You can view video with audio of this slide set at
https://www.youtube.com/watch?v=dYQvX5d2_TQ
vaikuNTha vardhita balO(a)tha bhavatprasaadaadambhOjayOnirasR^
ijat kila jiivadehaan |
sthaasnuuni bhuuruhamayaani tathaa ...
mithyaagrahaasmimati raaga vikOpa bhiitiraj~
naana vR^ittimiti pa~nchavidhaaM sa sR^iShTvaa |
uddaama taamasa padaartha vi...
taavat sasarja manasaa sanakaM sanandaM
bhuuyaH sanaatana muniM cha sanatkumaaram |
te sR^iShTi karmaNi tu tena niyujyamaa...
taavat prakOpamuditaM pratirundhatO(a)sya
bhruumadhyatO(a)jani mR^iDO bhavadekadeshaH |
naamaani me kuru padaani cha haa v...
ekaadashaahvayatayaa cha vibhinnaruupaM
rudraM vidhaaya dayitaa vanitaashcha datvaa |
taavantyadatta cha padaani bhavatpra...
rudraabhisR^iShTa bhayadaakR^iti rudrasangha
sampuuryamaaNa bhuvanatraya bhiitachetaaH |
maa maa prajaaH sR^ija tapashchar...
tasyaatha sargarasikasya mariichiratristatraangiraaH
kratumuniH pulahaH pulastyaH |
angaadajaayata bhR^igushcha vasiShThad...
dharmaadikaanabhisR^ijannatha kardamaM cha
vaaNiiM vidhaaya vidhirangaja sankulO(a)bhuut |
tvadbOdhitaissanakadakshamukhai...
vedaan puraaNa nivahaanapi sarvavidyaaH
kurvannijaanana gaNaachchaturaananO(a)sau |
putreShu teShu vinidhaaya sa sargavR^i...
jaanannupaayamatha dehamajO vibhajya
striipumsa bhaavamabhajanmanutadvadhuubhyaam |
taabhyaaM cha maanuShakulaani vivardha...
Narayaneeyam english canto 010
of 12

Narayaneeyam english canto 010

Narayaniyam is a medieval Sanskrit text, comprising a summary study in poetic form of the Bhagavata Purana. It was composed by Melpathur Narayana Bhattathiri, (1560-1666 A.D.) one of the celebrated Sanskrit poets in Kerala. Even though the Narayaneeyam was completed as early as 1586 A.D., it appeared in print only after more than 250 years. The Bhagavata Purana is a major Hindu scripture consisting of about 18,000 verses, mainly devoted to the worship of Krishna.
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Spiritual      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Narayaneeyam english canto 010

 • 1. You can view video with audio of this slide set at https://www.youtube.com/watch?v=dYQvX5d2_TQ
 • 2. vaikuNTha vardhita balO(a)tha bhavatprasaadaadambhOjayOnirasR^ ijat kila jiivadehaan | sthaasnuuni bhuuruhamayaani tathaa tirashchaaM jaatiirmanuShya nivahaanapi deva bhedaan || Oh Lord of Vaikunta ! Equipped with more power due to Thy blessing, God Brahma created living creatures, like the stationary trees, plants, and creepers and the movable ones like the animals and birds as well as hosts of human beings and the various gods.
 • 3. mithyaagrahaasmimati raaga vikOpa bhiitiraj~ naana vR^ittimiti pa~nchavidhaaM sa sR^iShTvaa | uddaama taamasa padaartha vidhaanaduunastene tvadiiya charaNasmaraNaM vishuddhyai || God Brahma then created the five different types of emotions generated by ignorance viz. pride, egoism, attachment, anger and fear. Saddened at having to create these objects of a Tamasic nature, he meditated on Thy lotus feet, for purifying himself and as atonement for his action.
 • 4. taavat sasarja manasaa sanakaM sanandaM bhuuyaH sanaatana muniM cha sanatkumaaram | te sR^iShTi karmaNi tu tena niyujyamaanaa- Stvatpaada bhakti rasikaa jagR^ihurna vaaNiim || Then Brahma created out of his mind, the four sages, Sanaka, Sananda, Sanatana and Sanatkumara. Although he asked them to carry on the work of creation, they would not do so as they were fully absorbed in devotion to Thy lotus feet.
 • 5. taavat prakOpamuditaM pratirundhatO(a)sya bhruumadhyatO(a)jani mR^iDO bhavadekadeshaH | naamaani me kuru padaani cha haa viri~nchetyaadau rurOda kila tena sa rudranaamaa || Brahma who was enraged by the refusal of the sages to obey him, tried to control his anger. Then there sprang up between Brahma's eyebrows, Mrida, who was a part of Thine ownself. Mrida cried out to Brahma to give him a name and allot him a place. So he was called Rudra or one who cries.
 • 6. ekaadashaahvayatayaa cha vibhinnaruupaM rudraM vidhaaya dayitaa vanitaashcha datvaa | taavantyadatta cha padaani bhavatpraNunnaH praaha prajaavirachanaaya cha saadaraM tam || Inspired by Thee, Brahma gave Rudra eleven different forms with eleven names and gave as many wives and an equal number of places. Then he kindly requested him to indulge in procreation.
 • 7. rudraabhisR^iShTa bhayadaakR^iti rudrasangha sampuuryamaaNa bhuvanatraya bhiitachetaaH | maa maa prajaaH sR^ija tapashchara mangalaaye- tyaachaShTa taM kamalabhuurbhavadiiritaatmaa || Rudra created multitudes of Rudraganas of terrifying appearance and when they began to spread all over the three worlds Brahma became thoroughly scared. Urged by Thee, Brahma directed Rudra to stop creation and do penance instead for the welfare of the world.
 • 8. tasyaatha sargarasikasya mariichiratristatraangiraaH kratumuniH pulahaH pulastyaH | angaadajaayata bhR^igushcha vasiShThadakshau shriinaaradashcha bhagavan bhavadanghridaasaH || After Rudra went away to do penance, Brahma again started the work of creation and from various parts of his body he created the ten great sages, viz. Mareechi, Atri, Angiras, Krathu, Pulaha, Pulastya, Bhrigu, Vasishta, Daksha and Narada. Among them Narada was an ardent devotee of Thy lotus feet.
 • 9. dharmaadikaanabhisR^ijannatha kardamaM cha vaaNiiM vidhaaya vidhirangaja sankulO(a)bhuut | tvadbOdhitaissanakadakshamukhaistanuujair- udbOdhitashcha viraraama tamO vimu~nchan || Then Brahma created Dharma Deva and Kardama followed by Vani. Brahma was smitten by love at the sight of Saraswathi (Vani), but his sons, Sanaka and Daksha, urged by Thee, persuaded him to give up this lowly desire born of ignorance.
 • 10. vedaan puraaNa nivahaanapi sarvavidyaaH kurvannijaanana gaNaachchaturaananO(a)sau | putreShu teShu vinidhaaya sa sargavR^iddhim apraapnuvamstava padaambujamaashritO(a)bhuut || From his four faces Brahma produced the Vedas, the Puranas and all other sciences, and gave them to his sons. Unable to make any further progress in the work of creation he took refuge at Thy lotus feet.
 • 11. jaanannupaayamatha dehamajO vibhajya striipumsa bhaavamabhajanmanutadvadhuubhyaam | taabhyaaM cha maanuShakulaani vivardhayamstvaM gOvinda maarutapuraadhipa rundhi rOgaan || By contemplating on Thy lotus feet Brahma discovered the strategy for multiplying creation. He split his body into two and adopted the male and female forms of Manu and his wife, thus evolving the means of multiplying the human race. Oh Govinda ! Oh Guruvayurappa ! Oh Thou who multiplies the human race ! Thus, please save me from all my afflictions.

Related Documents