GOODl.E i*ẫ`vDĨtl0RDS
,/' Ảầx.
/
T7 `
gggjgi I ị _i_Ệ.
ÁClWOrCiS
I ,I
Ì
í
ơ /
K" O' `
I ớn T
` _g J `. 7...
G0ODl.E .í`.DIỉ»I0RIDS
QUẢNG CẤO GOOGLE HAY SEM LÀ GÌ?
QUẢNG CÁO GOOGLE XUẪT HIỆN NHƯ THẾ NÀO?
TẠI SAO NÊN QUẢNG CÁO G...
G00Dl.E »ỉ`.DIỉI'0RI3S
Là hình thức quảng cáo trên trang tìm kiếm
F, ' Google, các website khác của Google và các
Ẹ ...
1.010.000 kết quả L
lA'I:Iỉvii"lrễvlIVIl llÌ'lUllE/lỗlềkdtçlliấílẩl `0`l
Ă'AtlilIlEtI”l'vì.~ỈỸ.l1lIlI=IíI...
` I`lỊI`ZỄ
GOODI.Eiẽ.DIíIIORiJS ì
Íđẫlrịlìtẫl ÌIỀI. lìięĩiịiỉ',IiìỆt“1ợ^f ẹIỉn"HỂâ .
xỸồ.lIil,íiI ,i:rĨIìILịJ:`:ịiỉ...
IRĨẨTĨ , _,, ,. Ng gg I v ị gr _ I I
›,, o , .. I
DỊCH VỤ I
Công ty tôi chi bản hàng cho người Việt `
sống tại...
:I`li”i=ii GOODI.Eiẽ.DIỉiIORDS ì
'=“Ù`a' :: _ .'“ 'EBỄ`ài`I`E `vI.eriã. C.::Ểi.Cl-Ị `“`Ể"IÚ”C ỈẵU.:=i'.°i` I'IÉỆẸu ” ...
`i`lỊ'“Zi
GOODI.E
.ã`Ệẵ'li,ĨĨ:-7I9ỉ`l°í .Ị Ị
Ĩ'Ỉl"!fỢI4Ĩ,iiV.ĨẵẤ.Ĩ`iỈilíiềl.i”i.ĨỈiÌl ắflẫlil Ị`hồJll`lỆjìVlÌ...
` íillinzil ậ'lIe DÍg͆OlMOri‹e†Ín9 w riì
DE D.`v`ui`IG DOI 'l'Ù” :::e:O.", XI.-~. 'ở`:=: `u 'C :3:.ẸP ỒịU.“':.l 'G ...
`i`lỊ'“Zi
V i`.P=.loĩ:í^Ì“lI1“=`lI.
.ỊỂI Í,ẽỊ=Ểl0- t1il“9ì,Itg`.!r+~i
GOODI.E ,ẽ.DIỉiIORDS ì
iñ...
GOODLE ADWORDS
GIÁ QUẢNG CÁO GOOGLE LÀ BAO NHIÊU?
Ộ Google không định giá cố định cho 1 từ khóa ở một vị trí, tại mộ...
`[lJlIzi `II* Dig͆OlMơrke†in9
'I 2 3 4 5 6 7 8
QUY TRÌh!H DỊCH VỤ KINGADS
í`ẵll[;t_yểẩl= r ,.ồÊIỂnlLỊ...
CÔN›G TY TNIỈH ĐẦU TƯ VÀ “QUẢ1`Ĩ`Ỉaę`r *CÁO MN`GADS
DÍg͆Ol Mơrkeiing
Trụ Sỡ: Số 4 Hoa Sũ'a, Phu'ò'ng 7, Quận Phú Nhuận
...
of 13

Quảng cáo google Ads chuyên nghiệp tại công ty truyền thông King Ads

Quảng cáo google Ads chuyên nghiệp tại công ty truyền thông King Ads, tiếp cận khách hàng online nhanh chóng bán hàng dễ dàng hơn. Công ty Truyền thông King Ads: 4 Hoa Sữa, P.7 Q.PN Hotlone: 0916395631
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Business      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Quảng cáo google Ads chuyên nghiệp tại công ty truyền thông King Ads

 • 1. GOODl.E i*ẫ`vDĨtl0RDS ,/' Ảầx. / T7 ` gggjgi I ị _i_Ệ. ÁClWOrCiS I ,I Ì í ơ / K" O' ` I ớn T ` _g J `. 7 j , ° l
 • 2. G0ODl.E .í`.DIỉ»I0RIDS QUẢNG CẤO GOOGLE HAY SEM LÀ GÌ? QUẢNG CÁO GOOGLE XUẪT HIỆN NHƯ THẾ NÀO? TẠI SAO NÊN QUẢNG CÁO GOOGLE? HIỆU QUẢ CỦA QUẢNG CÁO GOOGLE ƯU ĐIẺM CỦA QUẢI!G CẤO GOOGLE GIÁ QUẢNG CÁO GOOGLE LÀ BAO NHIÊU? TẠI SAO NÊN CHỌN KINGADS? DỊCH VỤ QUẢNG CẤO GOOGLE CỦA KINGADS QUY TRÌNH DỊCH VỤ CỦA KINGADS LIÊN HỆ CHUYÊN GIA KINGADS ỢỘỘỘỘÔỘÔỘỘỘ z'Ẩll[Ế_IễỂắ[t` e ,.=r=.I0ồlllLęI Il Lllệlltỉll ivrirỉliztồlĩllręị vIvlvivlvIvL.itìlk;I=,IăỈl›=..llcli
 • 3. G00Dl.E »ỉ`.DIỉI'0RI3S Là hình thức quảng cáo trên trang tìm kiếm F, ' Google, các website khác của Google và các Ẹ đối tác: Gmail, Youtube, NewYorkTimes... Là chương trình quảng cáo TỰ ĐỘNG, cho :Ị Ệ Ệ phép quảng cáo của bạn xuất hiện khi khách hàng tìm kiểm những từ khóa liên quan tới sản phẩml dịch vụ bạn cung cấp. v Do cơ chế giá và phân phối quảng cảo rắt phức tạp, Google khuyên các nhà quảng cáo nên thuê các ĐỎI TÁC CHÍNH THỨC ĐƯỢC CHỨNG NHẬN bởi Google triển khai và quản lý quảng cáo trên mạng lưới của Google. Những tên thường gọi: Google Adwords, Quảng cảo Google, Quảng cáo PPC, hay còn gọi là SEM (Search Engine Marketing) D Ỉ'ẵll[Ẹ_rểấẫl= ø ;.ổỸẾlỔnl[Ịl Il Lllẩllíẵll ltllỉlíttổlũluị vi'AviIlvIvL.ẫ0lkặIấldl=..llclí
 • 4. 1.010.000 kết quả L lA'I:Iỉvii"lrễvlIVIl llÌ'lUllE/lỗlềkdtçlliấílẩl `0`l Ă'AtlilIlEtI”l'vì.~ỈỸ.l1lIlI=IíIimalĩtaiμỉrilẽtẫrnil ÍỊ[:ll ữãịiựơễin-:‹l:Eìuui'EIuuneIĩ›gƠlơ μ:l‹ưTnvn:‹ĩn“n rixểeiμilái ỆỊỊIl`l` VlI"Ìì - l.vtệ4i'L`Iĩt-4:4 rnloIIo1L.vnμi 0IlIilID';lIl I ÍĨI`v)E ìỵl:=`iị Ìt= 'I'IẽlịI`1`lI:-iñxưịụvịẳllịŕìlllờlltillíẫìnIEìIlllliIẫllli›`lỊĩ'ỈiiI`ỀllI4ílIềìI- 'i'l'.'Q'I'I'AlIiIlhl':irliiTt=lE Ỉ(=I='i t'ẤllẵlII!iilÌ'i'Ả=lÍI.l-“Tlt'ŕlIÍ=Ĩl -r ejẽtểỉ I vvivrelỉl- iwịfăilr ,nIir“v.vl=iiIơrỉỉ=w-=ặaia.iỂIluè»--Ii , tillll`tI'1lVlíĩĨl?lE[(=ếẫ'I'l›lỀẮ`1`lI=' Jliịqllitiãuiaừlvl ỈỈẪ V r I ạ ít , , r _ Kêt quả SEO Ă" íilĨẫ`“G' 'I'1'vlì `I:tvI=II n-'III G ` `InIu:Ii=ìguIiỉlĩ-“wìrầ = ` ỂỈẦ'AllÍỮỀÍKẫÌ'çẢẮìl›uịĨ(:AvIIÌlỂỸ‹ỉ%IIll,ỊIÍ`l`tẵỊf, _ Itằil-Ifễlgị diilfẳlvổlẵẫ ỆEĩlIlIẵllliI'FIliIÌ!l3“lujlvllfŕíl ẵíilíllulííĩTẵlIỈ(ễ9S'i'1:llIỊlFẫI(ẵì.(9)llullìlầ` :‹:`llr.vI4n.`TIμ-ii-a^ ‹.Ii1v1irv1ipviII-lo- ^0ll'I`7llI I. .:‹ih'tulin`ir-“IILI, ầ`-*vivi-.Ịii.,`Iĩt=I tirtầiỉĩtrễ--v.v1:I^0. 0Irẵ›diTIầ1oIoIỂ“ lriĩt'-tlĩùltlĩvllljlilll, l'r‹lli=ll=ll=Iíĩl°l~`vvII'= ll- O- ,'I` 'v .μ› . . viriqibniudiluvlẩlilulằĩtãç; ' vịl I llỉllẫc g `t A:.'zzix›' ỉắeíìỗỉuim 4`é`lỉ:*”`T”iM KingAds - Leading ln Digital Marketing ii wVvw.kingadS.net
 • 5. ` I`lỊI`ZỄ GOODI.Eiẽ.DIíIIORiJS ì Íđẫlrịlìtẫl ÌIỀI. lìięĩiịiỉ',IiìỆt“1ợ^f ẹIỉn"HỂâ . xỸồ.lIil,íiI ,i:rĨIìILịJ:`:ịiỉŕe'ín*Lęl ẽlịarịvt eμliiẵìĩniμgl ' - ^` ”,^ Ơ 10 'ĩ9ỂỈ9.s tiiilniịgki 'Ì I 7 ` 7 . , . q . O.. ę_'__ ị :Iọlẵlni kor:lu1 Iiìtồìlịgll ẽIaIus*ịi:ạeĩiiEJ.ìịĩỊỵẹ` gg "e g k 0ll`IiỊllI lLglf'ễĨlt`Ĩf.`,'-TỈ!ì`llẮ.Iìlẫ*l!i l`lIỊ,l9'ẽiiĨl,l`ẫ1ỊI 'Ểi. Ệ ắììtẵi IỄJIIỆI ,.IIỊ.Ỉ,ii=.`IĨ”,'fl`Ễ.ì`lỊịj,`| Ỉg_,IỆ=ẠIilPề iẵìlẻ. ẩĩilẻ. Ý 1` , `°ỈỊi”il;, Ềlilir: inịgt' ầfiiiie, Ấiiiio ing, ĨỈỊÉI í'ẵllI;l_rấeĨl: e _.=0=.l0`.lll[_0,I Il Lllểllìỉll ltllỉlíĩtồlĩllrgị virlvivlvivt.t0lLậỊęIỆi=..lI;Ií
 • 6. IRĨẨTĨ , _,, ,. Ng gg I v ị gr _ I I ›,, o , .. I DỊCH VỤ I Công ty tôi chi bản hàng cho người Việt ` sống tại TP.HCM và Đà Nẵng. Tôi không " “Ị ` ` I HOAĨX' TOAN ĐƯỢC! ị muốn trả tiền cho những người ở nơi khác click quảng cảo có được không? ỳợĨPỹ4ŕ ` T f av ỂỂ Công ty tôi bản hàng cho Ạ các khách hàng nói tiểng ” T ` Anh ở Mỹ, Anh và Úc, tôi chỉ K Ị lik muốn những người đó click ` quảng cáo có được không? KingAds - Leading in Digital Marketing wVvw.kingadS.net
 • 7. :I`li”i=ii GOODI.Eiẽ.DIỉiIORDS ì '=“Ù`a' :: _ .'“ 'EBỄ`ài`I`E `vI.eriã. C.::Ểi.Cl-Ị `“`Ể"IÚ”C ỈẵU.:=i'.°i` I'IÉỆẸu ” O,U. .I 'C C.'i”`.O: `iL`iẹ“i9ĨlE“Ỉi :l`I`ii: P il ÌỈỊIŨLỂỊ , llìŕẫlli ìíỗấi ÌÌÌÌỀJIỊỊVỈ ụ ịìĨIjị`l!,ifì“.Ji ấf ,.ịlỊÌiỊỆi li!Ì.ìt,iIlI.ề !‹í` ÌIIRQỊỄW gị ỉy"l"`_`_f`Al Ạiă~"Ĩ ỵ“Ỉ4`ỵ_Ị`_I =_Fflgl,i iiiíị ĨỈ .,Ỉií[ỂĨ.,ÍỈỈị°F=°4` Ị Ấ Ir - i l`i.f'I0Pẵli iñlilẹl ĩ.i.`l`l1 tdẫl`ll - ,g,». “ “I 61, .fiịisxọlẹiiẽt-. Ị.ị.!!.Ể]Ịi '.l',l†ĨJ,lLí!ịl `. - ỢỈP S " ` Lŕ_ Hắt!" iirằìii Ể“l.l`lI'-..lil ihliiiị C) V S ›'Z .i ” lV`~.,. =_; V”, ` 4 ứ. _r-Tr 'Wav' , !`l!x !,ỊỊiIęIr ,Ụ_4uiIOh V í'ẵlllịi,rấeĨl: e _.=ì=.lO`.lll[_0,i Il Lllểllìỉli itllỉlíĩtồlĩllrgi , vI'AvivAvI'L.I0lLęỊâIđl=..lI;Ii
 • 8. `i`lỊ'“Zi GOODI.E .ã`Ệẵ'li,ĨĨ:-7I9ỉ`l°í .Ị Ị Ĩ'Ỉl"!fỢI4Ĩ,iiV.ĨẵẤ.Ĩ`iỈilíiềl.i”i.ĨỈiÌl ắflẫlil Ị`hồJll`lỆjìVlÌi ị ỆÍĨ.lĨỆỊ!Li 1',lì.`ì"l`i:ỊỆiii.,!t=°.ìIỈ.!i` 01rĨ.l0` ị Ị .- , lìăiieểgĩlềlìi ẽfổ= Hố-` Ũ.Ì!tig`J.!*Ĩ:, T :Ì-ắikfiọịii iŕỉlilẹl ”`ịịỉ_1Ì.iIịw..,a iiili 1 Ellìi vltẫlí ÌỈE* ‹ì`lvli ry :lilli: ( ' px. A Ơỉp ỈỈ,.i` ỈìlỈl` Ệ-Ĩ lÌ.Iti` tt; Hẵli `v ‹" ~ " - Lv- . a ,. - gvz e ,l.l.ÌÍ.`lA!Ĩli Ểlễŕlẵlllgl HẾỈỆi`vŕellỂi lịhậr `.`IOĨmn 1 7i.ầ,I.ĩ?Ấi ,f[lF.l.il “ỡ.f9“I:. 'HỊỂJ ằ.lỊ'Jg`19í 1' ^"'“ “ " Ư Ị ” í'ẵlllịi,rấeẵl= 1 g.30ẾlỈnl[gi Il Lilcậlltỉli itllỉlíĩtồllllrgi , vI'AvivAvI'L.I0lLệỊęIÍl=..lI;Ii
 • 9. ` íillinzil ậ'lIe DÍg͆OlMOri‹e†Ín9 w riì DE D.`v`ui`IG DOI 'l'Ù” :::e:O.", XI.-~. 'ở`:=: `u 'C :3:.ẸP ỒịU.“':.l 'G C.-”ừ.O: .F,i `iị ” “ă:Ế`Ể iIĨẨ"`.i.>`_i r“'IỸ“ ĨIÍỆỸÁ Z` , . ` 7 ›* ."Ĩ te qC,ĨCgle ~ - L ỀỦỦB. tg_ , ` "i` ' tlàù., ` OIÙỞ gt í'ấìllgyấeỈi= z ,.=0=.I0`.lil1_l,i Il: Lllẳũtęli i'ii:Iít‹sIlilLgi , vI'AvivlvI'L.ằ0lLugỊãIđle..lI;Ii
 • 10. `i`lỊ'“Zi V i`.P=.loĩ:í^Ì“lI1“=`lI. .ỊỂI Í,ẽỊ=Ểl0- t1il“9ì,Itg`.!r+~i GOODI.E ,ẽ.DIỉiIORDS ì iñ. i - “Ì C.i : ri`* IL ›`l F” ” iiĨẪ"`.ư.F`.i rill r*'~"Ii: Zi” í'ẵlllịi,rấeẵl= 1 g.30ẾlỈnl[gi Il Lilcậlltỉli itllểlíĩtồllllrgi virlvivlvivx.t0lLậỊęIÍl=..lI;ìi
 • 11. GOODLE ADWORDS GIÁ QUẢNG CÁO GOOGLE LÀ BAO NHIÊU? Ộ Google không định giá cố định cho 1 từ khóa ở một vị trí, tại một thời điểm nhât định nào. GIA là do Nhà quảng cảo tự đâu giá. Ơ Mức đẩu giá cao + Điểm chắt lượng quảng cáo cao >> vị trí xuất hiện và mức độ xuât hiện quảng cáo tôt. Ồ Điểm chắt lượng = Ðộ tối ưu của quảng cáo + Tỷ lệ Click I số lằn Xuất hiện (CTR) Ồ Giá phải trả của nhà quảng cáo ởvị trí số 1 là giá đấu của nhà quảng cáo xuât hiện ở vị trí thứ 2. Mr l Ế KingAdS - Leading ln Digital Marketing www.kÍngads.net
 • 12. `[lJlIzi `II* Dig͆OlMơrke†in9 'I 2 3 4 5 6 7 8 QUY TRÌh!H DỊCH VỤ KINGADS í`ẵll[;t_yểẩl= r ,.ồÊIỂnlLỊi Il Lllệllíẵli ivllỉlíĩtaũluị , 'Ấ'ẨvlvỂvA"` .ẫtìlkgI:,Ilẩl=..lI:Ii Aễ T ° Ế “7 i'ìầCh i`Lễ "*ì F1 '“ ẵ'“'Ể- Àiliẵll' “`ì"`el`V"'íl" ẵñlhi "l M Ị`i`iI"°“ ”°.`_tI.i'-“.ilị1ẹịiI“”0°t'r,í0.ì ià.Ml_,,g1rg ỡ.f-`Z:ỉ`:‹I.f'ẵỀ ..'II'Ỉt0,v4!“t'Ệl`0`r ồrử!MửĨỈQ=` Lllìl'-,ĨO` Ìigìp Ấ W, , r. Itllĩ-ìí ,Á , .l. Ị ._ , Ímluị vfẵi vnẫ [Tải _ l tồi IIII4 mWỂkl°Ị*l°I Ị. ẶVEỊ Ị ñẫu i"đ` ,'1ĨìIhiI=`Ĩli '.lIP=ìlL°i -It'll d:ĨĨ° . tl" ỦÍllZẫlF'n'lii dẵỊrả'bfIỊ-A' q.'Ỉễ'il`Ềlẳể1. ` d'm'hQnị°` t, I . I .I ', Ị' , ' Illơ i ^_ , l ilfali tiihli il ẠILẦ *I ` !l!l'-°llL!r'I'r-IKO 'P 'L` "rì" ` ' “ ' ellŕì'uF*`° 1.' Ĩ ,.ỵ Ỉ.ę ,` ` , r'ọIiiỊjtrẵiii.'iịi , , `ÍVÍtĩlll{ịỈVì1_I Ỳlẵrvìalhơrễìll l '2ìáI'ì "i‹ẫỉì iti” iviễii .ẫillạẵị íẵề"Ể1'* ›yẵl°Ĩắ "“ "`=`^ ` 4 l.Ill.o`r .4v -,, Ịgl,_“._II ỉỉỗ-‹ìl,I1¶.iịZll “ 'K ịũĩăịiiñliìiu I ""
 • 13. CÔN›G TY TNIỈH ĐẦU TƯ VÀ “QUẢ1`Ĩ`Ỉaę`r *CÁO MN`GADS DÍg͆Ol Mơrkeiing Trụ Sỡ: Số 4 Hoa Sũ'a, Phu'ò'ng 7, Quận Phú Nhuận Ðiện Thoại: 083 5173947 Email: ínfo@kingadS.net www.kÍngads.net Ms. Lâm An Account Manager Mobile: 0936.51.52.51 Email: an.manager@kingads.net

Related Documents