Школски програм по
мери школе
Ево како смо ми радили школски
програм за период 2014-2018.год.
ЦИЉЕВИ:
Свеукупни развој личности ученика
Стицање функцион...
ТОК ИЗРАДЕ
Носилац: Стручни актив за развој ШП
Низ радних верзија
Коначно: - Сажет
- Оперативан
- Садржајан
- Лична карата...
За нас ШП је:
Документ на основу кога се остварује
образовно-васпитни рад
Један од инструмената за реализацију РПШ
У фокус...
Општи део
Настава усмерена на учење и развој
компетенција
Шта је учење и како га постижемо
Како знамо да се оно догодило
Ш...
Посебни део
Кључни предметни исходи
Опште предметне компетенције
Предметне компетенције за кључне
предметне области
Остале...
Промене у школи–шта смо добили:
Промене у планирању
Јачање компетенција наставника
Јачање компетенција ученика (постицање
...
Интегрисана настава-тематско планирање
Видљиви резултати:
Многи од таквих часова већ су били посећени од
стране студијских...
Интегрисана настава-тематско планирање
Задовољство наших ученика
Наставом, која је занимљивија
Односом наставник-ученик
Својим учешћем у животу и раду школе
Дожи...
Како да наставимо...наши циљеви
Да се учење одвија у школи
Да обезбедимо услове да сваки ученик учи,
уважавањем његових по...
ОДРЖИВОСТ
Уложићемо сву своју снагу,
да ово „наше слово“
прерасте у реч,
реч у реченицу,
а реченица
у дело које ће да трај...
Наставник
рефлексивни
практичар
Наставнику је
дозвољено да греши!
И други наставници
греше!
О грешкама и добрим
решењима морамо
размишљати и разговарати.
Кроз планирање и реализацију интегративне и
пројектне наставе јачала је кохезија колектива.
Са размишљања о
последицама пр...
Размишљања
наставника о
разнородним
ситуацијама везаним
за наставу и учење
приказана на
различите начине,
коришћењем
разно...
http://riznica.edu.rs/
Наставник- акциони
истраживач
• Рефлексија - истраживање - рефлексија -
истраживање....
• Истраживање – саставни део наставничке праксе
• Шта добијамо и...
• Наставник - истраживач – моћна идеја која у себи садржи
• потенцијал за разрешење бројних изазова савременог образовања....
• Обука – шта смо учили?
• - логика научног истраживања (планирање, спровођење истраживања,
представљање налаза)
• - врсте...
• Планирање и спровођење акционог истраживања (тимски рад
• полазника)
•
• Како смо радили?
• - формирање тима (учитељи – ...
-обрада података - метод анализе садржаја
•- табелани приказ добијених резултата
•- дискусија добијених налаза и закључак
...
Подршка (дигитални материјали) Дељење (објављивање радова наставника)
• За крај – осврт на Пројекат
• Шта смо добили?
• - нов приступ стучном усавршавању наставника
• - разноврсност и актуелно...
Нове технологије су ту
OPREMA
• Pametne table
• Lap-top računari, projektori, ekrani....
• Kamere
OBUKE
• IKT – Prezi prezentacije
OBUKE
• IKT – Edmodo
OBUKE
• Riznica
OBUKE
OBUKE
OBUKE
KORAK-DVA DALJE...
KORAK-DVA DALJE...
KORAK-DVA DALJE...
UMESTO ZAKLJUČKA
• Nastavnik ne mora da bude tehnološki mag!
• Njegov zadatak da usmerava i vodi proces učenja...
Обука „Примена информационо
комуникационих технологија у настави“
 Најмасовнија ИКТ обука у Републици Србији
 40 ИКТ тре...
Веб 2.0 учионица
 друштвено повезивање
 сараднички рад
 сопствено веб место
 евалуација и процена
Са терена
Утисци са обука – алат Линоит
Евалуациони листови
Шта и како даље..
Обука "Примена ИКТ-а у настави" и даље
се наставља у организацији МПНТР и
ЗУОВ-а
Шта кажу тренери?
Развионица – пројекат који
је оправдао назив
Како су учествовали
ученици
ПОДСЕТИМО СЕ....
• Измењен општи контекст захтева нове и другачије
одговоре
• Потреба за унапређивањем образовних система
...
КО СУ БИЛИ НАШИ ИСПИТАНИЦИ
• Ученици из школа вежбаоница
• Представници свих разреда гимназија (најчешће
ученици трећег и ...
(НЕШТО) ШТО МОЖЕ ДА НАМ УПОТПУНИ СЛИКУ
• Отвореност и креативност као најуочљивије
карактеристике; најотворнији ученици ос...
КАКО И КАДА СМО РАЗГОВАРАЛИ
• Током трећег дана обуке током радионице везане за
израду школског програма
• У одвојеним гру...
ШТА СМО САЗНАЛИ?
ИМА ЛИ ПОТРЕБЕ ЗА ПРОМЕНОМ
• Желе да уче у школи уместо да слободно време све
више посвећују учењу код куће
• Желе функцио...
ИМА ЛИ ПОТРЕБЕ ЗА ПРОМЕНОМ
• Желе мотивацију кроз примену активних и
интерактивних метода рада и учења
• Желе излазак ван ...
КАКО СЕ ПРОМЕНА МОЖЕ ОСТВАРИТИ
• Стрварањем атмосфере отворености сарадње
• Подстицањем и охрабривањем наставника да буду
...
НА ШТА ПОСЕБНО ТРЕБА ОБРАТИТИ ПАЖЊУ
• Побољшање комуникације
• Боља организација или увођење система
професионалне орјента...
РЕАКЦИЈЕ НАСТАВНИКА
• У 7 школа је оно што су представили ученици у
потпуном сагласју са оним што мисле наставници
што жел...
РЕАКЦИЈЕ НАСТАВНИКА
ИПАК ......
• У трећини школа наставници су коментарисали,
прекидали, негодовали, истицали да родитељи...
ШТА МОЖЕМО ЗАКЉУЧИТИ
• Ученици доносе неопхду искреност, помажу да се
стекне потпуна слика о школама
• Ученици са лакоћом ...
ШТА МОЖЕМО УРАДИТИ
• Нађимо прилику да се сретнемо
• Не подцењујмо их
• Уважимо њихово мишљење или барем
размислимо о томе...
У МОЈЕ И ЊИХОВО ИМЕ
– ХВАЛА!
Шта кажу родитељи?
Дневник промена у
огледним школама
Оглед у школама
• Очекиване бројне огледне активности у настави, раду
тимова и стручних тела у школама. Шта је приоритетно...
Дневник промена - помоћ школама
• Једноставан, флексибилан и полуотворен модел за
бележење доказа о развоју школе и постиг...
Дневник промена – помоћ у мониторингу
и евалуацији
• Контекст: 9 новина, 12 специфичних циљева и 19 очекиваних исхода
огле...
Евалаутивна вредност података из Дневника промена
• Квантитативни и квалитативни показатељи напретка у раду
огледних школа...
Забележено у дневницима промена
Период од априла до 15. јуна 2015.
• До 22.06.2015. ЗВКОВ је примио укупно 64 дневника (40...
Шта даље?
• Анализа Дневника промена из свих 160 школа, са
додатним аспектима процене у 40 узоркованих школа.
• Сви кванти...
Сусрет школе и
универзитета – школа
вежбаоница
Компонента 4: Успостављање
школа вежбаоница
Школа
Факултет
Тржиште
рада
ШКОЛА
ВЕЖБАОНИЦА
СТУДЕНТ
Користи за Факултет
• Приступ (увид) у проблеме и потребе ученика,
наставника и управе у школама;
• Допринос школе вежбаон...
Користи за Школу
• Унапређивање компетенција наставника (стручних, лидерских,
социјалних) и могућност преузимања нових уло...
Користи за студента
• Реално и релевантно искуство будућег радног
амбијента, улога и задатака
• Примена теоријских знања у...
Принцип заједничког решавања
проблема
Факултет спорта и физичког васпитања
у Новом Саду
• Основан 1974. године;
• Од оснивања припрема будуће
наставнике физичко...
Школска пракса у курикулуму ФСФВ
Добра пракса
 Споразуми о сарадњи са свим школама;
 База ментора;
 Дефинисана процедура уласка студената у школу,
реали...
Гимназија „Светозар Марковић“ Нови Сад
• Гимназија општег типа
• 50 година рада
• настава се одвија на
српском и мађарском...
Гимназија „Светозар Марковић“ Нови Сад
• Кроз пројекат Развионица институционализовали смо
праксу менторског рада са студе...
Из перспективе студента
Допринос „Развионице“
• Обуке ментора у школама вежбаоницама и ван њих;
• Обуке директора и стручних сарадника у школама
в...
Потребно је побољшати...
• Интензивнија и разноврснија сарадња Факултета и
школа
• Више студентске праксе, разноврснија ис...
Од података до бољих
политика
Истраживачке активности ЗВКОВ-а
• Развој стандарда постигнућа
• Вредновање постигнућа ученика (ниво остварености стандарда...
Стручна подршка формулисању образовних
политика
ЗВКОВ пружа стручну подршку доносиоцима одлука у формулисању
образовних по...
Могућности и ограничења
• изузетно велике базе података, које садрже популацију
ученика или репрезентативне узорке од неко...
Сарадња са пројектом
Имајући у виду мандат и важност ЗВКОВ-а у систему када је
у питању повезивање истраживања, политика и...
Лична добит
• додатно јачање компетенција, професионални развој кроз
процес учења нових аналитичких алата
• прилика за сек...
Добит за образовни систем
• одлучивање засновано на резултатима истраживања, као и веће
коришћење квантитативних и квалита...
Уместо закључка
• разлике у виђењима приоритета за истраживање у систему
образовања од стране кључних актера развоја или н...
Поглед унапред
Одговорност истраживача да континуирано ради на повећању
квалитета и релевантности резултата истраживања кр...
Повезивање
Истраживача
Društvo istraživača u obrazovanju u Srbiji
http://www.dios.edu.rs/
Društvo istraživača u obrazovanju u
Srbiji
• Institucionalna obeležja:
o Registrovano u APR-u
o Formirani organi: Skupštin...
European Educational Research Association (EERA)
-------- Original Message --------
Subject: Re: application to EERA - app...
Pravilnik o ocenjivanju u srednjim školama
• Novi pravilnik, nova rešenja
• On-line obuke
Интегрисани пример
школе
Гимназија “Светозар Марковић”, Нови Сад
Контекст реализације Пројекта
• 50 година рада школе – период довољно дуг
да се успостави богата традиција добре
образовне...
Законски оквир и Развионица
• Закони одређују форму и оквир нашег деловања
• Садржај деловања тиче се педагошког умећа и
п...
Како је текао процес реализације пројекта?
• Знамо да је когнитивни напредак одређен у великој
мери афективним и конативни...
Законски оквир и Развионица
• Закони одређују форму и оквир нашег деловања
• Садржај деловања тиче се педагошког умећа и
п...
Процене/добити/одрживост
• Развионица нам је у непрегледном обиљу
савремених образовних приступа апострофирала
кључне појм...
Процена добити од пројекта”по себи”
филозофи би рекли да представља псеудо
питање!
Добит од овог пројекта
одређена је наше...
Координирање рада стручних органа
школе
Реализацију пројекта смо промишљено
планирали и спроводили преко:
• Наставничког в...
Prezentacije - Razvionica Konferencija 2015
Prezentacije - Razvionica Konferencija 2015
Prezentacije - Razvionica Konferencija 2015
Prezentacije - Razvionica Konferencija 2015
Prezentacije - Razvionica Konferencija 2015
Prezentacije - Razvionica Konferencija 2015
Prezentacije - Razvionica Konferencija 2015
Prezentacije - Razvionica Konferencija 2015
Prezentacije - Razvionica Konferencija 2015
Prezentacije - Razvionica Konferencija 2015
Prezentacije - Razvionica Konferencija 2015
Prezentacije - Razvionica Konferencija 2015
Prezentacije - Razvionica Konferencija 2015
Prezentacije - Razvionica Konferencija 2015
Prezentacije - Razvionica Konferencija 2015
Prezentacije - Razvionica Konferencija 2015
Prezentacije - Razvionica Konferencija 2015
Prezentacije - Razvionica Konferencija 2015
Prezentacije - Razvionica Konferencija 2015
Prezentacije - Razvionica Konferencija 2015
Prezentacije - Razvionica Konferencija 2015
Prezentacije - Razvionica Konferencija 2015
Prezentacije - Razvionica Konferencija 2015
Prezentacije - Razvionica Konferencija 2015
Prezentacije - Razvionica Konferencija 2015
Prezentacije - Razvionica Konferencija 2015
Prezentacije - Razvionica Konferencija 2015
Prezentacije - Razvionica Konferencija 2015
Prezentacije - Razvionica Konferencija 2015
Prezentacije - Razvionica Konferencija 2015
Prezentacije - Razvionica Konferencija 2015
Prezentacije - Razvionica Konferencija 2015
Prezentacije - Razvionica Konferencija 2015
Prezentacije - Razvionica Konferencija 2015
Prezentacije - Razvionica Konferencija 2015
Prezentacije - Razvionica Konferencija 2015
Prezentacije - Razvionica Konferencija 2015
Prezentacije - Razvionica Konferencija 2015
Prezentacije - Razvionica Konferencija 2015
Prezentacije - Razvionica Konferencija 2015
Prezentacije - Razvionica Konferencija 2015
Prezentacije - Razvionica Konferencija 2015
Prezentacije - Razvionica Konferencija 2015
Prezentacije - Razvionica Konferencija 2015
Prezentacije - Razvionica Konferencija 2015
Prezentacije - Razvionica Konferencija 2015
Prezentacije - Razvionica Konferencija 2015
Prezentacije - Razvionica Konferencija 2015
Prezentacije - Razvionica Konferencija 2015
Prezentacije - Razvionica Konferencija 2015
Prezentacije - Razvionica Konferencija 2015
Prezentacije - Razvionica Konferencija 2015
Prezentacije - Razvionica Konferencija 2015
Prezentacije - Razvionica Konferencija 2015
Prezentacije - Razvionica Konferencija 2015
Prezentacije - Razvionica Konferencija 2015
Prezentacije - Razvionica Konferencija 2015
Prezentacije - Razvionica Konferencija 2015
Prezentacije - Razvionica Konferencija 2015
Prezentacije - Razvionica Konferencija 2015
Prezentacije - Razvionica Konferencija 2015
Prezentacije - Razvionica Konferencija 2015
Prezentacije - Razvionica Konferencija 2015
of 166

Prezentacije - Razvionica Konferencija 2015

Final Conference Presentation
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentacije - Razvionica Konferencija 2015

 • 1. Школски програм по мери школе
 • 2. Ево како смо ми радили школски програм за период 2014-2018.год. ЦИЉЕВИ: Свеукупни развој личности ученика Стицање функционалних, применљивих знања Развој позитивног система вредности Оспособљавање ученика за успешно сналажење у свакодневном животу
 • 3. ТОК ИЗРАДЕ Носилац: Стручни актив за развој ШП Низ радних верзија Коначно: - Сажет - Оперативан - Садржајан - Лична карата школе - Инклузиван - Уважава потребе и интересовања ученика
 • 4. За нас ШП је: Документ на основу кога се остварује образовно-васпитни рад Један од инструмената за реализацију РПШ У фокусу има основни процес: учење и наставу Простор за аутономију и креативност у осмишљавању учења и наставе
 • 5. Општи део Настава усмерена на учење и развој компетенција Шта је учење и како га постижемо Како знамо да се оно догодило Шта чинимо да бисмо гарантовали учење за сваког ученика
 • 6. Посебни део Кључни предметни исходи Опште предметне компетенције Предметне компетенције за кључне предметне области Остале посебне програме у складу са законом
 • 7. Промене у школи–шта смо добили: Промене у планирању Јачање компетенција наставника Јачање компетенција ученика (постицање предузетништва) Квалитетнија настава Већа примена ИКТ-а у настави Јачање способности ученика да самопроцењују сопствени напредак и рад Веће задовољство школом ученика, родитеља и запослених
 • 8. Интегрисана настава-тематско планирање Видљиви резултати: Многи од таквих часова већ су били посећени од стране студијских група и студената Значајно је побољшан етос у школи Видно је задовољство ученика после часова Родитељи су упознати када ће бити тематски дан, јер се деца радују и говоре о томе унапред Током целог дана заступљено је активно учење Развијање свести о мултикултуралности,толеранцији
 • 9. Интегрисана настава-тематско планирање
 • 10. Задовољство наших ученика Наставом, која је занимљивија Односом наставник-ученик Својим учешћем у животу и раду школе Доживљајем школе као безбедне,пријатне,уређене и подстицајне средине Ваннставним активностима које су резултат ученичких потреба и интересовања и које подстичу сарадњу
 • 11. Како да наставимо...наши циљеви Да се учење одвија у школи Да обезбедимо услове да сваки ученик учи, уважавањем његових потреба кроз индивидуализацију и диференцијацију Пружањем додатне образовне подршке Да наставник поучава ученике како да уче, постављају циљеве, прате и вреднују сопствени напредак Да развијамо међународну просветну сарадњу и пројектно планирање
 • 12. ОДРЖИВОСТ Уложићемо сву своју снагу, да ово „наше слово“ прерасте у реч, реч у реченицу, а реченица у дело које ће да траје!
 • 13. Наставник рефлексивни практичар
 • 14. Наставнику је дозвољено да греши! И други наставници греше! О грешкама и добрим решењима морамо размишљати и разговарати.
 • 15. Кроз планирање и реализацију интегративне и пројектне наставе јачала је кохезија колектива. Са размишљања о последицама прешло се на размишљање о узроцима! Равила се култура конструктивног критиковања. Развијајући трансферзалне компетенције ученика, наставници су развили сопствене компетенције.
 • 16. Размишљања наставника о разнородним ситуацијама везаним за наставу и учење приказана на различите начине, коришћењем разноврсних рефлексивних техника.
 • 17. http://riznica.edu.rs/
 • 18. Наставник- акциони истраживач
 • 19. • Рефлексија - истраживање - рефлексија - истраживање.... • Истраживање – саставни део наставничке праксе • Шта добијамо истраживањем наставне праксе? • - унапређивање сопствне праксе • - развој базе знања о образовању и васпитању, настави • и учењу • - учествовање у креирању образовне политике • - промовисање идеје о наставнику-истраживачу међу • студентима
 • 20. • Наставник - истраживач – моћна идеја која у себи садржи • потенцијал за разрешење бројних изазова савременог образовања. • • Како је Пројекат подржао ову идеју? • 1) Обука (радионичарски приступ, студија случаја) • 2) Задатак - Планирање и спровођење акционог истраживања (тимски • рад полазника) • 3) Подршка (Приручник, доступност ресурса – извора професионалних • знања, комуникација на даљину са водитељима обуке) • 4) Представљање резултата рада полазника (Публикација – • Наставник као истраживач – примери добре праксе)
 • 21. • Обука – шта смо учили? • - логика научног истраживања (планирање, спровођење истраживања, представљање налаза) • - врсте научних истраживања • - акциона истраживања – стицање знања неопходних за решавање неког проблема (истраживачки део) и само његово решавање (акциони део) • - одлике акционих истраживања • - примери и анализа акционих истраживања • - методологија акционих истраживања • - представљање резултата
 • 22. • Планирање и спровођење акционог истраживања (тимски рад • полазника) • • Како смо радили? • - формирање тима (учитељи – ментори) • - наш истраживачки проблем – које су потребе и очекивања студената непосредно пре реализације професионалне праксе у нашој школи; мишљење студената о реализованој пракси • - проучавање педагошке литературе • - прикупљње података - полуструктуирани интервју
 • 23. -обрада података - метод анализе садржаја •- табелани приказ добијених резултата •- дискусија добијених налаза и закључак •- презентовање налаза на седници Наставничког већа, на Научном скупу „Имплементација иновација у образовању и васпитању – изазови и дилеме, Учитељски факултет у Београду •- поступање у складу са добијеним налазима, рефлексија и нова истраживачка питања •- публиковање истраживачке приче • “Наставник као истраживач - примери добре праксе,” • Ризница, приступљено 22. jun 2015., http://riznica.edu.rs/items/show/5837.
 • 24. Подршка (дигитални материјали) Дељење (објављивање радова наставника)
 • 25. • За крај – осврт на Пројекат • Шта смо добили? • - нов приступ стучном усавршавању наставника • - разноврсност и актуелност тема • - техничко – технолошку опремљеност школа • - репозиторијум дигиталних објеката
 • 26. Нове технологије су ту
 • 27. OPREMA • Pametne table • Lap-top računari, projektori, ekrani.... • Kamere
 • 28. OBUKE • IKT – Prezi prezentacije
 • 29. OBUKE • IKT – Edmodo
 • 30. OBUKE • Riznica
 • 31. OBUKE
 • 32. OBUKE
 • 33. OBUKE
 • 34. KORAK-DVA DALJE...
 • 35. KORAK-DVA DALJE...
 • 36. KORAK-DVA DALJE...
 • 37. UMESTO ZAKLJUČKA • Nastavnik ne mora da bude tehnološki mag! • Njegov zadatak da usmerava i vodi proces učenja...
 • 38. Обука „Примена информационо комуникационих технологија у настави“  Најмасовнија ИКТ обука у Републици Србији  40 ИКТ тренера  165 основних и средњих школа  3900 наставника и стручних сарадника
 • 39. Веб 2.0 учионица  друштвено повезивање  сараднички рад  сопствено веб место  евалуација и процена
 • 40. Са терена
 • 41. Утисци са обука – алат Линоит
 • 42. Евалуациони листови
 • 43. Шта и како даље.. Обука "Примена ИКТ-а у настави" и даље се наставља у организацији МПНТР и ЗУОВ-а
 • 44. Шта кажу тренери? Развионица – пројекат који је оправдао назив
 • 45. Како су учествовали ученици
 • 46. ПОДСЕТИМО СЕ.... • Измењен општи контекст захтева нове и другачије одговоре • Потреба за унапређивањем образовних система • Учење и развој компетенција као централна активност • Промовисање отворености и радозналости, коришћење знања уместо пуког памћења информација, учење као интегрисање појединачних знања, учење као способност разумевања и тумачења реалности на различите начине и из различитих углова.... • Крајњи “корисници” – УЧЕНИЦИ!
 • 47. КО СУ БИЛИ НАШИ ИСПИТАНИЦИ • Ученици из школа вежбаоница • Представници свих разреда гимназија (најчешће ученици трећег и четвртог разреда, а најређе другог разреда) • Представници старијих разреда основних школа (најчешће ученици осмог разреда, најређе петог разреда) • У највећем броју случајева су учествовала најмање два представника школског парламента • Инсистирали смо на добровољности и на “случајном” одабиру
 • 48. (НЕШТО) ШТО МОЖЕ ДА НАМ УПОТПУНИ СЛИКУ • Отвореност и креативност као најуочљивије карактеристике; најотворнији ученици осмог разреда и прве године гимназије • Радују се идеји да постоји иницијатива кроз коју се учење враћа у школу и веома цене прилику да искажу своје мишљење • Уочљиво одсуство негативне и неконструктивне критике • Спремни да се ангажују • Читају; међу интересовањима се најчешће појављују музика и филм; наставници се ретко појављују као узори иако су свесни важности наставничке професије • Само трећина школу описује као “вољено место”
 • 49. КАКО И КАДА СМО РАЗГОВАРАЛИ • Током трећег дана обуке током радионице везане за израду школског програма • У одвојеним групама; најчешће у одвојеном простору • У великом броју случајева је било потребно упознати ученике да школа учествује у Пројекту и дати им кратак опис пројекта и његових циљева • Представљање предлога током пленарне сесије
 • 50. ШТА СМО САЗНАЛИ?
 • 51. ИМА ЛИ ПОТРЕБЕ ЗА ПРОМЕНОМ • Желе да уче у школи уместо да слободно време све више посвећују учењу код куће • Желе функционална и примењива знања и повезивање садржаја предмета • Желе подршку и разумевање уместо сталних захтева везаних за савладавање садржаја • Желе да их наставници подрже да развијају критичко мишљење уместо “бубања” • Желе оцену која садржи труд, активност, претходни рад и показано знање, а не само одраз показаног на часу испитивања или оцену као казну
 • 52. ИМА ЛИ ПОТРЕБЕ ЗА ПРОМЕНОМ • Желе мотивацију кроз примену активних и интерактивних метода рада и учења • Желе излазак ван школе • Желе једнакост, равноправан третман и поштовање • Желе да школа реагује на дискриминацију • Желе квалитетну наставу како би се укинуле “приватне паралелне школе код куће” и како би родитељи тај новац могли да утроше на друге ствари • Желе да се смањи бежање са наставе због страха од јединица које се готово никада не могу поправити
 • 53. КАКО СЕ ПРОМЕНА МОЖЕ ОСТВАРИТИ • Стрварањем атмосфере отворености сарадње • Подстицањем и охрабривањем наставника да буду креативни и иновативни; даљим и сталним усавршавањем наставника • Уместо колективне одговорности треба се бавити појединачном (када су у питању сви учесници) • Већим укључивањем ученика у планирање и остваривање часа • Већим и бољим повезивањем градива различитих предмета • Инсистирањем на једнакости ученика • Учењем наставника од наставника
 • 54. НА ШТА ПОСЕБНО ТРЕБА ОБРАТИТИ ПАЖЊУ • Побољшање комуникације • Боља организација или увођење система професионалне орјентације и каријерног вођења • Увести ефикасније начине поделе и већа доступност информација од значаја за ученике • Заинтересованост за активности вршњачке подршке • Повећати рановрсност ваннаставних активности • Повећати удео примене информационо- комуникационих технологија у остваривању наставе
 • 55. РЕАКЦИЈЕ НАСТАВНИКА • У 7 школа је оно што су представили ученици у потпуном сагласју са оним што мисле наставници што желе да унесу у школски програм • У 5 школа је јасно исказано уважавање мишљења ученика и исказана је захвалност за отвореност • Недостају прилике за разговор наставника и ученика; у једном делу школа је ово деловало као “отрежњење” • У трећини школа, чак и после значајних критика, предлози су добро примљени, изазвали су интересовање и спремност на заједнички рад
 • 56. РЕАКЦИЈЕ НАСТАВНИКА ИПАК ...... • У трећини школа наставници су коментарисали, прекидали, негодовали, истицали да родитељи и ученици не требају да имају ништа са школским програмом • Предлози су схваћени као предлози најактивнијег и најзаинтересованијег дела ученика и изражена је сумња да би остали ученици имали исто мишљење • Оправдање зашто се не може радити са ученицима на начин на који они предлажу се обично виде “споља” • Негативна реакција на предлоге интензивнијег коришћења ИКТ (“Па да, ви сте само на тим рачунарима, а немате ни основну читалачку писменост и не користите књиге када учите...”)
 • 57. ШТА МОЖЕМО ЗАКЉУЧИТИ • Ученици доносе неопхду искреност, помажу да се стекне потпуна слика о школама • Ученици са лакоћом одређују принципе које желе да “уведу” у своју школу и лако одабирају начине на које би се то могло постићи • Ученици имају јасну визију школе какву желе • Без обзира на ниво образовања, удаљеност, разлике у опремљености школе.... – слабости и предлози су слични
 • 58. ШТА МОЖЕМО УРАДИТИ • Нађимо прилику да се сретнемо • Не подцењујмо их • Уважимо њихово мишљење или барем размислимо о томе шта нам поручују • Удружимо се • Читајмо, усавршавајмо се, ухватимо корак са животом ван школских зидова • Не заборавимо – ми смо ту због њих!
 • 59. У МОЈЕ И ЊИХОВО ИМЕ – ХВАЛА!
 • 60. Шта кажу родитељи?
 • 61. Дневник промена у огледним школама
 • 62. Оглед у школама • Очекиване бројне огледне активности у настави, раду тимова и стручних тела у школама. Шта је приоритетно? • Сакупљање и разматрање идеја које су се развијале током и после обука. Критеријуми селекције? • Много координације и усаглашавања. Шта, како, када и ко ће радити? • Праћење и вредновање уведених новина. Који подаци су релевантни, како пратити, како обезбедити систематичност и континуитет праћења и објективност? Свакодневни изазови школа у Програму огледа. Школама је била потребна помоћ у документовању напретка током огледног периода.
 • 63. Дневник промена - помоћ школама • Једноставан, флексибилан и полуотворен модел за бележење доказа о развоју школе и постигнутим резултатима током огледног периода. • „Пријатељски“ документ у који се евидентирају и коментаришу све важне школске активности повезане са кључним новинама, циљевима и исходима Огледа. • Начин да се не забораве тимски и појединачни напори у захтевном и комплексном пројекту. Дневник промена није инструмент администрације и контроле, већ алатка за развој школе. Постоји пуно поверење у школе да ће у вођењу дневника бити објективни, јер то је њихов дневник.
 • 64. Дневник промена – помоћ у мониторингу и евалуацији • Контекст: 9 новина, 12 специфичних циљева и 19 очекиваних исхода огледа у две компоненте Пројекта. • Бројна методолошка ограничења и недоумице: шта, зашто и како пратити и вредновати? • Изазови: природа и комплексност очекиване промене, мерљивост промене, време потребно за промену, веома кратак и неповољан период/временска секвенца у којој се прати и вреднује. • Одлука о усмеравању пажње само на оне циљеве и исходе који се у кратком периоду примене могу забележити и проценити. Дневник промена садржи податке који ће указати на прве конкретне резултате Огледа.
 • 65. Евалаутивна вредност података из Дневника промена • Квантитативни и квалитативни показатељи напретка у раду огледних школа (шта сада раде, а нису пре Огледа) • Повратне информације о перцепцији ОНК-а у школама. • Први резултати процене квалитета ОНК-а. • Могућност да се дају прелиминарни одговори на питања да ли су и којој мери остварени одређени циљеви и исходи Огледа. Уз сва методолошка ограничења Дневник промена посматрамо као извор релевантних података о првим огледним резултатима промене приступа у раду школа.
 • 66. Забележено у дневницима промена Период од априла до 15. јуна 2015. • До 22.06.2015. ЗВКОВ је примио укупно 64 дневника (40%). • За евидентирање и коментарисање резултата огледа биле су подједнако заинтересоване и ОШ и СШ • Просечно по школи – 5 отворених часова. • Просечно по школи – 3 састанка са једном темом: Оглед • Просечно по школи – 1 пример тематског интегративног приступа • Најчешће уочене промене у огледном периоду: већа употреба ИКТ, обогаћивање средине за учење, формативно оцењивање, тимски рад наставника.
 • 67. Шта даље? • Анализа Дневника промена из свих 160 школа, са додатним аспектима процене у 40 узоркованих школа. • Сви квантитативни и квалитативни подаци из Дневника биће приказани и интерпретирани у Извештају о резултатима огледа. • Наставници сматрају да Дневник промена треба да остане део интерне школске документације и после огледног периода. • Могућност допуне Дневника промена у складу са потребама школа (различити модели вођења дневника). • „Лопта је у рукама школа“: очекујемо неке нове функционалне инструменте за праћење развоја школе.
 • 68. Сусрет школе и универзитета – школа вежбаоница
 • 69. Компонента 4: Успостављање школа вежбаоница Школа Факултет Тржиште рада ШКОЛА ВЕЖБАОНИЦА СТУДЕНТ
 • 70. Користи за Факултет • Приступ (увид) у проблеме и потребе ученика, наставника и управе у школама; • Допринос школе вежбаонице квалитету наставног процеса на факултету; • Више могућности за истраживање и трансфер научних сазнања у праксу (школе вежбаонице као истраживачка база); • Допринос школе вежбаонице побољшању наставничких студијских програма; • Интеракција са стручним особљем школе, размена искустава, разматрање различитих перспектива.
 • 71. Користи за Школу • Унапређивање компетенција наставника (стручних, лидерских, социјалних) и могућност преузимања нових улога • Унапређивање и очување квалитета наставе у школи • Заједничко истраживање, евалуација и планирање (акциона истраживања) • Унапређивање свих аспеката рада школе (израда школског програма, сарадња са родитељима, школска култура и др.) • Утицање на универзитетске програме за школовање наставника • Доступност и коришћење факултетских ресурса, побољшање ресурса школе • Заједничко наступање према доносиоцима одлука у локалној заједници, родитељима и другим субјектима • Подизање угледа и репутације школе и наставника
 • 72. Користи за студента • Реално и релевантно искуство будућег радног амбијента, улога и задатака • Примена теоријских знања у пракси • Учење од искусних практичара • Развијање компетенција неопходних за рад у школи • Успостављање професионалних контаката АКАДЕМСКА САДАШЊОСТ ПРОФЕСИОНАЛНА БУДУЋНОСТ
 • 73. Принцип заједничког решавања проблема
 • 74. Факултет спорта и физичког васпитања у Новом Саду • Основан 1974. године; • Од оснивања припрема будуће наставнике физичког васпитања; • Иницијално образовање стекло више од 3500 наставника физичког васпитања; • Основне и средње школе као кључни партнери.
 • 75. Школска пракса у курикулуму ФСФВ
 • 76. Добра пракса  Споразуми о сарадњи са свим школама;  База ментора;  Дефинисана процедура уласка студената у школу, реализације и завршетка праксе;  Усаглашене улоге, обавезе и очекивања свих актера;  Студентска пракса обухвата:  упознавање са животом и радом школе, редовна настава, ваннаставне активности, ЧОС, дежурство, родитељски састанак, стручна тела...  Вредновањедодатногангажовањастуденатаушколи;  Ментори укључени у евалуацију;  Састанци са менторима на почетку и на крају школске године.
 • 77. Гимназија „Светозар Марковић“ Нови Сад • Гимназија општег типа • 50 година рада • настава се одвија на српском и мађарском језику. • Број ученика у школској 2014/2015 години: 1100
 • 78. Гимназија „Светозар Марковић“ Нови Сад • Кроз пројекат Развионица институционализовали смо праксу менторског рада са студентима која постоји у нашој школи преко 20 година • Потписан Протокол између Гимназије и Факултета, Уговор о менторству • Од укључивања у пројекат врши се перманентно смовредновање и акционо истраживање са циљем унапређења квалитета менторског рада и унапређења квалитета наставе
 • 79. Из перспективе студента
 • 80. Допринос „Развионице“ • Обуке ментора у школама вежбаоницама и ван њих; • Обуке директора и стручних сарадника у школама вежбаоницама; • Опремање школа вежбаоница; • Подстицај методичарима за иновацију и критичко промишљање досадашње праксе; • Умрежавање, размена, сагледавање шире слике; • Дугорочни, непланирани, бочни ефекти?
 • 81. Потребно је побољшати... • Интензивнија и разноврснија сарадња Факултета и школа • Више студентске праксе, разноврснија искуства учења, континуитет праксе током студирања • Стимулација менторског рада и подршка развоју менторских компетенција • ...
 • 82. Од података до бољих политика
 • 83. Истраживачке активности ЗВКОВ-а • Развој стандарда постигнућа • Вредновање постигнућа ученика (ниво остварености стандарда и квалитет знања) • Осигурање квалитета завршних испита • Развој стандарда квалитета рада образовно-васпитних установа и осигурање квалитета спољашњег вредновања • Праћење и вредновање остваривања системских мера и активности • Вредновање огледа
 • 84. Стручна подршка формулисању образовних политика ЗВКОВ пружа стручну подршку доносиоцима одлука у формулисању образовних политика путем истраживања, прикупљања и анализе података у области образовања. Циљ је да систем образовања у Србији постане квалитетнији, ефикаснији, ефективнији и да обезбеди једнаке могућности свима. Нека од истраживања Одељења за методологију истраживања, статистичку обраду и анализу: • Извештај о реализацији и резултатима завршног испита • Извештај о супервизији завршног испита • Извештај о контроли квалитета оцењивања са анализама о степену поверења у резултате на нивоу школе • Извештај о спољашњем вредновању квалитета рада школа
 • 85. Могућности и ограничења • изузетно велике базе података, које садрже популацију ученика или репрезентативне узорке од неколико хиљада ученика – поред инструмената и методологије, величина и начин избора узорка утиче на квалитет истраживања • обим послова, усложњавање захтева и недовољан број истраживача не остављају пуно простора за секундарне анализе података
 • 86. Сарадња са пројектом Имајући у виду мандат и важност ЗВКОВ-а у систему када је у питању повезивање истраживања, политика и пракси природно је успостављена сарадња са пројектом на бројним активностима, нарочито у компоненти 3.
 • 87. Лична добит • додатно јачање компетенција, професионални развој кроз процес учења нових аналитичких алата • прилика за секундарну анализу постојећих података за потребе научног скупа - креативни процес, професионални изазов • представљање истраживачкој заједници – промоција ЗВКОВ-а као стручне институције и појединаца као компетентних професионалаца • позитивни ефекти програмa размене (треба да постане пракса)
 • 88. Добит за образовни систем • одлучивање засновано на резултатима истраживања, као и веће коришћење квантитативних и квалитативних података • одговорно планирање и доношење одлука заснованих на чињеницама • транспарентност у процесу доношења одлука • усклађеност са потребама • повезивање истраживача и доносилаца одлука
 • 89. Уместо закључка • разлике у виђењима приоритета за истраживање у систему образовања од стране кључних актера развоја или не постоји листа приоритета • резултати образовних истраживања имају мали утицај на политику и праксу, због недовољног коришћења квантитативних и квалитативних доказа добијених из релевантних истраживања • недовољно успешни механизми комуникације и сарадње између истраживача, практичара и креатора политика, али и између самих истраживачких институција (непостојање увида у активности, паралелна истраживања, нерационално трошење ресурса)
 • 90. Поглед унапред Одговорност истраживача да континуирано ради на повећању квалитета и релевантности резултата истраживања кроз: • примену одговарајуће методологије • коришћење квалитетних статистичких података • висок степен транспарентности • коришћење разумљиве терминологије Одговорност креатора образовних политика да континуирано раде на повећању капацитета у погледу читања и разумевања истраживачких података, као и да се информишу о расположивим истраживачким подацима.
 • 91. Повезивање Истраживача
 • 92. Društvo istraživača u obrazovanju u Srbiji http://www.dios.edu.rs/
 • 93. Društvo istraživača u obrazovanju u Srbiji • Institucionalna obeležja: o Registrovano u APR-u o Formirani organi: Skupština, Upravni odbor, Nadzorni odbor o Područja delatnosti: istraživački rad, obrazovne politike, međunarodna saradnja, organizacija konferencija, simpozijuma, okruglih stolova, obuka... o Konkretni produkti: Etički kodeks • Interdisciplinarno članstvo, interdisciplinarne teme: o psiholozi o pedagozi o sociolozi o politikolozi o filolozi o učitelji o matematičari, psihologvisti, informatičari
 • 94. European Educational Research Association (EERA) -------- Original Message -------- Subject: Re: application to EERA - applicant Educational Research Association of Serbia Date: 18.1.2015 10:44 Dear Dragica and Jelena, Last Saturday the council of the European Educational Research Association (EERA) discussed your application for full membership of EERA. I can inform you that this was a very short discussion: All council members were very positive about your applications that clearly met all requirements. So it is a great pleasure and honor to welcome you as a member of our association. Best regards, Theo Wubbels President EERA
 • 95. Pravilnik o ocenjivanju u srednjim školama • Novi pravilnik, nova rešenja • On-line obuke
 • 96. Интегрисани пример школе Гимназија “Светозар Марковић”, Нови Сад
 • 97. Контекст реализације Пројекта • 50 година рада школе – период довољно дуг да се успостави богата традиција добре образовне праксе • екстерно вредновање квалитета рада школе одвија се у истој недељи кад је почела реализације пројекта Развионица • Паралелно са Развионицом у школи се реализује и капитални пројекат “Регионалана подршка инклузивном образовању”
 • 98. Законски оквир и Развионица • Закони одређују форму и оквир нашег деловања • Садржај деловања тиче се педагошког умећа и приступа • Пројекат Развионица оснажио нас је вишеструко у развијању педагошких вештина: - указујући на широк спектар могућих приступа у раду - указујући нам на значај ослобађања од неких педагошких догми којима несвесно робујемо“Радио бих али не могу због наставног плана и програма”
 • 99. Како је текао процес реализације пројекта? • Знамо да је когнитивни напредак одређен у великој мери афективним и конативним моментима, а исто тако и метакогнитивним • Ако рефлектујемо свој процес активности видимо да он изгледа овако: • Првобитни ентузјазам-велика очекивања-колебања, отпор-пасивност-инерција-застој-охрабривање- вршњачка едукација-мали кораци- промоција добрих примера-похваљивање-поново ентузјазам-
 • 100. Законски оквир и Развионица • Закони одређују форму и оквир нашег деловања • Садржај деловања тиче се педагошког умећа и приступа • Пројекат Развионица оснажио нас је вишеструко у развијању педагошких вештина: - указујући на широк спектар могућих приступа у раду - указујући нам на значај ослобађања од неких педагошких догми којима несвесно робујемо“Радио бих али не могу због наставног плана и програма”
 • 101. Процене/добити/одрживост • Развионица нам је у непрегледном обиљу савремених образовних приступа апострофирала кључне појмове : усмереност на развој компетенција и учење; исходе учења; истраживачки процес у настави; пројектна настава, тимски рад, вршњачка едукација... • Аутономија школе - креирање Школског програма у складу са специфичностима школе • Аутономија предметног наставника у креирању наставе
 • 102. Процена добити од пројекта”по себи” филозофи би рекли да представља псеудо питање! Добит од овог пројекта одређена је нашем спремношћу да свој рад иновирамо осавремењујемо, добру праксу делимо и учимо једни од других!
 • 103. Координирање рада стручних органа школе Реализацију пројекта смо промишљено планирали и спроводили преко: • Наставничког већа, • Педагошког колегијума, • Стручног већа, • Разредног већа, до сваког професора и ученика у Гимназији.