1 .Yaş, kilo ve boy d ahil tüm i şeyaram az rakam ları unut. B ırak ın bunlara d oktorlarüz ülsün . O nlara bunun i...
2. Sad ece güleryüzlü arkad aşlarınla kal. D ırd ır ve yak ınm alar m oralinid üşürür. (e ğer b öyle biri isen b...
3. Öğrenm eyi sürd ür: Bilgisayarlar, otom obiller, hakk ınd a, bah çecilik hatta her nekonud a olursa olsun d aha ç...
4. Basit şeylerd en keyif al.
5. S ık sık kahkaha at, yüksek sesle ve uzun uzun, nefesin tükenene kad ar.Ve seni güld üren bir arkad aşınvar ise...
6. G özyaşları aktığınd a : Üz ül, d ayan ve çekip git. T ümyaşam ınd a seninle olan bir sad ece ki şi vard ır; o d a ken...
7. Etrafın ı sevd iklerinle ku şat: Ailen, ev hayvanları, hatıralar,m üzik, bitkiler, hobiler ve d aha ne varsa…...
8. Sağlığına şefkat göster:E ğer sağlığın iyi ise,onu koru,e ğer d üzensiz ise geli ştir, e ğer d aha d a k ötü ise onun...
9. Sorum luluk ile seyahat etm e.Şehre seyahat et, hatta yak ın bir k öye veya bir yabancı ülkeye fakat sorum lulukla d ...
1 0. H er fırsatta İ nsanlara onları sevd i ğini söyle .
Ve e ğer bunu en az 4 ki şiye gönd erm ezsen kim in um urund a…Fakat sen yine d e bunları birileri ile paylaş.
Nasil genc kalirsiniz?
of 12

Nasil genc kalirsiniz?

Published on: Mar 3, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Nasil genc kalirsiniz?

 • 1. 1 .Yaş, kilo ve boy d ahil tüm i şeyaram az rakam ları unut. B ırak ın bunlara d oktorlarüz ülsün . O nlara bunun i çin para öd em iyorm usun?
 • 2. 2. Sad ece güleryüzlü arkad aşlarınla kal. D ırd ır ve yak ınm alar m oralinid üşürür. (e ğer b öyle biri isen bu d urum u unutm a!)
 • 3. 3. Öğrenm eyi sürd ür: Bilgisayarlar, otom obiller, hakk ınd a, bah çecilik hatta her nekonud a olursa olsun d aha çok şeyleröğren . Asla beynin tem bel kalm asına izin verm e. “Tem bel bir zihin şeytan ın atelyesid ir." Ve şeytan ın ad ı Alzheim er‘d ir!
 • 4. 4. Basit şeylerd en keyif al.
 • 5. 5. S ık sık kahkaha at, yüksek sesle ve uzun uzun, nefesin tükenene kad ar.Ve seni güld üren bir arkad aşınvar ise onunla d aha çok zam an ge çir.
 • 6. 6. G özyaşları aktığınd a : Üz ül, d ayan ve çekip git. T ümyaşam ınd a seninle olan bir sad ece ki şi vard ır; o d a kend in . YAŞA! canlı old u ğun sürece !
 • 7. 7. Etrafın ı sevd iklerinle ku şat: Ailen, ev hayvanları, hatıralar,m üzik, bitkiler, hobiler ve d aha ne varsa… Eviniz sizin sığınağın ızd ır.
 • 8. 8. Sağlığına şefkat göster:E ğer sağlığın iyi ise,onu koru,e ğer d üzensiz ise geli ştir, e ğer d aha d a k ötü ise onun i çinelind en ne geliyorsa onu yap.
 • 9. 9. Sorum luluk ile seyahat etm e.Şehre seyahat et, hatta yak ın bir k öye veya bir yabancı ülkeye fakat sorum lulukla d e ğil.
 • 10. 1 0. H er fırsatta İ nsanlara onları sevd i ğini söyle .
 • 11. Ve e ğer bunu en az 4 ki şiye gönd erm ezsen kim in um urund a…Fakat sen yine d e bunları birileri ile paylaş.

Related Documents