Forum Partycypacji Społecznej
w ramach projektu „Decydujmy Razem”
Białowieża, 29 października 2010
Istota partycypacji spo...
Czy potrafimy wspólnie działać?
Co 10 Polak jest członkiem jakiejś
organizacji, stowarzyszenia,
związku, rady
Co 5mieszkan...
Czy sobie ufamy?
2.6
2.5
2.4
2.3
2.1
2
1.6 1.6 1.6 1.6 1.6
1.3
1
0.9
0.7
0.6
0.5
0.4 0.4
0.3
Przeciętna liczba organizacji...
67
62
58 56
43 42
35 35
32 31 30 28
25 24 23 22 22 20 20 20 19 17 16 15 14
Czy sobie ufamy?
Odsetek osób ufających innym l...
Pytania stojące przed władzą lokalną
Jak stwarzać ludziom
warunki do realizacji ich
planów, ambicji i
zamierzeń?
Jak godzi...
Instytucje
państwowe
działają
dopiero w
momencie, gdy
działająca
samodzielnie i
spontanicznie
jednostka, grupa
społeczna,
...
Partycypacja społeczna nie jest
zagrożeniem dla demokratycznie
wybranej władzy samorządowej!
Jak zachęcać
mieszkańców
do
p...
SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE
Zespół różnorodnych form aktywności (partycypacji)
obywateli na rzecz wspólnot realizowanych po...
Poziomy aktywności obywatelskiej
Podstawowy:
aktywność małych grup
społecznych (grupa sąsiedzka,
grupa środowiskowa)
Pośre...
Gmina Pakość (województwo kujawsko-pomorskie)PRZYKŁAD 1.
1. Zidentyfikowanie kierunków rozwoju w trakcie pracy nad strateg...
LIKWIDACJA WIEJSKIEJ SZKOŁYPRZYKŁAD 2.
1. W jednej z wiejskich gmin – w ramach oszczędności –
zdecydowano o likwidacji szk...
Od czego zależy aktywność mieszkańców?
Historia społeczności
Charakterystyka powiązań społecznych
Tradycje kulturowe
Konfl...
Jakie korzyści płyną z partycypacji?
Możliwość konsultacji społecznej problemów gminy
Tworzenie propozycji możliwych rozwi...
Jakie są klasyczne narzędzia
partycypacji społecznej?
Wybory
Referendum
Konsultacje społeczne
Postępowanie administracyjne...
Trzy sektory
Sektor
publiczny
Sektor
społeczny
Sektor
prywatny
Co to są organizacje pozarządowe?
Jakie cechy posiadają organizacje pozarządowe?
Suwerenność
Działalność nie nastawiona na zysk
Instytucjonalność
Dobrowolno...
Jakie funkcje pełnią organizacje pozarządowe?
Reprezentują interesy
Pomagają bezpośrednio
Kreują opinie
Wprowadzają innowa...
PASŁĘKPRZYKŁAD 3.
1. Pasłęk to mała rolnicza gmina w województwie warmińsko-mazurskim. Głównym
problemem jest tam wysoki p...
Jak można dzielić organizacje pozarządowe?
Osobowość prawna
Prowadzenie działalności
gospodarczej
Zasięg oddziaływania
Prz...
Dlaczego potrzebne jest
partnerstwo publiczno-prawne?
Samorządność oznacza
nie tylko prawo, ale
także powinność
oddziaływa...
Od czego zależy partnerstwo
publiczno-prywatne?
Od podmiotowego i równoprawnego
traktowania partnerów
Od kreatywności i ak...
Od czego zacząć?
1
• Identyfikacja najważniejszych problemów mieszkańców gminy
2
• Poznanie preferencji mieszkańców odnośn...
Instytucjonalizacja współpracy
publiczno-prawnej
Zbudowanie organizacyjnych podstaw współpracy
• Integracja środowiska NGO...
Modele
współpracy
władz z
organizacjami
pozarządowymi
Model
konkursowy
Kontraktowanie
uslug
Model
zadaniowy
Model konkursowy
Władze wyodrębniają co roku pulę środków dla organizacji
pozarządowych (najczęściej 1% budżetu). O rozdzi...
Model zadaniowy
Każda z merytorycznych jednostek urzędu w oparciu o
zapotrzebowanie otrzymuje z budżetu określoną kwotę na...
Kontraktowanie usług
Przekazanie przez władze publiczne swoich ustawowych
kompetencji, zadań i środków finansowych organiz...
KOMUNIKACJA,
GŁUPCZE!
Komunikacja
Komunikacja jest najważniejszym czynnikiem w
aktywizacji obywateli
Napisany  wysłany
Wysłany  odebrany
Zrozu...
DUKLAPRZYKŁAD 4.
Kampania informacyjna, adresowana do społeczności lokalnej, mająca wspomóc
wprowadzenie nowego gminnego s...
Czym powinna charakteryzować się
dobra strategia komunikacyjna?
Przekazywanie informacji w oparciu o fakty, a
nie tylko wr...
Co sprzyja? Co blokuje?
Akceptacja Wywyższanie się
Cierpliwość Okazywanie zniecierpliwienia
Sympatia Wrogie nastawienie
Em...
Informacyjny
Konsultacyjny
Decyzyjny
Kontroli
społecznej
Jakie są cele komunikacji?
Komunikacja w celu informacji
Obowiązkiem urzędników gminy jest zapewnienie
dostępu do informacji publicznej wszystkim
zai...
W jaki sposób można przekazywać
informacje?
Nośnik Sposób i forma przekazywania informacji
Papier - Informacje na budynkac...
Co powinno znaleźć się na stronie
www gminy?
Dane adresowe gminy Adres e-mail Dane osobowe przedstawicieli władzy
Informac...
Komunikacja w celu konsultacji
Konsultacje
społeczne
Obligatoryjne
• Zmiana granic gminy lub
miasta
• Stworzenie jednostki...
Jakie są najpopularniejsze formy
konsultacji społecznych?
Spotkania z ogółem mieszkańców lub z grupami celowymi
Spotkania ...
Dziękuję za
uwagę!
44
Radosław Oryszczyszyn
Instytut Socjologii
Uniwersytet w Białymstoku
 tel. +48504064851
 oryszczysz...
Prezentacja z konferencji projektu "Decydujmy razem" w Białowieży 29 października 2010
Prezentacja z konferencji projektu "Decydujmy razem" w Białowieży 29 października 2010
Prezentacja z konferencji projektu "Decydujmy razem" w Białowieży 29 października 2010
Prezentacja z konferencji projektu "Decydujmy razem" w Białowieży 29 października 2010
of 44

Prezentacja z konferencji projektu "Decydujmy razem" w Białowieży 29 października 2010

Przygotowano na podstawie
Published on: Mar 4, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentacja z konferencji projektu "Decydujmy razem" w Białowieży 29 października 2010

 • 1. Forum Partycypacji Społecznej w ramach projektu „Decydujmy Razem” Białowieża, 29 października 2010 Istota partycypacji społecznej oraz jej rola w procesie podejmowania decyzji dotyczących społeczności lokalnych i wdrażania polityk publicznych Radosław Oryszczyszyn Instytut Socjologii UwB oryszczyszyn@gmail.com
 • 2. Czy potrafimy wspólnie działać? Co 10 Polak jest członkiem jakiejś organizacji, stowarzyszenia, związku, rady Co 5mieszkaniec naszego kraju brał w ciągu ostatniego roku w jakimś zebraniu publicznym Co 20 Polak sam zorganizował jakieś spotkanie publiczne Źródło: Diagnoza Społeczna 2009
 • 3. Czy sobie ufamy? 2.6 2.5 2.4 2.3 2.1 2 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.3 1 0.9 0.7 0.6 0.5 0.4 0.4 0.3 Przeciętna liczba organizacji, do których należą osoby w wieku 16 lat i więcej. Źródło: DS 2009
 • 4. 67 62 58 56 43 42 35 35 32 31 30 28 25 24 23 22 22 20 20 20 19 17 16 15 14 Czy sobie ufamy? Odsetek osób ufających innym ludziom w Polsce i innych krajach. Źródło: Diagnoza Społeczna 2009
 • 5. Pytania stojące przed władzą lokalną Jak stwarzać ludziom warunki do realizacji ich planów, ambicji i zamierzeń? Jak godzić rozbieżne interesy różnych grup i środowisk społecznych? Jak wykorzystywać potencjał tkwiący w ludziach, aby przyspieszać rozwój społeczny i zwiększać jakość życia?
 • 6. Instytucje państwowe działają dopiero w momencie, gdy działająca samodzielnie i spontanicznie jednostka, grupa społeczna, organizacja społeczna nie może zrealizować swoich celów. Rodzina Wspólnota sąsiedzka Organizacja pozarządowa Społeczność lokalna Państwo Zasada subsydiarności
 • 7. Partycypacja społeczna nie jest zagrożeniem dla demokratycznie wybranej władzy samorządowej! Jak zachęcać mieszkańców do podejmowania aktywności obywatelskiej? W jaki sposób korzystać z mądrości obywatelskiej mieszkańców? Jakie są argumenty za zwiększaniem partycypacji? Organizacje społeczne – istotnym partnerem samorządu lokalnego w poszukiwaniu rozwiązań wielu problemów społecznych
 • 8. SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE Zespół różnorodnych form aktywności (partycypacji) obywateli na rzecz wspólnot realizowanych poza strukturami administracyjnymi państwa PARTYCYPACJA SPOŁECZNA Aktywny udział mieszkańców gminy w istotnych dla niej, jej mieszkańców lub określonych grup społecznych sprawach
 • 9. Poziomy aktywności obywatelskiej Podstawowy: aktywność małych grup społecznych (grupa sąsiedzka, grupa środowiskowa) Pośredni: Aktywność wspólnot i społeczności lokalnych Zbiorowy: Aktywność dużych zbiorowości (związki zawodowe, grupy zawodowe, naród)
 • 10. Gmina Pakość (województwo kujawsko-pomorskie)PRZYKŁAD 1. 1. Zidentyfikowanie kierunków rozwoju w trakcie pracy nad strategią: - Edukacja - Kultura - Turystyka - Oświata 2. Opracowanie przez Konwent Strategiczny (grupa pracujących społecznie mieszkańców) dwóch programów operacyjnych: - Wytyczenie ścieżek turystycznych (pieszych i rowerowych) - Zidentyfikowanie i opisanie atrakcji turystycznych gminy zrealizowane przez młodzież miejscowych szkół w ramach specjalnych lekcji
 • 11. LIKWIDACJA WIEJSKIEJ SZKOŁYPRZYKŁAD 2. 1. W jednej z wiejskich gmin – w ramach oszczędności – zdecydowano o likwidacji szkoły i dowożenia uczących się tam dzieci do innych miejscowości. 2. Koszty decyzji – obniżenie jakości nauczania, koszty dowozu dzieci, mniejsze bezpieczeństwo uczniów 3. Decyzję ogłoszono mieszkańcom zaraz po jej uchwaleniu. 4. Mieszkańcy ogłosili akcję protestacyjną połączoną z okupacją szkoły. Czy udział mieszkańców w rozwiązaniu problemu był wystarczający? Jakie warunki powinny być spełnione, aby osiągnąć wspólny cel władzy i rodziców? Co mogłoby wspomóc obie strony w osiągnięciu porozumienia?
 • 12. Od czego zależy aktywność mieszkańców? Historia społeczności Charakterystyka powiązań społecznych Tradycje kulturowe Konflikty Władza Przywództwo Jasna i akceptowalna wizja rozwoju
 • 13. Jakie korzyści płyną z partycypacji? Możliwość konsultacji społecznej problemów gminy Tworzenie propozycji możliwych rozwiązań problemów Zwiększenie prawdopodobieństwa wypracowania trafnych i społecznie akceptowanych decyzji Konstruktywne rozwiązywanie lokalnych problemów Społeczna legitymizacja decyzji władzy Aktywizacja lokalnej społeczności Usprawnienie komunikacji ze społecznością lokalną Możliwość uregulowania współpracy władzy lokalnej z organizacjami społecznymi Mobilizowanie lokalnych zasobów
 • 14. Jakie są klasyczne narzędzia partycypacji społecznej? Wybory Referendum Konsultacje społeczne Postępowanie administracyjne Akcja bezpośrednia
 • 15. Trzy sektory Sektor publiczny Sektor społeczny Sektor prywatny
 • 16. Co to są organizacje pozarządowe?
 • 17. Jakie cechy posiadają organizacje pozarządowe? Suwerenność Działalność nie nastawiona na zysk Instytucjonalność Dobrowolność Wolontariat
 • 18. Jakie funkcje pełnią organizacje pozarządowe? Reprezentują interesy Pomagają bezpośrednio Kreują opinie Wprowadzają innowacje Integrują
 • 19. PASŁĘKPRZYKŁAD 3. 1. Pasłęk to mała rolnicza gmina w województwie warmińsko-mazurskim. Głównym problemem jest tam wysoki poziom bezrobocia. 2. Grupa mieszkańców (w tym osób bezrobotnych) – z inicjatywy władz – podjęła wysiłek założenia lokalnego stowarzyszenia, promującego przedsiębiorczość. 3. CREP prowadzi „inkubator” przedsiębiorczości dla powstających i już funkcjonujących przedsiębiorstw potrzebujących wsparcia. 4. Dodatkowo CREP prowadzi różnorodne szkolenia przygotowujące bezrobotnych do podjęcia pracy i wspomagające działalność lokalnych firm Przez swoje działania, CREP przyczynia się do powstawania nowych miejsc pracy w gminie (przyrost kilkuset nowych miejsc pracy w ciągu kilku lat.
 • 20. Jak można dzielić organizacje pozarządowe? Osobowość prawna Prowadzenie działalności gospodarczej Zasięg oddziaływania Przedmiot działalności
 • 21. Dlaczego potrzebne jest partnerstwo publiczno-prawne? Samorządność oznacza nie tylko prawo, ale także powinność oddziaływania na różne lokalne struktury społeczno-gospodarcze Rozwój lokalny nie może dokonywać się bez aktywnego współudziału mieszkańców Skuteczne działania na rzecz rozwoju lokalnego wymagają partnerstwa publiczno- prywatnego
 • 22. Od czego zależy partnerstwo publiczno-prywatne? Od podmiotowego i równoprawnego traktowania partnerów Od kreatywności i aktywności partnerów Od wspólnej wizji rozwoju
 • 23. Od czego zacząć? 1 • Identyfikacja najważniejszych problemów mieszkańców gminy 2 • Poznanie preferencji mieszkańców odnośnie rozwiązania tych problemów 3 • Identyfikacja „liderów opinii” gotowych zarazić ideą rozwiązania problemu innych 4 • Wyjaśnienie mieszkańcom przyczyn, skutków i możliwych sposobów rozwiązania problemu 5 • Zyskanie przychylności mieszkańców do wybranego pomysłu rozwiązania problemu 6 • Włączenie mieszkańców w proces rozwiązywania problemu
 • 24. Instytucjonalizacja współpracy publiczno-prawnej Zbudowanie organizacyjnych podstaw współpracy • Integracja środowiska NGO w ramach forum stowarzyszeń • Integracja lokalnego biznesu w ramach forum biznesu • Stworzenie wewnątrz urzędu struktury odpowiedzialnej za współpracę Zainicjowanie (instytucjonalizacja) współpracy trójstronnej władze-biznes-NGO poprzez stworzenie prawnych ram współpracy trójstronnej Intensyfikacja współpracy władz z NGO poprzez: • Opracowanie wspólnego systemu informacji i promocji • Wdrożenie i przeprowadzenie konkursu grantowego Wdrożenie wspólnego systemu informacji i promocji Zwiększenie stopnia partycypacji NGO i biznesu w podejmowaniu ważnych decyzji (wspólne tworzenie i weryfikacja strategii rozwoju, włączenie lokalnych środowisk w proces konsultacji budżetu miasta
 • 25. Modele współpracy władz z organizacjami pozarządowymi Model konkursowy Kontraktowanie uslug Model zadaniowy
 • 26. Model konkursowy Władze wyodrębniają co roku pulę środków dla organizacji pozarządowych (najczęściej 1% budżetu). O rozdziale środków rozstrzyga Komisja, w skład której wchodzą przedstawiciele zainteresowanych stron. - Przejrzystość - Jawność Konieczność wyeliminowania merytorycznych pracowników urzędu z prac Komisji
 • 27. Model zadaniowy Każda z merytorycznych jednostek urzędu w oparciu o zapotrzebowanie otrzymuje z budżetu określoną kwotę na realizację danych przedsięwzięć we współpracy z organizacjami pozarządowymi Większy wpływ samorządu na rodzaj projektów realizowanych przez organizacje społeczne. Większe szanse na długofalową współpracę NGO i władz samorządowych Decyzje nie są w pełni obiektywne i przejrzyste. Mniejsza szansa na projekty o szerokim zasięgu merytorycznym
 • 28. Kontraktowanie usług Przekazanie przez władze publiczne swoich ustawowych kompetencji, zadań i środków finansowych organizacjom społecznym. Wyboru organizacji dokonuje się w oparciu o procedury zamówień publicznych Wysoki poziom usług świadczonych przez NGO i ich profesjonalizacja. Stwarzanie trwałych podstaw finansowych dla działań NGO Procedury przetargowe dyskryminują organizacje społeczne ubiegające się o kontrakty Niewłaściwe stosowanie procedur zamówień publicznych
 • 29. KOMUNIKACJA, GŁUPCZE!
 • 30. Komunikacja Komunikacja jest najważniejszym czynnikiem w aktywizacji obywateli Napisany  wysłany Wysłany  odebrany Zrozumiany  zaakceptowany Zaakceptowany  zapamiętany Zapamiętany  wykorzystany Komunikat Komunikat
 • 31. DUKLAPRZYKŁAD 4. Kampania informacyjna, adresowana do społeczności lokalnej, mająca wspomóc wprowadzenie nowego gminnego systemu gospodarki odpadami . Zadanie to zostało zrealizowane w 3 etapach: 1. Zbadanie stosunku mieszkańców do segregowania odpadów 2. Opracowanie strategii promocyjnej dotyczącego segregacji 3. Opracowanie materiałów promocyjno-informacyjnych dotyczących nowych zasad gospodarki odpadami stałymi W ramach pierwszego etapu opracowano ankietę, którą dostarczono mieszkańcom poprzez: uczniów, sołtysów, pracowników UMG i komunalnej spółki gminnej. Urząd otrzymał z powrotem 154 odpowiedzi. Program segregacji odpadów wywołuje duże zainteresowanie wśród mieszkańców gminy (wróciło 80% rozdanych ankiet) Duklanie wiedzą, co to jest segregacja śmieci i mają do niej stosunek pozytywny Obawy wywołuje nie sam program segregacji, ale wątpliwości, czy pojemniki będą regularnie opróżniane
 • 32. Czym powinna charakteryzować się dobra strategia komunikacyjna? Przekazywanie informacji w oparciu o fakty, a nie tylko wrażenia Nakierowanie na polepszenie postrzegania, budowanie zrozumienia i zaufania Rozpoznawanie kluczowych odbiorców Pomoc w docieraniu z właściwą informacją do właściwej osoby we właściwym czasie, w skuteczny sposób
 • 33. Co sprzyja? Co blokuje? Akceptacja Wywyższanie się Cierpliwość Okazywanie zniecierpliwienia Sympatia Wrogie nastawienie Empatia Obojętność Dążenie do kompromisu Sztywność stanowisk Gotowość do zmiany zdania Niezachwiana pewność swoich racji Otwartość Podejrzliwość Spontaniczność Tendencja do manipulacji Podkreślanie wspólnoty Podkreślanie odrębności Co sprzyja komunikacji, a co ją blokuje?
 • 34. Informacyjny Konsultacyjny Decyzyjny Kontroli społecznej Jakie są cele komunikacji?
 • 35. Komunikacja w celu informacji Obowiązkiem urzędników gminy jest zapewnienie dostępu do informacji publicznej wszystkim zainteresowanym. Obowiązek ten wprowadza ustawa z dnia 6.09.01 r. O dostępie do informacji publicznej. Skuteczna realizacja tego obowiązku zależy od tego, kto jest źródłem informacji, jaki jest cel przekazu i kto jest odbiorcą.
 • 36. W jaki sposób można przekazywać informacje? Nośnik Sposób i forma przekazywania informacji Papier - Informacje na budynkach publicznych - Informacje rozwieszane w dobrze widocznych miejscach - Biuletyn informacyjny - Sprawozdania z działalności gminy - Ogłoszenia o sesjach Rady Gminy - Poczta Media elektroniczne - Radio lokalne - Telewizja lokalna - Strona www gminy Lider społeczności lokalnej Szczególnie w społecznościach wiejskich, nośnikiem informacji może być lider lokalny
 • 37. Co powinno znaleźć się na stronie www gminy? Dane adresowe gminy Adres e-mail Dane osobowe przedstawicieli władzy Informacje o historii gminy Dane o walorach przyrodniczo-kulturowych Dane o rozwoju społeczno-gospodarczym Sukcesy gminy Bieżące prace rady i urzędu Uchwały Plany długofalowe (np. strategia) oraz krótkookresowe Ostatnie wydarzenia Plany inwestycyjne Oferta turystyczna i kulturalna Statut gminy i podstawowe regulaminy organizacyjne Plan zagospodarowania przestrzennego Budżet Zasady nabywania gruntów Zasady udzielania pomocy publicznej
 • 38. Komunikacja w celu konsultacji Konsultacje społeczne Obligatoryjne • Zmiana granic gminy lub miasta • Stworzenie jednostki pomocniczej Fakultatywne • Każda ważna dla społeczności lokalnej sprawa Referenda Obligatoryjne • Samoopodatkowanie się mieszkańców • Wniosek o odwołanie Rady Gminy przed upływem kadencji Fakultatywne • W każdej ważnej dla gminy sprawie
 • 39. Jakie są najpopularniejsze formy konsultacji społecznych? Spotkania z ogółem mieszkańców lub z grupami celowymi Spotkania radnych z wyborcami Spotkania z organizacjami pozarządowymi Mieszane komisje i zespoły problemowe Ankieta Sondaż opinii Konsultacje w ramach „trójkąta współpracy”
 • 40. Dziękuję za uwagę! 44 Radosław Oryszczyszyn Instytut Socjologii Uniwersytet w Białymstoku  tel. +48504064851  oryszczyszyn@gmail.com  www.soc.uwb.edu.pl

Related Documents