“SOZIETATEEN GAINEKO ZERGARI BURUZKOTXOSTENA / PONENCIAIMPUESTO SOBRE SOCIEDADES”- GIPUZKOAKO BATZAR NAGUSIAK :: JUNTAS GE...
Txostenaren Eskema / Esquema de la Ponencia Ideia Orokorrak / Ideas generales Erreformaren Helburuak / ...
I.- Ideia orokorrak / Ideas generales SZren bidezko diru-bilketa / La recaudación por el IS Enpresa-sarea Gipuzkoan: Enp...
II.- Helburuak / Objetivos Enplegua eta kalitatezko enplegua sortzen/mantentzen laguntzea / Favorecer la creación/manten...
II.- Helburuak / Objetivos Baliabide publikoak gehitzea zerga-bilketaren bidez / Incrementar los recursos públicos vía r...
III.- Proposamen zehatz batzuk Algunas propuestas concretas ZERGA OINARRIARI BURUZKO NEURRIAK / MEDIDAS SOBRE...
III.- Proposamen zehatz batzuk Algunas propuestas concretas ZERGA OINARRIARI BURUZKO NEURRIAK / MEDIDAS SOBRE...
III.- Proposamen zehatz batzuk Algunas propuestas concretas ZERGARI APLIKATU AHAL ZAIZKION KENKARIAK / DEDUCC...
:: Eskerrik asko :::: Muchas gracias ::
of 9

PONENCIA IMPUESTO SOCIEDADES EN GIPUZKOA

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Business      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - PONENCIA IMPUESTO SOCIEDADES EN GIPUZKOA

  • 1. “SOZIETATEEN GAINEKO ZERGARI BURUZKOTXOSTENA / PONENCIAIMPUESTO SOBRE SOCIEDADES”- GIPUZKOAKO BATZAR NAGUSIAK :: JUNTAS GENERALES DE GIPUZKOA - :: 22 mayo 2012ko maiatzaren 22a ::
  • 2. Txostenaren Eskema / Esquema de la Ponencia Ideia Orokorrak / Ideas generales Erreformaren Helburuak / Objetivos de la Reforma Proposamen zehatz batzuk / Algunas propuestas concretas
  • 3. I.- Ideia orokorrak / Ideas generales SZren bidezko diru-bilketa / La recaudación por el IS Enpresa-sarea Gipuzkoan: Enpresa Txiki eta Ertainak eta Kooperatibak / El tejido empresarial en Gipuzkoa: PYME y Cooperativa Enpresen finantza egoera larria / La grave situación financiera de las empresas Zerga-bilketa handiago baten beharra / La necesidad de una mayor recaudación de impuestos Zerga sinplifikatzea / La simplificación del impuesto Neurri eraginkorrak eta benetakoak / Medidas efectivas y reales Erreforma integrala eta globala / Una reforma integral y global
  • 4. II.- Helburuak / Objetivos Enplegua eta kalitatezko enplegua sortzen/mantentzen laguntzea / Favorecer la creación/mantenimiento del empleo y un empleo de calidad Jarduera ekonomikoa sustatzea / Fomentar la actividad económica Enpresa Txiki eta Ertainak finantzatzen laguntzea / Ayudar a la financiación de las PYMES Zerga-pizgarrietarako sarbidea erraztea Enpresa Txiki eta Ertainei / Facilitar el acceso efectivo a los incentivos fiscales para las PYMES
  • 5. II.- Helburuak / Objetivos Baliabide publikoak gehitzea zerga-bilketaren bidez / Incrementar los recursos públicos vía recaudación de impuestos Zerga-kudeaketa eta kontrola hobetu eta zerga-iruzurraren eta saihespenaren aurkako borroka indartzea / Mejorar la gestión y control tributarios y potenciar la lucha contra el fraude y la elusión fiscal Zerga-sistemaren Erreforma “integrala” eta "globala” sustatzea, koordinatua eta harmonizatua Euskal Herriaren esparruan, zerga- eskumena mantenduz merkatu globalean / Promover una Reforma "integral" y “global” del sistema tributario, coordinada y armonizada en el ámbito del País Vasco, manteniendo la competencia fiscal en un mercado global
  • 6. III.- Proposamen zehatz batzuk Algunas propuestas concretas ZERGA OINARRIARI BURUZKO NEURRIAK / MEDIDAS SOBRE LA BASE IMPONIBLE ZERGARI APLIKATU AHAL ZAIZKION KENKARIAK / DEDUCCIONES APLICABLES AL IMPUESTO
  • 7. III.- Proposamen zehatz batzuk Algunas propuestas concretas ZERGA OINARRIARI BURUZKO NEURRIAK / MEDIDAS SOBRE LA BASE IMPONIBLE  Amortizazioak / Amortizaciones  Berriz inbertitzeagatiko salbuespena / Exención por reinversión  Zerga-oinarri negatiboak / Bases imponibles negativas  Finantza-gastuak / Gastos financieros
  • 8. III.- Proposamen zehatz batzuk Algunas propuestas concretas ZERGARI APLIKATU AHAL ZAIZKION KENKARIAK / DEDUCCIONES APLICABLES AL IMPUESTO  Autofinantzatzen egindako ahalegina / Esfuerzo a la autofinanciación  I+G+b / I+D+i  Ingurumena / Medio ambiente  Lehentasunezko jarduerak finantzatzea / Financiación de actividades prioritarias  Prestakuntza / Formación  Enplegua sortu eta mantentzea / Creación y mantenimiento de empleo  Esportazioak / Exportaciones  Jarduera gabeko enpresak deuseztatze erregimen berezia / Régimen especial disolución de empresas inactivas
  • 9. :: Eskerrik asko :::: Muchas gracias ::

Related Documents