2
1. Загальні положення
1.1. Науково-технічна рада (НТР) Черкаського державного технологічного
університету (ЧДТУ) організ...
3
Членом НТР може бути особа, на яку покладені обов‘язки проректора, дека-
на, завідувача кафедри, що засвідчується наказо...
4
3.4. Сприяння комплексності вирішення наукових та науково-технічних
проблем науковими підрозділами університету. Розробк...
5
3.19. Прийняття рішень про призначення грантів університету молодим
ученим.
3.20. На засіданнях НТР розглядаються наступ...
6
4.9.3. Дату проведення позачергового засідання визначає Голова НТР.
Якщо засідання скликається за поданням членів НТР, т...
polog_NTR-2015
polog_NTR-2015
polog_NTR-2015
polog_NTR-2015
polog_NTR-2015
polog_NTR-2015
polog_NTR-2015
polog_NTR-2015
polog_NTR-2015
of 14

polog_NTR-2015

polog_NTR-2015
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Law      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - polog_NTR-2015

  • 1. 2 1. Загальні положення 1.1. Науково-технічна рада (НТР) Черкаського державного технологічного університету (ЧДТУ) організовується згідно зі Статутом ЧДТУ. Положення про НТР ЧДТУ розроблено у відповідності до законодавства України і визначає ос- новні завдання, порядок діяльності та склад ради. 1.2. В своїй діяльності НТР керується Конституцією України, законами Укра- їни «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки», «Положенням про організацію наукової, науково-технічної діяльності у вищих навчальних закладах III та IV рівнів акредитації», Указами Президента України, постановами і розпоря- дженнями Кабінету Міністрів України, нормативними документами Міністер- ства освіти і науки України, іншими нормативно-правовими актами, нормати- вними документами та Статутом університету, а також цим Положенням. 1.3. НТР є колегіальним дорадчим консультативно-експертним органом рек- торату з питань формування науково обґрунтованої єдиної народногосподар- ської політики України, спрямованої на забезпечення розвитку науково- технічного потенціалу, впровадження у виробництво новітніх досягнень вітчи- зняної і зарубіжної науки, техніки та технології. 1.4. НТР проводить свою роботу на основі колегіальності в формі колектив- ного обговорення, обміну думками та ділової критики. 1.5. Рішення НТР виробляється членами Ради колективно з урахуванням останніх досягнень науки і техніки та використанням знань і досвіду провідних спеціалістів, науковців, які запрошуються на засідання НТР або залучаються до його роботи як експерти. Рекомендації та висновки НТР є основою для прийн- яття рішень ректором та проректором з наукової роботи та міжнародних зв’язків, видання наказів і розпоряджень в університеті. 2. Склад і структура науково-технічної ради 2.1. Науково-технічна рада складається з Президії НТР і членів Ради. До складу Президії НТР входять голова НТР, його заступники, голови секцій та вчений секретар НТР. 2.2. Очолює науково-технічну раду голова НТР – ректор університету або, за дорученням ректора, проректор з науково-дослідної роботи та міжнародних зв’язків; першим заступником голови НТР є проректор з навчальної роботи. 2.3. Голова ради, його заступники, голови секцій, вчений секретар та персо- нальний склад НТР затверджуються наказом ректора університету. Склад чле- нів НТР формується на основі пропозицій структурних підрозділів, погодже- них із директорами та деканами факультетів. Нові члени НТР обираються на основі пропозицій дійсних членів НТР, а їхні кандидатури узгоджуються на черговому засіданні НТР шляхом відкритого голосування. 2.4. До складу НТР в обов'язковому порядку входять за посадами ректор, проректори, декани, директор НДІ, начальник міжнародного відділу, директор бібліотеки, завідувач аспірантурою, начальник редакційно-видавничого центру, висококваліфіковані науковці університету, які працюють у ЧДТУ на постійній основі.
  • 2. 3 Членом НТР може бути особа, на яку покладені обов‘язки проректора, дека- на, завідувача кафедри, що засвідчується наказом ректора. 2.5. У відповідності до основних напрямів науково-технічної діяльності уні- верситету створюються секції НТР. Кількість секцій НТР визначається головою НТР на певний період (1-2 роки) на основі погоджених із директорами та дека- нами факультетів та затверджується наказом. 2.6. Науково-технічну секцію НТР очолює її голова. Секція обирає секрета- ря, у разі доцільності може обирати заступника голови секції, зокрема – й тим- часово на час відсутності голови секції. Як правило, секції очолюють декани факультетів та інші керівники підроз- ділів ЧДТУ. В окремому випадку головою секції може призначатися провідний вчений в даній області із членів НТР. Голови секцій можуть залучати до роботи секцій вчених відповідного фаху зі складу НТР. Для участі у роботі секцій мо- жуть залучатись й інші фахівці ЧДТУ та широкої наукової громадськості, що мають право дорадчого голосу. За пропозиціями структурних підрозділів кері- вники секцій формують їхній персональний склад та визначають структуру се- кцій. Персональний склад секцій НТР та їхня структура переглядається на останньому засіданні НТР за поточний рік і затверджується головою НТР. 2.7. На засіданнях відповідних секцій розглядають звіти керівників науково- дослідних робіт, які виконуються як за рахунок видатків державного бюджету, так і такі, що виконуються у межах робочого часу викладачів. 2.8. Секції НТР: - інформаційних технологій і систем; - електронних технологій; - машинобудування; - природничих наук; - хімтехнологій та промислової екології; - екології та збалансованого природокористування; - фінансово-економічна; - гуманітарна. 2.9. При необхідності в складі секцій можливе створення підсекцій за конк- ретними науково-технічними напрямами. 2.10. Безпосереднє організаційне і методичне забезпечення роботи НТР та її секцій здійснює вчений секретар науково-технічної ради. 3. Основні завдання і функції науково-технічної ради 3.1. Аналіз та координація науково-дослідної та інноваційної діяльності в університеті за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки України. 3.2. Підготовка і здійснення заходів щодо вирішення найважливіших науко- во-технічних проблем, визначених державними цільовими науково- технічними програмами галузевого характеру, постановами Кабінету Міністрів України, координаційними планами Міністерства освіти і науки України, а та- кож регіональними науково-технічними програмами і планами. 3.3. Розроблення Концепції розвитку фундаментальних та прикладних до- сліджень університету з постановкою перспективних (стратегічних) напрямів та найближчих завдань.
  • 3. 4 3.4. Сприяння комплексності вирішення наукових та науково-технічних проблем науковими підрозділами університету. Розробка заходів щодо удоско- налення їх наукової діяльності. 3.5. Здійснення координації патентно-ліцензійної діяльності університету. 3.6. Проведення конкурсного відбору проектів наукових досліджень і розро- бок, що виконуватимуться за рахунок видатків загального фонду державного бюджету та затвердження тематичного плану фундаментальних та приклад- них науково-дослідних робіт. 3.7. Аналіз підсумків наукової та науково-технічної діяльності за рік, стану виконання науково-дослідних робіт, що фінансуються за рахунок загального фонду державного бюджету, грантів, досліджень і розробок, які виконуються науковими, науково-педагогічними працівниками, молодими ученими, докто- рантами та аспірантами. 3.8. Розробка рекомендацій щодо форм та обсягів фінансування робіт, їх ко- ординації, організації виконання. 3.9. Контроль за виконанням міжнародних угод та контрактів. 3.10. Аналіз і координація діяльності НДІ, аспірантури, ради молодих вче- них, редколегій Вісника ЧДТУ та збірників наукових праць університету. 3.11. Формування річного плану видання монографій та подання пропози- цій на затвердження ректору щодо фінансування або відшкодування затрат на видання монографій за рахунок коштів ЧДТУ. 3.12. Проведення атестації докторантів, аспірантів, стипендіатів Кабінету Міністрів України та заслуховування звітів працівників, які працюють над ви- конанням дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеню доктор та кан- дидат наук згідно «Комплексної програми підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів»; розробка рекомендацій та заходів щодо покращення цієї ро- боти. 3.13. Аналіз діяльності спеціалізованих вчених рад, які діють в ЧДТУ із захи- сту дисертацій. 3.14. Розгляд звітів керівників наукових підрозділів, деканів факультетів та завідувачів кафедр про результати наукової діяльності та міжнародної науково- технічної співпраці, аналіз їх науково-технічного і економічного рівня. Розроб- лення рекомендацій щодо подальшого використання результатів таких робіт в інтересах розвитку народногосподарської економіки. 3.15. Аналіз результатів виконання наукових досліджень студентами універ- ситету. 3.16. Організація атестації наукових підрозділів та виконавців науково- дослідних робіт. 3.17. Висунення для затвердження на Вченій раді кандидатур для присвоєн- ня державних нагород, призначення державних стипендій видатним діячам освіти і науки. 3.18. Прийняття рішень про висунення кращих завершених науково- дослідних робіт для участі у конкурсах на здобуття Державних премій в галузі науки та техніки, щорічних премій Кабінету Міністрів, Президента України в галузі науки і техніки, премій імені видатних учених, грантів, а також на кон- курси, що проводяться Національною Академією наук України, Міністерством освіти і науки України.
  • 4. 5 3.19. Прийняття рішень про призначення грантів університету молодим ученим. 3.20. На засіданнях НТР розглядаються наступні питання: - загальні проблемні питання (інформація про хід науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, проміжні та заключні звіти щодо виконання комплексних проектів в рамках бюджетних робіт та міжнародних проектів); - питання підготовки наукових кадрів; - звіти здобувачів наукового ступеня про стан підготовки кваліфікаційних робіт; - матеріали, підготовлені до опублікування у фахових наукометричних виданнях; - повідомлення про стан наукової роботи в підрозділах ЧДТУ; - інші питання, які стосуються наукової роботи в університеті 4. Порядок роботи науково-технічної ради та прийняття рішень 4.1. Засідання науково-технічної ради, контроль та виконання ухвалених рішень проводяться Головою або, за його дорученням, його заступником, як правило, один раз на місяць. 4.2. План роботи НТР складається на півріччя і затверджується Головою НТР. 4.3. Порядок і періодичність роботи секцій НТР регламентуються планами роботи секцій, що затверджуються головою Ради або його заступником, але не рідше одного разу на півріччя. 4.4. Про порядок денний засідань НТР і терміни їх проведення Голова ради повідомляє її членів через Вченого секретаря. Засідання проводяться відповідно до плану роботи НТР. Усі члени НТР і запрошені попереджаються не пізніше, як за три дні до терміну проведення засідання. Для проведення засідань НТР вченим секретарем завчасно оголошуються порядок денний, дата, час і місце засідання. 4.5. В засіданнях НТР з дозволу Голови НТР можуть брати участь (без права вирішального голосу) вчені, спеціалісти і співробітники ЧДТУ, що не є члена- ми Ради. 4.6. В засіданнях секцій з дозволу голови секції можуть брати участь члени інших секцій (з правом вирішального голосу), а також співробітники і спеціалі- сти (без права вирішального голосу), що не є членами секцій. 4.7. Для попереднього вивчення питань і підготовки рішень відповідним розпорядженням Голови ради може створюватись комісія з найбільш кваліфі- кованих спеціалістів з цього питання. 4.8. Рішення засідання секції НТР підписується головою (за його відсутності – заступником голови) та секретарем секції. 4.9.1. Позачергове засідання скликає Голова НТР: - за власною ініціативою; - за поданням члена НТР; 4.9.2. Письмове подання про скликання позачергового засідання з підпи- сами тих, хто підтримує подання, складають Голові НТР через Секретаря НТР.
  • 5. 6 4.9.3. Дату проведення позачергового засідання визначає Голова НТР. Якщо засідання скликається за поданням членів НТР, то воно повинне відбути- ся не пізніше, ніж за два тижні від складання подання. 4.9.4. В особливих випадках Голова НТР може скликати позачергове засі- дання за власною ініціативою без дотримання вимог п.4.4 на підставі телефо- нограми 4.10. Підготовка роботи НТР, оформлення результатів розгляду питань ви- конується Вченим секретарем ради. Матеріали для розгляду питань відповідно до порядку денного подаються Вченому секретарю за два дні до засідання. 4.11. Для підготовки та розгляду окремих питань голова НТР може створю- вати комісії з членів НТР та інших науковців. 4.12. Засідання НТР є правомочним, якщо в його роботі беруть участь не ме- нше 2/3 членів ради. Рішення НТР (секції) вважається прийнятим і є обов‘язковим до виконання, якщо за нього проголосувало більше половини присутніх членів НТР в результаті відкритого голосування, якщо Рада не при- йняла рішення про таємне голосування. 4.13. Для проведення таємного голосування і підрахунку голосів створюється лічильна комісія в складі не менше трьох членів науково-технічної ради. 4.14. У разі рівного розподілу голосів за результатами голосування виріша- льним є голос голови НТР. 4.15. За підсумками засідання НТР (секції) колегіально приймається рішення з питань, що розглядалися. 4.16. Коло питань і порядок їх розгляду фіксуються у протоколі засідання, який підписується Головою НТР і Вченим секретарем. Рішення НТР оформля- ються у вигляді витягів з протоколу, які підписуються головою НТР і вченим секретарем. 4.17. При необхідності на виконання рішень, прийнятих НТР (секцією) ви- дається наказ університету, виконання якого є обов’язковим. 4.18. Проект наказу щодо виконання конкретного рішення НТР (секції) у 10- ти денний термін готується структурним університету, до компетенції якого відноситься питання, якщо рішенням не передбачено інше. 4.19. При незгоді з прийнятим рішенням члени НТР (секції) мають право на особисту думку, що вноситься до протоколу, який складається за результатами кожного засідання. Протокол засідання НТР підписується вченим секретарем та головою Ради, протокол засідання секції підписується відповідальним секре- тарем секції та її керівником. 4.20. Копії рішення та виписки з протоколів направляються всім зацікавле- ним організаціям та посадовим особам для реалізації рішень і рекомендацій, які відносяться до їхньої компетенції. 4.21. Поточні матеріали і документи НТР зберігаються у вченого секретаря у тезі зі справами НТР відповідно до правил режиму і діловодства. 4.22. Протоколи засідань НТР надаються на зберігання в НДІ або архів ЧДТУ по закінченню року. 4.23. Час основної доповіді по питаннях порядку денного, як правило, стано- вить 10–30 хвилин, співдоповідь – 5–10 хвилин, час виступу при обговоренні – до 5 хвилин.

Related Documents