L google, t6i muén quang l aé» L rt L. , cao trén Gmail hay _ / .~"‘>. . youtube c6 du= c_>'c KingAds - Leading In Digital Marketing www. kingads. net
 • 8. Khach hang cfla téi chi thbii gian bu6i téi m<'vi tim kiém san pham nhiéu, t6i muén quang cao tap trung vao thévi gian 66 c6 dwcyc , . '1 “W . . , ._ _ 5 is « HOAi. ' TOAN BU’Q’C! l A" ’ /7" it lam viéc ta» 8 AM — 6 PM, ‘[ wé _ i ‘ ta» thfr 2 — thiv 6, téi chi ‘ 7 Ha mu6n quang cao vao th<‘>'i gian 66, c6 du= <_yc ~ ‘ l 7 ' i ; ; ‘i’ ' ‘ ‘ ‘ 4 :3?= ,4, ’ __-1 - ’ k . y " iv . G _ , , . ‘~ . - -__ _. u , ‘ - '4-. .,. .a. _.a. _.? _.~ ”*‘M§. ?; . is ~e. :._. .=. z—~—- ~ ‘ ‘ . «;_: .;: " . ‘ _ r, , , , J /3 at - . , , KingAds - Leading In Digital Marketing www. kingads. net
 • 9. Sau mét vai tuan quang cao, téi thay m6t vai tip khéa co hiéu qua « _ ~ -— — khéng tét, |<‘)*i quang cao khéng hapdankhachhang, t6icéthé , HQAN 1'oANBu= (_ycg l thay déi khéng? , gs. —~" ” KingAds - Leading In Digital Marketing ' D ” www. kingads. net
 • 10. "v-1,, L . 3 Hang ngay t6i c6 biét dwqc chinh xac quang cao xuat hién bao nhiéu V an, 6’ dau va c6 bao nhiéu ngu= <‘)*i click vao quang cao khéng? —» pegfiggz KingAds - Leading In Digital Marketing www. kingads. net
 • 11. GOODLE ADWORDS GIA QUANG CAO GOOGLE LA BAO NHIEU? ® Google khéng dinh gia cc‘) di_nh cho 1 tip khéa 6' mét vi tri, tai mét th<‘>’i diém nhat dinh nao. GIA Ia do Nha quang cao tl_P dau gia. ® Mt’i= c dau gia cao + Diém chat lwqng quang cao cao >> vi tri xuat hién va mcvc dé xuat hién quang cao tét. ® Diém chat Iwqng = BC) tc‘3i wu ciia quang cao + Ty life Click I s6 Ian xu-at hién (CTR) ® Gia phai tra cfia nha quang cao Ervi tri s6 1 la gia dau cfla nha quang cao xuat hién 6* vi tri thL’v 2. Mi : i KingAds — Leading In Digital Marketing www. kingads. net
 • 12. ‘ :1“ 4. DiCH vu ‘ 1 Yéu cau Duyétlbi - . Duyét I thay aéi ' - . ' . . Q"3"9 G30 ; '; , . . I quang cao ' i‘ trén google de xuat ‘.1. i tu khoa i », i‘ ,1 :1- _. ‘ii, , , _V ‘. j,_, _5fl&. . , ._, ,, . ..a l _ Nhan hqp Phéntich i ii I 7‘ i_ Céi flat ' ' Dé xuat . dang ya I V3 59373 Viétlovi ~: chién dich . ‘ téiwu - . b’ h . ygu cau htyagtzggg quang cao quang cao trien khai M khai A , ‘ , i , i ' chién dich . quang cao _ . -1 ~71,‘-flilil W. a - KingAds - Leading In Digital Marketing www. kingads. net
 • 13. C(‘)N»G TY TNHH BAU TU VA QUANG CAO MNGADS Digital Marketing Tr1_1 S6: S6 4 Hoa Sfra, Phu’o'ng 7, Quan Ph1’1 Nhuan Dién Thoai: 083 5173947 Email: info@kingads. net www. kingads. net Ms. Lam An Account Manager Mobile: 0936.51.52.51 Email: an. manager@kingads. net

Related Documents