Khung giá tham khảo Hướng núi Sơn ...
of 1

Price range ver4_110228_-_copy

Five Star Township - Khu dân cư Phước Lý . Call 097.98.99.207
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Technology      Sports      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Price range ver4_110228_-_copy

  • 1. Khung giá tham khảo Hướng núi Sơn Hướng biển Hướng thành phố Trà Cao nhất VND 22,702,680 VND 21,441,420 VND 22,702,680 1 phòng ngủ Thấp nhất VND 18,468,450 VND 18,468,450 VND 18,468,450 Cao nhất VND 21,261,240 VND 21,891,870 VND 20,630,610 2 phòng ngủ Thấp nhất VND 17,927,910 VND 17,927,910 VND 17,927,910 Cao nhất VND 21,711,690 _ _ 3 phòng ngủ Thấp nhất VND 17,927,910 _ _ Ghi chú: 1. Bảng giá chưa bao gồm VAT 2. Bảng giá chỉ có giá trị đến ngày 12/3/2011

Related Documents