அதச கர வடெமாழிய அ ள ய
‘ கனகதாரா ேதா திர ’
தமி ெமாழிய ெமாழி ெபய
கவ யர க ணதாச" இய$றிய
ெபா மைழ
மாலவ மா ப நி
ம கல கமல ெச வ !
மரகத மல ெமா
மாண க ேபா றா !
நல மா ேமக ேபால
நி கி ற தி மா உ$த
ேநய&தா ெம சிலி &'
நிக இலா ெச வ ெக...
நல மா மலைர, பா &'
நிைல இலா' அைல6 வ)7
நி ப' பற,ப' ேபா ,
நி வ ழி மய க ெகா)7
ேகால ஆ ெந7மா வ)ண
ள/ :க த ைன க)7
ெகா;சி7 , ப ற நா...
ந >, ப ற$த ெப)க4
நாயக தைன, பா &தா?
நாண&தா :க ைத&'
நாள/ ஓ பாக பா ,பா !
ப பல நிைன&த ேபா'
பாதி க) திற$' A>
பர பைர, ெப ைம கா,ப...
ம' எ0 ெபய வா2$த
மன இலா அர க த ைன
மாெப ேபா ெவ ற
மாலவ மா ப ஆ7
அதிசய நல மாைல அ ன
நி வ ழிக4 க)7
அ)ண? கால ேதா1
ஆன$த ெகா4வ')7 !
...
ைகடப அர க த ைன
க>$த நி கணவ மா
கா :கி அ ன& ேதா றி
க ைண ந ெபாழி6 காைல,
ைம தவ2 மா ப வ
மய உ1 மி ன ஒ 1
மய வ தி மா ; ப ன
மகி2வ ந...
நல மா மலைர, பா &'
நிைல இலா' அைல6 வ)7
நி ப' பற,ப' ேபா ,
நி வ ழி மய க ெகா)7
ேகால ஆ ெந7மா வ)ண
ள/ :க த ைன க)7
ெகா;சி7 , ப ற நா...
ம$திர உைர&தா ேபா'
மலர> ெதாBதா ேபா'
மா$த அ 4ேவ எ 1
மல மக4 நிைன&தா ேபா'
இ$திர பதவ D7 ;
இக&தி? பர ெகா)டா7 ;
இைணய1 ெச வ ேகா>
இ...
எ&தைன ேப கிE7
இைறய 4 ஆ ம சா$தி ?
இக எ0 கட?4 வ2$'
எவ ப ைழ&தா க4 ந$தி ?
த&'வ,ப>ேய யா3
தைல:ைற வழிேய கிE7 !
தவ எ0 :ய சியாேல
பவ...
ந உ)ட ேமக க)க4
நிழ உ)ட க ய D$த ;
ேந ெகா)ட மா$த வE>
நிைல ெகா)ட ெச வ, ப$த !
சீ ெகா)ட அ:த ெச வ
சி எ ற கா 1 பா $தா
ேச கி ற ேமக...
ஆ க? அழி&த கா&த
அ 4நிைற இைறவ ச தி !
அ னவ ேதாள/ நேய
அைன&'மா வ ள ச தி !
ஆ கலி வாண ஆவா ;
அள/&ததலி தி வா நி பா !
அழி கி ற ேவைள...
ந >, ப ற$த ெப)க4
நாயக தைன, பா &தா?
நாண&தா :க ைத&'
நாள/ ஓ பாக பா ,பா !
ப பல நிைன&த ேபா'
பாதி க) திற$' A>
பர பைர, ெப ைம கா,ப...
அ றல கமல ேபா ற
அழகிய வதன/ ேபா றி !
அைலகட அ:தமாக
அவத &' எB$தா ேபா றி !
றிடா அ:த&ேதா7
Dடேவ ப ற$தா ேபா றி !
ள/ $த மா மதிய ேனா...
தாமைர மல நி
தள/ அ ன தி ேவ ேபா றி !
தாமைர வதன ெகா)ட
த க மாமண ேய ேபா றி !
தாமைர கர&தி ஏ$தி&
தவ என நி பா ேபா றி !
தாமைர க)ணா ...
ெப) என, ப ற$தா ஏ0
ெப திற ெகா)டா ேபா றி !
ப வ ச&தி வ$த
பH7 உைட வதன ேபா றி !
த)ணள/ ேவ கட&தா
தBவ 7 கிள/ேய ேபா றி !
த&' ந ள&தி...
க)கைள, பறி காEசி
கவ $த நி வ>வ ேபா றி !
கமல, I வதன ேபா றி !
கமல மா வ ழிக4 ேபா றி !
ம)ண ? வ ) உேளா
ம கல நிைற,பா ேபா றி !
ம)ட...
ம' எ0 ெபய வா2$த
மன இலா அர க த ைன
மாெப ேபா ெவ ற
மாலவ மா ப ஆ7
அதிசய நல மாைல அ ன
நி வ ழிக4 க)7
அ)ண? கால ேதா1
ஆன$த ெகா4வ')7 !
...
ேமாகன 'ைணேய ேபா றி !
:B நிலா வ>ேவ ேபா றி !
A3லக க4 ேத7
:த ெப ெபா ேள ேபா றி !
ேதக&ேத ஒள/ைய ைவ&த
ெச மண ேற ேபா றி !
தராத ஆைச ...
க) பEடா மன' பா7
கா ழ அைலேய ேபா றி !
காதள3 ஓ7 க)ணா
காசின/ அள$தா ேபா றி !
ெவ) பEடா அழைக A7
வ ய&த சிைலேய ேபா றி !
ெவ) ம லிைக,...
ம)டல& திைசக4 ேதா1
மதக ட க4 ஏ$தி
ம ைக ந நராEட
க ைக ந ட&தி மா$தி ,
த)டைல D$த ஊற
ச வ ம கள நராE> ,
தாமைர, Iவ ேம
ஓ தாமைர, Iைவ K...
Iவ ன/ உைற6 Iேவ !
ெபா இைட உைற6 ெபா ேன !
Iைச ேக உ ேயா
Iைச கி ற
காத ெச வ !
ஏ3 ஓ உலக&'4ேள
இ ைமயா ஒ வேன தா
இவ உைன இர$' நி க
இ' ...
ைகடப அர க த ைன
க>$த நி கணவ மா
கா :கி அ ன& ேதா றி
க ைண ந ெபாழி6 காைல,
ைம தவ2 மா ப வ
மய உ1 மி ன ஒ 1
மய வ தி மா ; ப ன
மகி2வ ந...
of 22

Ponmazhai

Kanagathara Thothiram In Tamil By Kaviyarasu Kannadhasan
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Spiritual      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Ponmazhai

 • 1. அதச கர வடெமாழிய அ ள ய ‘ கனகதாரா ேதா திர ’ தமி ெமாழிய ெமாழி ெபய கவ யர க ணதாச" இய$றிய ெபா மைழ
 • 2. மாலவ மா ப நி ம கல கமல ெச வ ! மரகத மல ெமா மாண க ேபா றா ! நல மா ேமக ேபால நி கி ற தி மா உ$த ேநய&தா ெம சிலி &' நிக இலா ெச வ ெகா)டா ! மாலவ ம+' ைவ&த மாய, ெபா வ ழி இர)ைட மா' ந எ ன/ட&தி ைவ&தைன எ றா நா0 கால மா கடலி உ$த க ைணயா ெச வ ெப 1 க) நிைற வா23 ெகா4ேவ க) ைவ,பா கமல& தாேய !
 • 3. நல மா மலைர, பா &' நிைல இலா' அைல6 வ)7 நி ப' பற,ப' ேபா , நி வ ழி மய க ெகா)7 ேகால ஆ ெந7மா வ)ண ள/ :க த ைன க)7 ெகா;சி7 , ப ற நா< ேகாைதயா ண&தி நி 1 ! ஏல ஆ ழலி அ$த இ வ ழி சி1' ேநர எ வச தி மாய ஏ கிய கால ெச 1 ஆல மா மர க4 ேபால அழிவ லா ெச வ ெகா)7 அ>யவ வா23 கா)ேப அ 4 ெச வா கமல& தாேய !
 • 4. ந >, ப ற$த ெப)க4 நாயக தைன, பா &தா? நாண&தா :க ைத&' நாள/ ஓ பாக பா ,பா ! ப பல நிைன&த ேபா' பாதி க) திற$' A> பர பைர, ெப ைம கா,பா ! பா கட அ:ேத ! ந6 அ த வ ழிகளாேல அ த : $த ேமன/ அ,ப> கா)ப' உ)7 அன$த ெகா4வ')7 ! இ,ெபாB' அ$த க)ைண எ ன/ட தி , தாேய! இ ைம6 ெசழி&' வாழ இக&தின/ அ 4வா நேய !
 • 5. ம' எ0 ெபய வா2$த மன இலா அர க த ைன மாெப ேபா ெவ ற மாலவ மா ப ஆ7 அதிசய நல மாைல அ ன நி வ ழிக4 க)7 அ)ண? கால ேதா1 ஆன$த ெகா4வ')7 ! ப'ம ேந :க&தினாேள ! ப'ம&தி உைற6 ெச வ ! பா கட மய க)ைண பதிய ேம பா $த க)ைண ேப &ெத7&' எ ேம ைவ&தா ப ைழ,ப யா அ 4 ெச வாேய , ேபர 4 ஒ ேக ெகா)ட ப ைழ இலா கமல& தாேய .
 • 6. ைகடப அர க த ைன க>$த நி கணவ மா கா :கி அ ன& ேதா றி க ைண ந ெபாழி6 காைல, ைம தவ2 மா ப வ மய உ1 மி ன ஒ 1 மய வ தி மா ; ப ன மகி2வ நி வ ழி தா எ 1 ! ெச தவ, ப வ ச ேச என, ப ற$' எ க4 தி என வள $த ந கா ! தின: யா வண க)ணா ! ெகா ' எ7 வ ழிைய எ ேம ெகா)7 வ$' அ 4 ெச வாேய ெகா றவ பண க4 ெச 6 ேகாலமா கமல& தாேய !
 • 7. நல மா மலைர, பா &' நிைல இலா' அைல6 வ)7 நி ப' பற,ப' ேபா , நி வ ழி மய க ெகா)7 ேகால ஆ ெந7மா வ)ண ள/ :க த ைன க)7 ெகா;சி7 , ப ற நா< ேகாைதயா ண&தி நி 1 ! ஏல ஆ ழலி அ$த இ வ ழி சி1' ேநர எ வச தி மாய ஏ கிய கால ெச 1 ஆல மா மர க4 ேபால அழிவ லா ெச வ ெகா)7 அ>யவ வா23 கா)ேப அ 4 ெச வா கமல& தாேய !
 • 8. ம$திர உைர&தா ேபா' மலர> ெதாBதா ேபா' மா$த அ 4ேவ எ 1 மல மக4 நிைன&தா ேபா' இ$திர பதவ D7 ; இக&தி? பர ெகா)டா7 ; இைணய1 ெச வ ேகா> இ ல&தி ந7வ ேச ! ச$திரவதன/ க)க4 சாைடய பா &தா ேபா' தா வ ழி,பEட க ? தரண ய த க ஆ ! எ$த ஓ பதவ ேவEேட எள/ய0 அ 4 ெச வாேய ! இக&தின/ ெச வ த$' இய வா கமல& தாேய !
 • 9. எ&தைன ேப கிE7 இைறய 4 ஆ ம சா$தி ? இக எ0 கட?4 வ2$' எவ ப ைழ&தா க4 ந$தி ? த&'வ,ப>ேய யா3 தைல:ைற வழிேய கிE7 ! தவ எ0 :ய சியாேல பவ வ ைன தண $' ேபா ! அ&தைன :ய சி எ ன அ)ண மா ேதவ க)ண அ 4 மைழ வ$தா ேபா' அக ற :&தி ஆ ! இ&தைன ெசா ன ப 0 இ 0மா தய க தாேய ! இ ல&ைத ெச வ ஆ கி இ ன 4 வா நேய !
 • 10. ந உ)ட ேமக க)க4 நிழ உ)ட க ய D$த ; ேந ெகா)ட மா$த வE> நிைல ெகா)ட ெச வ, ப$த ! சீ ெகா)ட அ:த ெச வ சி எ ற கா 1 பா $தா ேச கி ற ேமக& த)ண சித1)7 பா வைத, ேபா ேவ ெகா)ட பாவ ஏ0 வ ைன ெகா)ட பாவ ஏ0 ேவ ெகா)ட ேதாள/னா உ வ ழி க)டா த $' ேபா ! ேத ெகா)ேட ரவ இ ைல ; ெச வமா ரவ யாேல தி வ 4 ெச வா நேய ேத,ெப கமல& தாேய !
 • 11. ஆ க? அழி&த கா&த அ 4நிைற இைறவ ச தி ! அ னவ ேதாள/ நேய அைன&'மா வ ள ச தி ! ஆ கலி வாண ஆவா ; அள/&ததலி தி வா நி பா ! அழி கி ற ேவைள வ$தா அ$த இ ' ைக ஆவா ! த ெகா)ட கர&' நாத தி , பராச தியாக , தி ர ஏB ேலாக தி வ 4 $' நி பா ! வா உய கமல ெச வ வாைட ந , ெத ற நேய ! வள என இர,ேபா ெக லா வ$த 4 கி றாேய !
 • 12. ந >, ப ற$த ெப)க4 நாயக தைன, பா &தா? நாண&தா :க ைத&' நாள/ ஓ பாக பா ,பா ! ப பல நிைன&த ேபா' பாதி க) திற$' A> பர பைர, ெப ைம கா,பா ! பா கட அ:ேத ! ந6 அ த வ ழிகளாேல அ த : $த ேமன/ அ,ப> கா)ப' உ)7 அன$த ெகா4வ')7 ! இ,ெபாB' அ$த க)ைண எ ன/ட தி , தாேய! இ ைம6 ெசழி&' வாழ இக&தின/ அ 4வா நேய !
 • 13. அ றல கமல ேபா ற அழகிய வதன/ ேபா றி ! அைலகட அ:தமாக அவத &' எB$தா ேபா றி ! றிடா அ:த&ேதா7 Dடேவ ப ற$தா ேபா றி ! ள/ $த மா மதிய ேனா7 > வ$த உறேவ ேபா றி ! ம ற&' ேவ கேடச மன கவ மலேர ேபா றி ! மாயவ மா ப நி 1 மய என சி ,பா ேபா றி ! எ ைற ந காதாக இ கி ற தி ேவ ேபா றி ! எள/யவ வண கி ேற இ ன 4 ேபா றி ேபா றி !
 • 14. தாமைர மல நி தள/ அ ன தி ேவ ேபா றி ! தாமைர வதன ெகா)ட த க மாமண ேய ேபா றி ! தாமைர கர&தி ஏ$தி& தவ என நி பா ேபா றி ! தாமைர க)ணா கா தரண ைய கா,பா ேபா றி ! தாமைர ேபால வ$த தவ:ன/ ேதவ எ லா தாமைர ைகக4 காE> தைய ெச6 தி ேவ ேபா றி ! தாமைர க)ணா ெச வ த$த 4 வா ேபா றி ! தா4, மைற, நாேனா வா &ைத; த மேம ேபா றி ! ேபா றி !
 • 15. ெப) என, ப ற$தா ஏ0 ெப திற ெகா)டா ேபா றி ! ப வ ச&தி வ$த பH7 உைட வதன ேபா றி ! த)ணள/ ேவ கட&தா தBவ 7 கிள/ேய ேபா றி ! த&' ந ள&தி ஆ7 த ண ேய லE மி ! ேபா றி ! சி&திர ெகா>ேய ேபா றி ! ெச மண நைகேய ேபா றி ! சீதர தி ,பாத க4 ேசைவ ெச ய ேல ேபா றி ! ப&தின/, ெப)> த ைம, பா ைவய ைவ,பா ேபா றி ! ப த அ 4வா ேபா றி ! பண $தன ேபா றி ! ேபா றி !
 • 16. க)கைள, பறி காEசி கவ $த நி வ>வ ேபா றி ! கமல, I வதன ேபா றி ! கமல மா வ ழிக4 ேபா றி ! ம)ண ? வ ) உேளா ம கல நிைற,பா ேபா றி ! ம)டல இய க&தி ேக ம$திர ஆனா ேபா றி ! வ )ணவ வண ேதவ வ $ைதய Aல ேபா றி ! வ மல க)ண ேதவ வ ப 7 நைகேய ேபா றி ! எ)ண ய ப>ேய உ ைன ஏ&திேன ேபா றி ! ேபா றி ! இைசபட வாழ ைவ,பா இல மி ேபா றி ! ேபா றி !
 • 17. ம' எ0 ெபய வா2$த மன இலா அர க த ைன மாெப ேபா ெவ ற மாலவ மா ப ஆ7 அதிசய நல மாைல அ ன நி வ ழிக4 க)7 அ)ண? கால ேதா1 ஆன$த ெகா4வ')7 ! ப'ம ேந :க&தினாேள ! ப'ம&தி உைற6 ெச வ ! பா கட மய க)ைண பதிய ேம பா $த க)ைண ேப &ெத7&' எ ேம ைவ&தா ப ைழ,ப யா அ 4 ெச வாேய , ேபர 4 ஒ ேக ெகா)ட ப ைழ இலா கமல& தாேய .
 • 18. ேமாகன 'ைணேய ேபா றி ! :B நிலா வ>ேவ ேபா றி ! A3லக க4 ேத7 :த ெப ெபா ேள ேபா றி ! ேதக&ேத ஒள/ைய ைவ&த ெச மண ேற ேபா றி ! தராத ஆைச 4ேள தி என நி பா ேபா றி ! ஓ கண ெதாBதா Dட ஓ> வ$' அள/,பா ேபா றி ! உ $த மா ேமக வ)ண உவ, ற சி ,பா ேபா றி ! தா4கள/ பண $ேத அ மா த)ண 4 த வா ேபா றி ! தைல :த பாத மE7 தா2கி ேற ேபா றி ேபா றி !
 • 19. க) பEடா மன' பா7 கா ழ அைலேய ேபா றி ! காதள3 ஓ7 க)ணா காசின/ அள$தா ேபா றி ! ெவ) பEடா அழைக A7 வ ய&த சிைலேய ேபா றி ! ெவ) ம லிைக, Iமாைல வ ைளயா7 ேதாள ேபா றி ! ப)பEடா இ லாதா த ப வ அறிவா ேபா றி ! பண பவ இதய&' உ4ேள பா ர ப>,பா ேபா றி ! வ ) :E7 ஞான ெப ற ேவத நாயகிேய ேபா றி ! ேவ இ ேதாள/ ச தி வ &த 4 ேபா றி ேபா றி !
 • 20. ம)டல& திைசக4 ேதா1 மதக ட க4 ஏ$தி ம ைக ந நராEட க ைக ந ட&தி மா$தி , த)டைல D$த ஊற ச வ ம கள நராE> , தாமைர, Iவ ேம ஓ தாமைர, Iைவ KE> , ம)>ய L ைம& தா ம 1 ஓ L ைம ந கி , ம13 இலா, பள/ கி ேமன/ மா அற& 'ல க ெச 6 அ)ட மா ெந>ேயா ேதவ , அைலகட அரச ெப)ேண ! அ 'ய ெகா4M காைல அ>யவ வண கி ேற !
 • 21. Iவ ன/ உைற6 Iேவ ! ெபா இைட உைற6 ெபா ேன ! Iைச ேக உ ேயா Iைச கி ற காத ெச வ ! ஏ3 ஓ உலக&'4ேள இ ைமயா ஒ வேன தா இவ உைன இர$' நி க இ' ஒ நியாய ேபா' ! தா3 ந கடைல, ேபால த) அ 4 அைலக4 ெபா ச$திர, ப ைற I க)ண ச 1 ந தி ப பா &தா ேமவ ய வ1ைம த ,ேப ; ெம லிைட I ேகாதா நி மி ன/7 வ ழிக4 காண வ ைழ$தேன ேபா றி ! ேபா றி !
 • 22. ைகடப அர க த ைன க>$த நி கணவ மா கா :கி அ ன& ேதா றி க ைண ந ெபாழி6 காைல, ைம தவ2 மா ப வ மய உ1 மி ன ஒ 1 மய வ தி மா ; ப ன மகி2வ நி வ ழி தா எ 1 ! ெச தவ, ப வ ச ேச என, ப ற$' எ க4 தி என வள $த ந கா ! தின: யா வண க)ணா ! ெகா ' எ7 வ ழிைய எ ேம ெகா)7 வ$' அ 4 ெச வாேய ெகா றவ பண க4 ெச 6 ேகாலமா கமல& தாேய !

Related Documents