Metodika MŠMT pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na realizaci aktivit v oblasti prevence rizikového chov...
Metodika MŠMT pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na realizaci aktivit v oblasti prevence rizikového chov...
Metodika MŠMT pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na realizaci aktivit v oblasti prevence rizikového cho...
Metodika MŠMT pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na realizaci aktivit v oblasti prevence rizikového chov...
Metodika MŠMT pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na realizaci aktivit v oblasti prevence rizikového chov...
Metodika MŠMT pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na realizaci aktivit v oblasti prevence rizikového chov...
Metodika MŠMT pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na realizaci aktivit v oblasti prevence rizikového chov...
Metodika MŠMT pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na realizaci aktivit v oblasti prevence rizikového chov...
Metodika MŠMT pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na realizaci aktivit v oblasti prevence rizikového chov...
Metodika MŠMT pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na realizaci aktivit v oblasti prevence rizikového chov...
Metodika MŠMT pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na realizaci aktivit v oblasti prevence rizikového chov...
Metodika MŠMT pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na realizaci aktivit v oblasti prevence rizikového chov...
Metodika MŠMT pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na realizaci aktivit v oblasti prevence rizikového chov...
Metodika MŠMT pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na realizaci aktivit v oblasti prevence rizikového chov...
Metodika MŠMT pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na realizaci aktivit v oblasti prevence rizikového chov...
Metodika MŠMT pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na realizaci aktivit v oblasti prevence rizikového chov...
Metodika MŠMT pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na realizaci aktivit v oblasti prevence rizikového chov...
Metodika MŠMT pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na realizaci aktivit v oblasti prevence rizikového cho...
Metodika MŠMT pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na realizaci aktivit v oblasti prevence rizikového chov...
Metodika MŠMT pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na realizaci aktivit v oblasti prevence rizikového chov...
Metodika MŠMT pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na realizaci aktivit v oblasti prevence rizikového chov...
Metodika MŠMT pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na realizaci aktivit v oblasti prevence rizikového chov...
Metodika MŠMT pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na realizaci aktivit v oblasti prevence rizikového chov...
Metodika MŠMT pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na realizaci aktivit v oblasti prevence rizikového chov...
Metodika MŠMT pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na realizaci aktivit v oblasti prevence rizikového chov...
Metodika MŠMT pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na realizaci aktivit v oblasti prevence rizikového chov...
Metodika MŠMT pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na realizaci aktivit v oblasti prevence rizikového chov...
Metodika MŠMT pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na realizaci aktivit v oblasti prevence rizikového ch...
Důležité kontaktní údaje – www.msmt.cz (Speciální školství/Prevence/Dotace) http://is-prevence.msmt.cz (žádost, helpde...
Metodika MŠMT pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na realizaci aktivit v oblasti prevence rizikového chov...
of 30

Prezentace metodika

č. j.: MSMT-18917/2012-27/2 Metodika Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na realizaci aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování v období 2013-2018
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentace metodika

 • 1. Metodika MŠMT pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na realizaci aktivit v oblasti prevence rizikového chování v období 2013-2018 č. j.: MSMT-18917/2012-27/2 Metodika Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na realizaci aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování v období 2013-2018 Seminář pro žadatele Praha, 2012 1/30
 • 2. Metodika MŠMT pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na realizaci aktivit v oblasti prevence rizikového chování v období 2013-2018 Zhodnocení dotačního období 2010-2012 a) Transformace dotační politiky po roce 2010 b) Statistika projektů - 2012 Seminář pro žadatele Praha, 2012 2/30
 • 3. Metodika MŠMT pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na realizaci aktivit v oblasti prevence rizikového chování v období 2013-2018Celkem bylo doručeno 388 žádostí a pouze 6 (což činí 1.5%)z nich bylo vyřazeno z formálních důvodů. Vloni bylo doručeno416 žádostí a formálně bylo vyřazeno 114 projektů –chybovost na straně žadatelů tedy činila 27%). Seminář pro žadatele Praha, 2012 3/30
 • 4. Metodika MŠMT pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na realizaci aktivit v oblasti prevence rizikového chování v období 2013-2018do 30. června 2012 – realizace seminářů prožadatele po jednotlivých krajíchdo 30. června 2012 - vyhlášení dotačního řízení narok 2013, zveřejnění Metodiky MŠMT proposkytování dotací na realizaci aktivit v oblastiprevence rizikového chovánízáří 2012 – semináře k podávání žádostí prožadatele o dotace na rok 2013do 30. září 2012 – konečný termín pro podávánížádostí o finanční prostředky na realizaci aktivit voblasti prevence rizikového chování 4/30
 • 5. Metodika MŠMT pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na realizaci aktivit v oblasti prevence rizikového chování v období 2013-2018říjen 2012 – formální hodnocení úplnosti asprávností žádostí o dotacelistopad 2012 – odborné (věcné) hodnocenížádostí odbornými hodnotitelilistopad 2012 – zveřejnění podmínek vyúčtovánídotací MŠMT za rok 2012prosinec 2012 – jednání dotační komise MŠMTprosinec 2012 – jednání MŠMT o udělení dotacína rok 2013 5/30
 • 6. Metodika MŠMT pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na realizaci aktivit v oblasti prevence rizikového chování v období 2013-201815. únor 2013 – konečný termín pro zaslánívyúčtování a finanční vypořádání a záv. zpráv zarok 2012únor 2013 – kontrola vyúčtování a finančníhovypořádání za rok 2012do 31. března 2013 – vydání rozhodnutí avyplacení dotací úspěšným žadatelům 6/30
 • 7. Metodika MŠMT pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na realizaci aktivit v oblasti prevence rizikového chování v období 2013-2018 adresa příjemce žádostí: Národní institut dětí a mládeže, Sámova 3, 101 00 Praha 10 Kontaktní osoba – Mgr. Jaroslava Nováková +420 246 088 239 Email: jarka.novakova@nidm.cz Seminář pro žadatele Praha, 2012 7/30
 • 8. Metodika MŠMT pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na realizaci aktivit v oblasti prevence rizikového chování v období 2013-2018 Podmínkou podávání nových projektů , které jsou realizovány organizacemi poskytujícími služby jiným organizacím , je jejich předjednání na odboru 27 MŠMT ČR. Seminář pro žadatele Praha, 2012 8/30
 • 9. Metodika MŠMT pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na realizaci aktivit v oblasti prevence rizikového chování v období 2013-2018 Oprávněný program a oprávněný žadatel 2.Dotace může být poskytnuta pouze na podporu následujících typů programů v oblasti prevence rizikového chování: a) Certifikované programy dlouhodobé všeobecné primární prevence užívání drog, zvláště zaměřené na prevenci užívání legálních drog - alkoholu, tabákových výrobků vyjma škol a školských zařízení. Seminář pro žadatele Praha, 2012 9/30
 • 10. Metodika MŠMT pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na realizaci aktivit v oblasti prevence rizikového chování v období 2013-2018 Oprávněný program a oprávněný žadatel b) Programy nepodléhající certifikaci: - programy dlouhodobé všeobecné primární prevence rizikového chování) - projekty evaluace potřebnosti, dostupnosti a efektivnosti služeb, projekty zaměřené na poskytování odborných a ověřených informací odborné či laické veřejnosti. Seminář pro žadatele Praha, 2012 10/30
 • 11. Metodika MŠMT pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na realizaci aktivit v oblasti prevence rizikového chování v období 2013-2018 Subjekt může žádat o dotaci na víceletý projekt na období 2013 – 2018 s tím, že dotace bude vždy poskytována na příslušný kalendářní rok. Seminář pro žadatele Praha, 2012 11/30
 • 12. Metodika MŠMT pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na realizaci aktivit v oblasti prevence rizikového chování v období 2013-2018 O dotaci může žádat následující právnická osoba: a) právnická osoba vykonávající činnost školy nebo školského zařízení, b) občanské sdružení podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, c) právnická osoba podle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů, Seminář pro žadatele Praha, 2012 12/30
 • 13. Metodika MŠMT pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na realizaci aktivit v oblasti prevence rizikového chování v období 2013-2018 O dotaci může žádat následující právnická osoba: d) obecně prospěšná společnost podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, e) jiná organizace nebo fyzická osoba (ve výjimečných a odůvodněných případech po konzultaci s odborem 27 MŠMT ČR) Seminář pro žadatele Praha, 2012 13/30
 • 14. Metodika MŠMT pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na realizaci aktivit v oblasti prevence rizikového chování v období 2013-2018 Žadatel musí dále splňovat tyto podmínky: a) mít sídlo na území České republiky b) realizovat programy, popř. jiné podporované aktivity v oblasti prevence rizikového chování na území České republiky, c) vést podvojné účetnictví, d) vést výkaznictví o klientech a službách v rozsahu stanoveném v závěrečné zprávě o realizaci projektu vyjma škol a školských zařízení. Seminář pro žadatele Praha, 2012 14/30
 • 15. Metodika MŠMT pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na realizaci aktivit v oblasti prevence rizikového chování v období 2013-2018 Dotaci lze poskytnout jen těm žadatelům, kteří nemají evidované dluhy vůči orgánům státní správy (oblastní správě sociálního zabezpečení a místně příslušnému finančnímu úřadu) a zdravotním pojišťovnám. Při podání žádosti musí být tato skutečnost poskytovatelem služby deklarována formou čestného prohlášení, které uvádí a stvrzuje osoba jednající jménem organizace v žádosti. Seminář pro žadatele Praha, 2012 15/30
 • 16. Metodika MŠMT pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na realizaci aktivit v oblasti prevence rizikového chování v období 2013-2018 Dotace je poskytována v maximální výši 350 000,-Kč na 1 žádost všem subjektům, které poskytují programy primární prevence jiným organizacím. Maximální možná výše dotace 80 000,-Kč na 1 žádost se poskytuje v případě subjektů (zejména škol nebo školských zařízení), které neposkytují služby jiným organizacím, ale žádají pouze na svůj vlastní preventivní program. Seminář pro žadatele Praha, 2012 16/30
 • 17. Metodika MŠMT pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na realizaci aktivit v oblasti prevence rizikového chování v období 2013-2018 K rozpočtu – důležité !!! !do rozpočtu nesmí být zakalkulován zisk! ! maximální požadavek na mzdové náklady do výše 250 000,-Kč! Seminář pro žadatele Praha, 2012 17/30
 • 18. Metodika MŠMT pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na realizaci aktivit v oblasti prevence rizikového chování v období 2013-2018Ostatní limity – služby – max. 40 % celkového rozpočtu žádosti (musí mít přímou vazbu na realizaci projektu) materiál - max. 25% celkového rozpočtu žádosti (musí mít přímou vazbu na realizaci projektu) Seminář pro žadatele Praha, 2012 18/30
 • 19. Metodika MŠMT pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na realizaci aktivit v oblasti prevence rizikového chování v období 2013-2018 Z poskytnuté dotace se nesmí hradit (tzv. neuznatelné náklady): a) odpisy majetku, b) náklady na reprezentaci (tj. na občerstvení, pohoštění, dary a obdobná plnění), c) mzdy funkcionářů a odměny členů statutárních orgánů právnických osob, d) provedení účetního auditu, e) tvorba kapitálového jmění (zisku), f) jednorázové akce (přednášky, besedy s veřejně činnými osobnostmi), multimediální akce, 19/30
 • 20. Metodika MŠMT pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na realizaci aktivit v oblasti prevence rizikového chování v období 2013-2018 Z poskytnuté dotace se nesmí hradit (tzv. neuznatelné náklady): g) sportovní, kulturní a volnočasové aktivity, zátěžové a zážitkové výjezdy (jednorázové aktivity bez vazby na další kontinuální práci s cílovou skupinou), h) testování přítomnosti drog u žáků a studentů ve školách a školských zařízeních, i) rekondiční a rekreační pobyty a vybavení na ně, j) potraviny, k) DPH, o jejíž vrácení je možné právoplatně žádat, 20/30
 • 21. Metodika MŠMT pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na realizaci aktivit v oblasti prevence rizikového chování v období 2013-2018 Z poskytnuté dotace se nesmí hradit (tzv. neuznatelné náklady): l) daně, pokuty a sankce, m) úhrada nákladů na zdravotní péči o klienty projektu, pokud je hrazena podle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění; není-li na tuto péči uzavřena smlouvu s veřejnou zdravotní pojišťovnou, je žadatel povinen tuto skutečnost uvést a zdůvodnit, n) investice, o) nespecifikované výdaje 21/30
 • 22. Metodika MŠMT pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na realizaci aktivit v oblasti prevence rizikového chování v období 2013-2018Výjimečně může příjemce dotace v průběhu realizace projektuzměnit limit osobních a provozních nákladů za předpokladu,že změna struktury nákladů neovlivní negativně realizaciprojektu a nepřekročí 5 % limitu uvedeného v žádosti oúčelovou dotaci. Jakékoliv změny, než výše uvedené, je žadatel povinenrealizovat až poté, co mu MŠMT na základě žádosti tytozměny schválí a vystaví dodatek k Rozhodnutí s těmitozměnami (změny se předkládají nejpozději k 15.11. danéhoroku). Seminář pro žadatele Praha, 2012 22/30
 • 23. Metodika MŠMT pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na realizaci aktivit v oblasti prevence rizikového chování v období 2013-2018 Dotace jsou poskytovány na základě Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu České republiky na příslušný rozpočtový rok, ve kterém MŠMT ČR stanoví písemně podmínky poskytnutí dotace. Seminář pro žadatele Praha, 2012 23/30
 • 24. Metodika MŠMT pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na realizaci aktivit v oblasti prevence rizikového chování v období 2013-2018 Pár praktických rad na závěr, aneb poučme se z minulých chyb …. 24/30
 • 25. Metodika MŠMT pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na realizaci aktivit v oblasti prevence rizikového chování v období 2013-2018 Co se osvědčilo – co zlepšujeme •Elektronický systém - SAMOSTATNÝ PRO PREVENCI •Helpdesk – bude i nadále namísto telefonických konzultací 3) Semináře – po jednotlivých krajích – v září ještě Praha a Brno Seminář pro žadatele Praha, 2012 25/30
 • 26. Metodika MŠMT pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na realizaci aktivit v oblasti prevence rizikového chování v období 2013-2018 Nejčastější nedostatek žádostí – důvod k nepodpoře Nedostatečně vyspecifikovaná cílová skupina Seminář pro žadatele Praha, 2012 26/30
 • 27. Metodika MŠMT pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na realizaci aktivit v oblasti prevence rizikového chování v období 2013-2018 Nově v žádosti – CÍLOVÁ SKUPINA V úvodu vyplníte/zvolíte - Projekt je zaměřen na prevenci -Všeobecnou -Selektivní -Indikovanou 27/30
 • 28. Metodika MŠMT pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na realizaci aktivit v oblasti prevence rizikového chování v období 2013-2018   všeobecná selektivní indikovaná počet škol x x x počet tříd x x   počet žáků   x x počet skupin   x x velikost skupin dle počtu cílové skupiny   x x počet pedagogů x x x počet rodičů x x x seznam škol, kde bude program realizován x x xx označuje, že tento údaj je povinný pro vyplnění 28/30
 • 29. Důležité kontaktní údaje – www.msmt.cz (Speciální školství/Prevence/Dotace) http://is-prevence.msmt.cz (žádost, helpdesk) www.prevence-info.cz (Finance a Kalendář akcí) 29/30
 • 30. Metodika MŠMT pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na realizaci aktivit v oblasti prevence rizikového chování v období 2013-2018 Děkujeme vám za pozornost a náměty a přejeme vám hodně úspěchů, štěstí, klidu a trpělivosti při psaní žádosti  Seminář pro žadatele Praha, 2012 30/30