Rendition By A. P. Sukumar, Canada
kadaa(a)pi janmarkshadine tava prabhO
nimantritaj~naati vadhuu mahiisuraa |
mahaanasastvaaM savidhe nidhaaya saa
mahaanasa...
tatO bhavattraaNa niyukta baalaka prabhiiti
sankrandana sankulaaravaiH |
vimishramashraavi bhavatsamiipataH
parisphuTaddaa...
tatastadaakarNana sambhrama shrama
prakampi vakshOjabharaa vrajaanganaaH
bhavantamantardadR^ishussamantatO
viniShpataddaar...
shishOrahO kiM kimabhuuditi drutaM pradhaavya
nandaH pashupaashcha bhuusuraaH |
bhavantamaalOkya yashOdayaa dhR^itaM
samaa...
kaskO nu kautaskuta eSha vismayO vishankaTaM
yachChakaTaM vipaaTitam |
na kaaraNaM ki~nchidiheti te sthitaaH svanaasikaada...
kumaarakasyaasya payOdharaarthinaH
prarOdane lOlapadaambujaahatam |
mayaa mayaa dR^iShTamanO
viparyagaaditiisha te paalaka...
bhiyaa tadaa kinchidajaanataamidaM
kumaarakaaNaaM atidurghaTaM vachaH |
bhavatprabhaavaavidurairitiiritaM
manaagivaashanky...
pravaalataamraM kimidaM padaM kshataM
sarOjaramyau nu karau virOjitau |
iti prasarpatkaruNaatarangitaa
stvadangamaapaspR^i...
aye sutaM dehi jagatpateH kR^ipaa
tarangapaataatparipaatamadya me |
iti sma sangR^ihya pitaa tvadangakaM
muhurmuhuH shliSh...
anOniliinaH kila hantumaagataH suraarirevaM
bhavataa vihimsitaH |
rajO(a)pi nO dR^iShTamamuShya tatkathaM sa
shuddhasattve...
prapuujitaistatra tatO dvijaatibhiH visheShatO
lambhita mangalaashiShaH |
vrajaM nijaiH baalyarasaiH vimOhayan
marutpuraad...
of 13

Narayaneeyam English Transliteration Dasakam 042

Narayaniyam is a medieval Sanskrit text, comprising a summary study in poetic form of the Bhagavata Purana. It was composed by Melpathur Narayana Bhattathiri, (1560-1666 A.D.) one of the celebrated Sanskrit poets in Kerala. Even though the Narayaneeyam was completed as early as 1586 A.D., it appeared in print only after more than 250 years. The Bhagavata Purana is a major Hindu scripture consisting of about 18,000 verses, mainly devoted to the worship of Krishna.
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Spiritual      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Narayaneeyam English Transliteration Dasakam 042

 • 1. Rendition By A. P. Sukumar, Canada
 • 2. kadaa(a)pi janmarkshadine tava prabhO nimantritaj~naati vadhuu mahiisuraa | mahaanasastvaaM savidhe nidhaaya saa mahaanasaadau vavR^ite vrajeshvarii ||
 • 3. tatO bhavattraaNa niyukta baalaka prabhiiti sankrandana sankulaaravaiH | vimishramashraavi bhavatsamiipataH parisphuTaddaaru chaTachchaTaaravaH ||
 • 4. tatastadaakarNana sambhrama shrama prakampi vakshOjabharaa vrajaanganaaH bhavantamantardadR^ishussamantatO viniShpataddaaruNa daarumadhyagam ||
 • 5. shishOrahO kiM kimabhuuditi drutaM pradhaavya nandaH pashupaashcha bhuusuraaH | bhavantamaalOkya yashOdayaa dhR^itaM samaashvasannashru jalaardra lOchanaaH ||
 • 6. kaskO nu kautaskuta eSha vismayO vishankaTaM yachChakaTaM vipaaTitam | na kaaraNaM ki~nchidiheti te sthitaaH svanaasikaadatta karaasvadiikshakaaH ||
 • 7. kumaarakasyaasya payOdharaarthinaH prarOdane lOlapadaambujaahatam | mayaa mayaa dR^iShTamanO viparyagaaditiisha te paalaka baalakaa jaguH ||
 • 8. bhiyaa tadaa kinchidajaanataamidaM kumaarakaaNaaM atidurghaTaM vachaH | bhavatprabhaavaavidurairitiiritaM manaagivaashankyata dR^iShTapuutanaiH ||
 • 9. pravaalataamraM kimidaM padaM kshataM sarOjaramyau nu karau virOjitau | iti prasarpatkaruNaatarangitaa stvadangamaapaspR^ishuranganaajanaa H ||
 • 10. aye sutaM dehi jagatpateH kR^ipaa tarangapaataatparipaatamadya me | iti sma sangR^ihya pitaa tvadangakaM muhurmuhuH shliShyati jaatakaNTakaH ||
 • 11. anOniliinaH kila hantumaagataH suraarirevaM bhavataa vihimsitaH | rajO(a)pi nO dR^iShTamamuShya tatkathaM sa shuddhasattve tvayi liinavaan dhruvam ||
 • 12. prapuujitaistatra tatO dvijaatibhiH visheShatO lambhita mangalaashiShaH | vrajaM nijaiH baalyarasaiH vimOhayan marutpuraadhiisha rujaaM jahiihi me ||

Related Documents