Karagdagang Balita• Paalam, Mang Dolphy…• July 25, 1928• July 10, 2012• 83 years old
Karagdagang Balita
Drill1. Iba pang ngalan ng bansang Thailand na nangangahulugang “Lupain ng Malalaya”2. Hari ng Thailand na nagpatupad ...
Drill4. Ipinagpatuloy ang modernisasyon ngkanyang ama5. Estadong naghihiwalay samagkalabang bansa6. Haring nagpatupad ng p...
Drill8. Haring pumuksa sa Katolisismosa bansang Korea9. Nangangahulugang “Prince ofthe Great Court”10. Pagsasara ng Korea ...
Drill1. Kahulugan ng “Taiping”2. Namuno sa Rebelyong Taiping3. Nagpatupad ng “Hundred Days Reform”4. Rebelyong may pangu...
Drill5. Pinuno ng mga sundalongipinadala ng mga bansangEuropeo upang supilin angrebelyong nagaganap sa bansangTsina6. Pina...
Drill7. Rebolusyong inilunsad noong Oct. 10, 19118.“Ama ng Republika ng Tsina”9. Nagtatag ng partidong CCP oChinese Com...
Drill1. Reporma ni emperador Kuang Hsu2. Pumalit kay emperador Kuang Hsu3. Nagpawakas sa rebelyong Boxer4. Partidong itina...
Drill8. Naging pangulo ng Tsina nahumalili kay Sun Yat-sen9. Kasunduang nagpawakas saUnang Digmaang Pandaigdig10. “Ama ng ...
Drill12. Makasaysayang pagtakas ngmga Komunista patungong Shensi13. Pinaghalong Komunista atNasyonalista14. Bansa kung saa...
Drill1-2. Dalawang ideyolohiyangumusbong sa bansang Tsina3. Ipinadala ng Estados Unidos upanghimukin ang Hapon na magbukas...
Drill5. Ang kanyang pamumuno aynangangahulugang “MeijiRestoration”6. Inatasan upang lumikha ngbagong Saligang Batas ngbans...
Drill9. Batas ng pagbabawal sa anumangkilos-protesta ng mga katutubongIndian laban sa pamahalaangBritanya10. Nag-utos ng p...
Pagsilang ng Nasyonalismo saSilangan at Timog Asya
Nasyonalismo• Damdaming makabayan na naipapakita sa matinding pagmamahal at pagpapahalaga sa inang-bayan.• Ang naging s...
Nasyonalismo sa Tsina• Spheres of Influence• “Unequal Treaties”• Pananakop ng Hapon• Pakikipaglaban para sa kalayaan• Pag...
Rebelyong Taiping (1850) Hundred Days Reform (1898) Rebelyong Boxer (1899) Pagkakatatag ng Kuomintang (1911)...
Itinatag ang CCP (1921) Namatay si Sun Yat-sen (1925)Pamumuno ni Chiang Kai-shek (1925)Pagsisimula ng Long March (Oct. 1...
Rebelyong Taiping (1850) Hundred Days Reform (1898) Rebelyong Boxer (1899) Pagkakatatag ng Kuomintang (1911)...
Itinatag ang CCP (1921) Namatay si Sun Yat-sen (1925)Pamumuno ni Chiang Kai-shek (1925)Pagsisimula ng Long March (Oct. 1...
Rebelyong Taiping• Sanhi : Patuloy na kahirapan ng mga Tsino dulot ng mga Europeo at pagkamuhi sa dinastiyang Manchu• Ta...
Rebelyong Taiping• Isang panatikong Katoliko• Siya at si Hesus ay magkamag-anak• Siya ang tagapagligtas ng mga tao• Magtat...
Rebelyong Taiping• Hindi tuluyang nagtagumpay• Nagtulungan ang dinastiyang Manchu at mga dayuhan na pabagsakin ang rebel...
Hundred Days Reform• Panunumbalik ng kapangyarihan sa sa pamamagitan ng mga reporma at modernisasyon• Reporma ni Kuang ...
Hundred Days Reform• Maraming opisyal ang nabahala kay Kuang Hsu• Hinikayat na palitan ang emperador• Empress Dowager Tzu...
Rebelyong Boxer• Patuloy na katiwalian• Pagsiklab ng kaguluhan sa Tsina• Itinatag ang Society of Harmonious Fist o I Ho C...
Rebelyong Boxer
Rebelyong Boxer• Inatake ang Beijing• Pinatay ang mga dayuhan at kinatawan ng ibang bansa• Nagpadala ng malaking hukbo an...
Field Marshall Alfred Waldersee
Rebelyong Boxer• Iniligtas ang mga dayuhan• Nilupig ang mga Boxers• Tumakas si Empress Dowager Tzu Hsi at pinalitan ni Pu...
Henry Pu Yi
Pagsikat ni Sun Yat-sen• Nagbigay ng pag-asa sa mga Tsino• Ipinanganak sa pamilya ng mga magbubukid• Nag-aral sa Hawaii• ...
Dr. Sun Yat-sen
Pagsikat ni Sun Yat-sen• Tatlong Prinsipyo ni Sun• San Min Chu-i (Nasyonalismo)• Min-Tsu-Chu-i (Demokrasya)• Min-Sheng-Chu...
Rebolusyong “Double Ten”• October 10, 1911• Kilos protesta ng mga mag- aaral at sundalo• Pabagsakin ng dinastiyang Manch...
Pagsilang ng Republika ng Tsina• Disyembre 29, 1911• Itinalaga bilang pansamantalang pangulo• “Ama ng Republik...
Pagsilang ng Republika ng Tsina• Bumagsak nang tuluyan ang 2000 taong pamamahala ng mga dinastiya sa Tsina• B...
Pagsilang ng Komunismo sa Tsina• Unang Digmaang Pandaigdig• Nakipag-alyansa ang Tsina sa Britain• Kasunduang ...
May Fourth Movement• May 4, 1919• Mahigit 3,000 mag-aaral ang nagtipun-tipon• Beijing• Paglahok ng mga manggagawa at pro...
Pamumuno ni Chiang Kai-shek• 1925 - Namatay si Sun Yat-sen• Humalili si Chiang Kai-shek• Naging marahas laban sa mga Komu...
Nationalist VS Communist• Naganap ang digmaang Sibil• Nabigong mataboy ang mga Communist• Lumusob si Chiang Kai-shek kas...
Tsina VS Hapon• 1937• Sinakop ng Hapon ang Tsina• Binomba ang mga lungsod• Libu-libong Tsino ang nasawi• Napasakamay ng Ha...
United Front• Hiwalay na nilabanan ng Kuomintang at Komunista ang mga Hapon• Nagtapos dahil sa pagtatapos ng Ikalawang D...
Pagtatapos• Ang masang Tsino ay kumampi kay Mao• Nagwagi ang mga Komunista (Oct 1, 1949)• People’s Republic of China• Tum...
PagbubuodIdeolohiya ang naging batayanng nasyonalismo sa Tsina.Nabuo ang dalawangmagkasalungat na kilusan: AngDemokrasya a...
Nasyonalismo sa Hapon
Nasyonalismo sa Japan• Pagdating ng mga misyonero• Shogunatong Tokugawa• Edict ni Tokugawa Ieyesu• Puksain ang Kat...
Nasyonalismo sa Japan• Emperador Mutsuhito• Meiji Restoration (Jan. 1, 1868)• Meiji – “Enlightened”• Lumikha ng ba...
Meiji Restoration• Naging positibo ang tugon sa Katolisismo• Westernisasyon• Modernisasyon• Reorganisasyon ng pamahalaan•...
PagbubuodModernisasyon ang nagingpangunahing reaksyon ngmga Hapones. Humiram silang impluwensyangkanluranin at inangkop sa...
Nasyonalismo sa India
IntroduksyonAng kalupitan at mababang pagtinginng mga British sa mga mamamayanng India ang nangibabaw sa bansa sapanahon n...
Salik ng Pag-usbong ng Nasyonalismong Indian• Rebelyong Sepoy (1857)• Diskriminasyon sa lahi at kulay• Pagbibigay ng ed...
Mga Pambansang Samahan
Rowlatt Act of 1919• Unang Digmaang Pandaigdig• Pagtutulungan ng mga sundalong British at Indian• Pangako ng kalayaan ng ...
Amritsar Massacre• Sanhi : Malawakang protesta ng may 10,000 Hindu at Muslim sa Amritsar, Punjab• Hen. Reginald Dyer• Ha...
Si Hen. Reginald Dyer at ang Amritsar Massacre
Pamumuno ni Mohandas Gandhi• Mohandas Karamchand Gandhi• Oct. 2, 1869• Ponbandar, India• Tapos ng kursong Abogasya...
Salt Act• 1920 – sinuportahan ng Indian National Congress ang Satyagraha• Bumagsak ang produktong British• Ipinatupad a...
Salt March• Narmartsa ang mga makabayang Indian sa pamumuno ni Gandhi• March 12, 1930• April 6, 1930• Gujarat – Surat• 2...
First Round Table Conference• Pinadakip ang mga nakilahok• 60,000 na Indian kabilang si Gandhi• Pagpupulong sa London (19...
Second Round Table Conference• Lumahok si Gandhi bilang kinatawan ng Indian National Congress• Nabigo si Gandhi na makak...
Government of India Act• Bigyan ng nagsasariling pamahalaan ang mga lalawigan ng India• Nagkaroon ng pagkakataon ang mg...
Pagtatapos• August 15, 1947• Ginawad ang kalayaan ng India• Lord Louis Mountbatten• Huling British Viceroy ng Indi...
Pagtatapos• Pagkaisahin ang mga Hindu at Muslim sa India at Pakistan• Mahatma Gandhi• January 30, 1948• Binaril si Gandhi...
PagbubuodRelihiyon ang nagingpangunahing batayan ngnasyonalismo ng mgaIndian. Nagresulta ito sapagkakatatag ng India saisa...
Nasyonalismo sa tsina at india
Nasyonalismo sa tsina at india
Nasyonalismo sa tsina at india
Nasyonalismo sa tsina at india
Nasyonalismo sa tsina at india
Nasyonalismo sa tsina at india
Nasyonalismo sa tsina at india
Nasyonalismo sa tsina at india
Nasyonalismo sa tsina at india
Nasyonalismo sa tsina at india
Nasyonalismo sa tsina at india
Nasyonalismo sa tsina at india
Nasyonalismo sa tsina at india
Nasyonalismo sa tsina at india
Nasyonalismo sa tsina at india
Nasyonalismo sa tsina at india
Nasyonalismo sa tsina at india
Nasyonalismo sa tsina at india
Nasyonalismo sa tsina at india
Nasyonalismo sa tsina at india
of 87

Nasyonalismo sa tsina at india

Published on: Mar 3, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Nasyonalismo sa tsina at india

 • 1. Karagdagang Balita• Paalam, Mang Dolphy…• July 25, 1928• July 10, 2012• 83 years old
 • 2. Karagdagang Balita
 • 3. Drill1. Iba pang ngalan ng bansang Thailand na nangangahulugang “Lupain ng Malalaya”2. Hari ng Thailand na nagpatupad ng modernisasyon dito3. Nagtatag ng Bangkok bilang kabisera ng Thailand
 • 4. Drill4. Ipinagpatuloy ang modernisasyon ngkanyang ama5. Estadong naghihiwalay samagkalabang bansa6. Haring nagpatupad ng pagsasara ngKorea sa mga dayuhan7. Dinastiyang pinakamatagal nanamuno sa Korea
 • 5. Drill8. Haring pumuksa sa Katolisismosa bansang Korea9. Nangangahulugang “Prince ofthe Great Court”10. Pagsasara ng Korea ngkanyang mga daungan para samga dayuhan
 • 6. Drill1. Kahulugan ng “Taiping”2. Namuno sa Rebelyong Taiping3. Nagpatupad ng “Hundred Days Reform”4. Rebelyong may pangunahing layunin na patalsikin ang mga “Foreign Devils” sa Tsina
 • 7. Drill5. Pinuno ng mga sundalongipinadala ng mga bansangEuropeo upang supilin angrebelyong nagaganap sa bansangTsina6. Pinaka-huling emperador ngdinastiyang Manchu at ng bansangTsina
 • 8. Drill7. Rebolusyong inilunsad noong Oct. 10, 19118.“Ama ng Republika ng Tsina”9. Nagtatag ng partidong CCP oChinese Communist Party10. Kilos – protestang inilunsadnoong May 4, 1919
 • 9. Drill1. Reporma ni emperador Kuang Hsu2. Pumalit kay emperador Kuang Hsu3. Nagpawakas sa rebelyong Boxer4. Partidong itinatag ni Sun Yat-sen5-7. Tatlong prinsipyo ng Sun Yat-sen
 • 10. Drill8. Naging pangulo ng Tsina nahumalili kay Sun Yat-sen9. Kasunduang nagpawakas saUnang Digmaang Pandaigdig10. “Ama ng Komunismo sa Tsina”11. Humalili kay Sun Yat-senmatapos itong mamatay noong1925
 • 11. Drill12. Makasaysayang pagtakas ngmga Komunista patungong Shensi13. Pinaghalong Komunista atNasyonalista14. Bansa kung saan tumakas siChiang Kai-shek15. Kahulugan ng CCP
 • 12. Drill1-2. Dalawang ideyolohiyangumusbong sa bansang Tsina3. Ipinadala ng Estados Unidos upanghimukin ang Hapon na magbukas ngkanyang mga daungan para sabansang Amerika4. Pagsasara ng mga daungan ngbansang Hapon
 • 13. Drill5. Ang kanyang pamumuno aynangangahulugang “MeijiRestoration”6. Inatasan upang lumikha ngbagong Saligang Batas ngbansang Hapon7-8. Dalawang samahang nabuosa bansang India sa panahon ngpananakop ng England.
 • 14. Drill9. Batas ng pagbabawal sa anumangkilos-protesta ng mga katutubongIndian laban sa pamahalaangBritanya10. Nag-utos ng pagpatay sa mganagsasagawa ng kilos-protesta saAmritsar, Punjab sa India.
 • 15. Pagsilang ng Nasyonalismo saSilangan at Timog Asya
 • 16. Nasyonalismo• Damdaming makabayan na naipapakita sa matinding pagmamahal at pagpapahalaga sa inang-bayan.• Ang naging sagot ng mga Asyano sa panghihimasok at pagsasamantala ng mga Kanluranin
 • 17. Nasyonalismo sa Tsina• Spheres of Influence• “Unequal Treaties”• Pananakop ng Hapon• Pakikipaglaban para sa kalayaan• Pagbagsak ng dinastiyang Manchu• Pagsibol ng mga bagong ideyolohiyang pampamahalaan
 • 18. Rebelyong Taiping (1850) Hundred Days Reform (1898) Rebelyong Boxer (1899) Pagkakatatag ng Kuomintang (1911) Rebolusyong Double Ten (Oct. 1911)Naging pangulo si Sun Yat-sen (Dec. 1911) May Fourth Movement (May 4, 1919)
 • 19. Itinatag ang CCP (1921) Namatay si Sun Yat-sen (1925)Pamumuno ni Chiang Kai-shek (1925)Pagsisimula ng Long March (Oct. 1934)Pagtatapos ng Long March (Oct. 1935) Pananakop ng Japan (1937)
 • 20. Rebelyong Taiping (1850) Hundred Days Reform (1898) Rebelyong Boxer (1899) Pagkakatatag ng Kuomintang (1911) Rebolusyong Double Ten (Oct. 1911)Naging pangulo si Sun Yat-sen (Dec. 1911) May Fourth Movement (May 4, 1919)
 • 21. Itinatag ang CCP (1921) Namatay si Sun Yat-sen (1925)Pamumuno ni Chiang Kai-shek (1925)Pagsisimula ng Long March (Oct. 1934)Pagtatapos ng Long March (Oct. 1935) Pananakop ng Japan (1937)
 • 22. Rebelyong Taiping• Sanhi : Patuloy na kahirapan ng mga Tsino dulot ng mga Europeo at pagkamuhi sa dinastiyang Manchu• Taiping – “Dakilang Kapayapaan”• Hung Hsiu-Chuan (1850 – 1864)
 • 23. Rebelyong Taiping• Isang panatikong Katoliko• Siya at si Hesus ay magkamag-anak• Siya ang tagapagligtas ng mga tao• Magtatatag ng makalangit na kaharian na walang kahirapan at lahat ay pantay- pantay• Maraming umanib at naniwala• Nasakop ang Nanking at ginawang kabisera
 • 24. Rebelyong Taiping• Hindi tuluyang nagtagumpay• Nagtulungan ang dinastiyang Manchu at mga dayuhan na pabagsakin ang rebelyon• Natapos ang rebelyon pagkalipas ng 14 na taon• Nagpatiwakal si Hung• Mahigit 20 milyon ang nasawi
 • 25. Hundred Days Reform• Panunumbalik ng kapangyarihan sa sa pamamagitan ng mga reporma at modernisasyon• Reporma ni Kuang Hsu• Hunyo 11, 1898 – Sept. 21, 1898• Pagsasaayos ng pamahalaan• Pagpapalakas ng ekonomiya• Modernisasyon ng hukbo
 • 26. Hundred Days Reform• Maraming opisyal ang nabahala kay Kuang Hsu• Hinikayat na palitan ang emperador• Empress Dowager Tzu Hsi• Ipinakulong si Kuang Hsu• Muling namahala bilang emperador
 • 27. Rebelyong Boxer• Patuloy na katiwalian• Pagsiklab ng kaguluhan sa Tsina• Itinatag ang Society of Harmonious Fist o I Ho Chuan / “Boxer” (1899)• Layunin: Patalsikin ang mga “Foreign Devils” sa Tsina• Pinaslang ang halos 240 na mga dayuhan sa Tsina at pinuksa ang katolisismo
 • 28. Rebelyong Boxer
 • 29. Rebelyong Boxer• Inatake ang Beijing• Pinatay ang mga dayuhan at kinatawan ng ibang bansa• Nagpadala ng malaking hukbo ang iba’t ibang bansa• 20,000 sundalo• Pinamunuan ni Marshall Alfred Waldersee
 • 30. Field Marshall Alfred Waldersee
 • 31. Rebelyong Boxer• Iniligtas ang mga dayuhan• Nilupig ang mga Boxers• Tumakas si Empress Dowager Tzu Hsi at pinalitan ni Pu Yi• Paglagda sa isang kasunduan• Boxer Protocol – 333 milyong dolyar bilang bayad-pinsala – Bitayin ang mga rebeldeng boxer – Pagbawal sa pagbuo ng Tsina ng mga militar – Kalakalang pabor sa mga dayuhan
 • 32. Henry Pu Yi
 • 33. Pagsikat ni Sun Yat-sen• Nagbigay ng pag-asa sa mga Tsino• Ipinanganak sa pamilya ng mga magbubukid• Nag-aral sa Hawaii• Nagtapos bilang isang doktor• Itinatag ang samahang Kuomintang at Hsing-Chung Hui• Reporma sa bansang Tsina
 • 34. Dr. Sun Yat-sen
 • 35. Pagsikat ni Sun Yat-sen• Tatlong Prinsipyo ni Sun• San Min Chu-i (Nasyonalismo)• Min-Tsu-Chu-i (Demokrasya)• Min-Sheng-Chu-i (Kabuhayan)• Layuning buhaying muli ang bansang Tsina• Pabagsakin ang dinastiyang Manchu
 • 36. Rebolusyong “Double Ten”• October 10, 1911• Kilos protesta ng mga mag- aaral at sundalo• Pabagsakin ng dinastiyang Manchu• Naging matagumpay• Pagsilang ng Republikang Tsino
 • 37. Pagsilang ng Republika ng Tsina• Disyembre 29, 1911• Itinalaga bilang pansamantalang pangulo• “Ama ng Republikang Tsino”• Tumagal sa katungkulan sa loob ng anim (6) na linggo lamang• Yuan Shih-kai• Dating pinuno ng dinastiyang Manchu
 • 38. Pagsilang ng Republika ng Tsina• Bumagsak nang tuluyan ang 2000 taong pamamahala ng mga dinastiya sa Tsina• Bumaba sa tungkulin si Pu Yi• Idineklara ni Shih-kai ang sarili bilang diktador• Nagsagawa si Sun Yat-sen ng Rebelyon noon 1913• Nabigo at tumakas tungong Japan
 • 39. Pagsilang ng Komunismo sa Tsina• Unang Digmaang Pandaigdig• Nakipag-alyansa ang Tsina sa Britain• Kasunduang Versailles• Ang Tsina ay ipinagkaloob sa bansang Hapon• Nauwi sa demostrasyon
 • 40. May Fourth Movement• May 4, 1919• Mahigit 3,000 mag-aaral ang nagtipun-tipon• Beijing• Paglahok ng mga manggagawa at propesyunal• Nakilala si Mao Zedong• Pagkakatatag ng Chinese Communist Party (CCP) (1921)
 • 41. Pamumuno ni Chiang Kai-shek• 1925 - Namatay si Sun Yat-sen• Humalili si Chiang Kai-shek• Naging marahas laban sa mga Komunista• Tinalo ang mga komunista• Naging pangulo ng Nationalist Republic ng Tsina• Patuloy ang kahirapan sa bansa
 • 42. Nationalist VS Communist• Naganap ang digmaang Sibil• Nabigong mataboy ang mga Communist• Lumusob si Chiang Kai-shek kasama ang 700,000 sundalo• Natalo ang mga Komunista• Naganap ang “Long March”• Mula Kiangsi hanggang Shensi
 • 43. Tsina VS Hapon• 1937• Sinakop ng Hapon ang Tsina• Binomba ang mga lungsod• Libu-libong Tsino ang nasawi• Napasakamay ng Hapon ang ilang bahagi ng Tsina• Nagkaisa ang mga Komunista at Nationalista• United Front
 • 44. United Front• Hiwalay na nilabanan ng Kuomintang at Komunista ang mga Hapon• Nagtapos dahil sa pagtatapos ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig• Patuloy na naglaban ang Kuomintang at Komunista• Kuomintang – tinulungan ng Amerika• Komunista – tinulungan ng Russia
 • 45. Pagtatapos• Ang masang Tsino ay kumampi kay Mao• Nagwagi ang mga Komunista (Oct 1, 1949)• People’s Republic of China• Tumakas si Chiang Kai-shek• Taiwan
 • 46. PagbubuodIdeolohiya ang naging batayanng nasyonalismo sa Tsina.Nabuo ang dalawangmagkasalungat na kilusan: AngDemokrasya at Komunismo…
 • 47. Nasyonalismo sa Hapon
 • 48. Nasyonalismo sa Japan• Pagdating ng mga misyonero• Shogunatong Tokugawa• Edict ni Tokugawa Ieyesu• Puksain ang Katolisismo• Ipinatupad ang Sakoku• Pagdating ni Commodore Matthew Perry (1853)
 • 49. Nasyonalismo sa Japan• Emperador Mutsuhito• Meiji Restoration (Jan. 1, 1868)• Meiji – “Enlightened”• Lumikha ng bagong konstitusyon• Hirobumi Ito• Nagpatupad ng Modernisasyon
 • 50. Meiji Restoration• Naging positibo ang tugon sa Katolisismo• Westernisasyon• Modernisasyon• Reorganisasyon ng pamahalaan• Tinalo ang Tsina (Sino - Japanese War) (1894-1895)• Tinalo ang Russia (Russo – Japanese War) (1904 – 1905)
 • 51. PagbubuodModernisasyon ang nagingpangunahing reaksyon ngmga Hapones. Humiram silang impluwensyangkanluranin at inangkop sakanilang kultura at lipunan
 • 52. Nasyonalismo sa India
 • 53. IntroduksyonAng kalupitan at mababang pagtinginng mga British sa mga mamamayanng India ang nangibabaw sa bansa sapanahon ng kanilang pamamahala.Ang pagkamuhi ng mga Indian samga dayuhan ang nagsilbing mitsa sapag-usbong ng damdamingnasyonalismo.
 • 54. Salik ng Pag-usbong ng Nasyonalismong Indian• Rebelyong Sepoy (1857)• Diskriminasyon sa lahi at kulay• Pagbibigay ng edukasyon• Pag-unlad ng transportasyon at komunikasyon
 • 55. Mga Pambansang Samahan
 • 56. Rowlatt Act of 1919• Unang Digmaang Pandaigdig• Pagtutulungan ng mga sundalong British at Indian• Pangako ng kalayaan ng India• Hindi tinupad ng Britain ang pangako• Kilos Protesta laban sa Britain• Ipinatupad ang Rowlatt Act of 1919• Pagbabawal sa anumang kilos – protesta
 • 57. Amritsar Massacre• Sanhi : Malawakang protesta ng may 10,000 Hindu at Muslim sa Amritsar, Punjab• Hen. Reginald Dyer• Halos 400 ang nasawi• Mahigit 1,200 ang nasugatan• Resulta : Pagsidhi ng damdamin ng mga Indian• Paghingi ng kalayaan ng India
 • 58. Si Hen. Reginald Dyer at ang Amritsar Massacre
 • 59. Pamumuno ni Mohandas Gandhi• Mohandas Karamchand Gandhi• Oct. 2, 1869• Ponbandar, India• Tapos ng kursong Abogasya• Abogado sa South Africa• Bumalik sa India noong 1915• Satyagraha
 • 60. Salt Act• 1920 – sinuportahan ng Indian National Congress ang Satyagraha• Bumagsak ang produktong British• Ipinatupad ang Salt Act• Monopolyo ng pamahalaang British ang pagbibili ng asin sa buong India
 • 61. Salt March• Narmartsa ang mga makabayang Indian sa pamumuno ni Gandhi• March 12, 1930• April 6, 1930• Gujarat – Surat• 240 miles (385 km)
 • 62. First Round Table Conference• Pinadakip ang mga nakilahok• 60,000 na Indian kabilang si Gandhi• Pagpupulong sa London (1931)• First Round Table Conference• Hindi dumalo ang mga opisyal ng Indian National Congress
 • 63. Second Round Table Conference• Lumahok si Gandhi bilang kinatawan ng Indian National Congress• Nabigo si Gandhi na makakuha ng mahusay na plano upang bigyan ng kalayaan ang India• Government of India Act (1935)
 • 64. Government of India Act• Bigyan ng nagsasariling pamahalaan ang mga lalawigan ng India• Nagkaroon ng pagkakataon ang mga Indian na makalahok sa batasan ng bansa• Bigyan ng pagkakataong makaboto ang mga Indian
 • 65. Pagtatapos• August 15, 1947• Ginawad ang kalayaan ng India• Lord Louis Mountbatten• Huling British Viceroy ng India• Pakistan (Muslim)• India (Hindu)• Kaguluhan sa Pakistan at India
 • 66. Pagtatapos• Pagkaisahin ang mga Hindu at Muslim sa India at Pakistan• Mahatma Gandhi• January 30, 1948• Binaril si Gandhi• Nathuram Godse• Isang Panatikong Hindu
 • 67. PagbubuodRelihiyon ang nagingpangunahing batayan ngnasyonalismo ng mgaIndian. Nagresulta ito sapagkakatatag ng India saisang estadong Hindu, at ngPakistan sa isang estadongMuslim.

Related Documents