You can view video with audio of this slide set at
https://www.youtube.com/watch?v=H3ttaP_988c
vyaktaavyaktamidaM na ki~nchidabhavatpraakpraakR^itaprakshaye
maayaayaam guNasaamyaruddhavikR^itau tvayyaagataayaaM layam ...
kaalaH karma guNaashcha jiivanivahaa vishvaM cha kaaryaM vibhO
chilliilaaratimeyuShi tvayi tadaa nirliinataamaayayuH |
teS...
evaM cha dviparaardhakaalavigataaviikshaaM sisR^ikshaatmikaaM
bibhraaNe tvayi chukshubhe tribhuvaniibhaavaaya maayaa svaya...
maayaasannihitO(a)praviShTavapuShaa saakshiiti giitO bhavaan
bhedaistaaM pratibimbatO vivishivaan jiivO(a)pi naivaaparaH |...
tatraasau triguNaatmakO(a)pi cha mahaan sattvapradhaanaH svayaM
jiive(a)smin khalu nirvikalpamahamityudbOdhaniShpaadakaH |...
sO(a)haM cha triguNakramaat trividhataamaasaadya vaikaarikO
bhuuyastaijasataamasaaviti bhavannaadyena sattvaatmanaa |
deva...
bhuuman maanasa buddhyahankR^iti milachchittaakhya vR^ittyanvitaM
tachchaantaH karaNaM vibhO tava balaat sattvaamsha evaas...
shabdaadvyOma tataH sasarjitha vibhO sparshaM tatO maarutaM
tasmaadruupamatO mahO(a)tha cha rasaM tOyaM cha gandhaM mahiim...
ete bhuutagaNaastathendriyagaNaa devaashcha jaataaH pR^ithak
nO shekurbhuvanaaNDa nirmitividhau devairamiibhistadaa |
tvaM...
aNDaM tatkhalu puurvasR^iShTasalile(a)tiShThat sahasraM samaaH
nirbhindannakR^ithaashchaturdashajagadruupaM viraaDaahvayam...
Narayaneeyam English Canto 005
of 12

Narayaneeyam English Canto 005

Narayaniyam is a medieval Sanskrit text, comprising a summary study in poetic form of the Bhagavata Purana. It was composed by Melpathur Narayana Bhattathiri, (1560-1666 A.D.) one of the celebrated Sanskrit poets in Kerala. Even though the Narayaneeyam was completed as early as 1586 A.D., it appeared in print only after more than 250 years. The Bhagavata Purana is a major Hindu scripture consisting of about 18,000 verses, mainly devoted to the worship of Krishna.
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Spiritual      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Narayaneeyam English Canto 005

 • 1. You can view video with audio of this slide set at https://www.youtube.com/watch?v=H3ttaP_988c
 • 2. vyaktaavyaktamidaM na ki~nchidabhavatpraakpraakR^itaprakshaye maayaayaam guNasaamyaruddhavikR^itau tvayyaagataayaaM layam | nO mR^ityushcha tadaa(a)mR^itaM cha samabhuunnaahnO na raatreH sthitistatraikastvamashiShyathaaH kila paraanandaprakaashaatmanaa ||
 • 3. kaalaH karma guNaashcha jiivanivahaa vishvaM cha kaaryaM vibhO chilliilaaratimeyuShi tvayi tadaa nirliinataamaayayuH | teShaaM naiva vadantyasattvamayi bhOHshaktyaatmanaa tiShThataaM nO chet kiM gaganaprasuunasadR^ishaaM bhuuyO bhavetsambhavaH ||
 • 4. evaM cha dviparaardhakaalavigataaviikshaaM sisR^ikshaatmikaaM bibhraaNe tvayi chukshubhe tribhuvaniibhaavaaya maayaa svayam | maayaataH khalu kaalashaktirakhilaadR^iShTaM svabhaavO(a)pi cha praadurbhuuya guNaanvikaasya vidadhustasyaassahaayakriyaam ||
 • 5. maayaasannihitO(a)praviShTavapuShaa saakshiiti giitO bhavaan bhedaistaaM pratibimbatO vivishivaan jiivO(a)pi naivaaparaH | kaalaadipratibOdhitaa(a)tha bhavataa sanchOditaa cha svayaM maayaa saa khalu buddhitattvamasR^ijadyO(a)sau mahaanuchyate ||
 • 6. tatraasau triguNaatmakO(a)pi cha mahaan sattvapradhaanaH svayaM jiive(a)smin khalu nirvikalpamahamityudbOdhaniShpaadakaH | chakresmin savikalpabOdhakamahantattvaM mahaan khalvasau sampuShTaM triguNaistamO(a)tibahulaM viShNO bhavatpreraNaat ||
 • 7. sO(a)haM cha triguNakramaat trividhataamaasaadya vaikaarikO bhuuyastaijasataamasaaviti bhavannaadyena sattvaatmanaa | devaanindriyamaaninO(a)kR^ita dishaavaataarkapaashyashvinO vahniindraachyutamitrakaan vidhuvidhishriirudrashaariirakaan ||
 • 8. bhuuman maanasa buddhyahankR^iti milachchittaakhya vR^ittyanvitaM tachchaantaH karaNaM vibhO tava balaat sattvaamsha evaasR^ijat | jaatastaijasatO dashendriyagaNastattaamasaamshaatpunastanmaatraM nabhasO marutpurapate shabdO(a)jani tvadbalaat ||
 • 9. shabdaadvyOma tataH sasarjitha vibhO sparshaM tatO maarutaM tasmaadruupamatO mahO(a)tha cha rasaM tOyaM cha gandhaM mahiim | evaM maadhava puurvapuurvakalanaadaadyaadyadharmaanvitaM bhuutagraamamimaM tvameva bhagavan praakaashayastaamasaat ||
 • 10. ete bhuutagaNaastathendriyagaNaa devaashcha jaataaH pR^ithak nO shekurbhuvanaaNDa nirmitividhau devairamiibhistadaa | tvaM naanaavidha suuktibhirnutaguNastattvaanyamuunyaavishanshcheShThaa shaktimudiirya taani ghaTayan hairaNyamaNDaM vyadhaaH ||
 • 11. aNDaM tatkhalu puurvasR^iShTasalile(a)tiShThat sahasraM samaaH nirbhindannakR^ithaashchaturdashajagadruupaM viraaDaahvayam | saahasraiH karapaadamuurdhanivahairnishsheShajiivaatmakO nirbhaatO(a)si marutpuraadhipa sa maaM traayasva sarvaamayaat ||

Related Documents