UUNNIIVVEERRSSIIDDAADD FFEERRMMÍÍNN TTOORROO
EESSCCUUEELLAA DDEE IINNGGEENNIIEERRÍÍAA:: TTEELLEECCOOMMUUNNIICCAACCIIOONNE...
¿QQuuéé eess llaa eeccoonnoommííaa??
• NNoorrrriiss CC.. CClleemmeenntt yy JJoohhnn CC.. PPooooll eenn ssuu lliibbrroo ‘‘...
OObbjjeettoo ddee llaa eeccoonnoommííaa
HHeennrrii SSaaiinntt MMaarrcc ppllaanntteeaa qquuee eell oobbjjeettoo pprrooppii...
Métodos ddee aapprrooxxiimmaacciióónn aa llooss hheecchhooss
• AAnnaallííttiiccoo oo iinndduuccttiivvoo..
EEssttee mméét...
of 4

Natera_rebeca_Economía

Aspectos fundamentales acerca de la economía
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Economy & Finance      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Natera_rebeca_Economía

  • 1. UUNNIIVVEERRSSIIDDAADD FFEERRMMÍÍNN TTOORROO EESSCCUUEELLAA DDEE IINNGGEENNIIEERRÍÍAA:: TTEELLEECCOOMMUUNNIICCAACCIIOONNEESS SSIISSTTEEMMAA DDEE AAPPRREENNDDIIZZAAJJEE IINNTTEERRAACCTTIIVVOO AA DDIISSTTAANNCCIIAA EECCOONNOOMMÍÍAA PPAARRTTIICCIIPPAANNTTEE:: PPRROOFFEESSOORRAA:: RREEBBEECCAA NNAATTEERRAA RROOSSMMAARRYY MMEENNDDOOZZAA CC..II..::1199..999933..115511
  • 2. ¿QQuuéé eess llaa eeccoonnoommííaa?? • NNoorrrriiss CC.. CClleemmeenntt yy JJoohhnn CC.. PPooooll eenn ssuu lliibbrroo ‘‘EEccoonnoommííaa:: EEnnffooqquuee AAmméérriiccaa LLaattiinnaa’’,, ddeeffiinneenn llaa eeccoonnoommííaa ccoommoo:: ““llaa rraammaa ddee llaass cciieenncciiaass ssoocciiaalleess qquuee eessttuuddiiaa llooss pprroocceessooss ddee pprroodduucccciióónn yy ddiissttrriibbuucciióónn yy eell ccaarráácctteerr ddee llooss iinnggrreessooss rreeaalleess””.. • LLooss eeccoonnoommiissttaass,, SSaammuueellssoonn yy NNoorrddhhaauuss,, eenn ssuu lliibbrroo ‘‘EEccoonnoommííaa’’,, ddeeffiinneenn llaa eeccoonnoommííaa ccoommoo:: ""EEll eessttuuddiioo ddee llaa mmaanneerraa eenn qquuee llaass ssoocciieeddaaddeess uuttiilliizzaann llooss rreeccuurrssooss eessccaassooss ppaarraa pprroodduucciirr mmeerrccaannccííaass vvaalliioossaass yy ddiissttrriibbuuiirrllaass eennttrree llooss ddiiffeerreenntteess iinnddiivviidduuooss““.. • SSeeggúúnn eell DDiicccciioonnaarriioo ddee llaa RReeaall AAccaaddeemmiiaa EEssppaaññoollaa,, llaa eeccoonnoommííaa ssee ddeeffiinnee ddeessddee eell ppuunnttoo ddee vviissttaa ddee ttrreess ppuunnttooss,, qquuee ssoonn:: 11.. AAddmmiinniissttrraacciióónn eeffiiccaazz yy rraazzoonnaabbllee ddee llooss bbiieenneess.. 22.. CCoonnjjuunnttoo ddee bbiieenneess yy aaccttiivviiddaaddeess qquuee iinntteeggrraann llaa rriiqquueezzaa ddee uunnaa ccoolleeccttiivviiddaadd oo uunn iinnddiivviidduuoo.. 33.. CCiieenncciiaa qquuee eessttuuddiiaa llooss mmééttooddooss mmááss eeffiiccaacceess ppaarraa ssaattiissffaacceerr llaass nneecceessiiddaaddeess hhuummaannaass mmaatteerriiaalleess,, mmeeddiiaannttee eell eemmpplleeoo ddee bbiieenneess eessccaassooss..
  • 3. OObbjjeettoo ddee llaa eeccoonnoommííaa HHeennrrii SSaaiinntt MMaarrcc ppllaanntteeaa qquuee eell oobbjjeettoo pprrooppiioo ddee llaa eeccoonnoommííaa eess,, ppuueess,, llaa aaccttiivviiddaadd ddeell hhoommbbrree eenn eell oorrddeenn ddee llooss iinntteerreesseess mmaatteerriiaalleess.. LLooss iinntteerreesseess mmaatteerriiaalleess,, llaa rriiqquueezzaa,, ppuueeddeenn ccoonnssiiddeerraarrssee ddee uunnaa mmaanneerraa aabbssttrraaccttaa,, eessttuuddiiaaddooss eenn ssíí ssiinn nniinngguunnaa rreellaacciióónn ccoonn eell oorrddeenn mmoorraall,, eell bbiieenn ssoocciiaall oo eell iinntteerrééss nnaacciioonnaall..
  • 4. Métodos ddee aapprrooxxiimmaacciióónn aa llooss hheecchhooss • AAnnaallííttiiccoo oo iinndduuccttiivvoo.. EEssttee mmééttooddoo ssee bbaassaa eenn llaa eellaabboorraacciióónn ddee hhiippóótteessiiss ssoobbrree eell ccoommppoorrttaammiieennttoo ddee llooss hheecchhooss ccoonnoocciiddooss yy oobbsseerrvvaaddoorreess.. • DDeedduuccttiivvoo oo ssiinnttééttiiccoo.. SSee aappooyyaa eenn llaa ccrreeaacciióónn ddee hhiippóótteessiiss ssoobbrree eell ccoommppoorrttaammiieennttoo ddee hheecchhooss nnoo ccoonnoocciiddooss ssoobbrree llaass ppoossiibblleess rreellaacciioonneess eennttrree eessttooss yy llooss oobbsseerrvvaaddooss..

Related Documents