Name of the teacher : Saranya S Nair Std. IX B
Name of the school : Govt. H.S.S.Thottakonam
Name of the Subject : Biolog...
2. hnäm-an-p-IfpsS t{kmXÊv
3. hnäm-an-p-I-fpsS [À½-§fpw A]-cym-]vXXm tcmK-§fpw
Major Concept : Poh {]hÀ¯--§sf nb-{´n-¡p...
hnäm-an-p-IÄ (CB)
Activity - 1
n§Ä¡-dn-bm-hp¶ hnhn[ hnämanpIÄ GsX-Ãm-am-sW¶v kb³kv Ub-dn-bnÂ
Ipdn-¡p-I. AXn-mbn A[ym-]n...
2. ]Ãv, FÃv F¶n-h-bpsS hfÀ¨bv¡v
3. tcmK-{]-Xn-tcm[ tijn ÂIp-¶p.
NÀ¨ kqN-I-§Ä
1. hnäm-an-p-I-fpsS {][m t{kmX-Êp-I-tf-sXm...
A
aª-n-d-¯n-epÅ ^e-§Ä, ]mÂ, Imc-äv,
sh®
nim-ÔX
Ip«n-IÄ NmÀ«v nco-£n-¡p-¶p.
D kqcy-{]-Imiw Ce-¡-dn-IÄ IW
E Ce-¡-dn-IÄ...
3. Pe-¯n ebn-¡p¶ hnäm-an-p-IÄ GsXms¡?
4. sImgp-¸n ebn-¡p¶ hnäm-an-p-IÄ GsXms¡?
Follow up activity
hnhn[ hnäm-an-p-I-s...
of 6

Name of the teacher saranya s nair

LESSON PLAN
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Name of the teacher saranya s nair

  • 1. Name of the teacher : Saranya S Nair Std. IX B Name of the school : Govt. H.S.S.Thottakonam Name of the Subject : Biology Strength :29/29 Name of the Unit : Blm-c-¯nsâ cmk-am-ä-§Ä Date : 30.06.2014 Name of the Topic : hnäm-an-p-IÄ Duration : 45 min Curricular Statement nco-£Ww, NÀ¨, Bib hnn-a-bw, nK-a--¯n-se-¯Â, {]mtbm-KnI nÀh-Nw cq]o-I-cn-¡Â F¶nhbneqsS {][m--s¸« hnäm-an-p-IÄ GsX-Ãm-am-sW¶pw Ah-bpsS t{kmX-Êp-I-sf-¡p-dn¨pw A]-cym-]vXXm tcmK-§-sf-¡p-dn-¨p-apÅ ]T- w. Content Analysis Terms: - hnäm-an-p-IÄ, sImgp-¸n ebn-¡p¶ hnäm-an-p-IÄ, Pe-¯n ebn-¡p¶ hnäm-an-p-IÄ, nim-Ô-X, IW, s_dn-s_dn Facts - 1 ) hnäm-an-p-IÄ ImÀ_-WnI kwbp-à-§-fm-Wv. 2) kky-§Ä¡v an¡-hmdpw FÃm hnäm-an-p-Ifpw nÀ½n-¡m³ km[n-¡pw. 3) apjy ico-c-¯n Nne hnäm-an-p-IÄ nÀ½n-¡-s¸-Sp-¶p. 4) hnäm-an-p-I-fn n¶pw DuÀÖw DÂ]m-Zn-¸n-¡-s¸-Sp-¶n-Ã. 5) hnäm-an-p-IÄ Poh {]hÀ¯--§sf nb-{´n-¡p-Ibpw klm-bn-¡p-Ibpw sN¿p¶ LS-I-§-fmbn {]hÀ¯n-¡p- ¶p. 6) hnäm-an-p-Isf Ah-bpsS teb-Xz-a-p-k-cn¨v sImgp-¸n ebn-¡p-¶-hbpw Pe-¯n ebn-¡p-¶-hbpw F¶n-§s c­mbn Xncn-¨n-«p-­v. 7) Blm-c-¯n t]mj-I-L-S-I-§-fpsS A`m-hhpw AanX t]mj-Whpw ]e-X-c-¯n-ep-ff tcmK-§Ä¡v Imc-W-am- Ip-¶p. Minor Concept: 1. hnäm-an-p-I-fpsS hÀ¤o-I-cWw
  • 2. 2. hnäm-an-p-IfpsS t{kmXÊv 3. hnäm-an-p-I-fpsS [À½-§fpw A]-cym-]vXXm tcmK-§fpw Major Concept : Poh {]hÀ¯--§sf nb-{´n-¡p-Ibpw klm-bn-¡p-Ibpw sN¿p¶ ImÀ-_-WnI kwbp-à-§-fmWv hnäm-an-p-IÄ Learning oucome : The pupil 1) Recalls about nutrients they studied. ii) Acquire knowledge about Vitamins iii) Applies knowledge in day to day life iv) Analyse the functions of vitamins. v) Evaluates the importance of vitamins. Pre-requisite PohÂ{]-hÀ¯--§sf nb-{´n-¡p¶Xnm-h-iy-amb t]mjI LS-I-amWv hnäm-an-p-IÄ Teaching learning resources hnäm-an-p-I-fpsS t{kmXÊpw [À½-§-fp-a-S-§nb NmÀ«v hnhn[ hnäm-an-p-Ifpw A]-cym-]vX-X-tcm-K-§-fp-sa-gp-Xnb NmÀ«v hnäm-an³ AS-§nb `£-W-]-ZmÀ°-§-fpsS Nn{X-§Ä AS-§nb NmÀ«v Classroom Interaction procedure Expected Pupil Response Introduction ico-c-¯n-m-h-iy-amb t]mj-I-L-S-I-§-fm-WtÃm mw NÀ¨ sNbvXp-sIm-­n-cn-¡ p-¶-Xv. ]e t]mjI LS-I-§-fp-tSbpw A`mhw ]e-Xcw tcmK-§-fn-te¡v s½ bn-¡pw. AXn-p-Zm-l-c-W-amWv ½psS ico-c-¯n sXmen-¸p-d¯v shfp¯ ]mSp-IÄ cq]-s¸-Sp-¶-Xpw, tamW-bn n¶pw cà-{km-h-ap-­m- Ip-¶-Xp-sa-Ãmw. C¯cw e£-W-§Ä GXv t]mjI LS-I-¯nsâ Ipd-hp-aq-e-amWv D­m- Ip-¶Xv? Ip«n-IÄ D¯-c-§Ä ]d-bp-¶p. -¶p.
  • 3. hnäm-an-p-IÄ (CB) Activity - 1 n§Ä¡-dn-bm-hp¶ hnhn[ hnämanpIÄ GsX-Ãm-am-sW¶v kb³kv Ub-dn-bn Ipdn-¡p-I. AXn-mbn A[ym-]nI Ip«n-Isf hnhn[ {Kq¸p-I-fmbn Xncn-¡p- ¶p. {Kq¸p-Xe Ah-X-c-W-¯np tijw A[ym-]nI t{ImUo-I-cn-¡p-¶p. Consolidation Vit A, C, D, E, K, B1, B2, B5, B6, B12 F¶n-h-bmWv hnhn[ Xcw hnäm-an-p-IÄ. kky§Ä¡vv an¡-hmdpw FÃm hnäm-an-p-Ifpw nÀ½n- ¡m³ Ign-bpw. Vit. A, C, D, E, K (CB) NÀ¨-bn-eqsS Ip«n-IÄ hnhn[ hnäm-an-p- IÄ GsXm-s¡-bm-sW¶v Is­- ¯p-¶p. Activity - II hnäm-an-p-I-fpsS t{kmX-Êv, [À½w F¶nh {]ZÀin-¸n-¡p-¶p. H¸w NÀ¨m kqN-I-§-sf-gp-Xnb BIvSn-hnän ImÀUpw ÂIp-¶p. ]mT ]pkvX-I-¯nsâ klm-b-t ¯m-Sp-IqSn X¶n-cn-¡p¶ tNmZy-§Ä¡v D¯cw ÂIm³ Bh-iy-s¸-Sp-¶p. Ip«n-IÄ NmÀ«v nco£n-¡p-¶p. hnäm-an-p-IÄ Dd-hnSw Ce-¡-dn-IÄ ]g-§Ä ]¨-¡-dn-IÄ [À½-§Ä 1. PohÂ{]-hÀ¯--§sf nb-{´n-¡p-¶p. Ip«n-IÄ {Kq¸p-Xe NÀ¨ S-¯p-¶p.
  • 4. 2. ]Ãv, FÃv F¶n-h-bpsS hfÀ¨bv¡v 3. tcmK-{]-Xn-tcm[ tijn ÂIp-¶p. NÀ¨ kqN-I-§Ä 1. hnäm-an-p-I-fpsS {][m t{kmX-Êp-I-tf-sXms¡? 2. hnäm-an-p-I-fpsS [À½-§Ä Fs´Ãmw? 3. Znh-tk--bpÅ `£-W-¯n ]¨-¡-dn-Ifpw Ce-¡-dn-Ifpw DÄs¸-Sp-¯p-¶-Xnsâ Bh-iy-IX F´v? Consolidation Ce-¡-dn-IÄ, ]g-§-Ä, ]¨-¡-dn-IÄ Ch-bmWv hnäm-an-p-I-fpsS {][m t{kmX-Êp- IÄ Poh {]hÀ¯--§sf nb-{´n-¡p-¶p. ]Ãv, FÃv F¶n-h-bpsS hfÀ¨bv¡v tcmK-{]-Xn-tcm-[- tijn ÂIp-¶-Xnv Ch-sb-Ãm-amWv hnäm-an-p-I-fpsS [À½-§Ä ico-c-¯n-m-h-iy-amb hnäm-an-p-IÄ IqSp-X-embn e`n-¡p-¶Xv Ce-¡-dn-I-fn n¶pw ]¨-¡-dn-I-fn n¶p-am-Wv. A[n-I-ambn e`n-¡p¶ hnäm-an-p-IÄ mtf-¡p-th­n kw`-cn-¡-s¸-Sp-¶n-Ã. Ip«n-IÄ Bibw DÄs¡m-Åp-¶p. Activity 3 teb-Xz-a-p-k-cn¨v hnäm-an-p-Isf c­mbn Xcw Xncn-¨n-cn-¡p¶ NmÀ«v {]ZÀin-¸n-¡p-¶p. Ah kb³kv Ub-dn-bn tcJ-s¸-Sp-¯p-hm³ Bh-iy-s¸-Sp-¶p. hnäm-an-p-IÄ Pe-¯n ebn-¡p-¶h sImgp-¸n ebn-¡p-¶h Vit B Vit A Vit C Vit D Vit E Vit K Ip«n-IÄ NmÀ«v nco-£n¨v Bibw DÄs¡m-Åp- ¶p. hnäm-an³ t{kmXÊv A]-cym-]vXX tcmKw
  • 5. A aª-n-d-¯n-epÅ ^e-§Ä, ]mÂ, Imc-äv, sh® nim-ÔX Ip«n-IÄ NmÀ«v nco-£n-¡p-¶p. D kqcy-{]-Imiw Ce-¡-dn-IÄ IW E Ce-¡-dn-IÄ, tkmbm-_o³, ]b-dp-hÀ¤- §Ä, ap«, ]m hÔyX K Ce-¡-dn-IÄ càw I« ]nSn-¡p-¶- Xnv XSÊw B ]b-dp-hÀ¤-§Ä, ]¨-¡dn s_dn-s_dn C mcI hÀK-¯nÂs¸« ^e-§Ä kvIÀhn hnhn[ hnäm-an-p-I-fpsS {]m[m-y-s¯-¸-änbpw Ah-bpsS Ipd-hp-sIm-­p- ­m- Ip¶ A]-cym-]vXXm tcmK-§-sf-¸-änbpw A[ym-]nI t{ImUo-I-cn-¡p-¶p. Ip«n-IÄ Bibw {Kln-¡p-¶p. CB Summary hnäm-an³ A Pe-¯n ebn-¡p-¶h hnäm-an³ B sImgp-¸n ebn-¡p-¶h hnäm-an³ C nim-ÔX hnäm-an³ D IW hnäm-an³ E hÔyX s_dn-s_dn kvIÀhn Review Questions 1. hnhn[ hnäm-an-p-IÄ GsXms¡? 2. hnäm-an-p-I-fpsS [À½-§-sf-s´ms¡?
  • 6. 3. Pe-¯n ebn-¡p¶ hnäm-an-p-IÄ GsXms¡? 4. sImgp-¸n ebn-¡p¶ hnäm-an-p-IÄ GsXms¡? Follow up activity hnhn[ hnäm-an-p-I-sf-¡p-dn¨pw Ah-bpsS A]-cym-]vXX tcmK-§-sf-¡p-dn¨pw Hcp NmÀ«v X¿m-dm-¡p-I.